Projekt:Wikidata för auktoritetskontroll 2021

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kort projektbeskrivning

Syftet med detta projekt är att utveckla och utvärdera metoder för att länka museers auktoritetsdata till Wikidata, med det yttersta målet att göra det lättare för forskare och andra användare att hitta, förstå och analysera relevant information distribuerad över olika museisamlingar. Lärdomarna från detta projekt kommer att delas med andra GLAM-institutioner i Sverige för att visa fördelarna med länkade öppna data. Om det finansieras kan projektet ansöka om ytterligare bidrag för att förlänga arbetet, och Wikimedia Sverige kan ha en roll att spela även i framtida projekt.

Projektet är ett samarbete mellan Wikimedia Sverige, Nationalmuseum, HIstoriska museet and Digital humaniora på Uppsala universitet samt Institutionen för informationsteknologi på Uppsala universitet.

2021: Vi kommer att arbeta med Nationalmuseum och Historiska museet för att länka uppgifterna i deras auktoritetsdatabaser till Wikidata. Vi kommer att förse museerna med utbildning om Wikidata och OpenRefine för att förse dem med verktyg för att matcha sina databasinlägg till Wikidata-objekt. Visualiseringar kommer att skapas för att visa fördelarna med att inkludera museernas data i Wikimedias öppna kunskapsekosystem.

Tidplan

2021–2022

Datum Aktivitet Tidsåtgång (dagar) Ansvarig Kommentar Phabricator

WMSE-Wikidata-for-authority-control-2021

Januari-febrauri Projektuppstart 1 André, med stöd av Alicia, Kalle, Eric Projektuppstartsmöte, initial planering och administration. Titta på hur gemenskapen kan involveras i projektet.
Februari 2021–januari 2022 Löpande möten med projektpartners 7 André (till april), Alicia, Kalle
Februari–april Utbilda projektgruppen om Wikidata 6 Alicia, med stöd av Josefine Utbildar personal i användandet av Wikidata, OpenRefine, samt andra verktyg för databearbetning
Februari–april Stöd vid modellering 5 André/Alicia Delta i datamodeleringsdisussioner med övriga projektdeltagare och bidra med insyn i hur närliggande modeller ser ut på Wikidata. Dokumentera på engelska och sprid/stäm av med gemenskapen.
Februari–april Initial dataanalys och explorativ visualisering 10 André/Alicia Sätta sig in i den GLAM data som finns samt utforska relevanta datamängder på Wikidata.

Titta på hur datauttag/-återförande rent praktiskt kan ske från GLAMens system.

Utifrån detta göra någon enklare visualisering av datat som stöd vid diskussioner om vad som är möjligt att koppla samman.

April–september Planering och skrivande av fortsättningsansökan 4 André, med stöd av Alicia, Kalle, John RAÄ behöver få in ansökan för ett fortsättningsprojekt i september.

En första Wikimediainternt brainstorming i april.

Gemensam idéspaning i maj–juni.

Gemensam skrivande av ansökan augusti-september.

Maj–oktober Uppladdnings- och matchningsstöd 35 Alicia (och Kalle) Persondata i museernas respektive system laddas upp och länkas samman med Wikidata.
Oktober–december Visualisering 12,5 Alicia/Kalle Ett flertal (5 eller fler) olika visualiseringar tas fram för att illustrera de uppladdade datamängderna samt den nya kunskap som kan utvinnas från deras sammanlänkning.
December–januari 2022 Projektavslutning, utvärdering och resultatspridning 6 Alicia/Kalle, avstämning med Tore (för projekt GLAM 2021) samt med Eric och Josefine för bredare kommunikation Rapportskrivning.

Möjligen upprepa Wikidata/OpenRefine utbildningarna för en större GLAM-grupp med NM/SHM som ger intro om hur dessa nyttjades i projektet (NM/SHM bjuder in).

Undersök möjlighet till kommunikation mot icke-GLAM organisationer (t.ex. myndigheter). Undersök även hur visualiseringarna kan spridas till en bredare publik.

2022–2023

Datum Aktivitet Tidsåtgång (dagar) Ansvarig Kommentar Phabricator

WMSE-Wikidata-for-authority-control-2021


Samarbetspartners

 • Nationalmuseum
 • Statens historiska museer

Se även

Projektdata

Projekt nr. 213123 Ansvarig André
Projektstart 2021-01-01 Projektslut 2023
Finansiär Budget
Riksantikvarieämbetet (2021) 205 121 kr 
Riksantikvarieämbetet (2022) 204 898 kr
Interna mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 2/25 nya resurser.
 • T.1.2 - 10/150 identifierade ämnesexperter bidrar. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2021-11-22 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • En utvecklare har tagit fram ett antal visualiseringar som belyser museernas data i ett Wikidatasammanhang på flera olika sätt.
 • Ett seminarium om projektet på Nationalmuseum har genomförts, där personal från olika GLAM-institutioner fick ta del av visualiseringarna och vårt arbetssätt.
 • En landningssida om projektet på wikin har skapats för att samla uppdateringar och rapporter på samma plats.
 • En presentation om projektet på WikidataCon 2021.
 • Arbete med att ladda upp auktoritetsdata fortsätter. Statens Historiska Museer passar på att städa upp i sina data i samband med uppladdningar.
 • En uppladdning av data om Nationalmuseums utställningar har gjorts för att bekanta sig med hur utställningar kan modelleras.
 • Ansökan till RAÄ om finansiering till projektår 2 har skickats in
 • T.1.1 - Projekten har berikats med 3 nya resurser.
 • T.1.2 - 2 identifierade ämnesexperter har bidragit.

Projektet har även bidragit till att uppnå följande verksamhetsmål:

 • T.2.2a - Deltagande på/anordnade av minst 1 nya evenemang
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Avtal färdigställda
 • Praktiskt arbete med att ladda upp museernas data till Wikidata fortsätter
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen