Verksamhetsberättelse 2023

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Översätt den här sidan; Den här sidan innehåller förändringar som inte är märkta för översättning.
<< 2022

Introduktion

År 2023 var ett utmanande år för Wikimediarörelsen då flera stora ekonomiska osäkerheter seglade upp på horisonten. Ett problem var att den internationella insamlingen på Wikipedia fick en minskad effektivitet vilket ökade den ekonomiska osäkerheten och risker kopplat till finansiering av olika initiativ för Wikimediarörelsen. Detta ledde under året till omprioriteringar och nedskärningar internationellt. De snabba förändringar som skett och förväntas ske på grund av AI ökade riskerna för att framtida insamling kan kompliceras ytterligare.

De ekonomiska riskerna blev allt mer uttalade under året och trots besparingar och ett mycket aktivt arbete med externa ansökningar blev det till slut uppenbart att föreningen behövde genomgå en omorganisering där två personer blev uppsagda. Omorganiseringen påverkade arbetet, måluppfyllnaden och självklart de berörda i personalen.

Trots detta pågick ett intensivt och framgångsrikt arbete under hela året av de 14 personer som var anställda, på totalt 9,19 heltider. 38 personer bidrog därtill med sin tid genom volontärinsatser. Föreningen fortsatte ett aktivt arbete med 99 evenemang med totalt över 3 600 deltagare. Evenemangen genomfördes ofta som en del av de över 100 olika partnerskap med andra organisationer som skedde under året. Verksamheten bidrog till hundratusentals förbättringar på Wikimediaplattformarna. Därtill utvecklades ett stort antal nya koncept och metoder och viktiga verktyg utvecklades och underhölls.

Ett urval av större händelser finns beskrivna som detaljerade berättelser om våra framgångar (Storys), samt en del motgångar från vilka vi lärt oss (Fail Fests). Texterna går att läsa separat och du väljer själv vad som intresserar dig mest.

Större ekonomiska förändringar

Årets omsättning på 6,82 miljoner kronor blev mindre än den budget vi presenterade för förra årsmötet på 9,4 miljoner kronor. Våra kostnader under året var mindre än budgeterat och det slutliga kostnadsutfallet minskade även jämfört med utfallet för föregående budgetår. En positiv utveckling var den avkastning på de medel som testamenterats till föreningen. Dessa medel kommer framöver att användas för strategiska insatser.

Minskningen var medveten och planerad då den ökade ekonomiska osäkerheten ledde till att vi aktivt minskade omkostnaderna på olika sätt och sköt på större investeringar, såsom införskaffandet av ett nytt CRM-system. Den ekonomiska osäkerheten inkluderar fortsatt ovisshet och oklarhet kring långsiktig finansiering av arbetet med den tematiska hubben, men även hur vårt verksamhetsbidrag från Wikimedia Foundation kommer att se ut kommande år.

Minskningen mot våra budgeterade intäkter beror huvudsakligen på att det planerade Wikispeech-projektet inte fick finansiering under året. Finansiären ställde i slutet av året ett antal frågor inför sitt slutgiltiga beslut, vilka föreningen började besvara.

Under andra halvan av 2023 beslutades det att genomföra en omorganisering av verksamheten utifrån den strategi som antogs 2021. Beslutet baserades på de stora osäkerheter som kommunicerats runt finansiering från Wikimedia Foundation såväl som att medel från externa finansiärer inte kunnat identifieras för vissa delar av verksamheten. En ökning av arbetet, och investeringarna, för att säkra andra ekonomiska intäktskällor behöver ske. Detta innebar tyvärr att kvalificerad och uppskattad personal var tvungen att sägas upp under året.

Om föreningen

Wikimedia Sverige (WMSE) bildades som en partipolitiskt och religiöst obunden ideell allmännyttig förening 2007, med säte i Stockholm. Föreningen är verksam i hela landet och driver även ett flertal internationella projekt som stödjer volontärer i ett stort antal länder i världen.

Vi är en lokal, juridiskt obunden stödförening till Wikimedia Foundation (WMF), som driver några av världens största fria kunskapskällor, inklusive Wikipedia[1], Wikidata[2] och Wikimedia Commons[3] och de andra Wikimediaprojekten, och mycket annat därtill.

Wikimedia Sverige vill på olika sätt stödja andra organisationer och individer att på bästa sätt bidra till att mer fri kunskap kommer världen till godo.

