Verksamhetsberättelse 2016

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2015 | 2017 >>

Om Wikimedia Sverige

Kunskap skapar frihet. Wikimedia Sverige är en allmännyttig ideell förening som arbetar för att göra kunskap fritt tillgänglig för alla. Det gör vi främst genom att ge stöd till Wikipedia och liknande projekt.

Föreningen bildades 2007 och är en av ett drygt fyrtiotal liknande organisationer runt om i världen som är erkända ”chapters” till stiftelsen Wikimedia Foundation. Vi är dock en juridiskt och praktiskt självständig organisation.

Wikimedia Sverige samarbetar med många olika aktörer, bland annat Wikipedias gemenskap med frivilliga bidragsgivare och med GLAM-sektorn (gallerier, bibliotek, arkiv och museum), utbildningssektorn (universitet, gymnasium och grundskola) och statliga myndigheter (till exempel Riksantikvarieämbetet). Vi samarbetar även med andra organisationer i Sverige som är för fritt innehåll (till exempel Open Knowledge Sverige) och med organisationer inom den globala Wikimedia-gemenskapen.

Vad vi gör

Allmänt om årets verksamhet

Anna Troberg blev Wikimedia Sveriges nya verksamhetschef.
Sebastian Berlin anställdes som en av våra nya utvecklare. Han arbetar på utvecklingen av talsyntesen Wikispeech.
Mattias Östmar är en av våra nya utvecklare och arbetar på massuppladdningar av mediefiler från GLAM-institutioner, inom ramen för projektet Kopplat Öppet Kulturarv.
Alicia Fagerving är en av våra nya utvecklare och arbetar på massuppladdningar av data till Wikidata, inom ramen för projektet Kopplat Öppet Kulturarv.
Eric Luth är ny projektadministratör och stödjer våra projekt på en mängd sätt.
Facebook-sidan fick 28 % fler följare, och på Twitter 24 % fler!

Wikimedia Sveriges verksamhet styrs ytterst av visionen om att göra kunskap fritt för alla. Det är en stor vision som vi arbetar för på många olika sätt och mot många olika målgrupper/intressenter för att uppnå. Vi har delat upp vår verksamhet på tre olika fokusområden: Tillgänglighet, Användning och Gemenskap.

Totalt arbetade föreningen med 20 olika projekt under året. Sex av projekten var dock initierade under 2015 och tre av dem avslutades redan det första kvartalet 2016. Sju av projekt påbörjades 2016 men fortsatte in till 2017.

Wikimedia Sverige har haft en hel del intressanta förändringar som skett under 2016. Anna Troberg blev ny verksamhetschef i december 2015. Övergångsperioden gick smidigt tack vare Annas bakgrund inom liknande områden, erfarenhet med att arbeta med volontärer och kommunikation och ett starkt engagemang från styrelsen och personal för att hjälpa till med ombordstigningen.

Under 2016 har föreningen ökat i omsättning och har utökat sin kompetens och personalstyrka främst inom teknisk utveckling och internationellt GLAM-arbete, där vår mångåriga erfarenhet i Sverige legat till grund. Föreningen har även utökat sin aktivitet på sociala medier och annan extern kommunikation.

Vi har nått en bred och hållbar finansiering som sträcker sig fram till andra halvan av 2017, där ingen donator överstiger 50 %. För närvarande är FDC den största finansiären med cirka 30 % av vår budget, med två andra stora anslag som vardera täcker mer än 20 %. Styrelsen tog beslutet att vi inte ska söka ytterligare extern finansiering under första halvan av året, med avsikt att bromsa tillväxten och stabilisera vår organisation. Den goda finansiella situationen möjliggjorde för oss att utveckla en del långsiktiga och större ansökningar för kommande år.

På grund av det framgångsrika arbete som föreningen gjort de senaste åren beslutade Wikimedia Foundation att Wikimedia Sverige skulle bli en av de första två organisationerna att erbjudas flerårig finansiering. En tvåårig anslagsansökan skickades in och godkändes av Wikimedia Foundation i slutet av året.

Då vi har vuxit fanns ett stort behov av att uppdatera kontorets infrastruktur för att förbättra möjligheten att hantera utökad personalstyrka och större projekt. Vår IT-infrastruktur gick igenom en översyn och konsolidering, för att göra den lättare att underhålla och vidareutveckla. Några av våra mjukvarusystem beslutade vi att ersätta. Den största mjukvaruförändringen är att vi är på väg bort från vårt nuvarande CRM-system, CiviCRM, till ett mer välkänt och utbrett system. Vi har även anlitat en redovisningsbyrå som hanterar vårt ekonomiska arbete. Vi håller även på att förbereda för en flytt från Drupal till förmån för WordPress som plattform för vår webbplats.

