Verksamhetsberättelse 2021

Från Wikimedia
(Omdirigerad från Verksamhetsberättelse 2021)
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är en översatt version av sidan Annual Report 2021. Översättningen är till 100 % färdig och uppdaterad.
<< 2020 | 2022 >>

Introduktion

Samtidigt som pandemin håller i sig har vårt arbete på många sätt varit framåtblickande, och vi fortsatte förbereda oss för framtiden.

De fyra programområden som vi tog fram år 2016 – Tillgång, Användning, Gemenskap och Möjliggörande – har fortsatt att utgöra basen i vår projektstruktur. En sammanställning av de mål vi har uppnått inom vart och ett av dem finns här. Det gångna året har på många sätt varit en tid av stabilisering, fortsättning och slutförande av våra långsiktiga insatser som vi jobbat med i många år. Några av årets större trender var:

 1. Vi tänkte på och planerade inför framtiden
  1. Föreningens nuvarande, fyraåriga strategi avslutades 2021 och det blev dags att komma överens om en ny strategi för de kommande fyra åren. Detta förberedes i flera arbetsgrupper. Strategin godkändes enhälligt av Årsmötet och föreningen har nu en tydlig väg framåt till och med 2025.
  2. Vi skiftade fokus i våra hubbplaner baserat på de föränderliga möjligheterna och befinner oss just nu mitt i en process att anpassa idéerna vi arbetade med år 2020 till den nya fyraåriga strategin. Vi tänker vidareanpassa våra insatser till att ha ett mer begränsat fokus på mjukvaruutveckling då vi just nu, i det nuvarande läget, ser färre möjligheter för oss att bidra på ett effektivt sätt. I stället kommer vi att ändra fokus och satsa på att utveckla vår förmåga kring internationella partnerskap, undersöka Wikimediaorganisationernas och GLAM-Wiki-volontärernas behov inom innehållspartnerskap, samt ge Wikimediaorganisationer tekniskt stöd (med bland annat batchuppladdningar, kapacitetsuppbyggnad med mera). Vi kommer dock att tillhandahålla begränsat utvecklingsstöd för ett fåtal väl utvalda strategiska verktyg som är särskilt viktiga för innehållspartnerskap.
  3. Vi har framgångsrikt organiserat kampanjen WikiGap sedan 2018. Vi har sett den växa och ändra fokus på grund av pandemin, och gemenskaper runt om i världen har utvecklat många spännande idéer. Vi funderar hela tiden på hur vi kan göra WikiGap-kampanjen ännu bättre och dra nytta av de många organisationer som vill bidra till våra satsningar. Vi planerar att utöka initiativet och experimentera mera under 2022. Vi ansökte framgångsrikt om extern finansiering för att experimentera, skala upp och bilda nya intressanta partnerskap. Vi siktar också på att kombinera kraften i WikiGap-initiativet med de innehållsdonationer som kommer till genom arbetet i vår tematiska hubb.
  4. Vi har gjort förberedande arbete för att möjliggöra en utökning av volontärengagemanget med en långsiktig plan och nytt utbildningsmaterial. Vi håller på med att ansöka om ett stort bidrag för att förhoppningsvis kunna skala upp arbetet med ett dedikerat team åren 2022–2024.
 2. Vi lanserar äntligen några av våra viktigaste initiativ
  1. Wikispeech har varit under utveckling sedan 2015. Programvaran färdigställdes och lanserades på svenskspråkiga Wikipedia i juni 2021 varefter en period av återkoppling och förbättringar började. Tack vare detta kan vi fortsätta skala upp verktyget och förhoppningsvis övertyga Wikimedia Foundation om att integrera Wikispeech i MediaWiki som ett tillägg.
  2. Vi har utvecklat våra planer för en framtida tematisk hubb kring innehållspartnerskap i Sverige sedan 2019. Vi har dock inte kunnat kommunicera våra intentioner och planer med hubben som vi hade velat på grund av ett flertal oklarheter och ovissheter. Men nu är finansieringen äntligen säkrad fram till mitten av 2023, och vi vet dessutom att eventuell framtida finansiering kommer att gå igenom Global Council som snart skall etableras. Vi kan därför börja kommunicera på ett aktivt och mer direkt sätt och ta reda på vilka behov och intressen Wikimediaorganisationer runt om i världen har.
  3. År 2020 började vi experimentera lite mer seriöst med landsomfattande pengainsamling. Resultaten från våra tidiga experiment har analyserats och bearbetats. Vi hade planerat att skala upp arbetet i slutet av 2021, men det fick läggas på is då pandemisituationen hade försämrats.

Större ekonomiska förändringar

En av årets stora förändringar, jämfört med våra förväntningar, var den fortsatta osäkerheten och oklarheten kring långsiktig finansiering av arbetet med den tematiska hubben. Löftena om omfattande flerårig finansiering som vi fick i början av året uppfylldes inte. Istället fick vi ett stort enskilt bidrag i juni 2021. Detta gjorde att vi kunde fortsätta att förbereda oss för hubben under 2021 och vi kommer förhoppningsvis att kunna fortsätta arbetet tills en struktur för finansieringen är etablerad i slutet av 2022 eller 2023.

Vi fortsatte vår satsning på att öka det nationella insamlingsarbetet i Sverige. Merparten av arbetet fokuserade på att förbereda för större initiativ efter Covid-19-pandemin, men ändå ökade donationerna med nästan 50 %. Dessutom blev 2021 året då vi fick vår första testamenterade gåva. Den var stor: 4 miljoner kronor i aktier och kontanter.

Våra utgifter under året var mindre än såväl våra beräknade kostnader i APG-ansökan (Annual Planning Grant) som de slutgiltiga kostnaderna under 2020. Minskningen berodde till stor del på att våra personalkostnader var mindre, då flera av våra medarbetare tog barnledighet, andra former av ledighet m.m. Dessutom var personalstyrkan lite större år 2020 då vi förberedde oss på att lansera vår tematiska hubb.

Den finansiering som vi säkrade under 2021 och de första månaderna av 2022 kommer att räcka till november 2024 med hänsyn till våra nuvarande kostnader. Det inkluderar dock våra reserver och vi kommer fortfarande att behöva arbeta aktivt för att samla in pengar under 2022 för att hålla organisationen långsiktigt stabil. Vi kan inte dra ner på våra insamlingsinsatser, men det tillåter det oss ändå att tänka mer strategiskt och långsiktigt kring vår insamling.

När allt kommer omkring så har den ekonomiska trygghet som vi uppnådde under året bidragit till att minska osäkerhet och stress för organisationen och gör att vi kan tänka längre och mer strategiskt.

Tillgång

Programmet Tillgång fokuserar på att förbättra det fria innehållet som finns på, eller är tillgängligt för, Wikimediaplattformarna – både kort- och långsiktigt. Tillgång är fortfarande vårt största program med hänsyn till både antalet pågående projekt och satsningar samt budgeten. Under året förberedde vi oss på att skala upp programmet ännu mer år 2022 och framåt. Det måste dock påpekas att en del av programmets större projekt även bidrar till föreningens andra program. Till exempel genomförs en stor del av arbetet med föreningens organisationsutveckling som en integrerad del av programmet – exempelvis så jobbade vi med att utveckla vår insamlingskapacitet inom projektet Verktyg för partnerskap.

Vi är högst medvetna om att behoven på andra håll i världen skiljer sig från läget i Sverige; till exempel GLAM-institutioner och andra potentiella innehållspartners i andra länder prioriterar kanske inte den senaste tekniken inom databearbetning lika högt. Vi visste att vi behövde skaffa oss en djupare förståelse för Wikimediarörelsens olika behov för att kunna ge stöd på bästa möjliga sätt. Därför satte vi igång med en serie intervjuer och samtal för att kartlägga vilken typ av praktiskt stöd som behövs som mest. Insikterna från detta arbete påverkade vår planering och experiment kring den Tematiska hubben för innehållspartnerskap som vi håller på och utvecklar.

Genom åren har vi byggt upp stark praxis kring expertengagemang, partnerskap och tekniskt stöd. I år har vi framgångsrikt fortsatt att utveckla den. Vi hoppas nu på att hitta sätt att stödja den globala gemenskapen med praktisk hjälp kring innehållspartnerskap. I den strategiska processen för Wikimedia 2030 framhölls ofta vikten av att inte bara ta emot ekonomiskt stöd utan snarare expertis, tekniskt stöd, med mera. Med detta i åtanke inledde vi arbetet med att sjösätta en helpdesk, där Wikimediaorganisationer och volontärer som vill jobba med innehållspartnerskap kan få sådant stöd. Dessutom stödde vi den tekniska utvecklingen av tre viktiga mjukvaror som är av central betydelse för Wikimediagemenskapens arbete med innehållspartners.