Vad vill Wikimedia Sverige uppnå?

Wikimedia Sverige (WMSE) verkar för att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor.

Kunskap är fri när den går att komma åt, använda, bearbeta, dela och sprida. Fri och tillgänglig kunskap är en förutsättning för ett öppet internet, liksom ett öppet internet är en förutsättning för fri och tillgänglig kunskap.

Fri kunskap leder till en bättre värld och är centralt för att uppnå Globala målen. Vi ser framför oss en mer digitaliserad och sammanknuten värld där alla kan bidra till både att producera och att konsumera kunskap utan kostnad, där alla kan vara med och bidra med egen kunskap och egna perspektiv, oavsett var i världen personen befinner sig eller vilket språk den talar.

När människor får tillgång till kunskap får de makt och verktyg i sina egna händer, att förbättra sina egna liv men också att arbeta för ett bättre samhälle. När kunskapen är fritt tillgänglig kan människor skapa en förståelse för viktiga frågor, och när den går att vidareanvända kan de skapa nya och oväntade lösningar på gemensamma problem. Inte minst är den fria kunskapen viktig för en välfungerande demokrati och för en rikare och mer informerad debatt.

Vi arbetar för att få en större öppenhet för fri kunskap i samhället och särskilt kopplat till demokrati, forskning och utbildning samt kultur. För att detta ska vara möjligt behövs en del förutsättningar finnas på plats: i samhället behöver det finns en vilja till samarbete med andra organisationer och individer, transparens behöver prioriteras, verktygen behöver fungera så att de digitala lösningarna är goda alternativ mot existerande lösningar, verksamheter behöver aktivt arbetar med att digitalisera sin verksamhet och sina arbetssätt och lagstiftningen nationellt och internationellt behöver möjliggöra fri kunskap. Föreningen arbetar aktivt på att stärka dessa förutsättningar på en rad olika sätt.

Wikimedia Sverige arbetar långsiktigt. Vi strävar efter att förändra hur organisationer och samhälle tänker kring spridning och produktion av kunskap. Att skapa den typen av attitydförändringar kommer att möjliggöra den fulla effekten av fri kunskap. Genom att övertyga beslutsfattare att anta olika former av styrande dokument kring öppenhet lägger vi grunden för tillgång till nytt material i framtiden.

Hur arbetar Wikimedia Sverige för att nå sina mål?

Wikimedia Sveriges arbete för att nå de förändringar vi vill se i samhället, för att informationen som finns att tillgå på Wikimediaplattformarna ska vara av hög kvalitet och möjliggöra vidare läsning och fördjupning i kvalitativa källor, sker genom en aktiv grupp volontärer, föreningens styrelse och personalresurser från kansliet.

Bland annat går föreningen in och stöttar, hjälper och utbildar volontärer och partnerorganisationer att skriva och bidra med kunskap på plattformarna. Vi utvecklar också den tekniska infrastrukturen, bland annat utvecklar vi mjukvaran bakom Wikipedia, bygger olika verktyg och gör förbättringar för att våra målgrupper ska kunna bidra enklare och med högre kvalitet.

Målgrupper: Volontärer, partnerorganisationer, medlemmar och givare

För att information överhuvudtaget ska bli tillgänglig för allmänheten är det viktigt att individer, kulturarvsinstitutioner och andra aktörer använder våra plattformar för att skapa och nå ut med material. Här berättar vi om våra två främsta målgrupper: volontärer och partnerorganisationer.

Wikimediarörelsen behöver två olika typer av volontärer, som till viss del överlappar varandra:

  • Volontärer som bidrar online, till exempel genom att skriva Wikipediaartiklar, fota för Wikimedia Commons eller redigera data på Wikidata.
  • Volontärer som vill stödja fri kunskap offline på olika sätt, såsom genom att arrangera evenemang, föreläsa, rekrytera nya medlemmar eller initiera nya partnerskap.

Föreningen riktar sig även mot aktörer/partners som kan bidra till plattformarna och öka mängden fri kunskap i samhället i stort. Exempel är aktörer från GLAM-sektorn, utbildningssektorn, myndigheter, FN-organ och civilsamhället.

Innovation och partners

Wikimedia Sverige är en innovativ organisation och vi älskar partnerskap. Vår organisation förändrar samhället och att experimentera är centralt för oss då det oftast inte finns en färdig mall för oss att utgå ifrån. I vårt arbete för att göra högkvalitativ information tillgänglig via Wikimediaplattformarna samarbetar vi också med experter, nätverk och organisationer.

