Verksamhetsberättelse 2022

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Översätt den här sidan; Den här sidan innehåller förändringar som inte är märkta för översättning.
<< 2021 | 2023 >>

Introduktion

År 2022 var året då våra många och omfattande förberedelser gick in i implementationsfasen. Föreningens långsiktiga fokus, strategiska investeringar och envishet har under året verkligen börjat bära frukt och stora och viktiga framsteg togs. Ett urval av större händelser listas nedan för en överblick. Mer detaljerade berättelser om våra framgångar (Storys), samt en del motgångar från vilka vi lärt oss (Fail Fests), finns därtill att välja bland nedan. Texterna går att läsa separat och du väljer själv vad som intresserar dig mest.

Det var ett oerhört intensivt år och vi uppnådde en hel del resultat vi är mycket stolta över. Fem av de viktigaste framstegen under året var:

 1. Den nya strategin började implementeras i verksamheten. Detta inkluderar exempelvis:
  1. Ett mer strategiskt arbete med att aktivt prioritera material vi fokuserar på att tillgängliggöra på Wikimediaplattformarna. Detta pekades ut i strategin och under året har våra möjligheter runt detta ökat, då våra samarbeten fortsatt öka i både antal och omfattning. Vi har till exempel fokuserat på material kopplat till global uppvärmning och biodiversitet med ett flertal FN-organ (se även nedan under punkt 2.3). Vi har även gjort riktade insatser med material kopplat till Ukraina samt har byggt vidare på vårt tidigare arbete runt att utveckla Wikidatas världsunika globala dataset med byggt kulturarv och GLAM-institutioner (se även punkt 2.5). Vi är dock inte kategoriska i vilket material vi arbetar med. Vi fortsätter att kombinera långsiktigt strategiskt arbete – proaktiva insatser för att fylla luckor av stort allmänintresse – med opportunistiskt, reaktivt arbete med organisationer som vid en viss tidpunkt vill sprida en viss samling material (bl.a. med Helpdesken, se punkt 2.1 nedan).
  2. Ett ökat fokus på projekt relaterade till länkade öppna data, där ett flertal experiment med Wikibase är nytt och spännande för året. Se även nedan under punkt 2.4.
  3. Fokuset på att bidra med nytt stöd till volontärutvecklare, för att säkerställa att mjukvara nödvändig för massuppladdningar underhålls och ständigt fungerar. Se även nedan under punkt 2.2.
  4. Att vi sökte medel för att arbeta med minoritetsspråken genom två olika ansökningar. Tyvärr säkrade vi inte medel denna gång, men det har fått igång vår planering inom detta område.
  5. Ett utökat arbete med att ge stöd till nya gemenskaper och stärka deras möjligheter att engagera sig i verksamheten på olika sätt, bland annat genom förbättrat utbildningsmaterial och lokala aktiviteter (se även 3.2 och 3.3 nedan).
 2. Den Tematiska hubben för innehållspartnerskap, som vi arbetar för att etablera, lanserade ett flertal konkreta aktiviteter i större skala. Vi arbetade konkret med att utveckla fem olika områden för den tematiska hubbens verksamhet:
  1. Vår så kallade Helpdesk etablerades, inklusive stödfunktioner, och konkret hjälp erbjöds vid ett flertal tillfällen. Helpdesken är en global servicefunktion där praktiskt stöd ges till andra Wikimediaorganisationer och volontärer för att genomföra framgångsrika innehållspartnerskap.
  2. Hur mjukvaruunderhåll för strategiska tekniska verktyg bäst kan erbjudas undersöktes med flera publicerade rapporter, och vi bidrog direkt till underhållet av tre välanvända verktyg. Arbete med att utveckla besluts- och finansieringsstrukturer för att erbjuda stödet långsiktigt var i fokus.
  3. Internationella partnerskap med FN-organ och andra multinationella organisationer (IGO:er) skalades upp och konkretiserades. Samarbeten med hela 15 stycken IGO:er initierades under året. Några samarbeten ledde till både uppladdningar och gemensamma aktiviteter.
  4. Kapacitetsbyggande arbete inleddes med upprättandet av en WikiBase-installation vi kallar MetaBase, där vi ser framför oss att existerande material från Wikimediarörelsen ska kunna göras mer sökbart och strukturerat. Parallellt med detta har vi deltagit i Wikimedia Foundations arbete med att upprätta en ny lärplattform, learn.wiki, där lärmoduler kommer att läggas till. Genom de ovan angivna insatserna – arbetet med Helpdesken, med mjukvara samt internationella partnerskap – kommer vi att identifiera både existerande material samt vilka luckor som finns för att kunna bygga kapacitet runt innehållspartnerskap i Wikimediarörelsen.
  5. Strategiskt arbete med datauppladdningar fokuserade på att ta arbetet med data om GLAM-institutioner och byggt kulturarv vidare och lägga till ytterligare data på Wikidata, samt koppla samman strukturerade data med det bildmaterial som finns på Wikimedia Commons.
 3. Arbetet med att bli en folkrörelse intensifierades. Sedan 2020 har investeringar gjorts för att bredda föreningen från att huvudsakligen vara en expertorganisation till att bygga upp en folkrörelse.
  1. Arbetet med att tydliggöra föreningens ideologi skedde. Insikterna kommer att ligga till grund för arbetet med volontärengagemang, medlemsvärvning och utbildningar.
  2. Föreningen lanserade ett omfattande arbete med att öka sin lokala närvaro genom projektet Wikipedia för hela Sverige, där nya gemenskaper engageras och ges bättre förutsättningar för att arbeta lokalt tack vare riktat stöd och lokala partnerskap.
  3. Ett strukturerat arbete med att erbjuda utbildningar med syfte att bygga engagemang i föreningen lanserades. De första utbildningsmodulerna på lärplattformen learn.wiki publicerades.
 4. Vi fortsatte öka våra insatser på den politiska spelplanen. Föreningens arbete runt exempelvis upphovsrättsfrågor fortsätter intensifieras, då vi dels säkrat externa medel för internationellt arbete, utökat våra nätverk inom olika prioriterade områden och etablerat oss som en expertorganisation, med en utpräglad profil inom en smal nisch.
  1. Detta blev tydligt då föreningen fick äran att föreslå en deltagare till det expertråd som upprättats av Justitiedepartementet för att diskutera undantag i upphovsrätten, där exempelvis panoramafrihet är en viktig del.
  2. Föreningen har även fortsatt sitt engagemang runt europeisk upphovsrättslagstiftning och är en av de grundande organisationerna till Wikimedia Europe.
 5. Vår verksamhet internationaliserades ytterligare. I flera år har föreningen ökat det internationella engagemanget. Utöver arbetet med att utveckla en tematisk hubb (se punkt 2 ovan) togs flera viktiga steg.
  1. Föreningen påbörjade ett aktivt arbete med att söka projektmedel tillsammans med Wikimediaföreningar i andra delar av världen där dessa mottar en stor del, eller rentav en majoritet, av projektmedlen. Vårt arbete syftar därigenom till att kanalisera svenska projektmedel för att stärka Wikimediarörelsen globalt. Vi har även tidigare genomfört mindre experiment, men detta representerar en kraftig höjning av ambitionsnivån.
  2. Vi ledde ett initiativ som under 2022 förde diskussioner om vilka möjligheter och begränsningar som finns för europeiska Wikimediaorgansationer att ge finansiellt stöd till länder som är under amerikanska (men inte europeiska) sanktioner. I dagsläget är rörelsens förmåga att ge stöd till viktiga initiativ runt fri kunskap i flera länder obefintlig eller mycket begränsad. En plan för detta arbete, med risker och möjligheter beskrivna, kommer att presenteras för föreningens styrelse under 2023.
  3. Med allt fler internationella initiativ och åtaganden vidareutvecklade vi föreningens förmåga att kontraktera personal internationellt.

