Verksamhetsberättelse 2013

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2012 | 2014 >>

Om Wikimedia Sverige

Wikimedia Sverige är en ideell allmännyttig förening som verkar för att göra kunskap fritt tillgängligt för alla människor. Främst görs detta genom att ge stöd till Wikipedia och liknande projekt.

Föreningen bildades 2007 och är en av drygt trettiofem liknande organisationer runtom i världen som är erkända av Wikimedia Foundation som "chapters" av denna stiftelse, men fungerar helt självständigt både juridiskt och i det dagliga arbetet. Vi arbetar med Wikipedias gemenskap av frivilliga bidragsgivare samt med institutioner, främst museer, universitet och statliga verk som till exempel Riksantikvarieämbetet, för att göra frilicensierat material tillgängligt och med att hjälpa andra att återanvända materialet. Vi samarbetar också med andra organisationer i Sverige som är för fritt innehåll och med organisationer inom den globala Wikimediagemenskapen.

Vad vi gör

Wikimedia Sveriges praktiska arbete styrs av de mål som finns fastslagna i vår vision. Visionen definierar fem målgrupper (eller intressenter) som vi arbetar med och för. För varje grupp finns fastslagna mål som vi vill uppnå.

Användare och läsare

Vår vision är att alla efterfrågar och förstår värdet av fri och tillgänglig kunskap. Denna del av visionen har också ett praktiskt mål för projekten, att alla användare ska kunna hitta relevant information snabbt och lätt.

Vi har under 2013 arbetat med att förverkliga denna vision genom att kontinuerligt svarat på frågor, hållit föreläsningar och tryckt upp broschyrer som vi lätt kan dela ut.

Skribenter och bidragsgivare

Vår vision är att det ska finnas en stor, välfungerande och välmående gemenskap av användare som bidrar till de olika Wikimediaprojekten. Vi vill också att alla ska bidra och känna sig välkomna till projekt för fri kunskap oavsett bakgrund, ålder eller kön. En viktig del av visionen är att alla inser att delandet av kunskap är fördelaktigt för alla.

Vi har under 2013 arbetat med att förverkliga denna vision genom att ha ett större program för att få mer kvinnor att redigera på Wikipedia. Vi har också fortsatt med vårt stöd till den befintliga gemenskapen med ekonomiskt stöd till små och stora projekt och hjälpt till med att ordna teknik eller litteratur till de som behöver. Vi berättar mer på sidorna 4 och 5.

Innehållsägare

Vår vision är att museer och andra innehållsägare ska släppa allt innehåll de har och nytt material som de producerar under en fri licens samt att pedagogisk material ska vara är lättillgängligt, gratis och i en öppen standard.

Vi har under 2013 arbetat med att förverkliga denna vision genom att fortsätta samarbetet med centralmuseerna i Sverige och påbörjat ett samarbete med Arbetslivsmuseerna och vi har startat den första nationella databasen för offentlig konst. Vi berättar mer på sida 6.

Utbildningsinstitutioner

Vår vision är att alla utbildningsinstitutioner omfamnar konceptet fri kunskap och att skapandet av ny fri kunskap är en integrerad del av undervisning och forskning.

Vi har under 2013 arbetat med att förverkliga denna vision genom att utbilda Wikipediaambassadörer, ge stöd till pedagoger och sjösatt WikiMini på svenska. Vi berättar mer på sida 8.

Främjare av kunskap och utbildning

Vår vision är att begreppet fri och öppen information är så vedertaget att det inte behöver förklaras och att gränserna mellan oss och främjare av kunskap och utbildning är utsuddade och vi arbetar tillsammans mot samma mål.

Vi har under 2013 arbetat med att förverkliga denna vision genom att identifiera viktiga spelare på detta område och börjat skapa kontakter.

Allmänt om årets verksamhet

Vi flyttade i mars till ett eget kontor, vilket har varit ett stort lyft för föreningen. Det har utöver en bättre arbetsmiljö gett oss bättre möjligheter att ta emot gäster på ett mer flexibelt sätt och också att vi har kunnat låna ut konferenslokalen till aktiviteter av volontärer.

Gemenskapen och skribenter

Kvinnor på Wikipedia

Vi fick under året ett bidrag från Ungdomsstyrelsen för att jobba med jämställdheten på Wikipedia, tidigare internationella undersökningar har visat att det är cirka 90% män som redigerar. Vi har genomfört ett antal skrivstugor riktade mot kvinnor och satt upp en portal för vänligare diskussioner på Wikipedia. Projektet fortgår in i 2014.