Vi arbetar kontinuerligt med att engagera och initiera nya samarbeten, medan vi fortsätter stödja de partners vi redan har genom gemensamma projekt och initiativ som fokuserar på användbart innehåll. Exempel på partners ej nämnda tidigare är: globala nätverk och Wikimediaorganisationer världen över samt ideella föreningar som tror på och arbetar för fri kunskap på olika sätt.

Program

Wikimedia Sverige antog under 2021 en ny strategisk inriktning för perioden 2021–2025. I den nya strategin behålls våra fyra program:

Program Tillgång Användning Gemenskap Möjliggörande
Beskrivning Där mer material görs tillgängligt för Wikimediaplattformarna. Där arbete sker för att få fler människor att använda materialet och få kunskap om det. Där stöd ges till aktiva volontärer och volontärgruppen utökas och diversifieras. Där organisationens verksamhet och förmågor bibehålls och fortsätter att utvecklas inom ett antal områden.

Tillgång

Programmet Tillgång fokuserar på att förbättra det fria innehållet som finns på, eller är tillgängligt för, Wikimediaplattformarna – både kort- och långsiktigt. Varje år bidrar vi med att tillgängliggöra värdefullt material på Wikimediaplattformarna genom innehållspartnerskap med exempelvis museer, arkiv och bibliotek, myndigheter, forskningsinstitutioner, FN-organ m.m. Vi bidrar med att knyta samman information som tidigare varit fragmenterad. Vi arbetar dock även långsiktigt. Detta genom att förändra attityder och bidra till förändrade praxis samt förbättrade styrdokument i organisationer och lagstiftning nationellt och internationellt. Vi strävar efter att förändra hur organisationer och samhälle tänker kring spridning och produktion av kunskap.

Tillgång har i flera år varit vårt största program med hänsyn till både antalet pågående projekt och satsningar, vilket även reflekterats i budgeten. Vi arbetar med detta både i Sverige och internationellt och har tagit en internationell ledarroll inom Wikimediarörelsen.

Vi arbetar aktivt med att stödja den globala Wikimediagemenskapen med praktisk hjälp kring innehållspartnerskap. Detta är i linje med det strategiska rekommendationerna för Wikimediarörelsen, där vikten av att inte bara erbjuda ekonomiskt stöd inom Wikimediarörelsen framhölls. Minst lika viktigt är stöd i form av expertis, tekniskt stöd, arbetstid, med mera, för att göra det mesta av det globala engagemanget för fri kunskap.

Djupdykning

Story: GLAM-samarbeten som går längre än en massuppladdning: I den här storyn berättar vi om våra djupgående samarbeten med kulturarvsinstitutioner som inte primärt går ut på att ladda upp deras material eller genomföra begränsade utbildningsinsatser, utan på att stödja dem i deras strävan att bättre förstå och engagera sig i Wikimediaplattformarna genom att genomföra gemensamma projekt. Detta skapar långsiktiga effekter då personalen fungerar som ambassadörer för fri kunskap och Wikimediaplattformarna som verktyg för att nå ut till allmänheten, engagera dem genom crowdsourcing. Genom att nyttja den kraftfulla mjukvaran för att knyta samman material och kunskap från olika håll nås nya insikter och existerande kunskap berikas.… Klicka här för att läsa mer

Story: Vi sprider unikt immateriellt kulturarv: I den här Storyn berättar vi om vårt arbete med att sprida immateriellt kulturarv, i synnerhet Sveriges musikarv. Att immateriellt kulturarv får en plats på Wikipedia, en av världens mest välanvända källor till kunskap, stärker utövarna i deras verk då det ökar förståelsen och intresset för deras kulturyttring. Det finns många kulturarvsinstitutioner som förvaltar unika specialsamlingar som också förtjänar en plats på Wikimediaplattformarna, något som man kanske inte tänker på så ofta.… Klicka här för att läsa mer