Större ekonomiska förändringar

Den osäkerhet och oklarhet kring långsiktig finansiering av arbetet med den tematiska hubben har fortsatt. Det stora enskilda bidrag vi säkrade i juni 2021 har varit tillräckligt för arbetet under året, men då nästa steg varit oklart har arbetet delvis varit begränsat. En ansökan för ytterligare begränsad projektfinansiering skickades in för att ge täckning för arbetet under 2023, i väntan på att den framtida strukturen för finansieringen av tematiska hubbar är etablerad.

Årets utfall på 7,2 miljoner kronor blev mindre än den budget vi presenterade för förra årsmötet på 8,5 miljoner kronor. Våra kostnader under året var mindre än budgeterat, det slutliga kostnadsutfallet ökade dock jämfört med utfallet för föregående budgetår. Ökningen berodde till största delen på de ökade lokalkostnader som kansliflytten medförde, ett ökat resande i takt med att pandemin klingat av samt att flera medarbetare kom tillbaka från föräldraledighet. Minskningen mot våra budgeterade intäkter beror på ett flertal anledningar inklusive att det planerade Wikispeech-projektet inte fick finansiering under 2022 och att Wikipedia för hela Sverige kom igång senare på året än planerat. Osäkerheten kring den långsiktiga finansieringen för hubben fick oss att sänka takten i vårt arbete för att ha resurser tillgängliga för arbete under 2023, i väntan på nästa finansiering. Slutligen kom vi inte igång med en ny insamlingsaktivitet vilket medförde en minskning i donationer jämfört med våra initiala förväntningar (se Fail fest: Insamling skjuts upp). En positiv utveckling var den avkastning som arvet kontinuerligt genererar för föreningens arbete.

Den finansiering som vi säkrade under 2022 och de första månaderna av 2023 kommer att räcka till mars 2025 med hänsyn till våra nuvarande kostnader. Det inkluderar dock våra reserver och vi kommer fortfarande att behöva arbeta aktivt för att samla in pengar under 2023 för att hålla organisationen långsiktigt stabil. Detta tillåter oss att tänka mer strategiskt och långsiktigt kring vår insamling och verksamhetens utformning.

Tillgång

Programmet Tillgång fokuserar på att förbättra det fria innehållet som finns på, eller är tillgängligt för, Wikimediaplattformarna – både kort- och långsiktigt. Varje år bidrar vi med att tillgängliggöra värdefullt material på Wikimediaplattformarna genom innehållspartnerskap med exempelvis museer, arkiv och bibliotek, myndigheter, forskningsinstitutioner, FN-organ m.m. Vi bidrar med att knyta samman information som tidigare varit fragmenterad. Vi arbetar dock även långsiktigt. Detta genom att förändra attityder och bidra till förändrade praxis samt förbättrade styrdokument i organisationer och lagstiftning nationellt och internationellt. Vi strävar efter att förändra hur organisationer och samhälle tänker kring spridning och produktion av kunskap.