Vi hoppas även kunna använda våra erfarenheter för att bilda nya partnerskap med icke-statliga och mellanstatliga organisationer samt för att koordinera arbete inom området. Dessutom ser vi nya spännande möjligheter kring strukturerat data och vi ska satsa för att förbättra våra färdigheter inom både Wikibase och Strukturerat Data på Commons.

Wikimedia Sverige arbetar långsiktigt. Vi strävar efter att förändra hur organisationer och samhälle tänker kring spridning och produktion av kunskap. Att skapa den typen av attitydförändringar kommer att möjliggöra den fulla effekten av fri kunskap. Genom att övertyga beslutsfattare att anta olika former av policyer kring öppenhet lägger vi grunden för tillgång till nytt material i framtiden.

Djupdykning

Story: Vi samlar in namn inom WikiGap: I den här Storyn fokuserar vi på crowdsourcingkampanjen som anordnades som en del av WikiGap 2021. Flera partners var med och tillsammans försökte ta fram exempel på kvinnor som inte är omskrivna i Wikipedia. Flera tusen namn har föreslagits hittills.… Klicka här för att läsa mer.

Story: Wikidata kopplas till GLAM-institutionernas databaser: I den här Storyn berättar vi om våra erfarenheter från att hjälpa GLAM-institutioner med att utveckla en långsiktig strategi för att inkludera Wikidata som en naturlig del av deras dataekosystem. Vi har försett dem med nödvändiga färdigheter och verktyg för att de ska kunna jobba självständigt med att använda Wikidata som ett centralt nav för auktoritetsdata och koppla samman sina olika samlingar,… Klicka här för att läsa mer.

Story: Vi kartlägger Wikimediarörelsens önskemål inom innehållspartnerskap: I den här Storyn fokuserar vi på vårt arbete med att kartlägga Wikimediaorganisationers arbete med innehållspartners, vad de vill göra mer av, vilka problem de har samt vilket stöd eller vilken koordinering de efterfrågar. Innehållspartnerskap är ett område som många Wikimediaorganisationer har stor erfarenhet av och där de behöver mer utbyte och utveckling av en gemensam vision.… Klicka här för att läsa mer.

Story: En strukturerad satsning på Strukturerade Data på Commons: I den här Storyn ger vi en översikt över vårt storskaliga arbete med Structured Data on Commons, inklusive datauppladdningar, outreach och dokumentation.… Klicka här för att läsa mer.

Story: Världens kulturarv och GLAM-institutioner på Wikidata – dokumentationsarbetet fortsätter: I den här Storyn ger vi en översikt över våra förnyade insatser för kulturarvsdata på Wikimedias plattformar. Vårt strategiska och långsiktiga arbete kommer att bidra till att utveckla en kunskapsbas som är värdefull för framtida innehållspartnerskap, samt förnya intresset hos våra befintliga innehållspartners att arbeta med Wikimediarörelsen.… Klicka här för att läsa mer.

Story: Vi utvecklar en Helpdesk för rörelsens innehållspartnerskap: I den här Storyn fokuserar vi på hur vi har lagt grunden till en ny typ av tjänst för Wikimediarörelsen – en helpdesk. I vårt hårda arbete har vi sett till att helpdesken som vi håller på att ta fram verkligen tillgodoser rörelsens behov, stödjer många olika sorters aktörer och att resultaten är användbara på Wikimediaplattformarna.… Klicka här för att läsa mer.

Story: Öppnar upp FN för Wikimediarörelsen: I denna Story fokuserar vi på vårt arbete för att förmå Förenta nationernas (FN) organ att arbeta med fritt innehåll, och, i sin tur, hur vi tillsammans med världens Wikimediagemenskaper kan dra mest nytta av detta innehållet på Wikimediaplattformarna.… Klicka här för att läsa mer.

Story: Vi koordinerar kring upphovsrättsdirektivet: I denna Story fokuserar vi på hur vi använde implementeringsprocessen av EU:s upphovsrättsdirektiv som en möjlighet att etablera nätverk med viktiga partners, koppla ihop våra nationella och internationella opinionsbildande insatser och driva på för fler undantag och inskränkningar i upphovsrätten.… Klicka här för att läsa mer.

Story: Svenska öppna lärresurser i fokus: I denna Story fokuserar vi på hur öppna lärresurser kan utvecklas i Sverige. Genom att bilda ett nätverk, anordna en konferens och lämna in ett remissvar på Statens Offentliga Utredning om läromedel siktar vi på att nå beslutsfattare inom akademi och kulturarv samt på regeringsnivå.… Klicka här för att läsa mer.

