Projekt:Stöd för innehållspartnerskap

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Delta i rådgivande kommitté Delta i den rådgivande kommittén för The Helpdesk där prioriteringar av ex. vilka dataset som ska laddas upp och varför efter att våra systerföreningar eller volontärer bett om stöd. Exakt plan för hur kommittén kommer att se ut är ännu inte spikat. Tycker du att detta kan vara intressant att delta i så skicka ett email så håller vi dig uppdaterad.
Identifiera dataset över kulturarvsinstitutioner Se projektportalen för FindingGLAMs på Meta för detaljer.
Matcha data om GLAM-institutioner på Wikidata Se projektportalen för FindingGLAMs på Meta för detaljer.
Organisera skrivtävlingar på Wikipedia om GLAMs Tävlingarna bör ske på olika språkversioner av, eller i nära samarbete med, volontärer som är experter på den aktuella gemenskapen.
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med john.andersson(at)wikimedia.se


Kort projektbeskrivning

Projektet syftar till att undersöka hur Wikimedia Sverige kan ge stöd för Wikimediarörelsen runt innehållspartnerskap (där exempelvis data eller mediafiler tillgängliggörs på Wikimediaprojekten) genom olika typer av service- och koordineringsfunktioner.

Projektet bidrar till att implementera Wikimediarörelsens strategiska rekommendationer och lägger grunden för att etablera Wikimedia Sverige som en tematiskt hubb, som vi kallar Content Partnerships Hub (Hubb för innehållspartnerskap). Projektet är en fortsättning av projektet Verktyg för partnerskap 2020-projektet.

Tidplan

1 090 dagar av 1 250 stycken är inplanerade i tidplanen den 25 maj 2022.

