Verksamhetsberättelse 2019

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2018 | 2020 >>

Inledning

För Wikimedia Sverige har 2019 varit ett år där stort fokus har legat på uppbyggnad och utvidgning. Framgångsrikt har vi genomfört ett antal både större och mindre projekt, i enlighet med vår plan.

Vi har arbetat hårt för att säkra långsiktig finansiering, och för att ytterligare stärka vår förmåga att skala upp vårt arbete. Vi ser med tillförsikt på 2020, där vi har goda skäl att tro att vi kommer att kunna säkra betydande finansiering. Eftersom sådan finansiering gör det möjligt för föreningen att växa mångfalt under de kommande åren har vi investerat en stor mängd resurser, tid och insatser för att förbereda organisationen för de möjligheterna. För närvarande arbetar vi med att ta fram en organisationsstruktur som kan hantera dessa förändringar. En sådan struktur innefattar förbättrad dokumentation, liksom införande av verktyg och system som gör det möjligt att snabbt skala upp verksamheten. Vi har också arbetat med att nå konsensus i föreningen bland styrelse, ledarskap, personal och volontärer. Dessutom har vi utvecklat nödvändiga partnerskap och sociala relationer.

Planen är att expandera inom följande områden:

 • Teknisk utveckling för att underlätta för partner att dela innehåll på våra plattformar.
 • Ett utökat internationellt arbete, både vad gäller koordinering och ledning av arbetet med partnerskap för innehåll.
 • En betydande upptrappning av volontärengagemang i föreningen.
 • Evenemang som anordnas över hela Sverige snarare än koncentrerade till storstadsområdena.
 • Teknisk utveckling för att öka tillgängligheten till Wikimedias plattformar, genom text-till-tal- och tal-till-textlösningar.

Föreningen har vuxit till 9 anställda under 2019, och under årets sista kvartal utlystes dessutom annonser för två nya positioner. Utlysningar för ytterligare anställningar har förberetts. I december undertecknades ett avtal med en ny projektledare för lärande och utbildning, och intervjuer för en Wikispeech-utvecklare kommer att inledas tidigt 2020. En jobbannons håller på att tas fram för en projektledare för utveckling och infrastruktur samt för en organisationsstrateg.

De fyra programområden som togs fram 2016 – Tillgång, Användning, Gemenskap och Möjliggörande – har fortsatt att utgöra grunden för projektstrukturen. Här är några av de viktigaste aktiviteterna och förändringarna 2019:

 • Föreningen fick äran att vara värd för den konferensen Wikimania år 2019, Wikimediarörelsens största årliga konferens. Genom Wikimanias tema, “Starkare tillsammans: Wikimedia, fri kunskap och de globala målen”, ville vi synliggöra och lyfta sambandet mellan Wikimediarörelsen och fri kunskap å ena sidan, och hållbar utveckling, inklusive social och ekonomisk utveckling, å andra sidan. Det var ett mycket stort och spännande åtagande att anordna Wikimania 2019 i Sverige, och vi är nöjda med resultatet: 255 programpunkter, 21 lokala partner som involverades i aktiviteterna, fler än 70 noggrant utvalda volontärer (med fler än 120 sökande) där nästan alla var helt nya i rörelsen, samt 800 ansökningar för stipendier. Som en del av arbetet med konferensen anordnade vi ett antal aktiviteter, bland annat vårt första Culture Crawl. Den typen av aktiviteter har varit ett nytt sätt för oss att närma oss partner på, och vi har sett ett stort intresse. Vi anordnade också guidade visningar, och gav stöd till anordnandet av ett möte för nationella bibliotek, liksom Wikidataevenemang för små GLAM. Fler än 1 000 föreningar och representanter för organisationer fick en inbjudan till konferensen, i första hand för att få dem att delta och i andra hand för att medvetandegöra dem om vårt arbete inom området.
 • För andra året i rad anordnade vi WikiGap tillsammans med Utrikesdepartementet. Än så länge har 40 evenemang anordnats runt om i världen, tillsammans med svenska ambassader, lokala Wikimediagemenskaper och lokala partner. Departementet var involverat i Wikimania på flera olika vis, bland annat genom att hålla en mottagning för WikiGap-arrangörer 2018 och 2019. Mottagningen ägde rum i Blå salongen i Arvfurstens palats i Stockholm, som är Utrikesdepartementets säte. Vårt partnerskap uppmärksammades i OECD-rapporten OECD Development Co-operation Peer Reviews: Sweden 2019 som en viktig del av den feministiska utrikespolitiken, och dess mål att skapa en “effective platform to address gender equality globally” (effektiv plattform för att belysa jämställdhet globalt). Man konstaterar att “[Sweden's] drive to change norms also has led to creative partnerships. In 2018, in partnership with Wikimedia, Sweden introduced the #WikiGap campaign to enhance the information about women on Wikipedia around the world. In the first three months of the campaign alone, participants wrote almost 4,000 new articles that were read over 5 million times across 50 countries.” (Sveriges satsning på att förändra normer har lett till kreativa partnerskap. 2018 startade Sverige, i samarbete med Wikimedia, #WikiGap-kampanjen, för att förbättra information om kvinnor på Wikipedia världen över. Bara under kampanjens första tre månader skrev deltagarna nästan 4 000 nya artiklar, som lästes över 5 miljoner gånger i 50 länder.)
 • Vi fick ett så kallat 90-konto, ett bevis på att vår förening är välskött. Det var ett viktigt steg mot att kunna nå målet om 5 000 medlemmar under de kommande tre åren, samt för vår möjlighet att bli förmånstagare hos Svenska Postkodlotteriet – och den betydande finansiering det skulle innebära. Föreningen inledde diskussioner om ett 90-konto någonstans kring 2011/2012, så det är många års arbete som nu realiseras. Som en del i detta lanserade vi vår nya webbplats samt ett nyhetsbrev, för att förbättra kommunikationen med våra medlemmar. Vi har också förberett en kommunikationskampanj som inleddes i december 2019. Kampanjen togs fram i samarbete med en kommunikationsbyrå, och kostnaderna för kampanjen täcktes av Sida.
 • Vi har förberett och skapat en projektplan för att undersöka hur Wikimedia Sverige kan stödja den globala rörelsen när det kommer till partnerskap för innehåll. Med detta önskar och avser vi skapa ett större team i Sverige som leder de globala insatserna på området. Teamet kommer att utveckla den mjukvara som behövs för en rad globala partner, och dessutom arbeta för att stödja Wikimedia och den bredare rörelsen för fri kunskap till att effektivt kunna arbeta med partner med innehåll.
 • Vi fortsätter att experimentera med hur bibliografiska data kan inkluderas på Wikidata och användas på Wikimediaplattformarna. Vårt engagemang i WikiCite har vuxit, tack vare det stöd och de många spännande möjligheter som finns inom detta område.
 • Vi har haft stort fokus på att skapa och förbättra strukturer för volontärengagemang, inte minst på grund av Wikimania och de många nya volontärer som involverades i dess förberedelser. Vi har börjat arbetet med att ta fram en volontärstrategi och stödmaterial såsom en årscykel med aktiviteter och så vidare. Mycket av detta kommer dessutom vara användbart, i något modifierad form, när vi börjar samtala med nya experter såsom bibliotekarier (ett arbete som vi vill utöka 2020).
 • Vid sidan av FDC-ansökan ansökte vi om åtta olika utlysningar för projektstöd. Vi fick 3 040 805 kronor i finansiellt stöd 2019–2020. Sex av de åtta ansökningarna godkändes, medan två mindre ansökningar nekades. Andelen beviljade medel var något högre än 2018, med 83% av de inskickade medel vi sökt för finansierade (det inkluderar bara de medel som finansierar vårt arbete, inkluderas medel även för partners finansierades ca. 90% av de medel vi sökt för). Vi deltog också i två större projektansökningar (som också skulle kunna påverka det allmänna införandet av fria licenser o.s.v.) där den ena lyckades och den andra hamnade precis under tröskeln och således inte lyckades.
 • En ny styrelseledamot valdes under årsmötet, Göran Konstenius, som är verksam vid Kungliga biblioteket.
 • Tre nyanställda har börjat under året, Mia Jacobsson (fram till juni 2019), Tore Danielsson och Gitta Wilén (som också arbetade med oss 2017).

Tillgång

I vårt program Tillgång fokuserar vi på att förbättra fritt innehåll som finns inom eller tillgängligt för Wikimediaprojekten, på både kort och lång sikt. År 2019 var detta vårt största programområde, både när det gäller antalet pågående projekt och initiativ, och när det gäller budgeten. Vi genomför just nu förberedelser för att vidare skala upp programmet år 2020 och senare.

Våra tidigare insatser för att få GLAM-institutioner och andra institutioner att samarbeta med oss har visat att både enstaka anställda och hela organisationen måste gå igenom ett antal steg, och att den miljö (kontext) de arbetar i måste vara lämplig. Som nämnt i vår ansökan ser vi att bidrag från nya organisationer huvudsakligen sker på två sätt:

 • Människor bidrar till Wikimediaprojekten inom sina institutionella ramverk. Detta kan vara bland annat GLAM-anställda, forskare, studenter eller deras volontärnätverk.
 • Externa resurser släpps under en fri licens och kan inkluderas i våra projekt.

Genom projekten i programmet Tillgång arbetade vi med att påverka anställda, beslutsfattare samt den miljö (den kontext) de arbetar inom.

Tillgång på kort sikt

D.v.s. genom produktion samt anpassning av verktyg och metoder.

