Projekt:Wikidata för auktoritetskontroll 2021

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kort projektbeskrivning

Syftet med detta projekt är att utveckla och utvärdera metoder för att länka museers auktoritetsdata till Wikidata, med det yttersta målet att göra det lättare för forskare och andra användare att hitta, förstå och analysera relevant information distribuerad över olika museesamlingar. Lärdomarna från detta projekt kommer att delas med andra GLAM-institutioner i Sverige för att visa fördelarna med länkade öppna data. Om det finansieras kan projektet ansöka om ytterligare bidrag för att förlänga arbetet, och Wikimedia Sverige kan ha en roll att spela även i framtida projekt.

Projektet är ett samarbete mellan Wikimedia Sverige, Nationalmuseum, HIstoriska museet and Digital humaniora på Uppsala universitet samt Institutionen för informationsteknologi på Uppsala universitet.

2021: Vi kommer att arbeta med Nationalmuseum och Historiska museet för att länka uppgifterna i deras auktoritetsdatabaser till Wikidata. Vi kommer att förse museerna med utbildning om Wikidata och OpenRefine för att förse dem med verktyg för att matcha sina databasinlägg till Wikidata-objekt. Visualiseringar kommer att skapas för att visa fördelarna med att inkludera museernas data i Wikimedias öppna kunskapsekosystem.

Tidplan

Datum Aktivitet Tidsåtgång (dagar) Ansvarig Kommentar Phabricator

WMSE-Wikidata-for-authority-control-2021

Januari-febrauri Projektuppstart 1 André, med stöd av Alicia, Kalle, Eric Projektuppstartsmöte, initial planering och administration. Titta på hur gemenskapen kan involveras i projektet.
Februari 2021-januari 2022 Löpande möten med projektpartners 7 André (till april), Alicia, Kalle
Februari-april Utbilda projektgruppen om Wikidata 6 Alicia, med stöd av Josefine Utbildar personal i användandet av Wikidata, OpenRefine, samt andra verktyg för databearbetning
Februari-april Stöd vid modellering 5 André/Alicia Delta i datamodeleringsdisussioner med övriga projektdeltagare och bidra med insyn i hur närliggande modeller ser ut på Wikidata. Dokumentera på engelska och sprid/stäm av med gemenskapen.
Februari-april Initial dataanalys och explorativ visualisering 10 André/Alicia Sätta sig in i den GLAM data som finns samt utforska relevanta datamängder på Wikidata.

Titta på hur datauttag/-återförande rent praktiskt kan ske från GLAMens system.

Utifrån detta göra någon enklare visualisering av datat som stöd vid diskussioner om vad som är möjligt att koppla samman.

April-september Planering och skrivande av fortsättningsansökan 4 André, med stöd av Alicia, Kalle, John RAÄ behöver få in ansökan för ett fortsättningsprojekt i september.

En första Wikimediainternt brainstorming i april.

Gemensam idéspaning i maj-juni.

Gemensam skrivande av ansökan augusti-september.

Maj-oktober Uppladdnings- och matchningsstöd 35 Alicia (och Kalle) Persondata i museernas respektive system laddas upp och länkas samman med Wikidata.
Oktober-december Visualisering 12,5 Alicia/Kalle Ett flertal (5 eller fler) olika visualiseringar tas fram för att illustrera de uppladdade datamängderna samt den nya kunskap som kan utvinnas från deras sammanlänkning.
December-januari 2022 Projektavslutning, utvärdering och resultatspridning 6 Alicia/Kalle, avstämning med Tore (för projekt GLAM 2021) samt med Eric och Josefine för bredare kommunikation Rapportskrivning.

Möjligen upprepa Wikidata/OpenRefine utbildningarna för en större GLAM-grupp med NM/SHM som ger intro om hur dessa nyttjades i projektet (NM/SHM bjuder in).

Undersök möjlighet till kommunikation mot icke-GLAM organisationer (t.ex. myndigheter). Undersök även hur visualiseringarna kan spridas till en bredare publik.


Samarbetspartners

 • Nationalmuseum
 • Statens historiska museer

Se även

Projektdata

Projekt nr. 213123 Ansvarig André
Projektstart 2021-01-01 Projektslut 2023
Finansiär Budget
(213123) - RAÄ (2021) 205121 
(213124) - RAÄ (2021) 100000
Interna mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 2/25 nya resurser.
 • T.1.2 - 10/150 identifierade ämnesexperter bidrar. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2021-07-02 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Projektuppstartsmöte har genomförts
 • Avtal förbereds
 • 2 utbildningstillfällen har genomförts (Wikidata och OpenRefine)
 • Projektgruppsmöten har genomförts regelbundet
 • Praktiskt arbete har påbörjats med att städa upp museernas data och jämföra det med läget på Wikidata
 • Vi har träffat våra "projektföljare" vid RAÄ som fått en introduktion till projektet
 • Vi har skickat in en proposal för en lightning talk till 2021 LD4 Conference on Linked Data
 • En sammanställning över projektets utförda aktiviteter har genomförts
 • En del av museernas data har förts över till Wikidata, i samband med detta skapades en egenskap för Statens Historiska Museer
 • En extern utvecklare som skulle kunna hjälpa till med att ta fram visualiseringar har kontaktats
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Avtal färdigställda
 • Praktiskt arbete med att ladda upp museernas data till Wikidata fortsätter
 • Presentation om projektet på LD4 Conference (20 juli)
 • Efter sommaren ska vi träffa en utvecklare som uttryck intresse i att anlitats med att jobba med visualiseringar i projektet
 • Ansökan till RAÄ om finansiering till projektår 2 ska tas fram
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen