Verksamhetsberättelse 2015

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2014 | 2016 >>

Om Wikimedia Sverige

Kunskap skapar frihet. Wikimedia Sverige är en allmännyttig ideell förening som arbetar för att göra kunskap fritt tillgänglig för alla. Det gör vi främst genom att ge stöd till Wikipedia och liknande projekt.

Föreningen bildades 2007 och är en av ett drygt fyrtiotal liknande organisationer runt om i världen som är erkända ”chapters” till stiftelsen Wikimedia Foundation. Vi är dock en juridiskt och praktiskt självständig organisation.

Wikimedia Sverige samarbetar med många olika aktörer, bland annat Wikipedias gemenskap med frivilliga bidragsgivare och med GLAM-sektorn (gallerier, bibliotek, arkiv och museum), utbildningssektorn (universitet, gymnasium och grundskola) och statliga myndigheter (till exempel Riksantikvarieämbetet). Vi samarbetar även med andra organisationer i Sverige som är för fritt innehåll (till exempel Open Knowledge Sverige) och med organisationer inom den globala Wikimedia-gemenskapen.

Vad vi gör

Allmänt om årets verksamhet

Wikimedia Sveriges verksamhet styrs ytterst av visionen om att göra kunskap fritt för alla. Det är en stor vision som vi arbetar på många olika och mot många olika målgrupper/intressenter för att uppnå. Vi fokuserar främst på fem grupper: Användare och läsare, Skribenter och bidragsgivare, Innehållsägare, Utbildningsinstitutioner, Främjare av kunskap och utbildning.

För att kunna jobba mer effektivt för att nå visionen om att göra kunskap fritt för alla, beslutade styrelsen under 2015 att lägga om från den tidigare strategin med fem definierade målgrupper/intressenter och istället fokusera det dagliga arbetet kring tre områden med specifika mål. Dessa nya fokusområden är: Tillgänglighet, Användande och Gemenskap.

Strategin togs fram för att tydligare kunna visa hur arbetet med externa parter inom bland annat GLAM, utbildning och myndigheter har ett starkt samband med vår förmåga att dels skapa ett mervärde för volontärer och användare och dels att nå längre och få större effekt av våra projekt. Det dagliga arbetet har under den senare hälften av 2015 stegvis anpassats efter den nya strategin för att under 2016 kunna ta steget fullt ut.

Målet gentemot Bildkonst Upphovsrätt i Sverige (BUS) för användningen av bilder av på offentligkonst.se har fått hissprövning till Högsta domstolen.

Användare och läsare

Badge för översättare som utfärdande från Wikimedia Sverige, vid events och utbildningar.

Vår vision är att alla förstår och efterfrågar värdet av fri och tillgänglig kunskap. Ett mål på vägen dit är att alla användare ska kunna hitta relevant information snabbt och lätt.

Vi har under 2015 arbetat med att rapportera upptäckta buggar till utvecklarna och jobbat för att ha en högre översättningsgrad till svenska, båda för att ge en bättre läsupplevelse. Arbetet med Translatewiki.net, finansierat av Internetfonden, har fortlöpt och avslutats under året. Ett omfattande arbete med att göra det enklare att bidra genomfördes, både för volontäröversättare samt för utvecklare som vill lägga till sina projekt. Detta skedde genom att utveckla instruktionsmaterialet rutiner samt producera en serie instruktionsfilmer. Materialet utvecklades baserat på de fyra översättningssprint och den översättningstävling vi genomförde, där 10 000-tals tekniska meddelanden översattes. Vi arbetade även fram grunden för ett system runt Open Badges, en sorts digitala intyg, med målet att volontärer skall tycka att det är mer givande att delta och lägga tid på tekniska översättningar. Vi har även gjort en förstudie kring möjligheten att implementera en talsyntes i Wikipedia, en studie som ligger till grund för projektet som planeras för 2016.

För att fler personer skall ha nytta av Wikipedia när de är turister arbetade vi vidare på konceptet med Wikipedia-städer, där fysiska skyltar med QR-pediakoder sattes upp vid intressanta platser. Skyltarna kan enkelt skannas med en smartphone och information från Wikipedia visas då. Projektet var en fortsättning på det arbete som skedde genom Umepedia under 2014. Målet var att utöka antalet QR-pediaskyltar i Umeå, få upp skyltar längst Kulturpromenaden i Hedemora samt på anrika Livrustkammaren i Stockholm. För att nå matintresserade turister var vi även med på matfestivalen Smaka på Stockholm där vi hade förberett en digital meny baserat på översättningar som gjorts på projektet Wikidata. Volontärer från hela världen bidrog med över 4 700 översättningar av ingredienserna, på 300 olika språk. Under Smaka på Stockholm kunde vi berätta om möjligheterna med Wikidata och öppna data för ett par hundra personer och fick en handfull nya medlemmar.