Det finns flera sorters aktiviteter som ökar tillgång till nytt material antingen direkt eller inom kort tid. Dessa inkluderar skapande av nytt material (t.ex. genom att hjälpa experter att bidra) och stöd till organisationer för att de ska kunna implementera nya verktyg och metoder för att göra sitt material tillgängligt.

Det finns skillnader i hur pass mogna olika organisationer är i sin syn på fri kunskap och på sina egna möjligheter till att bidra till den. Denna mogenhetsgrad påverkar vad vi kan uppnå tillsammans inom ett visst tidsspann. Vårt arbete går till en betydande del ut på att föra dem vidare till en mer genomtänkt strategi. Vårt fokus ligger på samarbetspartners vars expertis och/eller samlingar vi har identifierat som intressanta – antingen för Wikimediarörelsen i allmänhet eller för ett visst projekt i synnerhet. Vi strävar efter att ses som en professionell och generös partner. Genom att ge våra partners det stöd de behöver kan vi säkerställa att nytt, värdefullt innehåll inkluderas i våra projekt varje år.

I den närmaste framtiden planerar vi aktiviteter som syftar till att tillgängliggöra mer fria resurser på tre av Wikimediaplattformarna: Wikidata, Wikimedia Commons och Wikipedia. I elva års tid har vi satsat på att genomföra workshops för att utbilda experter om fria licenser, lära dem att bidra till Wikimediaplattformarna och öka deras kunskaper om andra frågor inom Wikimedia och fri kunskap. På kort sikt har dessa aktiviteter burit frukt i form av förbättrade artiklar och resurser, men vi är övertygade om att de även har haft ett betydligt viktigare resultat: djupare kunskaper och specialiserad expertis bland deltagarna, vilka kommer att komma till nytta i våra framtida samarbeten för att tillgängliggöra de berörda institutionernas material. Från erfarenhet vet vi nämligen att det ofta går flera år från den första introduktionen till Wikimediarörelsen till att en institution släpper större mängder material under en öppen licens. Ibland kan dock den processen gå betydligt fortare.

Våra partnerskap med GLAM-institutioner under året har gjort det möjligt för oss att tillgängliggöra stora mängder unikt material för Wikimediarörelsen. Bland uppladdningarna kan nämnas samisk musik och flera dataset från kulturarvsinstitutioner samt bibliografiska data.

Vi har också satsat hårt på att experimentera och testa våra arbetssätt, vilket vi dokumenterar noggrant med målet att sammanställa flera fallstudier tidigt under 2020. Vi lägger fokus på hur olika sorters samlingar på kulturarvsinstitutioner bäst kan tillgängliggöras och inkluderas på Wikimedias plattformar. Detta arbete kommer att vara värdefullt för både andra Wikimediaorganisationer som vill ladda upp samlingar och för GLAM-institutioner som är nya till Wikimediarörelsen och vill sätta igång med samarbeten. Fallstudierna kommer också att hjälpa oss identifiera områden där man måste storsatsa på att utveckla nya verktyg.

Djupdykning

Vill du veta mer om vad vi arbetat med och vad vi lärt oss under året? Klicka nedan för att göra en djupdykning i olika intressanta delar av vår verksamhet.

Story: Att hitta världens GLAM-dataset och ladda upp dem till Wikidata: I den här Storyn beskriver vi hur vi påbörjade ett globalt index över kulturarvsinstitutioners dataset med målet att bearbeta och ladda upp dem till Wikidata. Genom att kartlägga vilka listor och datamängder som finns runt om i världen… Klicka här för att läsa mer.

Story: Fokus på källor i våra projekt: I den här Storyn fokuserar vi på vårt arbete med att förbättra tillgången till bibliografiska data, samt på vårt samarbete med bibliotek där vi arbetar för att förbättra källbeläggning och strategiska digitaliseringsinsatser. Vi är övertygade om att… Klicka här för att läsa mer.

Story: Att utveckla användarvänliga verktyg för att samla in GLAM-data: I den här Storyn fokuserar vi på möjligheterna med specialverktyg för datainsamlingskampanjer och på hur viktigt det är att engagera världens GLAM-institutioner i att samla in data. Detta utgör en del i ett större strategiskt initiativ som handlar om att… Klicka här för att läsa mer.

Story: Ge samarbetspartner tillgång till verktyg och kunskap, för att de ska kunna bidra till Wikidata: I denna story beskriver vi de gemensamma insatserna hos oss samt en utvecklare hos en partnerorganisation, för att kunna leverera stora mängder värdefull data till Wikimediaplattformarna som en del av ett innehållssamarbete. Vi beskriver också värdet av dessa… Klicka här för att läsa mer.

Fail fest: Uppladdning av samarbetspartners medieinnehåll: I denna Fail Fest beskrivs våra utmaningar och insikter kopplat till att ladda upp och arbeta med medieinnehåll, såsom ljudfiler, till Wikimediaplattformarna. Detta har visat sig vara en utmaning, och vi har… Klicka här för att läsa mer.

