Verksamhetsberättelse 2023/Story: Helpdesken stöttar allt fler projekt

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Tillgång
2023

Den här storyn fokuserar på hur Helpdeskens arbete har intensifierats under 2023, och hur hubbinitiativet därmed har kunnat realisera fler projekt, men också bidra till att bygga kapacitet till uppladdningsprojekt hos fler Wikimedianer. Ett stort fokus har legat på material kopplat till Wiki Loves-tävlingarna, vilket är något som expertkommittén har förordat.

Under 2023 har arbetet intensifierats med att utveckla en Helpdesk för de som arbetar med innehållspartners och behöver stöd och hjälp. Helpdesken är ett initiativ inom ramen för vår Hubb för innehållspartnerskap. Efter att ha ägnat en hel del tid under 2022 och början av 2023 åt att kommunicera om Helpdesk-funktionen, dels genom olika blogginlägg och digitala kommunikationsinsatser, dels genom deltagande på olika Wikimediaevenemang, kom det in ett antal förfrågningar till Helpdesken under 2023. Totalt sett överskrider nu antalet förfrågningar 20 stycken, fördelade från Sydamerika till Oceanien, från Afrika till Europa, och vi har kunnat leverera på ett stort antal av dem.

Ett område där flera volontärer och Wikimediaföreningar har efterfrågat konkret stöd är till Wiki Loves-kampanjerna, det vill säga fototävlingarna Wiki Loves Earth (WLE), som fokuserar på naturarv och Wiki Loves Monuments (WLM), som fokuserar på kulturarv. Bland annat har flera Wikimediaföreningar efterfrågat hjälp med att basera Wiki Loves-tävlingarna på information från Wikidata snarare än manuella listor på Wikipedia. Vi har bland annat, i nära samarbete med Wiki Loves Earths internationella team, hjälpt ett tiotal Wikimediaföreningar i Europa, Sydamerika och Afrika att tillgängliggöra naturarvsdata via Wikidata, för att i nästa led kunna basera WLE på detta. Vad gäller WLM har vi gett liknande stöd till Uganda, och tillsammans med Wikimedia Ukraina påbörjat arbetet med att överföra deras 95 000 monument till Wikidata.

Arbetet med WLE och WLM har i hög grad baserats på att expertkommittén har sett detta som mycket högt prioriterat. Utgångspunkten har varit att kommittén snarare vill se Helpdesken prioritera hjälp till självhjälp, eller med andra ord kapacitetsbyggnad, snarare än rena uppladdningsprojekt. Detta var även fallet med Smart Servier, där expertkommittén var mycket positiv till projektet men ville att den som efterfrågade stödet också själv var aktiv i projektet, för att själv på sikt lära sig att göra liknande insatser. På så vis har expertkommittén också drivit på Helpdesken till att i hög grad fokusera på kapacitetsbyggnad även om det har inneburit att något färre projekt har kunnat realiseras.

Framöver är en utmaning att se till att kunskap om Helpdesken når längre, så att fler Wikimediaföreningar och volontärer förstår vilket stöd de kan få, och att involvera fler i Helpdeskens arbete, så att fler projekt kan genomföras. En väg för att realisera detta är att utveckla arbetsgrupper, som kan bidra med direkta insatser och kompetens för olika former av innehållsuppladdningsprojekt.