Story: Stöd med olika typer av dataset över kulturarv från Ukraina och Uganda: I denna story fokuserar vi på vårt arbete med dataset över kulturarv från olika håll runt om i världen. Även om principen är densamma har varje insats sina unika förutsättningar och utmaningar. Den lokala gemenskapen kan bidra med insikter och kompletterande information utifrån sin expertis, något som är viktigt för oss att ta tillvara. Wikimediarörelsen har under många år engagerat allmänheten att digitalisera vårt kultur- och naturarv vilket skapat en unik resurs som inte bara används för att illustrera Wikipediaartiklar utan även används i mängder av andra sammanhang då täckningen är så omfattande. Genom att förenkla för volontärerna att delta kan ännu större delar av vårt gemensamma arv bevaras digitalt, vilket är extra viktigt där kulturarvet är hotat och riskerar att skadas eller förstöras.… Klicka här för att läsa mer

Story: Upphovsrätt får en större roll: Den här storyn fokuserar på hur Wikimedia Sverige, genom deltagandet i en statlig utredning, under 2023 kommit att spela en central roll för att påverka svenska upphovsrättslagen. Den fokuserar även på hur föreningen har etablerat sig som en viktig aktör i de internationella upphovsrättsdiskussionerna. Genom att i olika sammanhang aktivt föra fram och argumentera för ståndpunkter som gagnar internetanvändaren i allmänhet och tillgången till fri kunskap har vi kunnat förhindra införandet av en stor mängd skadliga förslag och att positiva tillägg gjorts. Många av våra inspel har även handlat om att göra det enklare att förstå vad som är tillåtet eller inte, av den majoritet av befolkningen som är internetanvändare, och därmed direkt påverkas av lagstiftningen, men som inte är jurister. Genom att informera och engagera andra i dessa frågor skapar vi opinion och kan fungera som en motpol mot resursstarka aktörer som fokuserar på enskilda intressegruppers behov. Lagstiftningen har en oerhört stor påverkan på föreningens arbete och Wikimediaplattformarna och varje seger får därmed en mycket stor och långsiktig effekt.… Klicka här för att läsa mer

Story: Helpdesken stöttar allt fler projekt: Den här storyn fokuserar på hur Helpdeskens arbete har intensifierats under 2023, och hur hubbinitiativet därmed har kunnat realisera fler projekt, men också bidra till att bygga kapacitet till uppladdningsprojekt hos fler Wikimedianer. Ett stort fokus har legat på material kopplat till Wiki Loves-tävlingarna, vilket är något som expertkommittén har förordat.… Klicka här för att läsa mer

Story: Nya möjligheter för öppen tillgång genom FN: Den här storyn fokuserar på hur samarbetet med flera mellanstatliga organisationer har fördjupats under 2023, genom olika internationella konferenser, avsiktsförklaringar och nya möjligheter. Dessa samarbeten har stor potential att bland annat leda till att stora mängder material släpps under fria licenser, att finansiering kan komma att säkras, att dörrar öppnas till internationella evenemang där vi kan nå nya nätverk och målgrupper och att experter kan engageras på Wikimediaplattformarna.… Klicka här för att läsa mer

Story: Skärningspunkt regionala och tematiska hubbar: Den här storyn fokuserar på hur vi har haft möjlighet under året att på flera sätt bygga broar mellan olika hubbinitiativ, och identifiera spännande möjligheter för samarbete. Dessa samarbeten har en potential att skapa en ökad koordinering mellan olika initiativ som gagnar vårt arbete och våra projekt. Det kan även leda till en ökad spridning av det material vi utvecklar och därmed ett ökat värde av våra insatser.… Klicka här för att läsa mer

Story: Nya typer av samarbeten med utbildningssektorn för lokalt engagemang: Den här storyn fokuserar på att inleda samarbeten med en ny typ av partner för att skapa engagemang lokalt. Gymnasiearbetesprojektet är väl beprövat och framgångsrikt, men folkhögskolor har vi inte jobbat med tidigare och vi arbetade för att implementera en liknande metodologi med dem. Genom samarbetet når vi en studentgrupp vi annars inte når ut till samt bygger partnerskap med organisationer som är viktiga lokalt. Detta utåtriktade arbete ökar därutöver också föreningens synlighet i en grupp med stor mångfald.… Klicka här för att läsa mer