Fail fest: Crowdsourcing-kampanjer kämpar med att locka deltagare: I denna Fail Fest beskriver vi våra utmaningar och insikter kopplade till att organisera två olika crowdsourcingkampanjer där vi riktat oss särskilt mot personer som arbetar på GLAM-institutioner. Vi genomförde de två kampanjerna parallellt. Den ena fokuserade på… Klicka här för att läsa mer.

Tillgång på lång sikt

D.v.s. förändra åsikter, politik och attityder, förbättra vår kapacitet.

För att försäkra oss om att nytt material läggs till våra plattformar en lång tid framöver behöver vi skapa ett tillåtande klimat. Vi behöver också se till att engagera de aktörer som ansvarar för resurser och material som är relevanta att tillföra Wikimedias plattformar. För att göra detta behöver vi förändra människors synsätt, policydokument och attityder, och samtidigt utöka vår egen kapacitet. Detta kräver tid och resurser, och en långsiktig strategisk vision.

Wikimedia Sverige tänker långsiktigt. Vi strävar efter att förändra hur organisationer och samhälle ser på produktion och spridning av kunskap. Att skapa den typen av attitydförändring kommer att möjliggöra den fulla effekten av fri kunskap. För att nå målet är partnerskap en nyckelfaktor. Vi behöver arbeta för att förändra attityden hos olika samhällsaktörer för att inkludera dem i produktionen av fri kunskap.

Det praktiska arbete som beskrivs här ovanför är därför enbart ena halvan av berättelsen. Det krävs ofta långsiktigt arbete för att hitta fruktbara samarbeten med andra organisationer. Vi arbetar ständigt med att övertyga fler organisationer om fördelarna av att samarbeta med oss, så att de själva till slut kan bli förkämpar för fri kunskap.

Uppifrån och ner

Genom att övertyga beslutsfattare om att anta olika former av policyer om öppenhet lägger vi grunden för tillgång till nytt material i framtiden.

I en svensk kontext har de flesta organisationer en ganska låg nivå av hierarki. Trots detta kan dock enskilda anställda begränsas i sina möjligheter att agera, på grund av begränsade medel eller brist på stödjande policyer. Att ta bort den typen av hinder är därför en viktig uppgift för att de ska kunna öka tillgången till fri kunskap. Beslutsfattare och makthavare kan givetvis vara svåra att nå men Wikimedias starka varumärke ger oss möjligheter många andra saknar. Detta ger oss en stor fördel jämfört med andra organisationer som verkar för fri kunskap. Det kräver dock en hel del förberedelser att bygga argumentation, skapa nätverk och ta fram väl underbyggda material. Detta är något vi måste fortsätta investera i.

Sverige är en parlamentarisk demokrati med en mycket transparent och öppen statsapparat. Kommunerna har en hög grad av självstyre och är därför väldigt relevanta att kontakta när det gäller exempelvis utbildning, kulturarv och öppna data. Regionerna är till exempel ansvariga för skyddat kulturarv och tillhandahåller mycket information till allmänheten. På nationell nivå stiftar riksdagen lagar och ansvariga myndigheter agerar. Utöver detta har EU-lagstiftning stor påverkan på våra projekt. År 2019 fokuserade vi framför allt vårt påverkansarbete på den nationella nivån och stöttade det viktiga arbete som FKAGEU (Free Knowledge Advocacy Group EU) gör.

Djupdykning

Vill du veta mer om vad vi arbetat med och vad vi lärt oss under året? Klicka nedan för att göra en djupdykning i olika intressanta delar av vår verksamhet.

Story: Vi verkar för en moderniserad upphovsrätt: I den här Storyn beskriver vi hur vi har arbetat på svensk och europeisk nivå för en moderniserad upphovsrätt, liksom hur vi därigenom har lyckats etablera nya nätverk på bägge nivåer, med det långsiktiga målet att… Klicka här för att läsa mer.

Story: Globalt stöd till partnerskap för innehåll och kulturarv: I den här Storyn beskriver vi vårt arbete med att stödja andra Wikimediaorganisationer globalt till att göra mer (både kvantitativt och kvalitativt) vad gäller partnerskap för innehåll och stöd till kulturarvet.… Klicka här för att läsa mer.

Story: Påverkan av framtida EU-finansiering: I den här Storyn beskriver vi den möjlighet vi fick att vara med och påverka framtida utlysningar från EU om flera miljarder euro genom programmen Horizon Europe och Digital Europe. Deltagande i flera workshops kommer… Klicka här för att läsa mer.

Nerifrån och upp

I vårt arbete för att göra information av hög kvalitet tillgängligt via Wikimediaplattformarna behöver vi aktivt samarbeta med experter, nätverk och organisationer. Vi arbetar kontinuerligt med att engagera och initiera nya samarbeten. Vi fortsätter stödja de partners vi redan har genom gemensamma projekt och initiativ som fokuserar på användbart innehåll.