Under 2015 avslutade vi det samnordiska projektet Wikimaps med fokus på att göra historiska kartor mer tillgängliga och användbara på Wikimedia Commons.

Wiki Loves Monuments fortsätter att vara en källa till engagemang. Årets tävling gav 2580 uppladdade bilder från 108 olika deltagare. Samtliga samarbetspartners, ArbetSam, Sjöhistoriska och Riksantikvarieämbetet hjälpte till att uppdatera listor, skaffa priser och uppmärksamma tävlingen.

Skribenter och bidragsgivare

Könsfördelning på svenskspråkiga Wikipedia.

Vår vision är att det ska finnas en stor, välfungerande och välmående gemenskap av användare som bidrar till de olika Wikimedia-projekten. Vi vill också att alla ska bidra och känna sig välkomna till projekt för fri kunskap oavsett bakgrund, ålder eller kön. En viktig del av visionen är att alla inser att delandet av kunskap är fördelaktigt för alla.

Under 2015 har vi fortlöpande givit stöd till gemenskapen på olika sätt. Vi har svarat på diverse frågor och givit expertråd, samt givit tekniskt och ekonomist stöd. Totalt har 36 personer fått hjälp med vår tid och kunskap samt tillgång till teknikpoolen, resebidrag samt stöd till olika aktiviteter vid över 110 tillfällen. Lån av utrustning från teknikpoolen har lett till 2 659 uppladdade filer.

Wikimedia Sverige prioriterar arbetet för större jämställdhet och mångfald på Wikipedia, vilket resulterat i flera projekt. Projektet Kvinnor på Wikipedia (finansierat av Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor – MUCF) avslutades under året. Ett hundratal deltagare hade då deltagit i skrivstugor runt om i landet och vi hade kunnat genomföra den första större användarundersökningen av svenskspråkiga Wikipedia, där vi kunde fastställa att könsfördelningen liknar den från tidigare undersökningar av andra språkversioner med en stor mansdominans. I augusti startades det närliggande projektet Jämställdhet på Wikipedia upp, även detta med MUCF som finansiär och med fokus att kunna etablera regelbundna skrivstugor i Stockholm enligt den modell som tagits fram i Göteborg, och även implementera jämställdhetsarbetet i hela föreningens arbete genom en ny policy och ökad medvetenhet. Projektet löper in i 2016.

Föreläsning på Karolinska institutet, november 2015.

Arbetet med ämnesexperter har fortsatt och vi ser fler som väljer att aktivt bidra med text till Wikipedia, som en del av sin forskningskommunikation och tredje uppgift. Under året anmälde nio lärosäten i Sverige att de antingen börjat med riktade aktiviteter för att involvera forskarna i Wikipediaredigering, eller att de planerar att göra det. Detta arbete ger oss också tillgång till nätverk som vi tidigare inte varit en del av.

De återkommande bidragsansökningarna fortsätter att komma in. De har bland annat resulterat i deltagande på Bok- & Bibliotek i Göteborg, och flera fotosafaris. Vår teknikpool har varit behjälplig vid flera av dessa och liknande tillfällen.

I februari genomfördes ett bootcamp i Uganda där flera personer utbildades, detta har lett till ett stort antal nya artiklar på lugandiska Wikipedia och att planerandet av ett Wikimedia Uganda har påbörjats.

I november genomförde vi Bot Academy där sex aktiva skribenter från fem olika länder fick lära sig hur man använder botar för att redigera på Wikimedia-projekten. Deltagarna uppskattade insatsen och fem av dem har sedan dess använt verktygen självständigt för att redigera drygt 1 000 artiklar på flera olika projekt.

Under hösten har vi genomfört en turné tillsammans med Riksutställningar där vi varit på tio platser och haft workshopar för GLAM-personal i syfte att utöka och förbättra det som står om utställningar på Wikipedia. 64 personer har varit med och lärt sig både om Wikipedia samt att redigera och ladda upp bilder. Några skribenter har dessutom på uppdrag av Riksutställningar skrivit artiklar om både utställningsbegrepp, specifika utställningar samt personer inom utställningsvärlden.