Användning

Det här programmet fokuserar på att göra plattformarna och aktiviteterna kända, uppskattade och litade på. Det inkluderar också vårt arbete med att göra plattformarna lättanvända och med att göra både plattformar och aktiviteter tillgängliga för alla.

Göra plattformarna och aktiviteterna kända och uppskattade

Tidigare, när vi kunde investera mer begränsade resurser, riktade vi oss främst till olika expertgrupper och liknande i vår kommunikation, till exempel genom att göra inlägg i Facebookgrupper för GLAM-personal. År 2021 satsade vi mer resurser på att utveckla vår närvaro i sociala medier för att låta våra aktiviteter och budskap spridas till en betydligt större publik. Detta som en del av våra förberedelser för ett ökat fokus på insamling under 2022.

Vi är övertygade om att mer kommunikation, bland annat, kommer att stärka våra möjligheter till ökat deltagande på våra evemenang, hjälpa oss hitta nya partners, öka finansieringsmöjligheterna och förhindra missförstånd kring vårt arbete och Wikimediaplattformarna.

Vi har också arbetat med att se till att vår verksamhet uppmärksammas och lyfts av media genom att publicera pressmeddelanden och ge expertstöd till journalister.

Vårt mål om att komma upp i 5 000 medlemmar på 3 år är beroende av att utveckla tydligare kommunikation som verkligen lyfter fram värdet av vårt arbete.

Göra användning enkel och tillgänglig för alla

Genom våra insatser hoppas vi att göra plattformarna lättare för våra läsare att använda. Vi fokuserar såväl på inhouse-utveckling, huvudsakligen genom det framgångsrika projektet Wikispeech, som på att berätta för andra utvecklarteam om problem vi stöter på under workshops och andra evenemang vi anordnar.

Djupdykning

Story: Användning av MediaWiki bland svenska myndigheter: I den här Storyn fokuserar vi på vår kartläggning av hur svenska myndigheter använder MediaWiki. Flera myndigheter visade sig antingen använda, ha använt, eller skulle kunna tänka sig börja använda MediaWiki i sitt interna arbete.… Klicka här för att läsa mer.

Story: Wikispeech slås på!: I den här Storyn fokuserar vi på hur vi äntligen, efter fem års utveckling, kunde lansera Wikispeech på svenskspråkiga Wikipedia. På detta sätt har vi ökat tillgängligheten av innehållet för personer som av olika anledningar har svårt att läsa. Det var inte alls en enkel process och projektet var nära att haverera mot slutet.… Klicka här för att läsa mer.

Gemenskap

Stödja befintlig gemenskap

Vi stödjer volontärgemenskapen på flera olika sätt, vilket är möjligt tack vare våra medarbetare som besitter många olika kompetenser samt tack vare den infrastruktur som vi har byggt upp de senaste åren.

Vi kan se att Wikimediarörelsen behöver två olika typer volontärer. I viss mån överlappar de varandra: 1. online-volontärer som, till exempel, redigerar Wikipedia, tar kort för Wikimedia Commons eller lägger till data på Wikidata, samt 2. volontärer som vill stödja fri kunskap offline på olika sätt, så som genom att anordna evenemang, föreläsa, värva nya medlemmar eller bilda nya partnerskap. Historiskt sett har vi fokuserat på den första gruppen, men nu vill vi rikta våra resurser mot att utöka den andra gruppen.

I år har vi därför fokuserat på att bygga en starkare grund genom att utveckla kommunikationsverktyg, en strategi och utbildningsmaterial.

Vi fortsätter att skapa mötesplatser och ersätter kostnaderna för volontärarbete. Vi har även bistått våra mest aktiva volontärer med tekniskt stöd för att skapa verktyg (efterfrågade lösningar på långvariga tekniska problem).

Arbetet med att stödja volontärgemenskapen med efterfrågade tekniska lösningar har bytt fokus till underhåll av tidigare utvecklade verktyg. Detta på grund av prioriteringen av externt finansierade projekt samtidigt som vårat utvecklarteam blev mindre än förväntat.

Covid-19-pandemin har satt käppar i hjulet för volontärgemenskapen och gjort det omöjligt för dem att organisera evenemang; till exempel fick vi ställa in våra årliga Wikimedialäger. En del av aktiviteterna har dock kunnat genomföras online, i alla fall delvis, såsom de regelbundna skrivstugorna som några av våra volontärer anordnar.