För att vi ska kunna arbeta effektivt med andra organisationer är det ofta avgörande att etablera ett tidigt personligt samarbete mellan medarbetare på respektive organisation. Det underlättar hur vi kan dela data, sätta licenser och tillsammans planera genomförandet. Vi söker aktivt kontakt med potentiella partners på konferenser och arrangemang och tänker tidigt på gemensam finansiering. Detta gäller även vårt arbete i alla nätverk och i sociala medier.

När vi möter nya potentiella samarbetspartner är vi tydliga med vad vi erbjuder, vad vi behöver och hur vi kan arbeta med dem. Ju tydligare vi är med vad vi kan tillföra och utveckla tillsammans, desto snabbare kan vi bilda ett nytt och stabilt partnerskap. Detta kräver en del förberedelser för att hitta rätt tonläge och det som gör att båda organisationerna har en tydlig bild av de gemensamma fördelarna. Vi söker samarbeten där vi stödjer varandras mål och visioner. När vi börjar arbeta tillsammans strävar vi efter att vara tillmötesgående och generösa med vår tid och våra resurser för att säkerställa en positiv upplevelse. Under detta år har vi också arbetat och förbättrat de sätt som vi rapporterar och återkopplar till våra samarbetspartner gällande effekterna av våra gemensamma insatser.

Under 2019 har vi haft kontakt med ett tusental nya organisationer som en del av vårt arbete med Wikimania. Vi har också haft ett hundratal organisationer som deltagit på evenemang där vi har presenterat vår verksamhet. Vi har också haft fördjupade kontakter med 29 nya organisationer och deltagit i 11 nya evenemang för att lära oss om olika områden där vi kan initiera ett framtida samarbete.

Djupdykning

Vill du veta mer om vad vi arbetat med och vad vi lärt oss under året? Klicka nedan för att göra en djupdykning i olika intressanta delar av vår verksamhet.

Story: Vi använder ett unikt event för att hitta nya, och återuppväcka gamla, partnerskap: I den här Storyn beskriver vi vårt arbete med att utnyttja det unika evenemanget Wikimania, för att engagera både gamla och nya partnerorganisationer… Klicka här för att läsa mer.

Story: Att arbeta tillsammans för en bättre värld: I den här Storyn beskriver vi hur vi använde konferensen Wikimania och dess tema för att nå ut till en ny del av samhället, och vad det kan leda till i framtiden… Klicka här för att läsa mer.

Story: Hur vi kan arbeta med problematisk data på Wikimedias plattformar: I den här Storyn fokuserar vi på hur vi kan arbeta tillsammans på Wikimedias plattformar med material som kan upplevas problematiskt.… Klicka här för att läsa mer.

Användning

Programmet Användning fokuserar på att göra plattformarna och aktiviteterna kända, uppskattade och litade på. Det inkluderar också vårt arbete med att göra plattformarna lättanvända och med att göra både plattformar och aktiviteter tillgängliga för alla.

Göra plattformar och aktiviteter kända och uppskattade

Vi arbetar för att sprida information om värdet och vikten av fri kunskap, liksom om Wikimediaplattformarna som verktyg för att uppnå mer fri kunskap av högre kvalitet.

Vi tror att en utökad kommunikation bland annat kommer att förbättra våra möjligheter att: öka deltagandet i våra evenemang; finna fler samarbetspartners; öka möjligheterna till finansiering; samt undvika missförstånd om Wikimedias arbete och plattformar.

Vi lanserade en nydesignad webbplats för att skapa en naturlig ingång till vårt arbete för alla intresserade och potentiella samarbetspartners, journalister, volontärer, donatorer och potentiella medlemmar. Vi hoppas att webbplatsen hjälper oss att nå målet att inom 3 år ha 5 000 medlemmar, vilket i Sverige anses vara nivån för att ses som en folkrörelse.

I samband med Wikimaniaförberedelserna arbetade vi tätt ihop med Wikimedia Foundations kommunikationsteam och den svenska kommunikationsbyrån Wenderfalck. Tillsammans tog vi fram kommunikationsmaterial med syfte att öka medvetenheten om Wikimedia i Sverige. Vi engagerade också ett dussintal volontärer med kommunikationsinsatser i sociala medier, samt anställde en kommunikatör med uppdraget att fram till februari 2020 skapa berättelser om vårt arbete, våra volontärer och om hur allt detta kan kopplas till de globala målen för hållbar utveckling.

Djupdykning

Vill du veta mer om vad vi arbetat med och vad vi lärt oss under året? Klicka nedan för att göra en djupdykning i olika intressanta delar av vår verksamhet.

Story: Synlighet genom Globala målen: I den här Storyn beskriver vi hur vi använde Globala målen som ett ramverk för att kunna berätta om vad vi gör, och därigenom kunna visa… Klicka här för att läsa mer.