Teknikpoolen

Teknikpoolen har nyttjats flitigt under året och tillsammans med att föreningen har hjälpt till med ackrediteringar har vi sett en del fantastiska projekt genomföras, som till exempel bevakning av Eurovision Song Contest, vilket ledde till att media skapade med teknikpoolen visades över 8 miljoner gånger bara i maj. Totalt laddades det upp över 3 000 bilder under året och sedan teknikpoolens start har över 1 000 bilder utsetts till kvalitetsbilder på Wikimedia Commons.

Gemenskapens projekt och minibidrag

Gemenskapens projekt är ett initiativ som ska uppmuntra nytänkande och driftighet hos de som hjälper till att göra Wikimedias projekt bättre. Beviljade ansökningar var ett projekt för Bokmässan, ett inscanningsprojekt och en utvecklingsserver för den svenska OpenStreetMap-gemenskapen. Minibidrag delades ut för fotosafaris, workshops och föreläsningar. Vi har också haft bidrag från stiftelsen Chelha för referenslitteratur till skribenter, vilket har lett till att totalt 70 artiklar har källbelagts genom projektet.

Innehållsägare

Tillgängliggörande

Under året har flera institutioner gjort sina samlingar tillgängliga. En av de största var Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwyllska museet som gjort 12 000 foton och 7 000 negativ tillgängliga på Wikimedia Commons. Nordiska museet har också släppt bilder, i samband med en skrivstuga på tema mode.

Europeana Awareness

  GLAM
  Wiki Loves Public Art
I dessa länder anordnades evenemang inom ramen för Europeana Awareness-projektet.

Projektet Europeana Awareness påbörjades under 2012 och pågick till slutet på 2013. Under 2013 genomfördes 18 evenemang samt fototävlingen Wiki Loves Public Art (där ytterligare fyra fotosafaris på ingick). Totalt deltog över 950 personer på de evenemang som anordnades inom ramen för projektet (skrivstugor, konferenser, hackathons och fototävlingar). Samtliga projekt strävade efter att fördjupa samarbetet med Europeana, andra Wikimedia Chapters samt institutioner inom GLAM- eller utbildningssektorn. Projektet utvecklade även en road-map för fortsatt framtida arbete mellan Wikimedia-rörelsen och Europeana.

Databas för offentlig konst

Under rubriken Offentligkonst.se arbetade föreningen under 2013 med att bygga upp Sveriges första nationella databas över offentlig konst. Projektet tekniska delar bestod av att bygga upp en egen databas med ett öppet API som kan hantera officiell så väl som användargenererad data; ta fram en berikad liststruktur för den offentliga konsten på Svenskspråkiga Wikipedia; bygga rutiner/skript för att automatiskt kommunicera uppdateringar mellan databasen och listorna samt ta fram ett illustrativt exempel för möjligheterna med att samla tillgängliggjord data. Projektet bestod även av att kontakta kommuner och andra ägare av data om den offentliga konsten varför 53 aktörer kontaktades varav 34 inkommit med data och 25 av dessa dataset inkluderats i databasen.

Kunskapsspridare och utbildningsinstitutioner

Wikipedia i utbildning

Inom utbildningsområdet fortsatte vi att ta fram pedagogiskt material samt utbilda lärare och Wikipediaambassadörer. Totalt har vi sett att 14 pedagoger har använt sig av Wikipedia och nyfikenheten är stor. Under året har vi funderat mycket på skalbarhet och inriktat oss på utbildningsmaterial direkt på våra plattformar.

WikiSkills

Vi fortsatte projektet från 2012 och genomförde under året ett antal workshops med lärare runt om i landet. Projektet var EU-fnansierat med 7 partners och tog fram utbildningsmaterial om hur wikis kan användas i undervisningen.

Wikipedia för invandrare

Från Internetfonden fick vi medel för att göra ett projekt för att använda Wikipedia som ett verktyg för pedagoger som jobbade med Svenska för invandrare. Konceptet prövades på två skolor genom ett samarbetet mellan Wikimedia Sverige och GR Utbildning. Vår pilotstudie visade att SFI-eleverna är mycket positivt inställda till att bidra till Wikipedia tack vare verklighetsförankringen och att deras arbete kan ha nytta för andra samt att det ger dem ökad datorvana. Språkstudierna får då ett mervärde.