Datum Aktivitet Tidsåtgång (dagar) Ansvarig Kommentar Phabricator

WMSE-Content-partnerships-support-2021

Juli 2021–oktober 2021 Projektledning – Interna möten 60 John, med stöd av samtliga Gemensamma avstämningsmöten för hela teamet sker varannan vecka under hela projektet. Specialmöten när olika möjligheter uppstår eller för att diskutera vägval. N/A
Juli 2021–oktober 2021 Nätverk – Delta i LODEPA-nätverket 10 Alicia Delta i möten som anordnas av LODEPA-nätverket samt stödja eventuella insatser med en ansökan för att bli ett COST-nätverk. T287629
Augusti 2021–maj 2022, september–oktober 2022, mars–juni 2023 Strategisk data – Strukturerade data på Commons för Wiki Loves bilder 120 Alicia De foton som laddats upp under de globala fototävlingarna Wiki Loves Monuments samt Wiki Loves Earth processas och så kallad Strukturerade data på Commons (SDC) läggs till. Detta gör dem enklare att söka bland, identifiera var det saknas täckning och bygga olika verktyg för att visualisera materialet och vi dokumenterar noggrant arbetet. T287312
September 2021–mars 2022 Needs assessment – Intervjuer 80 Tore, med stöd av Axel Intervjuer med 50 personer från Wikimediarörelsen om deras arbete med innehållspartnerskap och de behov de har. Svaren formar våra planerade och pågående experimentella insatser inom ramen för den tematiska hubben. T288946
Oktober 2021–juni 2023 IGO – Etablera samarbeten med FN-organ 120 Eric, med stöd av John A och André Utveckling av värdeerbjudande och MoU för FN-organ. Inbjudningar och direktkontakter med minst 15 FN-organ. Etablerande av MoU och planer för konkret arbete med minst fem (5) stycken samt med Wikimediaorganisationer som aktivt stödjer arbetet. T319339
Mars–augusti 2022 Helpdesk – Internationell expertkommitté upprättas 20 Eric, med stöd av John A Komittéen stödjer de förfrågningar Helpdesken mottar och hjälper till med urval och prioritering. Framtagande av koncept, inriktning, inbjudningar och stöd för kommittéen. T294206
Mars–december 2022 Needs assessment – Rapport 40 Tore, med stöd av John C Sammanställning av slutsatser från intervjuerna i en rapport som ger en grund för framtida arbete och de vägval vi gör. T303695
April–oktober 2022 Helpdesk – Struktur på arbetet samt första exempel 20 Eric, med stöd av John A och Alicia En första ansökan till Helpdesken hanteras av expertkommittén och i samband med det skapas strukturen runt kommittéens arbete. Arbetet med att ge stödet dokumenteras och används som grund inför planering av kommande insatser samt för att kommunicera om Helpdesken. T293352
Augusti 2022–december 2023 Helpdesk – Etablering av Working Groups 5 Eric, med stöd av John A, Tore och Axel Etablering av former för arbetsgrupper som stödjer Helpdesken. Kommunikation om möjligheten och upprättande av åtminstone en arbetsgrupp. T320292
Augusti 2022–december 2023 Helpdesk – Stöd till innehållspartnerskap 50 Eric, med stöd av Alicia, André, Sebastian, Tore och Axel Praktiskt stöd till att organisera innehållspartnerskap ges till Wikimediaföreningar i hela världen, efter att expertkommittéen så beslutat. Max fem (5) samarbeten genomförs under denna pilot. T320290
April 2022–december 2023 IGO – Etablera en struktur för Wikimedian in Residence för FN-organ 60 Eric, med stöd av John A Stöd ges till att anställa eller köpa in så kallade Wikimedian in Residence-stöd för att kunna utveckla långsiktiga innehållspartnerskap med olika FN-organ. För att säkerställa mångfald och möjlighet att engagera Wikimedian in Residence i olika delar av världen organisera och upprätthålla listor över lämpliga Wikimedian in Residence-kandidater, förbereda avtal, utveckla utbildning(ar) och säkerställa att de tillhör ett nätverk för utbyte mellan Wikimedian in Residence hos FN-organ. T300613
Augusti 2022–december 2023 IGO – Inbjudan till deltagande av andra Wikimediaorganisationer 30 Eric, med stöd av John A Baserat på de initiala diskussionerna med FN-organ om innehållspartnerskap och Wikimedian in Residence engagera Wikimediaorganisationer i arbetet. T320294
Oktober–november 2022, januari–augusti 2023 Strategisk data – Strukturerade data på Commons på GLAM-media 40 Alicia De foton som laddats upp från innehållspartners i tidigare projekt återbesöks och förbättras med Strukturerade data på Commons (SDC). T321005
Oktober–november 2022, januari–augusti 2023 Strategisk data – Ny data och samarbeten för ökad mångfald och inklusion 40 Sebastian, med stöd av Alicia, André, Eric, John A Samarbeten med Wiki Loves Monuments och Wiki Loves Earth för att möjliggöra för fler länder att delta i tävlingarna. Aktiviteter och diskussioner med ex. UNESCO för att data ska släppas. Massuppladdning av dataset som är tillgängliga under fria licenser. T294199
Augusti–oktober 2021, augusti–december 2022, mars–augusti 2023 Strategisk data – Uppladdning av nya dataset om GLAM-institutioner och byggt kulturarv 30 Sebastian, med stöd av Alicia och André Uppladdning av dataset om GLAM-institutioner och byggt kulturarv till Wikidata. Detta är en direkt fortsättning på arbetet som startade under projektet FindingGLAMs 2018 och Kopplat öppet kulturarv. Minst fem (5) dataset laddas upp och noggranna planer för framtida arbete utvecklas. T215268
Augusti 2021–maj 2023 Mjukvara – Vidareutveckling och underhåll av OpenRefine 20 Alicia, med stöd av Sandra Samarbeta med teamet som utvecklar OpenRefine runt ny funktionalitet. Ett möjligt samarbete om att sköta underhållet av tillägget (extension) för Wikimedia Commons utreds. T321014
November 2021–april 2022 Mjukvara – Inledande stöd till ISA Tool 30 Sebastian Stöd till volontärutvecklare med underhåll och uppdateringar av det strategiskt viktiga verktyget för Strukturerade data på Commons, ISA Tool. T321007
Februari–mars 2022 Mjukvara – Inledande stöd till Pattypan 30 Sebastian Stöd till volontärutvecklare med underhåll och uppdateringar av det strategiskt viktiga massuppladdningsverktyget Pattypan. T321011
Maj–december 2022 Mjukvara – Nya governance- och finansieringsstrukturer 30 Sandra, med stöd av John A Arbete med att etablera strukturer för att Wikimediaorganisationer ska kunna koordinera och finansiera arbetet med underhåll av strategiskt viktiga verktyg för innehållspartnerskap. T311003
November 2022–juni 2023 Kapacitetsbyggande – Förbättrad dokumentation 20 Sandra, med stöd av Sebastian, Alicia och Josefine Genomgång av det material som finns tillgängligt för Pattypan, ISA Tool och OpenRefine och utveckla förslag på vad som bör tas fram härnäst. T321016
Maj–december 2022 Kapacitetsbyggande – GLAM-event 40 Tore, med stöd av Axel Stöd till GLAMwiki Coordinators meeting 2022 samt möjliga andra internationella GLAM-event. T305432
Juli 2022–maj 2023 Mjukvara – Vidareutveckling av ISA Tool 20 Sebastian, eventuellt med stöd av Nav och Eugene Samarbete med Berns universitet i ett projekt för att vidareutveckla ISA Tool med att integrera förslag genererade från bildigenkänning genom maskininlärning. T312872 och T318026
Augusti–oktober 2021, juni–november 2022, januari–december 2023 Kapacitetsbyggande – Etablerande av Grand Tour of Wikimedia 60 Josefine, med stöd av John A Etablera konceptet och formaliserade samarbeten med minst tre (3) andra Wikimediaorganisationer att agera värdar. Detaljerad planering för den första turen. Ansökning till minst en extern finansiär. T259993
Augusti–november 2021, underhåll under resten av projektet Kommunikation – Portal upprättas 20 John A, med stöd av Sandra, Alicia, Josefine och Eric Upprättande och underhåll av en hubbportal på Meta för att möjliggöra engagemang och öka transparen. Portalen behöver underhållas löpande under projektet och riktade insatser för översättning kommer att krävas. T261616
Augusti 2021–december 2023 Kommunikation – Spridning av koncept till Wikimediarörelsen 50 John, med stöd av samtliga Blogginlägg, presentationer på evenemang, deltagande i hubbrelaterade aktiviteter som anordnas. T261612
Februari–december 2023 Helpdesk – Inbjudan till deltagande av andra Wikimediaorganisationer 5 Eric, med stöd av John A Utveckling av värdeerbjudande och MoU för att engagera andra Wikimediaorganisationer i Helpdesken och bidra med sina experters tid. Inbjudningar och direktkontakter med minst 10 Wikimediaorganisationer. T315084
November 2023 Deltagande i samtal om behov och utmaningar för ukrainas ulturarv 0,25 Eric