Alla dessa förändringar görs för att öka effektiviteten och minska sårbarheten. När ändringar görs i framtiden, kommer vi att ha en infrastruktur och ett mjukvarusystem som fungerar bättre. Vi kommer också att ha flyttat från ett system som mycket få människor vet hur man administrerar till ett system där det är lätt att hitta personer med kompetens att administrera, vilket kommer att göra både vårt vardagsjobb samt rekrytering av ny personal betydligt enklare. Avvecklingskostnaden för övergången från CiviCRM var dock mycket högre än väntat, men en majoritet av arbetet slutfördes under året. Eftersom bytet av system inte är helt färdigställt ansökte vi inte om 90-konto som planerat.

Föreningens frivilliga har varit mycket aktiva även i år. Förutom vår styrelse och andra förtroendevalda, som helt består av volontärer, har vi haft ett rekordstort antal personer som hjälpt oss med våra projekt på olika sätt. Vi har haft frivilliga som hjälp föreningen i andra roller än att hjälpa till på evenemang eller initiera samarbeten med andra organisationer. Frivilliga har klivit in och gjort ett fantastiskt arbete i ett antal olika typer av praktiskt orienterade uppgifter, från att vara modeller för vår fotoutställning, till verksamhet med anknytning till kommunikation och samordnat arbete på nätet för att organisera t.ex. mediefiler. Vi är mycket glada över denna utveckling och arbetar för att fortsätta denna positiva trend.

Det har också skett ett par förändringar i vår styrelse och en ny kassör är på plats, Sven-Erik Jonsson, som ersätter Holger Motzkau. Sven-Erik har en bakgrund som chef på Ericsson och telekombranschen. Elza Dunkels valdes till ny styrelseledamot. Dunkels är en välkänd akademiker med fokus på online-kultur och hur barn och ungdomar använder Internet.

Målet gentemot Bildkonst Upphovsrätt i Sverige (BUS) för användningen av bilder av på offentligkonst.se har fått ett utlåtande från Högsta domstolen som gått emot vår tolkning, men laga dom har ännu inte fallit.

Tillgång

Vi har träffat mer än 50 kommunpolitiker- och tjänstemän i 27 kommuner.

Vi arbetar för att GLAM-institutioner och andra innehållsägare ska släppa det innehåll de har i sina samlingar, samt att nytt material som de producerar släpps under en fri licens.

Vi har arbetat både på att påverka de organisationer som har material som vi identifierat som intressant inifrån (gräsrotsnivå) samt de beslutfattare som kan påverka.

Att välja Wikimedia Sverige som samarbetspartner fortsätter alltjämt för många GLAM att vara ett strategiskt val för att visa på öppenhet och ökad nytta för allmänheten.

För att påverka inifrån har vi fortsatt att ta fram anpassat informationsmaterial såsom videor, broschyrer, rapporter m.m. Vi har även genomfört olika evenemang för att introducera Wikimedia-projekten och mindre pilotstudier med t.ex. uppladdning av ett mindre antal filer för att låta organisationerna testa och få en djupare förståelse för vad det innebär.

Under 2016 har vi fördjupat våra samarbeten med innehållsägare. För fjärde året genomförde vi två större uppladdningar av bilder på totalt cirka 8 000 bilder från Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museets (LSH) samlingar (1 samt 2). Vi laddade även upp samlingar från Etnografiska museet och Medelhavsmuseet samt två samlingar från Syrien (från GAR och DechArc, i samarbete med Wikimedia Italia). Världskulturmuseerna (där Etnografiska museet och Medelhavsmuseet ingår) är nöjda med resultatet och arbetar nu på en generell öppenhetspolicy.

Vi arbetade tillsammans med Vattenmyndigheterna för att kunna inkludera information om sjöar och vattendrag i Europa på Wikidata. Målet är att sätta upp nödvändiga strukturer och bidra till en rapport för att pilotprojektet skall kunna skalas upp. En pilotuppladdning med data genomfördes i slutet av året och en större uppladdning kommer att ske under 2017.

Inom ramen för det externfinansierade projektet Kopplat Öppet Kulturarv arbetade vi (utöver informationsmaterial och uppladdningar av bilder) på att inkludera data om världens hotade kulturarv på våra projekt. Vi utvecklade först 40 stycken landsrapporter och hjälpte sedan volontärer i 5 länder att bearbeta data för att de skulle kunna delta i Wiki Loves Monuments. Arbetet med att föra över den data som samlats in från nästan 60 länder under Wiki Loves Monuments påbörjades och vi mötte företrädare från de mest centrala GLAM-institutionerna i både Georgien (inklusive en timmes långt möte med deras vice kulturminister, som vi även försåg med material för deras tvåårsstrategi för digitalisering) och Bosnien och Hercegovina.

