Verksamhetsberättelse 2014

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2013 | 2015 >>

Om Wikimedia Sverige

Wikimedia Sverige är en ideell allmännyttig förening som verkar för att göra kunskap fritt tillgängligt för alla människor. Främst görs detta genom att ge stöd till Wikipedia och liknande projekt.

Föreningen bildades 2007 och är en av drygt trettiofem liknande organisationer runtom i världen som är erkända av Wikimedia Foundation som "chapters" av denna stiftelse, men fungerar helt självständigt både juridiskt och i det dagliga arbetet. Vi arbetar med Wikipedias gemenskap av frivilliga bidragsgivare samt med institutioner, främst museer, universitet och statliga verk som till exempel Riksantikvarieämbetet, för att göra frilicensierat material tillgängligt och med att hjälpa andra att återanvända materialet. Vi samarbetar också med andra organisationer i Sverige som är för fritt innehåll och med organisationer inom den globala Wikimediagemenskapen.

Vad vi gör

Allmänt om årets verksamhet

Under Wikimedia Sveriges praktiska arbete styrs av de mål som finns fastslagna i vår vision.

Visionen definierar fem målgrupper (eller intressenter) som vi arbetar med och för. För varje grupp finns fastslagna mål som vi vill uppnå.

Användare och läsare

Vår vision är att alla efterfrågar och förstår värdet av fri och tillgänglig kunskap. Denna del av visionen har också ett praktiskt mål för projekten, att alla användare ska kunna hitta relevant information snabbt och lätt.

Vi har under 2014 arbetat med att rapportera upptäckta buggar till utvecklarna och jobbat för att ha en högre översättningsgrad till svenska, båda för att ge en bättre läsarupplevelse. Vi fick också stöd från Internetfonden att arbeta med översättningsverktyget Translatewiki.net så att det kan användas av fler. I projektet Wikimaps bidrog vi, i samarbete med Wikimedia Finland, till att komma lite närmare på vägen att få bra kartor integrerade i projekten, men där finns ännu mer att göra.

Vi har också gjort en nystart på nyhetsbrevet som nu sammanfattar händelser från hela den internationella Wikimediarörelsen och som riktar sig till den som kanske inte har djup kännedom om Wikimedia redan. Under året har vi utvecklat våra ansträngningar att nå ut och genom projektet Träffa Wikipedia tillsammans med Arkitektur- och designcentrum har vi lyckats nå ut på nya sätt. Pilotprojektet Umepedia med stöd från Kulturbryggan har också varit lyckosamt med att nå ut till allmänheten, det projektet stod för cirka en tredjedel av de 63 medieomnämnanden föreningen hade under året. Wiki Loves Monuments fortsätter att vara ett bra sätt att värva nya personer till projektet, ungefär hälften av de 122 tävlande skapade sitt konto i samband med tävlingen.

Skribenter och bidragsgivare

Vår vision är att det ska finnas en stor, välfungerande och välmående gemenskap av användare som bidrar till de olika Wikimediaprojekten. Vi vill också att alla ska bidra och känna sig välkomna till projekt för fri kunskap oavsett bakgrund, ålder eller kön. En viktig del av visionen är att alla inser att delandet av kunskap är fördelaktigt för alla.

Under 2014 utvecklade vi våra sätt att ge stöd till gemenskapen till att vara mer flexibla så att vi kunde svara på svåra frågor och ge experthjälp utöver att ge stöd med teknik och bidrag. Totalt har 12 personer fått hjälp med vår tid och kunskap och 37 personer har fått stöd på andra sätt. Vi ser med glädje på att det har kommit igång regelbundna möten i Uppsala och att det verkar finnas grogrund för det på fler platser i Sverige. Genom vårt arbete med Umepedia har det naturligen blivit många möten i Umeå.

Vi ser flera återkommande bidragsansökningar komma in som till exempel fotosafaris och deltagande på Bokmässan i Göteborg samt scanning av gamla böcker och deltagande på olika evenemang för att kunna fotografera de kända deltagarna. Bland annat fotograferades Europaparlamentariker i Strassbourg och artister på Eurovision i Köpenhamn. Till flera av dessa och även utöver det har vår teknikpool varit under god användning, varför vi även har utökat den lite under året.