Djupdykning

Story: Wikipedia verifieras – med hjälp av Mediearkivet: I den här Storyn fokuserar vi på Wikipedianers arbete med att verifiera artiklar och förse dem med högkvalitativa källor med hjälp av det digitala nyhetsarkivet Mediearkivet.… Klicka här för att läsa mer.

Story: Vi börjar stödja frivilliga mjukvaruutvecklare: I den här Storyn beskriver vi de första stegen som tagits på vägen mot att skapa en kvalitativ stödstruktur för Wikimediarörelsens frivilliga utvecklare för att se till att de trivs och att långsiktigt underhåll av viktig mjukvara är säkerställt över tid.… Klicka här för att läsa mer.

Fail fest: Extra komplexitet med ett extra årsmöte: I denna Fail fest fokuserar vi på vårt extra ordinarie årsmöte som hölls i maj 2021, och om bakgrunden till ovanliga beslutet att hålla inte bara ett utan två årsmöten under samma vår.… Klicka här för att läsa mer.

Utöka gemenskapen

För att gemenskapen på Wikimediaplattformarna skall växa organiserar vi flera olika aktiviteter. De syftar till att väcka intresse bland grupper som ännu inte engagerat sig på våra plattformar, eller mer generellt inom fri kunskap.

Vi arbetar för att öka medvetenheten om Wikimediaprojekten för att nya deltagare skall kunna engagera sig. När nya deltagare väl börjat bidra ser vi till att sänka trösklarna och bygga en inkluderande miljö där de kan få direkt stöd av olika slag.

Vårt samarbete med olika organisationer har varit centralt för att lyckas med att utöka gemenskapen. Genom att involvera dem som redan är aktiva hos våra partners i vår verksamhet har några av deras medlemmar även på olika sätt blivit aktiva i Wikimediagemenskapen.

Såväl WikiGap-initiativet som Wiki Loves Earth och Wiki Loves Monuments-tävlingarna driver fortfarande starkt engagemang från nya volontärer och vi kommer att fortsätta vidareutveckla dessa koncept.

Djupdykning

Story: Trenne ambassadörer i WikiGap: I den här Storyn fokuserar vi på vårt allra första försök att sparka igång WikiGap-kampanjen med ett globalt WikiGap-evenemang. Med sina knappt 70 deltagare och drygt 200 innehållssidor som skapades eller förbättrades blev evenemanget – som inleddes med tal från tre svenska kvinnliga diplomater – ett av de mest lyckade WikiGap-evenemangen vi har anordnat hittills.… Klicka här för att läsa mer.

Möjliggörande

Föreningen har som mål att vara en relevant aktör i flera år framöver. Vi arbetar aktivt för att bygga upp den organisatoriska kapaciteten som krävs för långsiktiga aktiviteter och åtaganden. För att uppnå detta behöver vi vara en god arbetsgivare, en stark samarbetspartner och en välfungerande, demokratisk och transparent medlemsorganisation som nära samarbetar med en stark volontärgemenskap. Föreningen har också som mål att inte vara en ensam aktör, utan att involvera sig aktivt i den internationella rörelsen.

För att uppnå detta måste vi engagera oss långsiktigt och strategiskt. Projekten i detta program bidrar därför endast marginellt till innehållsskapande under det aktuella året, men på längre sikt kommer de att säkerställa framgång och hållbarhet för alla våra aktiviteter.

Ökad kompetens

Styrelsemedlemmar och anställda skall erbjudas möjligheter att utveckla sina färdigheter inom relevanta områden genom fortbildning. Mer än hälften av de anställda har deltagit i olika typer av utbildningar under 2021, några på flera stycken. Arbetet med att utveckla utbildningsmaterial för nya volontärer och medlemmar för att lättare kunna använda våra verktyg och gå med i våra projekt har fortsatt.

Eftersom Wikimedia Sverige planerar att växa under de kommande åren ser vi ett stort behov av att kontinuerligt kunna identifiera och uppmärksamma lämpliga styrelseledamöter, potentiell ny personal, samt volontärer som besitter potential att inta ledarskapsroller i olika initiativ. Vi håller på att utveckla en mer omfattande uppsättning utbildningsmaterial för både volontärer och personal. Vi planerar också för mer intern kapacitetsuppbyggnad med personal som delar sin expertis med sina kollegor.

