Projekt:Kapacitetsbyggnad i Innehållspartnerskapshubben

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Kort projektbeskrivning

Projektet syftar till att undersöka hur Wikimedia Sverige kan ge stöd för Wikimediarörelsen runt innehållspartnerskap (där exempelvis data eller mediafiler tillgängliggörs på Wikimediaprojekten) genom olika typer av service- och koordineringsfunktioner, inom ramen för en kommande tematisk hubb. Fokus på projektet är på hur den tematiska hubben kan bidra med kapacitetsbyggande i rörelsen. Det handlar inte om att den tematiska hubben ska ta fram allt utbildningsmaterial, det kan Wikimediaföreningarna göra. Vad vi inom projektet kommer att undersöka är hur den tematiska hubben kan bidra med kapacitetsuppbyggnad inom tre strategiska områden:

  • Hur identifierar vi vilket material vi behöver investera i för att gynna så många affiliates som möjligt?
  • Hur hittar vi igen det material som redan finns där ute? Så att vi inte duplicerar arbete eller är omedvetna om vilken kunskap som redan finns.
  • Hur delar vi effektivt den kunskap vi har? Både personligen genom utbytesprogram, evenemang och nätverk, men också asynkront.

Projektet bidrar till att implementera Wikimediarörelsens strategiska rekommendationer och lägger grunden för att etablera Wikimedia Sverige som en tematiskt hubb, som vi kallar Content Partnerships Hub (Hubb för innehållspartnerskap). Projektet är en fortsättning av projektet Stöd för innehållspartnerskap.

Projektet har finansiering från Wikimedia Foundation genom en ansökan fram till 30 juni 2024 (projektrapport ska lämnas in senast 30 juli 2024).

Tidplan

Datum Aktivitet Ansvarig Kommentar Phabricator

WMSE-Capacity-building-in-the-Content-Partnerships-Hub

1 juli 2023 Projektet startar John Projektsidor m.m. upprättas
Juli 2023-maj 2024 Arbete med FN-samarbeten Eric Etablera nya samarbeten med FN-organ och andra IGO:er (inklusive pilotinitiativ såväl som samarbetsformat som inkluderar flera av dem i gemensamma insatser), utveckla ett utbildningsprogram för WiR-tjänster hos IGO:er tillsammans med andra Wikimediaföreningar, etablera processer för att anställa WiR-personal, identifiera material kopplat till FN att inkludera i Metabase, etablera kopplingar till Helpdesken för stöd till WiR-tjänsterna T294440 samt T300613
Juli 2023-maj 2024 Arbete med Helpdesken Eric Etablera arbetsgrupper med andra Wikimediaföreningar, besvara olika förfrågningar, utveckla processer för att sammanställa material som efterfrågats och inkludera det på Metabase, utveckla processer för hur arbetsgrupper eller andra aktörer kan ta fram material för kapacitetsbyggande som saknas, initiera samarbet med andra hubbinitiativ eller Wikimediaföreningar om hur material som identifierats som viktigt kan vidareutvecklas/översättas T320292 samt T320290 samt T315084
Juli 2023–maj 2024 Arbete med Helpdesken Alicia Stöd till expertkommittén vid prioritering, genomförande av beställda uppdrag inom Helpdesken.
September 2023-maj 2024 Arbete med Metabase André Upprätta Metabase som plattform, utveckla stödfunktion, inkludera material knutet till WMSE som test (främst kopplat till GLAM-partnerskap), utvärdera kostnader och värden av tjänsten (för beslut om den ska fortsätta utvecklas), initiera samarbeten med andra Wikimediaföreningar för att identifiera deras behov och engagera dem i framtida arbete T318076
September 2023–maj 2024 Arbete med Metabase Alicia Utveckling av modellering, stöd vid datainmatning, framtagande av rapporter/fallstudier, stöd till andra chapters/volontärer vid behov.
3 november 2023 Digitalt deltagande på konferensen WikiIndaba Eric En videoinspelad presentation om vårt arbete om FN samt en videoinspelad presentation om vår Helpdesk. Båda med efterföljande frågestund live. [[bugzilla:|]]
14-21 november 2023 Deltagande på GLAMwiki Conference i Montevideo John En presentation om vårt arbete om FN samt en presentation om vår Helpdesk samt Metabase. Dikussioner med WMF om hur Wikimediaföreningar kan bidra till teknisk utveckling kopplat till GLAM-arbetet. [[bugzilla:|]]
Jan ‒ juni 2024 MetaBase Andreas Inmatning av data huvudsakligen från WMSE-projekt (GLAM), GLAMWiki-konferanser och läromaterial gällande OpenRefine.

Stöd i framtagande av MetaBase-fallstudier.

Maj 2024 OpenRefine vs. Pattypan Alicia Framtagande av material om hur man som användare av uppladdningsverktyget Pattypan kan gå över till OpenRefine, för att stödja gemenskapen i att förbättra sina färdigheter.
Utbildningar om OpenRefine Alicia Genomförande av utbildningar i uppladdningsverktyget OpenRefine.
15 maj 2024 Projektet slutar John Ta fram en fallstudie och presentera denna för Wikimediarörelsen. En slutrapport skrivs


Samarbetspartners

Se även

Projektdata

Projekt nr. 231503 Ansvarig John
Projektstart 2023-07-01 Projektslut 2024-06-30 (projektrapport 2024-07-30)
Finansiär Budget
Wikimedia Foundation (projektbidrag) 530 000