Genom projektet kunde vi även delta på 19 olika evenemang, där vi kunde ge presentationer på 12 av dem och organiserade 3 stycken. Vi nådde totalt 1 190 experter på detta sätt. På konferensen EuroMed 2016 blev en artikel om projektet antagen efter peer-review, och vann pris för bästa ‘short paper’.

Vi har haft en Wikipedian in Residence på UNESCO som hjälpt till att få över material från UNESCO till Wikimedia och att sätta upp strukturer för hur UNESCO och även andra FN-organ kan arbeta med Wikimedia-rörelsen i framtiden. Bl.a. har vi arbetat på att möjliggöra uppladdningar från deras arkiv till Wikimedia Commons och med tillgång till Open Access-material som kan inkluderas i Wikipedias artiklar. Arbetet fortsätter under 2017.

Vårt arbete med utbildningssektorn har fortsatt i ökad omfattning. Andelen elever och studenter som redigerat Wikipedia inom sina kurser fördubblades från 2015. Vårt mål är att alla utbildningsinstitutioner omfamnar konceptet fri kunskap och att skapandet av ny fri kunskap är en integrerad del av undervisning och forskning.

Arbetet med ämnesexperter har fortsatt och vi ser fler som väljer att aktivt bidra med text till Wikipedia, som en del av sin forskningskommunikation och tredje uppgift. Under året deltog nio lärosäten i Sverige med riktade aktiviteter för att involvera forskarna i Wikipedia-redigering.

Vi vidareutvecklade även vårt projekt Offentligkonst.se där vi vidareanvänder data från Sveriges kommuner om deras offentliga konst. Det är ett sätt att både berika Wikimedias projekt med information, men även för att starta diskussionerna runt öppna data i Sveriges kommuner. Vi har med Offentligkonst.se som exempel rest runt och pratat öppna data med mer än 50 kommunpolitiker och -tjänstemän i 27 kommuner.

Föreningen arbetade inte bara nationellt med påverkansarbete utan vi har fortsatt bidra till det arbete som sker i Bryssel genom vårt aktiva engagemang och ekonomiska stöd till Free Knowledge Advocacy Group EU, samt genom ett fortsatt samarbete i olika projekt och evenemang med andra organisationer som arbetar för tillgång till fri information i Sverige, såsom Open Knowledge Sverige.

Användning

Wikispeech kommer att fungera på svenska, engelska och arabiska.

Vi har arbetat fokuserat på att öka föreningens och våra projekts synlighet både på egen hand och i samarbete med partners. Antalet följare på social media har ökat väsentligt under året.

Wikispeech fick i början av året global uppmärksamhet med över 60 pressomnämnanden. Även utbildningsprogrammet gav fått stor synlighet i utbildningsrelaterade publikationer samt i en liten video och ett radioprogram om källkritik.

Vi har under 2016 fortsatt arbetat med att rapportera upptäckta buggar som upptäcks under våra evenemang, för att på sikt bidra till en bättre användarupplevelse.

Sebastian Berlin anställdes som utvecklare för Wikispeech. WMSE har under året satt upp grunden för spelaren, segmentering av texten och hur användaren kan navigera. Därtill har editorn planerats. Några mock-ups har tagits fram så att det är lättare att se hur vi tänkt oss det hela:

KTH har forskat om hur uppläsningen skall kunna låta bättre. Under ledning av KTH har vi utvecklat en artikel om projektet för en vetenskaplig konferens (som endast genomförs vart tredje år och som är väldigt central för dem som håller på med talsyntes). Artikeln antogs och presenterades på konferensen vilket gav viktig synlighet bland andra som jobbar i fältet. KTH har satt upp en testspecifikation och en testplan för att vi ska kunna få en kontinuerlig utvärdering av Wikispeech.

STTS har påbörjat utvecklingen av syntesmotorn och av lexikonet där en stor del är på plats. Detta är ett omfattande arbete som har gått mycket bra. Detta är ett exempel hur Wikispeech kan komma att låta.

Nawar Halabis HTS-röst för arabiska släpptes under en lämplig licens vilket möjliggjorde integrering i Wikispeech. Detta är ett gott exempel på den positiva påverkansmöjlighet som finns genom denna typ av större utvecklingsinitiativ av öppen programvara.