Fail fest: Civilsamhället lyser ofta med sin frånvaro när offentlig sektor gör tekniska vägval: Den här fail festen fokuserar på att föreningens begränsade resurser gör att vi inte kunnat bidra fullt ut i den digitala omställningsprocess som offentlig sektor är mitt i gällande länkade öppna data, strategisk digitalisering och ny digital infrastruktur. De konsultationer vi bjuds in till är ofta tidskrävande och mycket specialiserade och förväntas genomföras med egna medel. Det är väldigt uppskattat och givande att delta i dessa sammanhang och vi ser det som mycket positivt att offentlig sektor har sett värdet av vad vi och andra civilsamhällesorganisationer kan bidra med. Tyvärr leder upplägget till begränsade möjligheter att delta fullt ut för föreningen och andra civilsamhällesorganisationer.… Klicka här för att läsa mer

Användning

Programmet Användning fokuserar på att säkerställa kvalitativ information på Wikimediaplattformarna genom stöd till volontärer och utveckling av verktyg. Arbetet inom programmet bidrar även med att förbättra användarupplevelsen och med att skapa jämlika möjligheter att bidra på Wikimediaplattformarna och aktivt bjuda in underrepresenterade grupper.

Under året har vi inom programmet aktivt arbetat med folkbildning, där vi informerar allmänhet och olika prioriterade grupper om hur Wikimediaplattformarna fungerar och vilka möjligheter och risker som finns när de konsumerar informationen. Föreningen har även i år fortsatt det mångåriga arbetet med utveckling av saknad funktionalitet för att fler ska kunna använda informationen på Wikipedia. Vi har bland annat fortsatt utveckla en talsyntes, Wikispeech, vilken underlättar för alla som av olika skäl har svårt att läsa då de kan lyssna på Wikipediaartikeln. Vi har även tittat på hur vi kan förenkla andra delar för att förbättra användarupplevelsen när någon vill engagera sig. Insatser inom programmet syftar även till att förbättra täckningen om kvinnor på Wikipedia.

Programmet blev under året mindre i omfattning än förväntat, då vi inte lyckades säkra de externa projektmedel vi hade hoppats på.

Djupdykning

Story: Användning av fri kunskap av media: I den här storyn berättar vi om vårt arbete med att sprida kunskap om Creative Commons-licenser bland journalister. Att fler och fler nyhetstjänster vänder sig till Wikimedia Commons är en glädjande utveckling, och vi reagerar när vi stöter på fall där bilderna inte attribueras korrekt. Insatserna bidrar till att öka förståelsen för möjligheterna och begränsningarna vid återanvändning av fritt licensierat material, vilket i förlängningen bidrar till att mer material får spridning på ett korrekt sätt, och att de volontärer som bidragit får den uppskattning de förtjänar.… Klicka här för att läsa mer

Gemenskap

Programmet Gemenskap syftar till att både aktivt stötta de befintliga gemenskaper som finns i Sverige för att bibehålla deras engagemang, öka deras kapacitet samt att engagera fler personer i nya gemenskaper. Gemenskaper som tidigare varit saknade eller underrepresenterade identifieras och riktade insatser sker för att inkludera dem och förändra status quo.

Med gemenskaper åsyftas grupper på de olika Wikimediaplattformarna som bidrar, genom att exempelvis redigera på Wikipedia, ta kort för Wikimedia Commons eller lägga till data på Wikidata. Därtill är gemenskaper som bidrar till fri kunskap på andra sätt, såsom genom att anordna evenemang, föreläsa, värva nya medlemmar eller bilda nya partnerskap ett fokus inom programmet.

Vi stödjer volontärgemenskapen på flera olika sätt, vilket är möjligt tack vare våra medarbetare som besitter många olika kompetenser samt tack vare den infrastruktur som vi har byggt upp de senaste åren. Under året har vi arbetat med flera olika typer av aktiviteter. Vi har genomfört aktiviteter som syftar till lokalt deltagande och att skapa mötesplatser och vi har erbjudit stöd genom ett antal nationella program. Vi har även arbetat för att utveckla vår kapacitet att erbjuda stöd till den internationella gemenskap av volontärutvecklare som bidrar till viktiga verktyg och mycket annat för Wikimediarörelsen. Vi har tagit många viktiga steg för att kunna utveckla arbetet kommande år med det långsiktiga målet att föreningen ska ha aktiviteter och närvaro i hela landet.

Genom ett externfinansierat projekt har vi fortsatt arbete med att bygga gemenskaper i fyra av Sveriges län, i samarbete med lokala partnerorganisationer.