Tillgång har i flera år varit vårt största program med hänsyn till både antalet pågående projekt och satsningar, vilket även reflekterats i budgeten. Vi arbetar med detta både i Sverige och internationellt och har tagit en internationell ledarroll inom Wikimediarörelsen.

Vi arbetar aktivt med att stödja den globala Wikimediagemenskapen med praktisk hjälp kring innehållspartnerskap. Detta är i linje med det strategiska rekommendationerna för Wikimediarörelsen, där vikten av att inte bara erbjuda ekonomiskt stöd inom Wikimediarörelsen framhölls. Minst lika viktigt är stöd i form av expertis, tekniskt stöd, arbetstid, med mera, för att göra det mesta av det globala engagemanget för fri kunskap.

Djupdykning

Story: Bättre sökning och användbarhet – kontinuerliga uppladdningar och förbättringar av data: I den här storyn fokuserar vi på vårt fortsatta arbete med att göra bilder från Wiki Loves Monuments-tävlingarna lättare att hitta och återanvända med hjälp av strukturerat data på Commons. När bilderna förses med data i strukturerad format blir både volontärfotografernas insatser och världens kulturarv mer synliga.… Klicka här för att läsa mer

Story: Vi delar projektstatistik med våra innehållspartners: I den här storyn fokuserar vi på hur uppföljning och statistik kan vara en del av det kontinuerliga arbetet med partners även om det inte är i direkt anknytning till pågående projekt. Det går att visa användning och tendenser av det arbete man tidigare gjort på Wikimedias plattformar så man behåller en god kontakt och föreslå nya insatser i framtiden.… Klicka här för att läsa mer

Story: En av få utvalda – vi deltar i en statlig utredning om upphovsrättslagens undantag och inskränkningar: I den här storyn fokuserar vi på hur en liten förening kan bli en central spelare för att förbättra svensk lagstiftning, vägen mot att en av föreningens anställda väljs in i en statlig utredning och hur föreningen hamnat i nationella, europeiska och internationella nätverk för en mer flexibel upphovsrätt.… Klicka här för att läsa mer

Story: Hur samarbeten med FN har lett till mer fri kunskap på Wikipedia: I den här storyn fokuserar vi på hur samarbeten med FN:s expertorganisationer bidrar till mer och bättre kunskap på Wikipedia, och ger exempel på hur arbetet har satt igång i praktiken – bland annat genom att lära anställda vid FAO att skriva artiklar om kvinnor i jordbruket.… Klicka här för att läsa mer

Story: Vi arbetar med internationella organ utanför FN: I den här storyn fokuserar vi på de samarbeten vi initierat med mellanstatliga organisationer utanför FN, och i synnerhet hur de mellanstatliga organisationerna har visat sig vara bra samarbetspartner för att snabbt göra ny expertkunskap tillgänglig på Wikimediaplattformarna.… Klicka här för att läsa mer

Story: Wikibase som ett informationshanteringssystem för innehållspartners: I den här storyn fokuserar vi på utvecklingen av Wikibase för att aktivt kunna söka partners för samarbeten. Wikibase är den underliggande mjukvaran för Wikidata och genom Wikidata finns det kunskap och erfarenheter som gör att vi kommer kunna erbjuda bra och utvecklade lösningar och stöd för de organisationer som vill sätta upp egna databaser och instanser av Wikibase.… Klicka här för att läsa mer

Story: Vi startar en Helpdesk för rörelsens innehållspartnerskap: I den här storyn fokuserar vi på arbetet med att bygga upp en Helpdesk som en del av den tematiska hubb vi arbetar med att etablera. Helpdesken erbjuder ett praktiskt stöd för Wikimediaföreningar runtom i hela världen i deras försök till samarbeten med olika aktörer för att göra kunskap tillgänglig via Wikimediaplattformarna. Några exempel på de första framgångsrika projekten ges också.… Klicka här för att läsa mer

Story: Möten, diskussioner och samarbeten med länsmuseer: I den här storyn fokuserar vi på utvecklande samarbeten med länsmuseerna. I år deltog vi på länsmuseernas höstmöte och har även arbetat med enskilda museer i projektet Wikipedia för hela Sverige. Som en följd av pandemin ser vi en ökning av digitalt internt arbete hos museerna och det sker även mellan organisationer. Här passar Wikimedias plattformar väldigt bra in då de skapar en gemensam yta för samarbete och en digital plats att mötas på.… Klicka här för att läsa mer

Story: Stöd till Ukraina: I den här storyn fokuserar vi på de riktade insatser föreningen tagit för att bidra till arbetet vår systerförening i Ukraina genomför samt på andra sätt lyfta fram det ukrainska kulturarvet.… Klicka här för att läsa mer