Som en del av en global rörelse fylld av innovativa organisationer och volontärer tror vi att vi har mycket att lära av varandra. Vi vill se till att vår personal, vår styrelse och våra volontärer får möjlighet att träffas, lyssna och diskutera med representanter från hela världen. Som organisation har vi ett ansvar för att utveckla den nödvändiga infrastrukturen för att möjliggöra detta effektivt och på en stor skala.

Djupdykning

Story: Grand Tour of Wikimedia är på rätt spår: I den här Storyn fokuserar vi på hur kunskap, resurser och erfarenheter han delas inom Wikimediarörelsen genom en kapacitetsbyggande utbytesprogram för volontärer och anställda. Vi lägger grunden för ett världsomspännande program som stärker möjligheterna till ännu mer fri kunskap.… Klicka här för att läsa mer.

Fail fest: Wikimedia Northern Europe Meeting kämpar för att hitta sin form: I denna Fail fest fokuserar vi på våra erfarenheter från en digital konferens och workshop. Evenemanget var en fortsättning på två tidigare fysiska möten där det sociala umgänget var i fokus. Ett av våra mål var att hitta nya projekt och idéer som nordeuropeiska länder kan samarbeta kring.… Klicka här för att läsa mer.

Att vara transparent

Att säkerställa att vårt arbete är transparent är kärnan i hur vi planerar såväl våra projekt som det dagliga arbetet. Transparens har ett inneboende värde då fler kan ge återkoppling, påpeka problem, föreslå lösningar och på annat sätt bidra. Det gör det även möjligt för andra organisationer att lära sig från vårt arbete och kopiera det vi gör, och för individer med intresse av vår organisation att förstå oss bättre, vilket i sin tur gör det lättare för dem att gå med.

Att arbeta på ett så transparent sätt är dock något som kräver att våra nya anställda, volontärer, konsulter och externa samarbetspartners måste vänja sig vid. Det medför också en ökad kostnad för att säkerställa att all dokumentation är lätt att förstå, väl sammanfattad och presenterad på de olika ställen där våra medlemmar kan förvänta sig att hitta den. Att endast göra material tillgängligt utan att säkerställa att det är förståeligt och möjligt att hitta är en falsk transparens.

Samtidigt som att vi erkänner att problemen finns så kom vi fram till att värdet av öppenhet är betydligt högre, och därför jobbar vi för att ytterligare öka vår transparens. Vårt mål att vara transparenta påverkar många av våra val gällande vilka verktyg vi använder och kräver samtidigt att vi tar hänsyn till den personliga integriteten.

Sedan 2020 genomför verksamhetschef och operativ chef kvartalsvisa granskningar där de ser till allt innehåll har laddats upp och delats som planerat, och att den finansiella informationen med mera är uppdaterad.

Förbättra den organisatoriska kvaliteten

För att Wikimedia Sverige ska fortsätta att förbättra kvaliteten och effektiviteten arbetade vi för att behålla vår breda och hållbara finansiering, med målet att ingen enskild givare skulle överstiga 50%, och att hitta nya ekonomiska alternativ, inklusive en långsiktig ökning av medlemskap och donationer. Vi siktar även på att öka volontärernas engagemang i det arbete som utförs i föreningen, som vi tror kan bidra till att leverera högkvalitativa projekt till begränsad kostnad.

Vårt arbete med att säkra finansiering från externa bidrag har fortsatt under 2021 och vi tog fram ansökningar för flera större bidrag.

Vi har investerat mycket i att etablera en donatorbaserad insamlingsmodell genom olika insamlingsmetoder, så som Face2Face-kampanjer och kampanjer i sociala medier.

Djupdykning

Story: Praktikanter i praktiken: I denna Story fokuserar vi på det nya praktikantprogrammet som vi börjat ta fram och som skapar värden och möjligheter för såväl oss som organisationer och för praktikanterna.… Klicka här för att läsa mer.

Story: Vi experimenterar med olika typer kommersiella partnerskap: I den här Storyn fokuserar vi på nya typer av partnerskap som Wikimedia Sverige har utvecklat. Vi tror att kommersiella aktörer har potential att bidra positivt till Wikimediaplattformarna och att hjälpa oss på andra sätt, och vi har därför testat några olika tillvägagångssätt.… Klicka här för att läsa mer.

Story: Testamenten, dödsbon, legat – och alla förberedelser: I den här Storyn presenterar vi en generös gåva till Wikimediarörelsen och sammanfattar de många steg som behövdes för att kunna ta emot den.… Klicka här för att läsa mer.

Se även