Djupdykning

Story: Material för att lägga en god grund för föreningsengagemang: Den här storyn fokuserar på det omfattande arbete som föreningen har bedrivit under 2023 för att lägga en god grund för ett utökat föreningsengagemang och därmed fler medlemmar. Genom detta långsiktiga arbete med medlemsvärvning utvecklas föreningsdemokratin, fler röster blir hörda i vår verksamhet, fler personer kan engageras i olika uppgifter och de kan bli föreningens ambassadörer i sina respektive nätverk. Därtill skapar ett större antal medlemmar ökade möjligheter runt påverkansarbete såväl som vid olika ansökningar och insamling av medel för olika insatser.… Klicka här för att läsa mer
Story: Metadataskrivstugor: I den här storyn beskrivs hur föreningen utvecklat en ny typ av aktivitet, metadataskrivstugor, där experter framgångsrikt har kunnat bidra till att förbättra kunskapen om material som finns i museers samlingar. Detta har flera positiva effekter där nya grupper kan engageras och entusiasmeras i volontärarbetet på Wikimediaplattformarna. Det skapar även ett tydligt mervärde för våra partners inom GLAM-sektorn som får en bättre kunskap om sina samlingar på ett kostnadseffektivt sätt och det möjliggör att olika resurser kan knytas samman genom länkade öppna data.… Klicka här för att läsa mer
Fail fest: Försöker finna sätt att ge stöd, men det finns utmaningar med en reaktiv Helpdesk: I den här fail festen beskriver vi vad vi har lärt oss av vårt arbete med Helpdesken inom Hubben för innehållspartnerskap. Samtidigt som vi lyckades besvara ett antal förfrågningar medvetandegjordes vi om våra begränsningar och behöver nu ta fram en tydligare form för konceptet som använder sig av våra resurser på ett effektivt sätt.… Klicka här för att läsa mer
Fail fest: Har inte fått lokala gemenskaper på plats: Den här fail festen fokuserar på att föreningen saknade en del verktyg och processer för att andra organisationer så effektivt som möjligt skulle (1) förstå värdet och möjligheterna med att samverka med Wikimediarörelsen för att dela deras kunskap eller engagera deras nätverk och (2) engagera dem långsiktigt och ta ett ägandeskap i det arbetet. Insikten om att dessa verktyg och processer saknades eller var otillräckliga ledde till en omprioritering där viktiga steg togs för att förändra situationen inför framtida liknande initiativ.… Klicka här för att läsa mer

Möjliggörande

Genom programmet Möjliggörande bygger vi upp den organisatoriska och finansiella kapaciteten. Det är ett långsiktigt arbete som säkerställer vår relevans i framtiden. För att uppnå detta behöver vi vara en god arbetsgivare, en stark samarbetspartner och en välfungerande, demokratisk och transparent medlemsorganisation som nära samarbetar med en stark volontärgemenskap. Föreningen har också som mål att inte vara en ensam aktör, utan att involvera sig aktivt i den internationella rörelsen och både lära och bidra till kapacitetsbyggande åtgärder. Experimentellt utvecklingsarbete för att kunna bredda våra intäktskällor och skapa en hållbar finansiering för vår verksamhet ingår här. En långsiktig ökning av medlemskap och donationer är en central del, där föreningens arbete ännu är i sin linda.

För att uppnå ovanstående måste vi engagera oss långsiktigt och strategiskt. Projekten i detta program bidrar därför endast marginellt till innehållsskapande under det aktuella året, men på längre sikt kommer de att säkerställa framgång och hållbarhet för alla våra aktiviteter.

Som en del av en global rörelse fylld av innovativa organisationer och volontärer tror vi att vi har mycket att lära av varandra. Vår personal, styrelse och volontärer har därför erbjudits möjligheter att att träffa, lyssna och diskutera med representanter från Wikimediarörelsen runt om i världen.