Projektet Kvinnor på Wikipedia som fortsatte från 2013 fick förnyat stöd från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF, tidigare Ungdomsstyrelsen) så att arbetet kan pågå in i 2015. Detta har haft kontinuerligt med skrivstugor, översatt och lokaliserat informationsmaterial och fått mycket medieuppmärksamhet. I slutet av året genomfördes en enkätundersökning på svenska Wikipedia vars svar vi med spänning inväntar.

Pilotprojektet med att sätta upp ett Wikipediacenter i Uganda, med stöd från Världsnaturfonden, blev lyckat och lugandiska Wikipedia har dubblats i storlek under året. Världsnaturfonden gillade också utfallet och beviljade förnyat bidrag för en bootcamp och träna-tränarna-koncept. Denna fick tyvärr skjutas till 2015 på grund av ebolautbrottet.

Arbetet med ämnesexperter har fortsatt och arbetet visar att det ger bättre utfall när de själva engagerar sig i Wikipedia snarare än att enbart granska. Det visar också sig att det går att finna många synergieffekter genom att röra sig i vissa kretsar vilket vi tar med oss i det fortsatta arbetet 2015.

Innehållsägare

Vår vision är att museer och andra innehållsägare ska släppa allt innehåll de har och nytt material som de producerar under en fri licens samt att pedagogiskt material ska vara är lättillgängligt, gratis och i en öppen standard.

2014 har verkligen varit ett bra år för arbetet med innehållsägare. Vi har fördjupat och konkretiserat arbetet med Centralmuseernas samarbetsråd, vi hade ett tätt samarbete med Arkitektur- och designcentrum genom projektet Träffa Wikipedia vilket i sig ledde till fler kontakter i branschen och vi har haft flera workshops med arbetslivsmuseer genom Arbetsam. Vi har sett flera stora släpp av bilder under en fri licens och under en del av dem har vi hjälpt till med uppladdning till Wikimedia Commons men fler gör arbete själv vilket underlättas av att vi har arbetat med förbättra dokumentationen. Utan någon speciell ordning vill vi uppmärksamma Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet, Livrustkammaren Skoklosters slott och Halwyllska museet, Kungliga biblioteket, Umeå Universitet, Work With Sounds, Brandkårsmuseet, Sjöhistoriska museet, Vasamuseet, Arbetsam och Lantmäteriet för att de på olika sätt har gjort material fritt tillgängliga och åtkomliga via Wikimedias projekt.

Mycket dokumentation har förbättrats och vi har haft många nya inledande möten med både stora och små organisationer. Fortfarande är nyfikenheten och viljan stor och alla tecken tyder på att detta kommer att fortsätta att öka framöver. Att välja Wikimedia Sverige som samarbetspartner är för många ett strategiskt val för att visa på öppenhet och ökad nytta för allmänheten.

Utbildningsinstitutioner

Vår vision är att alla utbildningsinstitutioner omfamnar konceptet fri kunskap och att skapandet av ny fri kunskap är en integrerad del av undervisning och forskning.

I januari anställdes igen en utbildningsansvarig vilket gjorde att vi kunde ta upp arbetet på fullt allvar igen. Under året har vi sett 11 kurser på universitetsnivå använda Wikipedia på ett integrerat sätt. På lägre nivå har vi uppmärksammat 20 klasser som har använt Wikipedia eller Wikimini på ett sådant sätt att de har fått en utmärkelse av oss. Vi har förfinat det informationsmaterial som finns tillgängligt, bland annat genom att översätta en kurs för pedagoger från engelska men vi har även spelat in flera videos som förklarar grundläggande begrepp och tips och tricks.

Utfallet med arbetet med Wikimini, ett uppslagsverk skrivet av och för barn, har varit bra. Dessa lärare har snabbt förstått idén och kunnat arbeta in det i sin undervisning på ett mycket snabbt sätt och kan i många fall gå fortare från start till implementation än på högre nivåer.