Story: Volontärer som aktivt stöttar vår kommunikation: I den här Storyn beskriver vi hur vi stöttar skapandet av informationsmaterial av och från volontärer, och hur vi gör för att lyfta fram deras insatser. Wikimedia Sverige har lagt stort fokus på att engagera volontärer i… Klicka här för att läsa mer.

Göra användningen lätt och tillgänglig för alla

Genom våra ansträngningar hoppas vi göra plattformarna lättare att använda för våra läsare. Vi fokuserar både på vår utveckling in-house och på att informera andra team av utvecklare om problem och utmaningar som vi stöter på under workshopar och andra event som vi anordnar.

Djupdykning

Vill du veta mer om vad vi arbetat med och vad vi lärt oss under året? Klicka nedan för att göra en djupdykning i olika intressanta delar av vår verksamhet.

Story: Att samla in taldata för alla: I den här Storyn beskriver vi om hur vi lägger grunden för ett verktyg som samlar in taldata. Vår ambition är att förbättra Wikipedias tillgänglighet och att, med hjälp av AI, minska problemen för minoriteter.… Klicka här för att läsa mer.

Gemenskap

Stödja befintlig gemenskap

Vi arbetar för att på olika sätt stödja vår befintliga gemenskap. Detta är möjligt tack vare våra medarbetare som besitter många olika färdigheter, samt den infrastruktur som vi har byggt upp genom åren.

Vi kan se att Wikimediarörelsen behöver två olika typer av volontärer, som till viss del överlappar varandra:

 • Volontärer som bidrar online, till exempel genom att skriva Wikipediaartiklar, fota för Wikimedia Commons eller redigera data på Wikidata.
 • Volontärer som vill stödja fri kunskap offline på olika sätt, såsom genom att arrangera evenemang, föreläsa, rekrytera nya medlemmar eller initiera nya partnerskap.

Historiskt sett har vi fokuserat på den första gruppen, men nu ämnar vi skapa resurser för att utöka den andra gruppen. År 2019 började vi undersöka hur vi bättre och mer aktivt kan stödja den internationella volontärgemenskapen, både med expertis och ekonomiskt stöd (se till exempel Story: Att ge tillgång till små bidrag globalt).

År 2019 fokuserade vi alltså på att bygga en starkare grund genom att utveckla våra kommunikationsverktyg, strategier och utbildningsmaterial.

Vi fortsätter att skapa mötesplatser och ge bidrag för kostnader i samband med volontärarbete. Vi har också erbjudit tekniskt stöd för att åtgärda tekniska problem som de mest aktiva volontärerna identifierat och bett om stöd att hantera. Vi ämnar stödja med ytterligare utveckling under det kommande året.

Djupdykning

Vill du veta mer om vad vi arbetat med och vad vi lärt oss under året? Klicka nedan för att göra en djupdykning i olika intressanta delar av vår verksamhet.

Story: Att minska kostnader att organisera Wikimania i framtiden: I den här Storyn beskriver vi hur vi delat med oss av våra erfarenheter från ett antal internationella Wikimediaevenemang, så att volontärer och andra Wikimediaorganisationer kan minska sina kostnader när de anordnar liknande evenemang. Vi är övertygade om att en investering i kapacitetsbyggande kan… Klicka här för att läsa mer.

Story: Vår globala volontärgemenskap i rampljuset: I den här Storyn beskriver vi de imponerande insatser våra volontärer gör för den globala gemenskapen. För att lyfta fram deras unika bidrag genomförde vi en riktad kommunikationskampanj under månaderna efter Wikimania.… Klicka här för att läsa mer.

Story: Wikipedia i biblioteken – samarbete och lokala aktiviteter: I den här Storyn fokuserar vi på hur bibliotek kan användas som nav och mötesplatser för dem som vill engagera sig för fri kunskap och bidra till Wikimediaplattformarna.… Klicka här för att läsa mer.

Story: Tack vare noggranna förberedelser engagerar vi den globala WikiGap-gemenskapen på ett effektivt sätt: I den här Storyn beskriver vi WikiGap-kampanjen som var ett effektivt sätt att stödja Wikimediagemenskapens insatser. Tack vare detaljerad dokumentation och ett omfattande arbete för att effektivisera organiserandet lyckades vi med att anordna kampanjen på blott en (intensiv) månad.… Klicka här för att läsa mer.

Story: Att ge tillgång till små bidrag globalt: Den här Storyn beskrivs vårt projekt med små internationella bidrag för utbildning och utåtriktade aktiviteter inom GLAM-sektorn i länder i Afrika och Mellanöstern där den tillgängliga informationen om GLAM-institutioner är begränsad. Baserat på vår fleråriga erfarenhet av att… Klicka här för att läsa mer.

Utöka gemenskapen

För att gemenskapen på Wikimediaplattformarna skall växa organiserar vi ett antal aktiviteter som syftar till att skapa intresse från grupper som ännu inte engagerat sig på våra plattformar, eller mer generellt inom fri kunskap.