Story: Nästa steg i påverkansarbetet i Bryssel: I den här storyn fokuserar vi på etableringen av den regionala hubben Wikimedia Europe. Wikimedia Europe kommer bland annat att bidra till Wikimediarörelsens möjligheter att informera beslutsfattare om hur olika lagstiftningsförslag kan komma att påverka Wikimedias plattformar och den verksamhet som sker i Europa. Wikimedia Sverige är en aktiv part i arbetet.… Klicka här för att läsa mer

Story: Utveckling och förbättringar av strategiskt viktiga verktyg: I den här storyn fokuserar vi på hur vi fortsatt utveckla föreningens förmåga att ge stöd till de volontärutvecklare som ansvarar för strategiskt viktiga verktyg. Föreningens utveckling av tre verktyg har fortsatt och vi har undersökt behov och intresse av att samarbeta med oss genom enkäter och ett stort antal diskussioner.… Klicka här för att läsa mer

Story: Wikimedia Sverige utökar sitt hållbarhetsarbete: I den här storyn fokuserar vi på hur föreningen under 2022 samtidigt har försökt förtydliga sin negativa klimatpåverkan, och stärka partnerskap för att förbättra Wikimediaplattformarna som källa till information om klimat och miljö.… Klicka här för att läsa mer

Fail fest: För mycket att hantera – FN-organ är ivriga att dela kunskap: I den här fail festen fokuserar vi på hur det stora intresset från FN-organ för att arbeta med Wikimediaplattformarna har skapat en flaskhals, där Wikimediarörelsen har haft svårt att ta tillvara allt engagemang.… Klicka här för att läsa mer

Fail fest: Kina vs Wikimedia – ett dödläge på Wipo: I den här fail festen fokuserar vi på hur Wikimedia Sverige hamnade mitt i den storpolitiska hetluften, när Kina valde att blockera föreningen – tillsammans med en rad andra Wikimediaorganisationer – från observatörsstatus till WIPO:s upphovsrättskommitté.… Klicka här för att läsa mer

Fail fest: Wiki Loves Monuments trendar nedåt: I den här storyn fokuserar vi på trender och utveckling av Wiki Loves Monuments. I tretton år har tävlingen genomförts och utvecklats till världens största fototävling. Trots utvecklingen är trenden för deltagande något vikande i Sverige. Här kan vi söka nya samarbeten och bjuda in till fotosafaris och uppmuntra till fler planerade sammankomster.… Klicka här för att läsa mer

Användning

Programmet Användning fokuserar på att säkerställa kvalitativ information på Wikimediaplattformarna genom stöd till volontärer och utveckling av verktyg. Arbetet inom programmet bidrar även med att förbättra användarupplevelsen och med att skapa jämlika möjligheter att bidra på Wikimediaplattformarna och aktivt bjuda in underrepresenterade grupper.

Under året har vi inom programmet aktivt arbetat med folkbildning, där vi informerar allmänhet och olika prioriterade grupper om hur Wikimediaplattformarna fungerar och vilka möjligheter och risker som finns när de konsumerar informationen. Föreningen har även i år fortsatt det mångåriga arbetet med utveckling av saknad funktionalitet för att fler ska kunna använda informationen på Wikipedia. Vi har bland annat fortsatt utveckla en talsyntes, vilken underlättar för alla som av olika skäl har svårt att läsa då de kan lyssna på Wikipediaartikeln. Vi har även tittat på hur vi kan förenkla andra delar för att förbättra användarupplevelsen när någon vill engagera sig. Insatser inom programmet syftar även till att förbättra täckningen om kvinnor på Wikipedia.

Programmet blev under året mindre i omfattning än förväntat, då vi inte lyckades säkra de externa projektmedel vi hade hoppats på.

Djupdykning

Story: Undersökning av möjligheter för att göra Wikipedia mer användarvänligt: I den här storyn fokuserar vi på hur föreningen har fortsatt att utveckla olika projektidéer för hur vi kan göra Wikipedia mer användarvänligt, i linje med vår nya strategiska inriktning.… Klicka här för att läsa mer

Story: I valet och kvalet: I den här storyn fokuserar vi på riksdagsvalet 2022 som en demokratisk händelse där Wikipedia och Wikimedias plattformar är väldigt aktuella och närvarande. Vi hade dels kontakt med partierna där vi efterfrågade porträttbilder och erbjudanden till gemenskapen för att dokumentera det valarbete som sker närmare befolkningen.… Klicka här för att läsa mer

Fail fest: Wikispeech är fortfarande en relativt okänd finess: I den här fail festen fokuserar vi på den uteblivna aktiveringen av Wikispeech för fler användare av Wikipedia och att detta är en olycklig fördröjning då verktyget skulle skapa möjligheter för fler att konsumera fri kunskap.… Klicka här för att läsa mer

Gemenskap

Programmet Gemenskap syftar till att både aktivt stötta de befintliga gemenskaper som finns i Sverige för att bibehålla deras engagemang, öka deras kapacitet samt att engagera fler personer i nya gemenskaper. Gemenskaper som tidigare varit saknade eller underrepresenterade identifieras och riktade insatser sker för att inkludera dem och förändra status quo.

Med gemenskaper åsyftas grupper på de olika Wikimediaplattformarna som bidrar, genom att exempelvis redigera på Wikipedia, ta kort för Wikimedia Commons eller lägga till data på Wikidata. Därtill är gemenskaper som bidrar till fri kunskap på andra sätt, såsom genom att anordna evenemang, föreläsa, värva nya medlemmar eller bilda nya partnerskap ett fokus inom programmet.