Djupdykning

Story: Förutsättningar för ett ökat nationellt insamlingsarbete och medlemsvärvning: I den här storyn berättar vi om vårt arbete med att lägga de grunder som behövs när vi ökar våra ansträngningar med att värva nya medlemmar, samt samla in fler gåvor, till föreningen. De system, rutiner och plattformar vi använder idag har historiskt räckt för våra behov men är i vissa fall underutnyttjade eller skalar dåligt när antalet medlemmar och gåvor ökar. Genom att utveckla denna kapacitet kan vi bättre serva våra medlemmar, skapa engagemang samt intresse för att ekonomiskt stödja föreningen på både kort och lång sikt. Genom att öka kännedomen om varumärket och vårt medlemsantal stärks föreningens påverkansarbete samt möjligheten att säkra medel från en del finansiärer. Det material vi tagit fram kommer att spridas till våra systerföreningar för att minska deras anskaffningskostnader av CRM-system.… Klicka här för att läsa mer
Story: Utbildningsplan för personalen tas fram: I den här storyn fokuserar vi på den interna fortbildning som har blivit ett återkommande inslag i verksamheten. Genom att regelbundet och återkommande sätta av dedikerad tid för utbildningen ökar vi kapaciteten i teamet. Det skapar även ökade möjligheter och värden för våra medlemmar då vi återanvänder det förberedda materialet.… Klicka här för att läsa mer
Story: Rapporter för att utveckla vår verksamhet: I den här storyn beskrivs hur föreningens verksamhet har kunnat utvecklats då vi investerat i att ta fram ett gediget beslutsunderlag i form av rapporter, som dels fokuserar på föreningens klimatpåverkan och dels hur mångfalden ser ut i organisationen. Rapporterna belyser föreningens styrkor och svagheter inom områdena och ger guidning för hur organisationens effekt på samhället ska kunna bli så positiv som möjligt.… Klicka här för att läsa mer

Årets mål

Verksamheten hade ett antal mål under 2023 vilka togs fram vid olika tillfällen. I ansökan till Wikimedia Foundation för verksamhetsstöd fastslogs fyra stycken måltal baserade på vår strategi samt sex stycken så kallade Core Metrics, vilket är måltal som möjliggör jämförelse av vårt arbete med andra Wikimediaorganisationer. Dessa tio måltal var övergripande för verksamheten.

Verksamhetsstödet från Wikimedia Foundation utgjorde endast cirka 40 % av projektbudgetarna, medan resten av projekten var finansierade genom projektbidrag eller konsultfinansiering där de hade egna specifika projektmål, vilka angetts i ansökan eller uppdragsbeskrivningen.

Måluppfyllnaden för 2023 anges i tabellerna nedan med följande färgnyckel:

  • Grön om mål är uppfyllt.
  • Gul om målet delvis är uppfyllt.
  • Rött om målet ej är uppfyllt.

Ansökan till WMF för verksamhetsstöd

Måltal Resultat Kommentar
Fler volontärer än föregående år är involverade i vårt arbete. Antalet involverade volontärer ökade från 37 till 38 individer. Målet nåddes men vi såg inte den ökning vi hade förväntat. Vår initiala förväntning var att Wikipedia för hela Sverige i stor utsträckning skulle engagera volontärer. Under året beslutade dock teamet att justera fokus till mer förberedande arbete och på partnerskap utifrån de förfrågningar och återkopplingar de fått.
Antalet medlemmar i föreningen ökar jämfört med föregående år (till 600 st). Antalet medlemmar ökade till 468 (+10 %), men nådde inte målet på 600. Även om vi såg en ökning på 10 % var detta långt ifrån vårt ambitiösa mål på 40 %. Vår förhoppning var att både lokala aktiviteter och en Face2Face-kampanj fokuserad på medlemsvärvning skulle få en större effekt. Vår slutsats är att bristande medvetenhet om oss som förening, en brist på kommunikationsmaterial som beskriver ett tydligt värdeförslag för potentiella medlemmar, i kombination med otillräckligt tekniskt stöd för att hantera medlemmar och givare gör dessa omvandlingar mer utmanande.
Etablera och fördjupa fler partnerskap. Antalet partnerskap ökade från 102 till 116. Med ett partnerskap menar vi ett samarbete med en organisation, snarare än en individ; att det finns ett aktivt val att arbeta tillsammans; och att det finns en idé om en långvarighet i relationen. Bland årets partnerskap hittar vi allt från lokala museer till IGO:er och andra Wikimediaorganisationer. 12 av partnerskapen var helt nya.
Könsfördelningen bland de som organiserat föreningens event ska vara sådan att ingen grupp utgör mer än 50 %. Den största gruppen (män) utgjorde 50 %. Fördelningen tar enbart hänsyn till de organisatörer som själva uppgett kön. Kvinnor utgjorde 43 % och icke-binära 7 %. Alla procentsatser här är avrundade.