Innehållsägare

Vår vision är att museer och andra innehållsägare ska släppa allt innehåll de har och nytt material som de producerar under en fri licens samt att pedagogiskt material ska vara är lättillgängligt, gratis och i en öppen standard.

Under våren genomfördes en tävling för visualiseringar av innehållet i Wikidata. Vinnaren gjorde en karta som visar var och när personer har fötts och avlidit vilket ger en imponerande historisk beskrivning av det data som finns.

Tillsammans med Terminologicentrum (TNC) och Bobitek arbetade vi i projektet Fackverket 3.0. En förstudie i hur begrepp, definitioner och terminologier, främst från myndighetsvärlden, kan göras fritt tillgängliga online som öppna länkade data.

Föreningen fick flera externfinansierade projekt runt öppna data och arbetade både med att ta fram ett par instruktionsfilmer för att nå fler organisationer med datamängder. Vi vidareutvecklade även vår databas Offentligkonst.se där vi vidareanvänder data från Sveriges kommuner om deras offentliga konst. Det är ett sätt att både berika Wikimedias projekt med information, men även för att starta diskussionerna runt öppna data i Sveriges kommuner. Vi tog många nya kontakter och har nu fått svar från drygt hälften av landets kommuner. Antalet kommuner som inkommit med data ökade kraftigt och en tredjedel av landets alla kommuner har nu med den data de har på Offentligkonst.se samt i motsvarande Wikipedia-listor. Vi byggde samtidigt om webbplatsen från grunden för att förbättra tillgängligheten från mobila enheter. Vi arbetade även hårt med att göra fler organisationer i landet medvetna om Wikidata och vilka möjligheter det projektet erbjuder och vi skapade informationsmaterial, höll i utbildningar och inledde flera nya samarbeten. Därtill gjorde vi det enklare att vidareanvända informationen på Wikidata genom att implementera DCAT-AP, som är en europeisk öppna data-standard.

Kombinationsvapen pistolyxa
En av bilderna från årets massuppladdningar

Under 2015 har vi fördjupat våra samarbeten med innehållsägare. För tredje året genomförde vi en större (~6 500 bilder) uppladdning av bilder från Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museets (LSH) samlingar. Vi arbetade även tillsammans med Statens Maritima Museer för att tillgängliggöra bilder (~600) samt höll en workshop om hur dessa bilder kan komma till nytta. Vi tillgängliggjorde även data från deras system genom att skapa kopplingar mellan deras data och Wikidata. Detta gjorde det möjligt att källbelägga fler än 3 000 påståenden.

Att välja Wikimedia Sverige som samarbetspartner fortsätter alltjämt för många att vara ett strategiskt val för att visa på öppenhet och ökad nytta för allmänheten.

Utbildningsinstitutioner

Studenter på kursen "Energisystemens miljöpåverkan" presenterar sin artikel, Sveriges lantbruksuniversitet.

Vår vision är att alla utbildningsinstitutioner omfamnar konceptet fri kunskap och att skapandet av ny fri kunskap är en integrerad del av undervisning och forskning.

Genom arbetet med ämnesexperter på lärosätena har kunskapen om Wikipiedia ökat så pass mycket att det har lett till att två nya kurser startades upp och genomfördes under året, från Sveriges lantbruksuniversitet och från Uppsala universitet. Inom ramen för projektet Wikipedia i utbildning 2015 har också Falun högskola anslutit sig och genomfört en kurs på Wikipedia. Utbildningsinstitutioner från sammanlagt elva orter har varit aktiva med något Wikipediaprojekt inom antingen gymnasieutbildningen, folkhögskola eller universitet, som på olika sätt fått stöd av projektet, varav nio kurser använt sig av Wikipedias kursverktyg. Resursen Wikipedias utbildningsprogram har kunnat stärkas ytterligare med en träningsmodul för studerande. Sammanlagt har elever och studenter bidragit med cirka 1,5 miljoner bytes till Wikipedia under 2015.

Som ett led att förbättra tillgången på material har en insats gjorts för att visa på vikten av att Open Access material också är fritt licensierat. Detta har gjorts genom föreläsningar på konferenser, på lärosäten och direkt till forskare.

Främjare av kunskap och utbildning

Vår vision är att begreppet fri och öppen information är så vedertaget att det inte behöver förklaras och att gränserna mellan oss och främjare av kunskap och utbildning är utsuddade och vi arbetar tillsammans mot samma mål.