Vår första och andra rapport till PTS har godkänts och vi har redan kommit långt i diskussionerna med dem om hur framtida utveckling kan komma att se ut i efterkommande projekt. De har uttalat intresse om att stödja ytterligare Wikispeech-relaterad utveckling i upp till 30 månader.

Gemenskap

Wiki Loves Monuments fortsätter att vara en källa till engagemang. Årets tävling gav 2 330 uppladdade bilder från 76 olika deltagare. Samtliga samarbetspartners, ArbetSam, Sjöhistoriska och Riksantikvarieämbetet hjälpte till att uppdatera listor, skaffa priser och uppmärksamma tävlingen. Vi påbörjade även förberedelserna för Wiki Loves Earth som vi planerar att organisera för första gången 2017.

Vår vision är att det ska finnas en stor, välfungerande och välmående gemenskap av användare som bidrar till de olika Wikimedia-projekten. Vi vill också att alla ska bidra och känna sig välkomna till projekt för fri kunskap oavsett bakgrund, ålder eller kön. En viktig del av visionen är att alla inser att delandet av kunskap är fördelaktigt för alla.

Under 2016 har vi fortlöpande givit stöd till gemenskapen på olika sätt. Vi har svarat på diverse frågor och givit expertråd, samt givit tekniskt och ekonomiskt stöd. Totalt har 101 personer fått hjälp med vår tid och kunskap samt tillgång till teknikpoolen, resebidrag samt stöd till olika aktiviteter vid över 265 tillfällen. Lån av utrustning från teknikpoolen har lett till 2 659 uppladdade filer.

De återkommande bidragsansökningarna fortsätter att komma in. De har bland annat resulterat i deltagande på Bok- & Bibliotek i Göteborg, och flera fotosafaris. Vår teknikpool har varit behjälplig vid flera av dessa och liknande tillfällen.

Wikimedia Sverige prioriterar arbetet för större jämställdhet och mångfald på Wikipedia, vilket resulterat i flera projekt. Projektet Jämställdhet på Wikipedia (finansierat av Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor – MUCF) arbetades på under året. Vi organiserade en dag under temat Wikipedia mentorskap med 11 deltagare från olika delar av Sverige om inkluderande handlande både offline och online utifrån olika scenarion. Vi ordnade en serie skrivstugor runt om i landet och det första Wikipedia-lägret genomfördes i Molkom och leddes av en grupp volontärer.

Vi utvecklade de verktyg som behövdes för att aktivera ‘’Fikarummet’’, den svenska versionen av ‘’Teahouse’’. Den utveckling vi gjorde tog längre tid än förväntat då vi beslutade oss för att utveckla koden ytterligare så att andra språkversioner enklare kan aktivera den hos sig.

Vi arbetade även med att implementera jämställdhetsarbetet i hela föreningens arbete genom en ny policy och ökad medvetenhet och ordnade en fotoutställning på Livrustkammaren med normkritiska bilder av fotografen Tomas Gunnarsson. Dessa ickesexualiserande bilder kan användas för att illustrera ett stort antal artiklar på Wikipedia.

Ekonomi

Vi har redan nått en bred och hållbar finansiering fram till andra halvan av 2017, där ingen donator överstiger 50 %. Detta är det första året som vi har nått detta finansiella mål. För närvarande är FDC den största finansiären med cirka 41 % av vår budget (ned från 57 % 2015 och 69 % 2014), med två andra stora anslag som vardera täcker mer än 20 %.

Under den första halvan av året tog styrelsen beslutet att vi inte ska fortsätta arbeta för ökad extern finansiering, med avsikt att bromsa vår tillväxt och stabilisera vår organisation. Ett begränsat arbete med ansökningar skedde under andra halvan av året med ett fokus på större långsiktiga ansökningar. Övriga större projektbidrag kommer från bland annat Verket för innovationssystem, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Post- och telestyrelsen och Postkodlotteriets kulturstiftelse.

Under året har totalt tio personer varit anställda med en blandning av olika tidsbegränsade kontrakt och tillsvidareanställning och fyra konsulter har varit engagerade i olika projekt samt bokföringsbyrån OPAD.

Kontaktuppgifter

Postadress
Wikimedia Sverige, Hantverkargatan 21, 112 21 Stockholm
E-post
info(at)wikimedia.se
Twitter, Instagram
@WikimediaSE
Webbplats
wikimedia.se
Organisationsnummer
802437-8310
Bankgiro
5822-9915

Tänk dig en värld där varje människa på den här planeten får fri tillgång till världens samlade kunskap. Det är vårt mål. -- Jimmy Wales

Se även