Vi stödjer volontärgemenskapen på flera olika sätt, vilket är möjligt tack vare våra medarbetare som besitter många olika kompetenser samt tack vare den infrastruktur som vi har byggt upp de senaste åren. Under året har vi arbetat med flera olika typer av aktiviteter. Vi har genomfört aktiviteter som syftar till lokalt deltagande och att skapa mötesplatser och vi har erbjudit stöd genom ett antal nationella program. Vi har även arbetat för att utveckla vår kapacitet att erbjuda stöd till den internationella gemenskap av volontärutvecklare som bidrar till viktiga verktyg och mycket annat för Wikimediarörelsen. Vi har tagit många viktiga steg för att kunna utveckla arbetet kommande år med det långsiktiga målet att föreningen ska ha aktiviteter och närvaro i hela landet.

Programmet ökade markant i storlek jämfört med föregående år då vi säkrade ett större flerårigt projektbidrag för arbete med att bygga gemenskaper i fyra av Sveriges län i samarbete med lokala partnerorganisationer.

Djupdykning

Story: Vi startar Wikipedia för hela Sverige!: I den här storyn fokuserar vi på hur vi startar upp projektet Wikipedia för hela Sverige, som ska lägga grunden till att Wikimedia Sverige blir en förening med lokal verksamhet över hela landet och ökad synlighet. Projektet finansieras av Postkodstiftelsen och genomförs med fokus på att testa verksamhet i fyra län: Västerbotten, Uppsala, Östergötland samt Skåne. Vi vill också bredda den gemenskap som engagerar sig i föreningen och fokuserar därför lite extra på målgrupperna äldre, yngre samt icke-män.… Klicka här för att läsa mer

Story: Riktlinjer för föreningsengagemang: I den här storyn fokuserar vi på det arbete som gjorts för att förtydliga föreningens syn på, och arbete med, medlemskap och engagemang. Riktlinjerna är tänkta att lägga grunden för hur vi arbetar med engagemanget i föreningen och hur vi underlättar för fler att hitta sin roll.… Klicka här för att läsa mer

Möjliggörande

Genom programmet Möjliggörande bygger vi upp den organisatoriska och finansiella kapaciteten. Det är ett långsiktigt arbete som säkerställer vår relevans i framtiden. För att uppnå detta behöver vi vara en god arbetsgivare, en stark samarbetspartner och en välfungerande, demokratisk och transparent medlemsorganisation som nära samarbetar med en stark volontärgemenskap. Föreningen har också som mål att inte vara en ensam aktör, utan att involvera sig aktivt i den internationella rörelsen och både lära och bidra till kapacitetsbyggande åtgärder.

För att uppnå detta måste vi engagera oss långsiktigt och strategiskt. Projekten i detta program bidrar därför endast marginellt till innehållsskapande under det aktuella året, men på längre sikt kommer de att säkerställa framgång och hållbarhet för alla våra aktiviteter. Under året fokuserade vi riktade aktiviteter mot identifierade flaskhalsar runt ekonomi och tekniska system, insatser för att minska byråkrati och öka transparensen samt utveckling av vårt HR-arbete. Ett stort fokus under året har varit att säkerställa ökad kompetens hos volontärer, förtroendevalda och personal, både genom insatser under året såväl som att bygga upp den infrastruktur som behövs på lång sikt.

Ett stort fokus för året var att fortsätta förbereda arbetet för att kunna bredda våra intäktskällor och skapa en hållbar finansiering för vår verksamhet. En långsiktig ökning av medlemskap och donationer är en central del, där föreningens arbete ännu är i sin linda. Del för del kom detta dock på plats under året, även om det tagit längre än vad vi först hoppades på.

Som en del av en global rörelse fylld av innovativa organisationer och volontärer tror vi att vi har mycket att lära av varandra. Vår personal, styrelse och volontärer har därför erbjudits möjligheter att att träffa, lyssna och diskutera med representanter från Wikimediarörelsen runt om i världen.

Programmet ökade i omfattning jämfört med vår inledande planering då vi valde att utöka våra insatser runt insamling när vi insåg att arbetet skulle bli mycket mer omfattande än vi först trodde.

Djupdykning

Story: Vad ska vi fokusera på? En behovsundersökning för hubben: I den här storyn fokuserar vi på det inledande arbetet med intervjuer och bakgrundsmaterial som genomfördes och togs fram för att kunna identifiera behov och förslag inom Wikimediarörelsen. Arbetetet var en del av grunden för hur struktur och vidare samarbeten organiseras i hubben för att möta behoven framöver.… Klicka här för att läsa mer

Story: Wikimedia Sverige skaffade ett nytt kontor: I den här storyn beskriver vi hur det gick till när Wikimedia Sverige behövde byta kontor. Vi berättar om processen för att hitta en ny bra plats att vara på, och hur det blev sen.… Klicka här för att läsa mer

Story: Ett nytt CRM-system för vårt arbete med insamling och medlemskap: I den här storyn fokuserar vi på hur arbetet med att hitta ett CRM-system fortskrider. Ett CRM-system kan hjälpa att hålla nere kostnader vid en ökad insamling, men implementering av ett CRM-system visade sig vara mer komplext än vi först trott. Lärdomar från andra föreningar har därför hämtats in och tas vidare.… Klicka här för att läsa mer