Föreningen arbetade med att samordna vårt påverkansarbete i EU genom vårt aktiva engagemang och ekonomiska stöd till Free Knowledge Advocay Group EU, samt genom ett fördjupat samarbete i olika projekt och evenemang med andra organisationer som arbetar för tillgång till fri information i Sverige, såsom Creative Commons Sverige and Open Knowledge Sverige. För att få en bättre möjlighet att agera i tid om negativ lagstiftning skulle föras fram övervakade vi de legislativa processerna samt kontaktade och informerade politiska beslutsfattare om vilken effekt besluten skulle komma att få på våra projekt. Wikimedia-rörelsen i Europa var pådrivande för att stoppa negativ lagstiftning runt Freedom of Panorama, det vill säga rätten att fotografera och dela bilder och annan media på byggnader och konst som är på allmän plats. Vi hade ovärderlig hjälp från Karl Sigfrid som arbetat ideellt för föreningens räkning i Bryssel.

Föreningen arbetade även med att fördjupa samarbetet med våra nordiska systerföreningar och på så sätt gemensamt utvecklas och få en starkare röst. Personal från kansliet besökte bland annat Wikimedia Finland för att diskutera möjliga samarbeten och utbyta kunskap.

Ekonomi

Wikimedia Foundations bidrag är 2 541 305 kr, vilket utgör 57 % av våra bidrag. Övriga större projektbidrag kommer från bland annat Verket för innovationssystem, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, Stiftelsen för internetinfrastruktur, Kammarkollegiet, Post- och telestyrelsen, Riksutställningar och Världsnaturfonden WWF.

Medlemsavgifterna uppgår under verksamhetsåret till 77 202 kr och donationer till 50 183 kr. Sammanlagt var föreningens projektbidrag 4 306 580 kr.

Föreningens kostnader summeras till 4 245 383 kr, vilket i ett resultat efter finansiella poster på 211 580 kr och eget kapital vid årets slut på 782 408 kr.

Under året har totalt tio personer varit anställda med en blandning av olika tidsbegränsade kontrakt och tillsvidareanställning. Ytterligare 3 505 timmar rapporterades som ideellt arbete och redovisas inte i resultaträkningen.

Resultaträkning
https://wikimedia.se/sv/wmse/audit/public/#result
Balansräkning
https://wikimedia.se/sv/wmse/audit/public/#balance

Föreningens mål att finansiera 50 % av årets verksamhet 2015 utan bidrag från Wikimedia Foundation har inte uppnåtts. Hela verksamheten finansierade med cirka 57 % från Wikimedia Foundation, vilket för oss betydligt närmare målet än 2014 då 69 % finansierades av Wikimedia Foundation. Föreningen kommer att arbeta vidare med att minska beroendet av Wikimedia Foundation och har som mål att ingen enskild bidragsgivare ska stå för mer än 50 % av budgeten 2016.

Nyckeltal 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Medlemmar (Organisationer) 81 164 203 243 (2) 221 (3) 138 (2) 194 (3) 585 (9) 517 (10)
Arbetstid (FTE) 0 0 0 0 0 4 805 (3) 8 737 (5) 9 573 (5,5) 10 529 (6)
Volontärstid (FTE) - - - - - 1 468 (1) 2 832 (1) 2 648 (1) 3 505 (2)
Donationer 2 082.47 130 013.00 7 874.46 297 096.65 79 940.57 21 882.00 33 142 58 465 50 183
Bidrag 0.00 65 999.00 0.00 0.00 147 739.20 2 490 689.95 3 699 618 3 620 102 4 306 580
Rörelseintäkter 10 274.99 210 014.00 16 346.70 320 209.50 241 890.27 2 541 806.41 3 758 026 3 754 164 4 444 899
Rörelsekostnader 4 520.00 107 053.00 42 721.74 63 671.56 466 852.24 2 181 574.16 3 725 918 3 710 543 4 245 383
Resultat 5 754.99 104 799.44 -24 536.04 256 530.21 -224 961.97 383 360.21 41 264 46 561 211 580
Eget kapital 5 754.99 110 554.44 68 075.18 324 605.39 99 643.42 483 003.63 524 267 570 028 782 408

Kontaktuppgifter

Postadress
Wikimedia Sverige, Hantverkargatan 21, 112 21 Stockholm
E-post
info(at)wikimedia.se
Twitter
@WikimediaSE
Webbplats
wikimedia.se
Organisationsnummer
802437-8310
Bankgiro
5822-9915

Tänk dig en värld där varje människa på den här planeten får fri tillgång till världens samlade kunskap. Det är vårt mål. -- Jimmy Wales

Se även