Wikimini

Med stöd av GR utbildning lanserade vi en svensk språkversion av Wikimini, ett Wikipedia för en yngre åldersgrupp. Projektet togs emot väl och cirka 300 konton hann skapas från att det lanserades i slutet av oktober.

Läsare

Wiki Loves Public Art

Wiki Loves Public Art, anordnades för första gången år 2013 inom ramen för Europeana Awareness-projektet. Wikimedia Sverige var internationell koordinator. Totalt deltog 225 personer i fem länder och laddade upp 9 255 bilder på 2 169 olika konstverk. I Sverige samarbetade Wikimedia Sverige med nio olika konstmuseer med att fotografera av deras konstsamlingar.

Wiki Loves Monuments

Wiki Loves Monuments, världens största fototävling genomfördes för tredje året i Sverige vilket lockade 109 deltagare att ladda upp 4 035 bilder. Prisceremonin hölls på Riksantikvarieämbetets höstmöte.

Främjare av kunskap

Under året färdigställde vi en broschyr om Fri offentlig information vilken skickades ut till samtliga riksdagsledamöter, 138 myndigheter samt 14 andra organisationer. Vi genomförde också en enkätundersökning hos riksdagsledamöterna vilken visade att 80% ansåg Wikipedia var ganska till mycket pålitligt och att 33% hade redigerat på Wikipedia det senaste året.

Ekonomi

Föreningen expanderade verksamhet och budget under 2013. En förutsättning för expansionen var stödet från Wikimedia Foundation.

Wikimedia Foundations bidrag är 2 350 000 kr, den största andelen av våra inkomster. Övriga större intäkter är projektbidrag från Europeana, Ynternet Foundation, Vinnova, Ungdomsstyrelsen och Stiftelsen Chelha, totalt 1 349 618 kr. Medlemsbidrag och donationer under verksamhetsåret har varit totalt 50 242 kr. Sammanlagt var rörelsens intäkter 3 758 026 kr.

Rörelsens kostnader summeras upp till 3 725 918 kr, vilket resulterar i ett resultat efter finansiella poster på 41 264 kr och ett eget kapital vid årets slut på 524 267 kr. Personalkostnader för i genomsnitt cirka 5 heltidstjänster (8737 arbetstimmar) var 2 579 741 kr. Ytterligare 2832 timmar rapporterades som ideellt arbete och redovisas inte i resultaträkningen.

Resultaträkning
https://donera.wikimedia.se/sv/wmse/audit/public/3#result
Balansräkning
https://donera.wikimedia.se/sv/wmse/audit/public/3#balance

Föreningens mål att finansiera 50% av årets verksamhet 2013 utan bidrag från Wikimedia Foundation har inte uppnåtts. Hela årets verksamhet finansierades med 63% från Wikimedia Foundation. Föreningen kommer att arbeta vidare med att minska beroendet av Wikimedia Foundation och har som mål att ingen enskild bidragsgivare ska stå för mer än 50% av budgeten 2015.

Nyckeltal 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Medlemmar (Organisationer) 81 164 203 243 (2) 221 (3) 138 (2) 194 (3)
Arbetstid (FTE) 0 0 0 0 0 4805 (3) 8737 (5)
Volontärstid (FTE) - - - - - 1468 (1) 2832 (1)
Donationer 2 082.47 130 013.00 7 874.46 297 096.65 79 940.57 21 882.00 33 142
Bidrag 0.00 65 999.00 0.00 0.00 147 739.20 2 490 689.95 3 699 618
Rörelseintäkter 10 274.99 210 014.00 16 346.70 320 209.50 241 890.27 2 541 806.41 3 758 026
Rörelsekostnader 4 520.00 107 053.00 42 721.74 63 671.56 466 852.24 2 181 574.16 3 725 918
Resultat 5 754.99 104 799.44 -24 536.04 256 530.21 -224 961.97 383 360.21 41 264
Eget kapital 5 754.99 110 554.44 68 075.18 324 605.39 99 643.42 483 003.63 524 267

Kontaktuppgifter

Postadress
Wikimedia Sverige, Box 500, 101 29 Stockholm
E-post
info(at)wikimedia.se
Twitter
@WikimediaSE
Webbplats
wikimedia.se
Organisationsnummer
802437-8310
Bankgiro
5822-9915

Tänk dig en värld där varje människa på den här planeten får fri tillgång till världens samlade kunskap. Det är vårt mål. -- Jimmy Wales

Se även