Story: Rätt verktyg för rätt situation – Internationella anställningar och konsulter: I den här storyn fokuserar vi på arbetet med att ta fram ett gediget legalt underlag för att ta in konsulter från andra länder för att ge föreningen stöd i sitt arbete. Då vi arbetar allt mer internationellt behöver vi ibland expertis som inte finns i landet.… Klicka här för att läsa mer

Story: Utvecklingen av ett utspritt team: I den här storyn fokuserar vi på hur arbetet med att bygga upp ett internationellt team kom till stånd under 2022 med kortare uppdrag åt personer i samt hur vi parallellt med internationaliseringen också möjliggjorde för effektivt och permanent distansarbete för stora delar av personalstyrkan.… Klicka här för att läsa mer

Story: Skulle Wikibase kunna krossa skämtet "Det finns på Meta"?: I den här Storyn fokuserar vi på vårt initiativ att ta fram ett nytt sätt att sammanställa kunskapen om en Wikimediaorganisations arbete och aktiviteter. Vi drar nytta av mjukvaruplattformen Wikibase och länkade strukturerade data i ett försök att bygga upp en struktur som enkelt kan användas av flera inom Wikimediarörelsen.… Klicka här för att läsa mer

Story: Testamenterade medel ger oss en stark grund: I den här storyn fokuserar vi på föreningens fortsatta arbete för skapa förutsättningar för att ta emot testamentsgåvor, och även föreningens arbete med att ta vara på lärdomar från 2021.… Klicka här för att läsa mer

Story: Konsolidering av servrar och e-postsystem: I den här storyn fokuserar vi på arbetet med att städa upp bland våra tekniska system för att minska underhållet av servrar och e-postsystem. Målet har varit att minska kostnaderna på sikt och säkerställa en hög driftsäkerhet.… Klicka här för att läsa mer

Story: Riskanalys – En bättre förberedd organisation: I den här storyn fokuserar vi på det inledande arbete som skett med att förbereda föreningen för olika risker. Detta genom att utveckla en omfattande riskanalys samt upprätta processer och rutiner för ett aktivt arbete med riskminimering.… Klicka här för att läsa mer

Fail fest: Insamling skjuts upp: I den här fail festen fokuserar vi på hur arbetet med insamling togs vidare på ett annat sätt än vad som var tänkt. Vår planerade F2F-kampanj fick skjutas på framtiden, men viktiga steg har tagits för att underlätta för insamlingskampanjer framåt.… Klicka här för att läsa mer

Årets mål

Verksamheten hade ett antal mål under 2022 vilka togs fram vid olika tillfällen. I ansökan till Wikimedia Foundation för verksamhetsstöd fastslogs åtta stycken måltal baserade på vår strategi samt sex stycken så kallade Core Metrics, vilket är måltal som möjliggör jämförelse av vårt arbete med andra Wikimediaorganisationer. Dessa 13 måltal var övergripande för verksamheten.

Planen var att utveckla dessa vidare till mer kompletta målformuleringar samt komplettera med ytterligare mål, men speciella omständigheter – då den operativa ledningen hade föräldraledighet från strax efter antagandet av strategin till strax före årsmötet 2022 – fungerade som försvårande omständigheter.

Verksamhetsstödet från Wikimedia Foundation utgjorde endast cirka 40 % av projektbudgetarna, medan resten av projekten var finansierade genom projektbidrag eller konsultfinansiering där de hade egna specifika projektmål, vilka angetts i ansökan eller uppdragsbeskrivningen.

Måluppfyllnaden för 2022 anges i tabellerna nedan med följande färgnyckel:

 • Grön om mål är uppfyllt.
 • Gul om målet delvis är uppfyllt.
 • Rött om målet ej är uppfyllt.