Samarbetspartners

 • Wikimedia Foundation

Se även

Projektdata

Projekt nr. 213102 Ansvarig John
Projektstart 2021-07-01 Projektslut 2023-12-31 (det mesta nyttjas fram till juli 2022)
Finansiär Budget
Wikimedia Foundation 3 344 000 kr
Interna mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 5/25 nya resurser.
 • T.1.2 - 20/150 identifierade ämnesexperter bidrar.
 • T.2.1 - 5/50 organisationer tar del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av minst 2/10 nya evenemang.
 • T.2.2b - 5/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
 • G.2.1 - Redigering från 50/365 unika underrepresenterade användare.
 • M.1b - Kansliutbildning för 2/12 stycken.
 • M.2a - Delta på 3/5 int. Wikimedia-evenemang.
 • M.3.1a - Sprid finansiering.
 • M.3.1b - 100% fler medlemmar (1000/1000 stycken).
 • M.3.2 - Överlappande kompetenser ökas. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • T.1.1 - Projekten har berikats med 2 nya resurser.
 • T.1.2 - Inga identifierade ämnesexperter har bidragit.
 • T.2.1 - 3 organisationer har tagit del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för 3 nya evenemang.
 • T.2.2b - 5 nya direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
 • G.2.1 - Redigering från unika underrepresenterade användare ej räknande.
 • M.1b - Kanslieutbildning har genomförts för 1 stycken i personalen.
 • M.2a - Deltagande har skett på 2 internationella Wikimedia-evenemang.
 • M.3.1a - Finansiering har breddats.
 • M.3.1b - Antalet medlemmar har minskat.
 • M.3.2 - Överlappande kompetenser har ökats.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen