Verksamhetsberättelse 2018

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2017 | 2019 >>

Inledning

Under första halvåret 2018 fokuserade vi på Wikimedia Sverige på att bygga upp organisationens kapacitet. Detta föranleddes av tre bidragande faktorer: (1) personalstyrkans minskning vid slutet av 2017, (2) flytten till nya kontorslokaler, och (3) den nya GDPR-lagstiftningen som trädde i kraft den 25 maj 2018. Dessa tre faktorer tillsammans satte våra befintliga strukturer under press samtidigt som de erbjöd möjlighet till att se över våra praxis, verktyg och metoder.

Vi fortsatte att arbeta med våra fyra programområden – Tillgång, Användning, Gemenskap och Möjliggörande – som ramverk för våra projekt. Några aktiviteter och förändringar vi vill belysa är att vi:

  • Tillsammans med Utrikesdepartementet anordnade vi WikiGap i 54 länder. Evenemangen genomfördes i samarbete med Sveriges ambassader runt om i världen, lokala Wikimediagemenskaper och lokala samarbetspartners. Utrikesministern Margot Wallström deltog i vårt evenemang i Stockholm och WikiGap-initiativet nämndes till och med i Regeringens utrikesdeklaration 2018.
  • Satte vårt nya medlemssystem i drift och tredubblade antalet medlemmar till 432. Som en del av GDPR-förberedelserna genomförde vi en översyn av våra verktyg och policyer angående integritet (det resulterande materialet är fritt tillgängligt och andra organisationer har lyft fram vårt arbete som en inspiration). Det tar en lång tid att byta system i en organisation som har funnits i över tio år, och vi såg det som en chans till att förbättra vår dokumentation och våra webbarkiv.
  • Har fördjupat vårt samarbete med GLAM-institutioner, bland annat genom ett strategiskt partnerskap med Kungliga biblioteket. Genom dessa har vi tillgängliggjort stora mängder bilder och data: vid slutet av året hade vi laddat upp drygt 10 500 fotografier, skapat 500 Wikidataobjekt för bokutgåvor samt berikat ytterligare 60 000 objekt för författare med externa identifierare. Därtill laddade vi upp 187 ljudfiler med uttal av geografiska platser.
  • Har börjat bygga ett nätverk av personer som jobbar inom OER (öppna lärresurser) i Sverige.
  • Har, för första gången någonsin, gjort aktivt påverkansarbete i Riksdagen angående panoramafriheten med samtal med ansvariga riksdagsledamöter från tre partier.
  • Valdes ut som värd för Wikimania 2019 och har inlett förberedelserna och har säkrat lokaler och hotell, fastslagit ett tema och påbörjat arbete runt fördelningen av volontär- och arbetsuppgifter samt etablerat olika partnerskap.
  • Utvecklat nästa fas av Wikispeech och påbörjat diskussioner med Wikimedia Foundation och Wikimedia Deutschland om strategiskt samarbete runt teknisk utveckling av MediaWiki-mjukvaran.
  • Skickade in ett dussintal ansökningar om finansiering med en framgångsfaktor på 78 procent. Hittills har vi säkrat totalt 9 544 726 kronor i budget för arbete med fri kunskap 2018–2021. Vi väntar fortfarande på beslut om en större ansökan som färdigställdes under 2018 och jobbar på ytterligare ansökningar. I juni 2018 startade vi arbetet med att utöka personalstyrkan. Därtill har en finansieringsplan tagits fram.

För första gången i föreningens historia ställde hela styrelsen upp till omval och valdes om under årsmötet.

Tillgång

Vårt program för Tillgång fokuserar på att förbättra det fria innehållet på Wikimediaprojekten, eller vad som finns tillgängligt för projekten, på både kort och lång sikt. Detta var vårt största program, både i antal pågående projekt och initiativ, och i budget. Arbetet inom detta program ökade avsevärt under andra halvåret med två nya stora, externt finansierade projekt, som startade.

Från vårt tidigare arbete med att få GLAM och andra organisationer att arbeta med oss har vi sett att det krävs att både enskilda medarbetare, såväl som organisationen som helhet, måste gå igenom ett antal steg, samt att miljön (kontexten) som de arbetar inom måste vara lämplig. Som framgår av vår ansökan ser vi att bidrag från nya organisationer huvudsakligen sker på två sätt:

  • Folk bidrar till Wikimediaprojekten inom sina institutionella ramverk. Detta kan t.ex. vara GLAM-personal, forskare eller studenter.
  • Resurser som skapats någon annanstans läggs under en fri licens och kan senare ingå i våra projekt.

Genom projekten i programmet Tillgång arbetade vi med att påverka personal, beslutsfattare samt miljön (kontexten) de arbetar inom.

Tillgång på kort sikt

D.v.s. genom produktion samt anpassning av verktyg och metoder.

Det finns skillnader i hur pass mogna olika organisationer är i sin syn på fri kunskap och på sina egna möjligheter till att bidra till den. Denna mogenhetsgrad påverkar vad vi kan uppnå tillsammans inom ett visst tidsspann. Vårt arbete går till en betydande del ut på att föra dem vidare till en mer genomtänkt strategi. Vi strävar efter att ses som en professionell och generös partner under hela den processen. Vårt fokus ligger på samarbetspartners vars expertis och/eller samlingar vi har identifierat som intressanta – antingen för Wikimediarörelsen i allmänhet eller för ett visst projekt i synnerhet. Under året som gått har vi särskilt satsat på att utveckla och fördjupa våra långsiktiga partnerskap. Vi har använt oss av Wikimania för att återuppliva intresset hos tidigare partners och bjöd in dem till konferensen.

I den närmaste framtiden planerar vi aktiviteter som syftar till att tillgängliggöra mer fria resurser på tre av Wikimediaplattformarna: Wikidata, Wikimedia Commons och Wikipedia. I tio års tid har vi satsat på att genomföra workshops för att utbilda experter om fria licenser, lära dem att bidra till Wikimediaplattformarna och öka deras kunskaper om andra frågor inom Wikimedia och fri kunskap. På kort sikt har dessa aktiviteter burit frukt i form av förbättrade artiklar och resurser, men vi är övertygade om att de även har haft ett betydligt viktigare resultat: djupare kunskaper och specialiserad expertis bland deltagarna, vilka kommer att komma till nytta i våra framtida samarbeten för att tillgängliggöra de berörda institutionernas material. Från erfarenhet vet vi nämligen att det ofta går flera år från den första introduktionen till Wikimediarörelsen till att en institution släpper större mängder material under en öppen licens. Ibland kan dock den processen gå betydligt fortare.

Våra partnerskap med GLAM-institutioner under året har gjort det möjligt för oss att tillgängliggöra stora mängder nytt material för Wikimediarörelsen. Bland uppladdningarna kan nämnas bibliografiska data och historiska fotografier som dokumenterar Afrikas och Sydamerikas folk. Vi har dessutom satsat på att skapa grund för att nya partnerskap skall kunna ingås i framtiden, antingen direkt med oss eller med andra Wikimediaorganisationer.

Vi skall nu lägga fokus på att dokumentera våra processer och vi kommer att sammanställa flera fallstudier över hur olika sorters GLAM-samlingar kan tillgängliggöras på Wikimediaplattformarna. Dessa kommer att vara till gagn för såväl andra Wikimediaorganisationer som vill ladda upp material som för GLAMs som är nya till Wikimediarörelsen och intresserade av att börja samarbeta med den.

Därtill arbetar vi även med att uppmuntra lärare att inkludera uppgifter som går ut på att bidra till öppen kunskap i sin undervisning. Vår målsättning är att studenterna skall kunna bidra med större mängder högkvalitativt material.

Att behålla utbildare ser vi som en nyckelfaktor för hållbarhet och tillväxt inom utbildning. Programmets kvalité gynnas nämligen av deras erfarenhet och av de färdigheter de utvecklar över tiden. Vi har därför börjat rikta våra insatser mot specifika utbildningsprogram vars studenter i framtiden kan tänkas arbeta för våra potentiella samarbetspartners – till exempel inom GLAM eller högskoleutbildning.

Djupdykning

Vill du veta mer om vad vi arbetat med och vad vi lärt oss under året? Klicka nedan för att göra en djupdykning i olika intressanta delar av vår verksamhet.

Story: Datasamlingar som en tjänst: Under året som gått har vi fortsatt våra satsningar på massuppladdningar av data. Vi har fokuserat på tre olika typer av data: data om GLAM-institutioner (såsom belägenhet, typ av institution o.s.v.), bibliografiska data (inledningsvis om författare och utgåvor av böcker), och därtill har vi… Klicka här för att läsa mer.

Story: Partnerskap för bättre källhänvisningar på Wikipedia: Som nämnts i tidigare avsnitt har vårt samarbete med Kungliga biblioteket huvudsakligen fokuserat på bibliografiska data. Kungliga biblioteket har tidigare erfarenheter från arbete med öppna data; stora delar av de data de framställer, Nationalbibliografin och Auktoritetsdatabasen, omfattas sedan 2011 av den fria licensen CC0. År 2018 tog de nästa steg… Klicka här för att läsa mer.

Tillgång på lång sikt

D.v.s. förändra åsikter, politik och attityder, förbättra vår kapacitet.

Wikimedia Sverige arbetar med långa tidsperspektiv. Vi strävar efter att förändra hur organisationer och samhälle tänker runt kunskapsspridning och -produktion. Att skapa den typen av attitydförändringar kommer att möjliggöra den fulla effekten av fri kunskap. För att nå detta mål är partnerskap viktiga. Vi måste arbeta för att förändra attityder hos organisationer i samhället och engagera dem i fri kunskapsproduktion.

Det praktiska arbetet som beskrivs ovan är därför bara hälften av berättelsen. Det är slutresultatet av att under en längre period arbetat för att finna en gemensam grund med en annan organisation. Vi jobbar kontinuerligt för att övertyga fler organisationer att samarbeta med oss och genom detta samarbete i slutändan själva bli ambassadörer för fri kunskap.

Uppifrån och ner

Genom att övertyga beslutsfattare att anta olika former av policyer för öppenhet i deras organisationer lägger vi grunden för tillgång till nytt material i framtiden.

I Sverige är de flesta organisationer relativt icke-hierarkiska men enskilda medarbetare kan trots det ändå vara begränsade hur de kan agera då de har begränsade medel eller brist på stödjande policyer. Att ta bort sådana hinder är därför viktigt för att de ska kunna öka tillgången till fri kunskap. Även om beslutsfattare förstås är svåra att nå ger det starka Wikimediavarumärket oss en verklig fördel jämfört med andra organisationer som är verksamma inom fri kunskap. Det krävs dock omfattande förberedelser för att utveckla argumentation, nätverk och stödjande material. Detta är något vi fortsätter att investera resurser i.

Vi förlorade gentemot Bildupphovsrätt i Sverige (BUS) i domstolen år 2017 gällande rätten till att avbilda offentlig konst i Sverige (panoramafrihet) och sprida bilderna online. Därför fokuserade vi under 2018 på att nyttja de donationer vi fått för att få till en förändring i lagstiftningen. Vi kontaktade representanter från de största politiska partierna i Riksdagen för att lägga fram argument för varför en uppdatering av lagen behövdes (se Story: Diskuterar Wikimedia med Sveriges lagstiftare). Vi skickade också information till regeringen som en del av påverkansarbetet inför omröstningen om upphovsrättsdirektivet i Europeiska unionens råd. Wikimedia Sverige har även i år stött på det viktiga arbetet genom Free Knowledge Advocacy Group EU med både arbetstid och ekonomiska resurser. Detta beror på att vi vet vilken betydelse EU-lagstiftningen har på våra projekt.

Djupdykning

Vill du veta mer om vad vi arbetat med och vad vi lärt oss under året? Klicka nedan för att göra en djupdykning i olika intressanta delar av vår verksamhet.

Story: Diskuterar Wikimedia med Sveriges lagstiftare: Wikimedia Sverige har under lång tid deltagit i de internationella insatserna som pågår för att informera lagstiftare om hur ny lagstiftning kan påverka, och ibland skada, Wikipedia och de andra Wikimediaplattformarna. Detta har emellertid huvudsakligen skett i form av stöd till det internationella arbetet och vi har… Klicka här för att läsa mer.

Story: Strategiska partnerskap på hög nivå: Föreningen har haft en långvarig samverkan med GLAM-institutionerna i Sverige och har tillhandahållit träningar och massuppladdningar till dem. Detta har gett oss en bra position att nå ännu längre i våra gemensamma ansträngningar. År 2018 arbetade vi för att utveckla strategiska partnerskap på hög nivå med de GLAM-institutioner som är så stora att… Klicka här för att läsa mer.

Story: Vi bygger ett nationellt OER-nätverk: Det svenska öppen kunskap-landskapet saknar på ett påtagligt sätt policyer och strategier för öppen utbildning och öppna lärresurser (OER), särskilt om man jämför det med Open Data och Open Access – två områden som just nu åtnjuter mer och mer stöd och uppmärksamhet av regeringen. Även i jämförelse med andra… Klicka här för att läsa mer.

Nerifrån och upp

D.v.s. identifiera partners, ingå partnerskap, arbeta med gemensamma projekt och leverera innehåll.

För att föreningen ska kunna arbeta effektivt med andra organisationer är vår erfarenhet att det är viktigt att initialt i processen ha kontakter med anställda i organisationen för att få internt stöd för de förändringar som krävs för partnerskap senare (runt licensval, hur data kan delas m.m.). Vi närmar oss potentiella partners vid olika evenemang (antingen organiserade av oss eller när vi deltar på t.ex. konferenser), när vi planerar externt finansierade projekt och via sociala medier och offline-nätverk.

När vi träffar personal måste vi vara tydliga med vad vi har att erbjuda, vad vi behöver och hur vi kan arbeta med dem. Ju tydligare vårt budskap är, ju snabbare kan vi påbörja ett nytt partnerskap. Detta kräver ofta en del förberedelse för att vi skall kunna skräddarsy vårt meddelande till dem (och exempelvis använda deras lingo, att koppla samman vårt förslag med deras strategier och visioner). Vi börjar vanligtvis med ett mindre och avgränsat pilotprojekt eller några workshops för att därigenom sänka tröskeln och identifiera vilka investeringar som behövs från båda parter.

När vi börjar arbeta tillsammans strävar vi efter att vara tillmötesgående och generösa med vår tid och våra resurser för att säkerställa en positiv upplevelse. Vi kommer under året att fortsätta utveckla den rapportering vi erbjuder till våra partners gällande effekterna av våra gemensamma insatser.

När det gäller partnerskap med utbildningssektorn har vi under 2018 haft många nya aktiviteter med flera utbildningsinstitutioner i Sverige. Detta har gjort det möjligt för oss att plantera idén om öppenhet inom institutionerna.

Djupdykning

Vill du veta mer om vad vi arbetat med och vad vi lärt oss under året? Klicka nedan för att göra en djupdykning i olika intressanta delar av vår verksamhet.

Fail fest: Felmeddelande – Wiki på Windows: I samarbete med sju svenska högskolor genomför vi ett nytt externt finansierat, treårigt projekt kallat Samsyn. Projektet syftar till att tillsammans, genom en projektwiki, identifiera och utveckla en svensk nomenklatur för högskolesektorns samverkan med samhället i stort inom områden som… Klicka här för att läsa mer.

Fail fest: Ett lågt antal nya GLAM-partners: Bland det första som hände 2012 när Wikimedia Sverige byggde upp en professionell organisation var att vi skrev under en avsiktsförklaring om samarbete med Centralmuseernas samarbetsråd. En stor framgång och ett sätt att nå ut till många viktiga partners. Året efter fortsatte vi med en liknande… Klicka här för att läsa mer.


Användning

Programmet fokuserar på att göra plattformarna kända, uppskattade och litade på. Det inkluderar också vårt arbete för att göra plattformarna lättanvända och såväl våra plattformar som aktiviteter tillgängliga för alla.

Göra plattformar och aktiviteter kända och uppskattade

Vi arbetar för att sprida information om värdet och vikten av fri kunskap liksom om Wikimediaplattformarna som verktyg för att uppnå mer fri kunskap av högre kvalitet.

Vi tror att bland annat mer kommunikation kommer att förbättra våra chanser att öka deltagandet på våra event, hjälpa oss att finna fler partners, öka finansieringsmöjligheterna och undvika missförstånd om vårt arbete och Wikimediaplattformarna.

Vi påbörjade arbetet med att bygga om vår hemsida för att göra den till en aktivare plattform. Vårt mål är att få till en webbplats där vi kan leda nya organisationer, medlemmar, volontärer, journalister och allmänhet som är intresserade av vårt arbete för fri kunskap i allmänhet rätt. Hemsidan ska bli den lättförståeliga ingången till vår förening, med länkar för den intresserade att utforska våra aktiviteter mer i detalj på vår wiki (se #Story: Tekniska lösningar som ett verktyg för att bygga en stark medlemsbas).

Djupdykning

Vill du veta mer om vad vi arbetat med och vad vi lärt oss under året? Klicka nedan för att göra en djupdykning i olika intressanta delar av vår verksamhet.

Story: Visa upp våra volontärer i sociala medier: Den insamlings- och medlemsrekryteringskampanj vi utvecklat och som går ut på att lyfta fram volontärer startades av Gitta Wilén när hon arbetade hos oss som kommunikatör. Arbetet fortsattes av Gitta men i en volontärroll under våren 2018. Tre ytterligare porträtt, med en som bidragit till… Klicka här för att läsa mer.

Story: Att berätta berättelsen om demokratin och wikin: Vi arrangerade den andra upplagan av Wikipediadagen i Sverige, i anslutning till vårt årsmöte. Wikipediadagen är ett lokalt event som går ut på att bjuda in svenska wikimedianer och allmänheten för att lära sig mer om vad organisationen… Klicka här för att läsa mer.

Story: Bjuda in nya skribenter tillsammans med WMF: Donatorer är fantastiska, och om de kan donera mer än pengar är det ännu bättre. Varje år bidrar människor över hela världen med många donationer av olika storlek, vissa med en summa som motsvarar kostnaden av en liten kopp kaffe, andra flera stora koppar. Donatorerna får… Klicka här för att läsa mer.

Story: Evenemang med stor synlighet genom starka partner: En av årets höjdpunkter var partnerskapet för att stötta svenska ambassaders engagemang för att utjämna könsskillnaderna på Wikipedia i 54 länder, tillkännagivet i Utrikesdeklarationen vid riksdagsdebatten i utrikesfrågor i februari 2018.

“WikiGap”-kampanjen erbjöd oss möjligheter till… Klicka här för att läsa mer.

Story: Data för att stoppa ett pandemiskt utbrott?: Epidemic Intelligence Team vid Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) hörde av sig till oss om möjligheten att använda ökad trafik till Wikipediaartiklar om infektionssjukdomar som en tidig indikation på ett utbrott. Deras egen forskning visade att det ofta var en signifikant ökning av visningar av dessa artiklar, förmodligen som ett resultat av… Klicka här för att läsa mer.

Göra användningen lätt och tillgänglig för alla

Genom våra ansträngningar hoppas vi göra plattformarna lättare att använda för våra läsare. Vi fokuserar både på vår utveckling in-house och på att informera andra team av utvecklare om problem och utmaningar som vi stöter på under workshopar och andra event som vi anordnar.

Djupdykning

Vill du veta mer om vad vi arbetat med och vad vi lärt oss under året? Klicka nedan för att göra en djupdykning i olika intressanta delar av vår verksamhet.

Fail fest: Hur kan en liten teknisk arbetsgrupp emotta kod- och säkerhetsgranskning?: I vår senaste verksamhetsberättelse beskrev vi de utmaningar vi hade när vi försökte få Wikispeech att gå igenom WMF:s kod- och säkerhetsgranskning, och de olika tillfällen då stöd har utlovats men inte givits. Vi är glada att se att… Klicka här för att läsa mer.