Ansökan till WMF för verksamhetsstöd

Måltal Resultat Kommentar
Etablera eller fördjupa minst 25 partnerskap (inkl. med IGO:er). 102 partnerskap. Med ett partnerskap menar vi ett samarbete med en organisation, snarare än en individ; att det finns ett aktivt val att arbeta tillsammans; och att det finns en idé om en långvarighet i relationen.
Etablera eller fördjupa minst 3 partnerskap med IGO:er. Samarbeten med hela 10 IGO:er skedde under året. Samarbetena med de olika IGO:erna varierade i omfattning, men de inkluderas då de alla uttryckt intresse av att fortsätta fördjupa samarbetet kommande år. Merparten av IGO:erna var FN-organ. Alla samarbeten utgick från de tre fokusområdena: biologisk mångfald, genus och kriser.
40 länder deltar i WikiGap. 36 länder deltog med 45 event (minst). Målet med antalet länder uppnåddes inte, även om deltagandet var omfattande. Deltagande antal länder var dock jämförbart med åren innan covid-19.
1 miljon nya uttalanden på Wikidata och Wikimedia Commons. 1,4 miljoner nya uttalanden på Wikimedia Commons. Till detta tillkommer de uttalanden som lades till på 90 000+ olika Wikidataobjekt. Arbetet var mycket framgångsrikt och de redan ambitiösa målen uppnåddes till närmare 150 %. De Wikidata objekt som berikades var främst kopplade till personer som är aktuella för WikiGap eller auktoritetsposter kopplade till GLAM, båda strategiskt viktiga dataset för framtida arbete. Framöver kommer vi att arbeta vidare med fler länder, men även återbesöka de länder vi arbetade med under året för att skapa engagemang runt de möjligheter dessa nya Wikidataobjekt samt uttalanden på Wikimedia Commons skapar.
Wikispeech aktiverat på 2 ytterligare språk. 0 nya språk aktiverades. Det externfinansierade projekt som skulle bekosta insatsen startade inte under året. Start planeras till 2023 istället.
Donerade medel fördubblas jämfört med föregående år. Donationerna minskade från 171 000 kr till 122 000 kr (-29 %). Ett flertal mindre experiment med insamlingsarbete skedde av existerande personal. Den planerade Face2Face-kampanjen sköts fram till 2023 på grund av personalförändringar. Inget nytt CRM införskaffades vilket ledde till att det planerade arbetet med donationer pausades tillsvidare.
Antalet medlemmar fördubblas jämfört med föregående år. Antalet medlemmar minskade från 450 till 429 (-5 %). Den planerade Face2Face-kampanjen sköts fram till 2023 på grund av personalförändringar. Inget nytt CRM införskaffades vilket ledde till att det planerade arbetet med medlemsvärvning pausades tillsvidare.
Könsfördelningen bland de som organiserat föreningens event ska vara sådan att ingen grupp utgör mer än 50 %. Den största gruppen (män) utgjorde 47 %. Fördelningen tar enbart hänsyn till de organisatörer som själva uppgett kön. Kvinnor utgjorde 47 % och icke-binära 6 %. Alla procentsatser här är avrundade.

Core Metrics

Måltal Resultat Kommentar
5 000 deltagare. 3 217 av 5 000 En senare start av Wikipedia för hela Sverige gjorde att färre event än planerat hann genomföras före årsskiftet vilket ledde till ett minskat deltagande. Detta tapp kompenserades delvis genom ett stort deltagande i den globala WikiGap-kampanjen.

Även i Stöd för innehållspartnerskap genomförde vi färre evenemang med fokus att bredare informera om våra insatser.

Då det nya Wikispeech-projektet inte startade under året engagerades inga deltagare i detta projekt.

900 bidragsgivare. 1 542 av 900 De inledande event som genomfördes inom Wikipedia för hela Sverige hade ej att redigera som fokus, evenemang av den typen kommer att startas under 2023. Detta tapp kompenserades genom det stora engagemanget kring WikiGap som, trots svårigheter att få in mätetal, överträffade våra förväntningar vad gällde bl.a. bidragsgivare.

I Stöd för innehållspartnerskap genomfördes inga aktiviteter med fokus på att engagera sig med det material vi hjälpt att tillgängliggöra. Istället såg vi ett ökat engagemang bland de bidragsgivare vi nådde genom Wikipedia i utbildning.

300 organisatörer. 376 av 300 En senare start av Wikipedia för hela Sverige gjorde att lokala organisatörer inte hann engageras under 2022. Detta tapp kompenserades genom det stora antalet aktiviteter som organiserades av andra organisationer inom ramen för den globala WikiGap-kampanjen.
15 000 innehållssidor på Wikipedia. 15 251 av 15 000 Detta mätetal uppnåddes enligt plan, med merparten av bidragen härstammande från WikiGap-kampanjen. Även GLAM och Wikipedia i utbildning bidrog till måluppfyllnaden.
500 000 innehållssidor på Wikimedia Commons. 804 134 av 500 000 Detta mätetal överträffade våra förväntningar. Stöd för innehållspartnerskap dominerade som källa för bidragen men även Wikidata för auktoritetskontroll bidrog med ett oväntat stort antal bidrag. GLAM, WikiGap, Stöd till gemenskapen och Wiki Loves bidrog också till måluppfyllnaden.
30 000 innehållssidor på Wikidata. 91 152 av 30 000 Även detta mätetal överträffade våra förväntningar med ett slutresultat som var tre gånger större än planerat. Wikidata för auktoritetskontroll, den planerade källan till merparten av bidragen, levererade mer än förväntat men den stora överraskningen var WikiGap där några av aktiviteterna som arrangerades hade Wikidata som fokus och blev väldigt produktiva.