Främjare av kunskap och utbildning

Vår vision är att begreppet fri och öppen information är så vedertaget att det inte behöver förklaras och att gränserna mellan oss och främjare av kunskap och utbildning är utsuddade och vi arbetar tillsammans mot samma mål.

Här har vi fortsatt ett arbete på lite lägre intensitet, ett av de viktigaste målen har varit att ta fram en strategi för detta arbete, vilket nu finns klart. Vi finner både att det finns ett ökat intresse för frågor som relaterar till föreningens verksamhetsområde och att vi får snabbare och bättre svar på de frågor vi lyfter. Vi tolkar det som att vi går i rätt riktning. På hösten har vi även börjat arbeta internationellt, bland annat genom att vi har en volontär på plats i Bryssel som bevakar och arbetar för föreningens vägnar.

Ekonomi

Wikimedia Foundations bidrag är 2 507 000 kr, den största andelen av våra inkomster. Övriga större intäkter är projektbidrag från Myndigheten för Ungdoms- och Civisamhällesfrågor (tidigare Ungdomsstyrelsen), Stiftelsen för internetinfrastruktur (genom Internetfonden), Kulturbryggan, Arkitektur- och designcentrum, Världsnaturfonden, Europeana, Livrustkammaren, Skoklostersslott och Halwyllska museet, Lunds universitet, Riksantikvarieämbetet, Nordiska museet, Statens maritima museum med flera, totalt 3 620 102 kr. Medlemsbidrag och donationer under verksamhetsåret har varit totalt 125 015 kr. Sammanlagt var rörelsens intäkter 3 754 164 kr.

Rörelsens kostnader summeras upp till 3 710 543 kr, vilket resulterar i ett resultat efter finansiella poster på 46 561 kr och ett eget kapital vid årets slut på 570 028 kr. Personalkostnader för i genomsnitt 5,5 heltidstjänster var 2 679 392 kr. Ytterligare 2 648 timmar rapporterades som ideellt arbete och redovisas inte i resultaträkningen.

Resultaträkning
https://donera.wikimedia.se/sv/wmse/audit/public/7#result
Balansräkning
https://donera.wikimedia.se/sv/wmse/audit/public/7#balance

Föreningens mål att finansiera 50% av årets verksamhet 2014 utan bidrag från Wikimedia Foundation har inte uppnåtts. Hela årets verksamhet finansierades med cirka 69% från Wikimedia Foundation. Föreningen kommer att arbeta vidare med att minska beroendet av Wikimedia Foundation och har som mål att ingen enskild bidragsgivare ska stå för mer än 50% av budgeten 2016.

Nyckeltal 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Medlemmar (Organisationer) 81 164 203 243 (2) 221 (3) 138 (2) 194 (3) 585 (9)
Arbetstid (FTE) 0 0 0 0 0 4 805 (3) 8 737 (5) 9 573 (5,5)
Volontärstid (FTE) - - - - - 1 468 (1) 2 832 (1) 2 648 (1)
Donationer 2 082.47 130 013.00 7 874.46 297 096.65 79 940.57 21 882.00 33 142 58 465
Bidrag 0.00 65 999.00 0.00 0.00 147 739.20 2 490 689.95 3 699 618 3 620 102
Rörelseintäkter 10 274.99 210 014.00 16 346.70 320 209.50 241 890.27 2 541 806.41 3 758 026 3 754 164
Rörelsekostnader 4 520.00 107 053.00 42 721.74 63 671.56 466 852.24 2 181 574.16 3 725 918 3 710 543
Resultat 5 754.99 104 799.44 -24 536.04 256 530.21 -224 961.97 383 360.21 41 264 46 561
Eget kapital 5 754.99 110 554.44 68 075.18 324 605.39 99 643.42 483 003.63 524 267 570 028

Kontaktuppgifter

Postadress
Wikimedia Sverige, Hantverkargatan 21, 112 21 Stockholm
E-post
info(at)wikimedia.se
Twitter
@WikimediaSE
Webbplats
wikimedia.se
Organisationsnummer
802437-8310
Bankgiro
5822-9915

Tänk dig en värld där varje människa på den här planeten får fri tillgång till världens samlade kunskap. Det är vårt mål. -- Jimmy Wales

Se även