Gemenskap

Stödja befintlig gemenskap

Vi jobbar för att stödja vår gemenskap – i bred bemärkelse – på olika sätt, vilket är möjligt tack vare den variation av färdigheter som våra medarbetare besitter och den infrastruktur som vi har byggt upp under de senaste åren.

År 2018 fokuserade vi på att skapa mötesplatser och täcka kostnader kopplade till volontärarbete. Dessutom gav vi tekniskt stöd till skapandet av verktyg för de mest aktiva volontärerna och utvecklade mjukvara som efterfrågades av gemenskapen.

Djupdykning

Vill du veta mer om vad vi arbetat med och vad vi lärt oss under året? Klicka nedan för att göra en djupdykning i olika intressanta delar av vår verksamhet.

Story: Ta ledarskap i att anordna internationella möten: Wikimedia Sverige bestämde sig för några år sedan att aktivt arbeta med att stötta den bredare rörelsen på olika vis. Som en etablerad förening slog vi fast att vi hade kapacitet att… Klicka här för att läsa mer.

Story: Vi tar våra första steg mot att besvara gemenskapens tekniska behov: År 2017 startade vi projektet Utvecklingsstöd. För att bilda oss en uppfattning om hur vi kan erbjuda tekniskt stöd till den svenska wikigemenskapen satte vi upp Gemenskapens tekniska önskelista. Dess syfte var att fånga upp idéer och önskemål som inte lämpade sig för inklusion i Wikimedia Foundations önskelista, exempelvis sådana som… Klicka här för att läsa mer.

Utöka gemenskapen

För att gemenskapen på Wikimediaplattformarna ska växa organiserar vi ett antal aktiviteter som syftar till att skapa intresse från grupper av människor som är underrepresenterade på våra plattformar eller runt arbetet med fri kunskap i allmänhet. Vi arbetar för att öka medvetenheten om Wikimediaprojekten för att nya deltagare ska kunna engagera sig. När nya deltagare börjar bidra arbetar vi för att minska barriärer och skapa en inkluderande miljö genom att tillhandahålla stöd i olika former. Vårt samarbete med olika organisationer har varit centralt för att framgångsrikt kunna öka gemenskapen. Genom att involvera de som redan är aktiva hos våra partners verksamhet har vissa av deras medlemmar även blivit aktiva i Wikimediagemenskapen i olika kapaciteter.

Djupdykning

Vill du veta mer om vad vi arbetat med och vad vi lärt oss under året? Klicka nedan för att göra en djupdykning i olika intressanta delar av vår verksamhet.

Story: Globalt mångfaldsarbete med WikiGap: Vi har kunnat fortsätta vårt internationella arbete för ökad mångfald inom Wikimedias projekt. Nätverket av mångfaldsledare som deltog i Wikimedia Diversity Conference 2017 fick en central roll i planeringen och sjösättningen av den internationella WikiGap-kampanjen år 2018. Kampanjen genomfördes i samarbete med Utrikesdepartementet. Detta gjorde det möjligt för andra… Klicka här för att läsa mer.

Fail fest: Potentialen i våra återkommande fototävlingar utnyttjas inte till fullo: Wiki Loves är ett fantastiskt koncept, både när det gäller att skapa nytt (bild)material och rekrytera nya bidragsgivare, men också som ett verktyg för att… Klicka här för att läsa mer.

Fail fest: Teknologipoolen är underutnyttjad: Att stödja gemenskapen är en väsentlig del av vårt arbete som en Wikimediaorganisation. Vi erbjuder olika sorter av stöd: hjälp med tekniska problem, utlån av kameror och annan utrustning, hjälp med att få pressackreditering, samt ekonomiskt stöd för konferensdeltagande, anordnande av… Klicka här för att läsa mer.