Core Metrics

Några av dessa måltal reviderades från det att verksamhetsstödet söktes och att Verksamhetsplan 2023 fastslogs, resultaten här utgår från de måltal som angavs i verksamhetsplanen.
Måltal Resultat Kommentar
2 685 deltagare. 3 656 av 2 685. Detta mätetal överträffade våra förväntningar. Som förväntat utgjorde Wikipedia för hela Sverige en betydande del (⅓) av deltagarna men även Stöd för innehållspartnerskap såg att större deltagande än förväntat.
825 redigerare. 476 av 825. Den största bidragande faktorn till att målet inte nåddes vara att Nya gemenskaper 2023, som förväntats bidra med ¼ av redigerarna, avbröts på grund av kapacitetsbrist. Utöver detta såg vi även ett minskat intresse från partnerorganisationer att genomföra skrivstugor samt ett minskat deltagande i våra årliga fototävlingar.
355 organisatörer. 258 av 355. Här spelade åter avbrottet i Nya gemenskaper 2023 en viktig roll i att målet ej nåddes, tillsammans att Wikispeech-projektet sköts upp och att vårt projekt om Hotat kulturarv och crowdsourcing fick en senare start. Som en besparingsåtgärd minskade vi antalet event som organiserades, och vi ser att detta genomgående i nästan samtliga projekt resulterat i färre organisatörer.

Vi ser däremot att Wikipedia för hela Sverige faktiskt överträffade våra förväntningar och i slutskedet stod för ⅓ av detta mätetal.

4 675 innehållssidor på Wikipedia. 857 av 4 675. Det projekt som huvudsakligen skulle bidra till detta mål var Nya gemenskaper 2023 vilket avbröts. Utöver detta såg vi även ett minskat fokus på Wikipedia från deltagare i både Befintliga gemenskaper 2023 och Wikipedia för hela Sverige”.
331 100 innehållssidor på Wikimedia Commons. 24 777 av 331 100. Inom ramen för vårt arbete för internationella innehållspartnerskap och hubben skedde ett fokusskifte från strategiska datauppladdningar (SDC) till Helpdesken vilket kraftigt påverkade detta mätetalet. Vi hade ytterligare förväntat oss att mediauppladdningar även under året skulle vara en sidoeffekt av projektet Wikidata för auktoritetskontroll, men på grund av negativa interaktioner med gemenskapen på plattformarna var den aktiviteten tvungen att pausas.

GLAM-partnerskap, våra årliga fototävlingar och stödet till gemenskapen var de största bidragsgivarna till det slutliga resultatet.

39 500 innehållssidor på Wikidata. 119 796 av 39 500. Wikidata för auktoritetskontroll, den förväntade källan till huvuddelen av detta innehåll skiftade fokus till mer komplicerade data, vilket medförde att takten och därmed mängden tillgängliggjord data minskade. Den näst största förväntade källan till mätetalet var Nya gemenskaper 2023 vilket avbröts.

Istället var det fokusskiftet till Helpdesken som medförde att detta mål överträffades då det inkom en förfrågan om stöd med en massmigration av data till Wikidata.

Om dokumentet

Inför föreningens årsmöte producerar kansliet en verksamhetsberättelse som beskriver vad som skett föregående år. Verksamhetsberättelsen antas av styrelsen och är en av årsmöteshandlingarna. Wikimedia Sverige är medlemmar i Svenska insamlingskontroll och Giva Sverige. Denna verksamhetsberättelse används även för att uppfylla de krav på rapportering som föreningen har gentemot Giva Sverige.

Noter

  1. Wikipedia är en wiki och en mångspråkig webbaserad encyklopedi. Den har i huvudsak fritt och öppet innehåll som utvecklas av sina användare. Det är en av världens mest använda webbplatser med uppskattningsvis en miljard besökare varje månad som läser omkring 27 miljarder artiklar.
  2. Wikidata är ett projekt som drivs av Wikimedia Foundation: det är en fri, gemensamt skapad, flerspråkig databas för sekundärdata som lagrar strukturerad data för att understödja Wikipedia, Wikimedia Commons
  3. Wikimedia Commons är en mediadatabas upprättad av Wikimedia Foundation för i huvudsak fria bilder, videofilmer samt musik och ljudfiler. Mediafilerna är skapade av volontärer eller uppladdade från olika organisationer som släppt sina mediafiler under en fri licens. Mediafilerna används på Wikipedia och i tusentals andra digitala tjänster.

Se även