Vi arbetar för att öka medvetenheten om Wikimediaprojekten för att nya deltagare skall kunna engagera sig. När nya deltagare börjar bidra arbetar vi för att sänka barriärer och skapa en inkluderande miljö genom att erbjuda stöd av olika slag.

Vårt samarbete med olika organisationer har varit centralt för att lyckas med att utöka gemenskapen. Genom att involvera dem som redan är aktiva hos våra partners i vår verksamhet har några av deras medlemmar även blivit aktiva i Wikimediagemenskapen i olika kapaciteter.

Djupdykning

Vill du veta mer om vad vi arbetat med och vad vi lärt oss under året? Klicka nedan för att göra en djupdykning i olika intressanta delar av vår verksamhet.

Story: Att samarbeta för att förändra status quo: I den här Storyn berättar vi hur initiativ såsom kampanjen WikiGap kan få en stor påverkan om målet är tydligt definierat och gemensamt för många runt om i världen.… Klicka här för att läsa mer.

Story: Att nå längre – nyhetsbrev, medlemsrekrytering och webbplats: I den här Storyn beskriver vi hur vi prioriterade att under 2019 utveckla vår kommunikation med föreningens medlemmar och alla andra som är intresserade av Wikimedia Sveriges arbete och fri kunskap. Vårt återupplivade nyhetsbrev och uppdaterade webbplats var… Klicka här för att läsa mer.

Story: Fortsatt samarbete i norra Europa genom WikiNEM: I den här Storyn beskriver vi hur fysiska möten underlättar regionala partnerskap och gemensamma initiativ. Det av oss initierade Wikimedia Northern Europe Meeting lever vidare.… Klicka här för att läsa mer.

Möjliggörande

Föreningen har som mål att vara en relevant aktör i flera år framöver. Vi arbetar aktivt för att bygga upp den organisatoriska kapaciteten som krävs för långsiktiga aktiviteter och åtaganden. För att uppnå detta behöver vi vara en god arbetsgivare, en stark samarbetspartner och en välfungerande, demokratisk och transparent medlemsorganisation som nära samarbetar med en stark volontärgemenskap. Föreningen har också som mål att inte vara en ensam aktör, utan att involvera sig aktivt i den internationella rörelsen.

För att uppnå detta måste vi engagera oss i mer långsiktiga, strategiska projekt. Projekten i detta program bidrar därför endast marginellt till innehållsskapande under ett visst år, men på längre sikt kommer de att säkerställa framgång och hållbarhet för alla våra aktiviteter.

Ökad kompetens

Styrelsemedlemmar och anställda skall erbjudas möjligheter att utveckla sina färdigheter inom relevanta områden. Över hälften av de anställda har under året deltagit i utbildningar av olika slag; några har deltagit i fler än en. Vi har fortsatt vårt arbete med att utveckla utbildningsmaterial för nya volontärer och medlemmar för att göra det lättare för dem att använda våra verktyg och gå med i våra projekt.

Eftersom Wikimedia Sverige planerar att växa under de kommande åren ser vi ett stort behov av att kontinuerligt kunna identifiera och uppmärksamma lämpliga styrelsemedlemmar, potentiella nya anställda och volontärer som besitter potential att inta ledarskapsroller i olika initiativ. Vi har påbörjat arbetet med att utveckla ett mer formellt träningsprogram för praktikanter år 2020.

Djupdykning

Vill du veta mer om vad vi arbetat med och vad vi lärt oss under året? Klicka nedan för att göra en djupdykning i olika intressanta delar av vår verksamhet.

Story: Ökat volontärengagemang genom riktade insatser: I den här Storyn beskriver vi hur en riktad insats under året har ökat antalet volontärer och deras engagemang. Genom framtagande av några nya resurser hoppas vi kunna öka volontärengagemanget ännu mer.… Klicka här för att läsa mer.

Att vara transparenta

Att säkerställa att vårt arbete är transparent är kärnan i hur vi planerar såväl våra projekt som det dagliga arbetet. Transparens har ett inneboende värde då fler kan ge återkoppling, påpeka problem, föreslå lösningar och på annat sätt bidra.

Att arbeta på ett så öppet sätt är emellertid något som tar en viss tid att vänja sig vid för nyanställda, för nya volontärer, konsulter och externa samarbetspartners. På kort sikt innebär det också en ökad kostnad för att vi skall kunna säkerställa att all dokumentation är förståelig, väl sammanfattad och presenterad på de olika ställen där våra medlemmar kan förvänta sig att hitta den. Att blott tillgängliggöra materialet utan att säkerställa att det är förståeligt är falsk transparens. Trots att kortsiktiga kostnader ökar menar vi att långsiktiga kostnader blir mycket lägre, då individer inte är så beroende av varandra och det går snabbare att ta över projekten vid förändringar i personalstyrkan. Vår erfarenhet hittills har varit att det stämmer.