Möjliggörande

Föreningen har som mål att vara en relevant aktör i flera år framöver och arbetar aktivt mot att bygga upp den organisatoriska kapaciteten som krävs för långsiktiga aktiviteter. Vi behöver vara en bra arbetsgivare, en stark partner samt en väl fungerande, demokratisk och transparent medlemskapsorganisation med ett nära samarbete med en stark volontärgemenskap. Föreningen ämnar också att inte vara en isolerad aktör, utan att vara aktivt inblandad i den internationella rörelsen.

Dessa mål kräver projekt som är mer långsiktiga och strategiska. Projekten i det här programmet bidrar därför bara marginellt till skapande av innehåll under ett visst år, men på längre sikt kommer de att försäkra framgång och hållbarhet för alla våra aktiviteter.

Ökad kompetens

Styrelsemedlemmar och anställda ska ges möjligheten att utveckla sina färdigheter inom relevanta områden. För att uppnå detta arrangerade vi intern utbildning i Wikidata under året. Vi började också med delning av tekniska nyheter varannan vecka för att försäkra oss om att hela arbetslaget är ajour med viktiga förändringar. Ett par anställda gick externa kurser under andra halvan av året. Vi förberedde också utbildningsmaterial för nya volontärer och medlemmar för att de lättare ska kunna använda våra verktyg och ansluta sig till våra projekt.

Vi ser ett stort behov av att försäkra att vi kontinuerligt identifierar och uppmärksammar lämpliga styrelsemedlemmar, potentiella nya anställda och volontärer som har kapacitet att ta ledarskapsroller för olika initiativ.

Djupdykning

Vill du veta mer om vad vi arbetat med och vad vi lärt oss under året? Klicka nedan för att göra en djupdykning i olika intressanta delar av vår verksamhet.

Story: Att engagera nya volontärer utifrån onlinegemenskapen: Frivilligas engagemang är en viktig resurs för att genomföra framgångsrika Wikimediaaktiviteter över hela landet och på ett långsiktigt sätt. Det här åsyftar de aktiviteter som sker utanför engagemanget online på Wikimediaplattformarna. Vi har tidigare identifierat utbrändhet som… Klicka här för att läsa mer.

Att vara transparenta

Att säkerställa att vårt arbete är transparent är kärnan i hur vi planerar våra projekt och det dagliga arbetet. Transparens har ett inneboende värde då fler kan ge feedback, påpeka problem, föreslå lösningar och på annat sätt bidra.

Att arbeta på ett så öppet sätt är dock något som tar en viss tid att vänja sig vid för ny personal, nya volontärer, konsulter och externa samarbetspartners. Det innebär också en ökad kostnad för att vi ska kunna säkerställa att all dokumentation är förståelig, väl sammanfattad samt presenterad på de olika ställen där våra medlemmar kan förvänta sig att hitta den. Vi anser att det inte innebär verklig transparens om vi bara gör material tillgängligt utan att se till att det är förståeligt.

Samtidigt som vi är medvetna om problemen är vår slutsats att värdet av öppenhet är mycket högre och vi arbetar för att öka vår transparens ytterligare. Vårt mål att vara transparenta påverkar många av de val som vi gjort gällande de verktyg vi använder. Det är också ett arbete som måste ske med respekt för den personliga integriteten.

Djupdykning

Vill du veta mer om vad vi arbetat med och vad vi lärt oss under året? Klicka nedan för att göra en djupdykning i olika intressanta delar av vår verksamhet.

Story: Förberedelser inför GDPR – verktyg, policyer och tjänster: Jämte resten av Europas organisationer behövde föreningen se över våra policyer, rutiner och tekniska infrastruktur när GDPR skulle träda i kraft den 25 maj 2018. Detta gav oss ett… Klicka här för att läsa mer.

Förbättra den organisatoriska kvaliteten

För att föreningen ska fortsätta förbättras både vad gäller kvalitet och effektivitet, har vi arbetat för att behålla vår breda och hållbara finansiering, med målet att ingen givare överstiger 50%, och att hitta nya finansiella alternativ, inklusive en långsiktig ökning av betalande medlemmar, samt att öka volontärdeltagandet vilket kan bidra till att genomföra projekt av hög kvalitet till en begränsad kostnad.