Övriga mål

Måltal Resultat Kommentar
Wikimedia Europe etableras (med vårt stöd). Wikimedia Europe etablerades med WMSE som Founding member.
Riktade aktiviteter kopplade till kriget i Ukraina genomförs. Strukturerad data på Wikimedia Commons inlagt för bilder på kulturarv i Ukraina. Över 300 000 bilder på Ukrainas kulturarv fick strukturerad data. Stöd erbjöds även för att organisera Wiki Loves Earth, men Wikimedia Ukraina behövde i slutändan inte stöd utan kunde framgångsrikt genomföra uppgifterna, trots pågående konflikt.
Minst 1 verktyg för taldatainsamling utvecklas. 0 nya verktyg utvecklades. Det externfinansierade projekt som skulle bekosta insatsen startade inte under året. Start planeras till 2023 istället.
Minst 2 funktioner läggs till i Wikispeech. 1 funktion lades till. Lexikonredigering lades till.
Minst 1 insamlingsevenemang för taldata genomförs. 0 insamlingsevenemang genomfördes. Det externfinansierade projekt som skulle bekosta insatsen startade inte under året. Start planeras till 2023 istället.
Lokala volontärgrupper etableras. Lokala grupper har börjat träffas. Mindre grupper har träffats och diskuterat lokala aktiviteter i flera delar av landet. Det återstår dock ännu att se om de kommer att utvecklas till självständiga grupper. Noterbart är att projektet är flerårigt och arbetet pågår fram till åtminstone till mars 2024.
Ökad synlighet uppnås i de fyra pilotlänen. Ett flertal omnämnanden i lokalmedia och från lokala samarbetspartners. En baslinje etablerades inte för målet, men synligheten bedöms ha ökat i de fyra län vi valt att fokusera på.
Intervjua 50 Wikimedianer och inkludera dem i föreningens nätverk. 35 intervjuer genomfördes med 50 deltagare. Diskussioner skedde på evenemang. Enkätundersökningar kopplade till verktyg för innehållspartnerskap genomfördes. Genom samtalen utvecklades vårt nätverk. Vi deltog även och diskuterade rörelsens behov på GLAMwiki-relaterade evenemang där ytterligare diskussioner med Wikimedianer skedde. En rapport sammanställdes utifrån våra diskussioner om rörelsens behov under intervjuerna.
Lansera en ny struktur för Wikimediarörelsen där praktiskt stöd kan begäras samt bidra med stöd vid minst 1 tillfälle. Helpdesken lanserades och gav stöd vid fler än 1 tillfälle. En internationell expertkommitté organiserades för att bestämma vad som ska prioriteras och ge guidning. Föreningens personal gav konkret hjälp vid ett flertal tillfällen samt byggde upp en backlog med förfrågningar då initiativet varit mycket uppskattat.
Etablera minst 1 verktyg för att effektivt kunna sprida material och/eller identifiera material nödvändigt för kapacitetsbyggande. 1 nytt verktyg lanserades och ytterligare 1 verktyg är under utveckling. Föreningen lanserade sina 2 första moduler på WikiLearn, den lärplattform som WMF driver. Planer för ytterligare moduler finns och arbetet har koordinerats med bland annat OpenRefine och Wikimedia Foundation.

Grunderna för MetaBase togs fram, en Wikibaseinstans för att beskriva och strukturera den kunskap som finns i Wikimedia Sverige, och på sikt resten av rörelsen.

Minst 2 strategiskt viktiga tekniska verktyg får stöd med teknisk utveckling under året. 3 olika strategiskt viktiga tekniska verktyg fick stöd med teknisk utveckling. Utöver det tekniska arbetet har strukturer för gemensam finansiering för långsiktigt underhåll föreslagits men ännu inte formaliserats. Interna processer och strukturer för underhållet har utvecklats.
Fler volontärer än föregående år har fått mer stöd i form av bidrag eller hjälp från kanslipersonal. Antalet individer som fått stöd ökade från 81 till 89 samtidigt som antalet stödärenden ökade från 327 till 352. Internationellt stöd upprättat genom Helpdesk och underhåll av mjukvara. Sammanställningen av vilka som fått stöd särskiljer inte mellan om dessa är en aktiv del av volontärgemenskapen eller inte. Av integritetsskäl följer vi inte upp om detta. Vår bedömning är dock att majoriteten av de som fått stöd är aktiva inom gemenskapen.
Fler volontärer än föregående år är involverade i vårt arbete. Antalet involverade volontärer minskade från 51 till 22 individer samtidigt som den totala insatsen minskade från 222 till 104 timmar. Med fokuset på arbetet mot nya volontärer i de fyra län som valts ut just för att de inte har existerande gemenskaper i dagsläget har det varit svårt att engagera existerande gemenskap i evenemangen.
Utveckla kommunikationsmaterial om sätt att ekonomiskt bidra till föreningens arbete. Manus för Face2Face-insamling vidareutvecklades under året.

Information om testamenterande av medel utvecklades och publicerades.

Ordinarie personal vidareutvecklade kommunikationsmaterial som behövs för F2F-insamling och testade detta vid ett flertal tillfällen. En pitch för att snabbt och effektivt sälja in föreningens verksamhet hos finansiärer utvecklades och genomfördes under året.

Informationen på wikimedia.se om olika typer av donationer utvecklades och informationsmaterial om hur medel kan testamenteras publicerades.

Förbered insamling via föreningens webbplatser. Arbete med omstrukturering av wikipedia.se initierades. Informationen på wikimedia.se uppdaterades och kompletterades. Grunden har lagts och möjligheterna har förbättrats, men en hel del arbete med att förbättra insamlingsmöjligheterna och -information på vår webbplats återstår att utveckla för att effektivt genomföra insamlingsarbete i Sverige.
Införskaffa ett nytt system för insamlings- och medlemshantering (CRM). Inget nytt CRM införskaffades. Ett omfattande förarbete skedde. De alternativ vi tittat på kommer dock alla att kräva investeringar samt stora löpande kostnader. Införskaffandet sköts därför på till 2023 eller 2024, för att inte föregå det övriga arbetet med insamling och medlemsvärvning alltför mycket.

Se även