Samtidigt som att vi erkänner att problemen finns är vår slutsats att värdet av öppenhet är betydligt högre, varför vi arbetar för att ytterligare öka vår transparens. Transparensmålet påverkar många av våra val gällande vilka verktyg vi använder och kräver samtidigt att vi tar hänsyn till den personliga integriteten.

Djupdykning

Vill du veta mer om vad vi arbetat med och vad vi lärt oss under året? Klicka nedan för att göra en djupdykning i olika intressanta delar av vår verksamhet.

Story: Livesändningar och dokumentation av evenemang med video: I den här Storyn beskriver vi hur vi dokumenterar våra evenemang för att dela dem med en större publik oberoende av plats och tid. Genom livesändningar öppnar vi upp våra arbetssätt och fler kan ta del av vår kunskap. Det ökar också transparensen på det vi gör.… Klicka här för att läsa mer.

Förbättra den organisatoriska kvaliteten

För att kunna fortsätta att förbättra såväl kvaliteten som effektiviteten i det vi gör har vi arbetat för att behålla vår breda och hållbara finansiering med målet att inte få mera än 50% av en enskild givare. Vi försöker hitta nya finansiella möjligheter och långsiktiga avtal för givare och donatorer. Genom ett ökande antal volontärer kan vi säkerställa en hög kvalitet i projekten till en begränsad kostnad.

Vårt arbete för att säkra ytterligare finansiering har fortsatt under 2019 och vi har säkerställt ett stort bidrag med flerårig finansiering från Wikimedia Foundation. Dessutom har vi fått ett bidrag för att kommunicera om vårt arbete med Globala målen till allmänheten, vilket i sin tur kan hjälpa oss att få mer donationer. För närvarande har vi medel för att täcka våra nuvarande omkostnader fram till 2021, och vi planerar att bygga upp vår organisation ytterligare under de kommande månaderna. Vi sökte ett stort EU-bidrag, cirka 2 500 000 kronor under 3 år, för Wikispeech, men vi hamnade precis under kravet för bidrag (13,5 av 15 möjliga poäng, där 14 poäng var gränsen för finansiering). Samma utlysning kommer även att publiceras nästa år och vi kommer att samarbeta med våra partners för att säkra de sista 0,5 poängen som behövs för att få finansiering.

Det har varit mycket aktivitet hos våra volontärer under 2019. Förutom vår styrelse, som också är volontärer, har 96 personer varit med och hjälpt oss på olika sätt. Här är inte volontärerna på WikiGap-event utanför Sverige medräknade. Vi ser också fler typer av volontärer som går med i organisationen, förutom de som vanligtvis hjälper till vid skrivstugor eller initierar kontakter med andra organisationer. De blev mycket fler tack vare all aktivitet kring Wikimania 2019. Vi arbetar aktivt för att behålla de frivilliga som deltog på Wikimania men vi räknar med att engagemanget minskar något för 2020.

Vi har under året framgångsrikt ansökt om ett så kallat 90-konto från Svensk insamlingskontroll. Ett 90-konto är en bekräftelse för givaren att insamlingsverksamheten förvaltas på ett etiskt och ansvarsfullt sätt. Pengarna kommer används för det avsedda syftet med minst 75% av det totala beloppet och övriga kostnader kommer att vara högst 25%. Vi har utvecklat vår interna ekonomiska administration så att vi enkelt kan förse 90-kontot med den finansiella data som de behöver varje år utan att det kostar oss extra arbete. Efter den framgångsrika ansökningen kommer vi nu att söka bidrag som kräver att den mottagande organisationen har ett 90-konto. Vi har också ansökt om att bli medlem i Giva Sverige och hoppas på en positiv bekräftelse i början av 2020.

Djupdykning

Vill du veta mer om vad vi arbetat med och vad vi lärt oss under året? Klicka nedan för att göra en djupdykning i olika intressanta delar av vår verksamhet.

Story: Förbättrade förutsättningar för ökat medlemskap: I den här Storyn beskriver vi våra insatser för att göra det enkelt för alla som intresserar sig för vårt arbete att engagera sig, lära sig mer om oss och bli medlem.… Klicka här för att läsa mer.

Story: Automatiskt skapande av struktur för det nya året: I den här Storyn beskriver vi hur Wikimediaorganisationer som använder wikis kan spara mycket tid varje år genom automatisering. Vi implementerade unde året en bot som automatiskt sköter en hel del av arbetet vid projektuppstart som sker i början av varje år.… Klicka här för att läsa mer.

Fail Fest: Att själva drifta våra verktyg: I denna Fail Fest beskriver vi våra strävanden och lärdomar kring vår IT-infrastruktur och de kostnader som uppstår i samband med specialiserade uppgifter för en organisation så liten som Wikimedia Sverige.… Klicka här för att läsa mer.

Se även