Vårt arbete för att säkra finansiering från externa bidrag har varit mycket framgångsrikt 2018 och vi har säkrat ett antal stora bidrag med flerårig finansiering. För vår nuvarande storlek har vi finansiering säkerställd fram till 2021, om finansiering från Wikimedia Foundation bibehålls i oförändrat skick 2020. Vi planerar nu att skala upp vår organisation de kommande månaderna. Vi har också ett antal möjliga projektbidrag och andra inkomstströmmar identifierade.

De medel som vi fått in från medlemskapsavgifter och donationer från individer tillåter oss att fokusera mer på vårt påverkansarbete. Vi arbetar på att bygga om vår webbplats för att kunna tydliggöra sponsorer på ett bättre sätt. Vi kommer även fortsättningsvis att utveckla vårt arbete kring konsultarbete för några av massuppladdningarna och olika workshops och utbildningar. Av juridiska skäl måste vi nämligen ta ut marknadspriser när en organisation efterfrågar att en specifik uppgift utförs inom en viss tidsperiod.

Vår frivilliggemenskap har varit stödjande och aktiv under 2018. Förutom vår styrelse, som består av frivilliga, har vi haft 39 frivilliga i Sverige som på olika sätt hjälpt oss med våra projekt, samt uppskattningsvis 75–100 frivilliga involverade i WikiGap-evenemang utanför Sverige. Vi har sett att fler frivilliga engagerat sig med andra uppgifter och i andra roller än de mer klassiska frivilliguppgifterna i en Wikimediaförening (såsom att finnas som stöd för nybörjare vid en skrivstuga).

I slutet av 2017 utarbetade vi en ansökan för ett så kallat 90-konto till Svensk insamlingskontroll. Ett 90-konto är en kvalitetsstämpel för seriösa insamlingsorganisationer och visar givaren att insamlingsverksamheten hanteras på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och att pengarna används för det avsedda ändamålet (minst 75% av den totala inkomsten). Vår ansökan godkändes inte vid tillfället eftersom formuleringen i våra stadgar ansågs behöva förtydligas och en omformulering krävdes. Årsmötet röstade för att revidera och uppdatera stadgarna i enlighet med förslaget från styrelsen. De nya stadgarna kommer emellertid inte att vara godkända innan en andra omröstning har skett på årsmötet 2019. Om årsmötet stödjer förändring även då kan vi återansöka om ett 90-konto.

Djupdykning

Vill du veta mer om vad vi arbetat med och vad vi lärt oss under året? Klicka nedan för att göra en djupdykning i olika intressanta delar av vår verksamhet.

Story: Förändring av vår ekonomiska situation med nya bidragsansökningar: Wikimedia Sverige har ansökt om projektbidrag från externa finansiärer sedan 2012. Tidigare var de bidrag vi ansökt om små och kompletterade bara det verksamhetsstöd vi får från Wikimedia Foundation (WMF). År 2015 beslutade styrelsen att… Klicka här för att läsa mer.

Story: Tekniska lösningar som ett verktyg för att bygga en stark medlemsbas: Under 2017 bytte vi ut vårt medlemshanteringssystem, som hade krånglat länge. Såsom vi beskrev i 2017-års Impact Report hann inte den offentliga delen av systemet sättas i drift innan det var dags att… Klicka här för att läsa mer.

Story: Förenkling av triviala uppgifter varje år: I början på varje år finns det ett antal saker som vi behöver göra, som inte är komplicerade, men ändå tar tid. En av dessa är att skapa ett antal sidor på vår wiki som är specifika för året eller för årsprojekten. En annan är att… Klicka här för att läsa mer.

Fail fest: Risker kopplade till projektbidrag: Som beskrivs i Story: Förändring av vår ekonomiska situation med nya bidragsansökningar har vi sökt ett stort antal externa projektbidrag under året. Att få ett stort bidrag som man jobbat på länge är en fantastisk känsla, men ett sådant bidrag har också… Klicka här för att läsa mer.

Se även