Verksamhetsplan 2021/Tabell över program, strategi och mål/Måluppfyllnad

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är en översatt version av sidan Verksamhetsplan 2021/Tabell över program, strategi och mål/Måluppfyllnad. Översättningen är till 100 % färdig och uppdaterad.
<< 2020

Dessa mål är samma som i 2020.

Program Strategi Mål 2021 Framsteg (uppnådda vid årets slut) Kommentarer
Tillgång Föreningen ska öka kunskapen om fria licenser och öka tillgången till fritt material. A.1.1 Berika Wikimediaprojekten[1] med 25 nya resurser, vilket uppnås genom att skapa och sprida material samt ge stöd eller genomföra massuppladdningar. 23 av 25 resurser
Vi var nära att uppnå målet. Uppladdningarna var en blandning av dataset och mediefiler från Sverige och andra länder. Vi gjorde en hel del förberedande arbete under året för att kunna öka antalet uppladdningar 2022. Dessutom lade vi ner mycket resurser på det pågående arbetet med att förbättra tidigare uppladdningar med strukturerat data på Commons, även om det inte rapporteras som nya dataset. Totalt lade vi till SDC till filer inom 31 olika datamängder.
A.1.2 150 identifierade ämnesexperter[2] bidrar till Wikimediaprojekten med minst 1 produktiv redigering vardera, vilket uppnås genom att sprida information, underhålla relationer eller arrangera tematiska skrivstugor. 81 av 150 experter
Vi uppnådde inte målet. Vi drog ner på våra redigeringsaktiviteter på grund av pandemin då vi ser att de är mindre framgångsrika. Istället satsade vi på föreläsningar och seminarier samt på att utveckla bättre utbildningsmaterial och verktyg.
A.1.3 Involvera 10 kurser i Wikipedias utbildningsprogram,[3] vilket uppnås genom att utbilda motiverade lärare och bistå med expertis om Wikipedias verktyg för utbildning. 10 av 10 kurser
Målet uppnåddes. De senaste åren har vi lagt märke till att fler kurser jobbar med Wikipedia under hösten och så var fallet även 2021. Vi ser det som särskilt positivt eftersom vi satsar mycket resurser på att utveckla digitala utbildningsresurser och ett internationellt utbytesprogram. På grund av detta hade vi mindre att ägna åt detta område än åren innan.
Föreningen ska verka för ökad användning av fria licenser. A.2.1 För att öka användningen av fria licenser se till att 50 organisationer[4] tar del av information om fria licenser. 306 av 50 organisationer
Vi överträffade våra förväntningar här. Detta berodde på att vi satsade mer på presentationer i internationella sammanhang under 2021. Vi fokuserade på att förmedla information om strukturerat data på Commons och dess möjligheter, vilket togs emot mycket väl. Dessutom nådde vi aktivt ut till mellanstatliga organisationer och höll presentationer för bland annat FN-organ.
A.2.2 För att värna frågans aktualitet arbeta aktivt med att vårda och utveckla relevanta nätverk och kontakter med personer som kan påverka licensval på material. Detta uppnås, vid sidan av ordinarie verksamhet, genom aktivt deltagande i eller anordnande av minst 10 nya evenemang och minst 10 nya direktkontakter med innehållsägare, organisationer och politiker. 56 av 10 nya evenemang

45 av 10 nya direktkkontakter

Vår definition av någon som hör till vårt nätverk är: hen har mött en representant från föreningen, vår personal har kontaktuppgifter till hen, hen har fått information om vad vi som organisation gör samt hur hen kan nå oss. Tack vare den finansiering som vi fått för våra externa projekt kunde vi delta i fler evenemang än förväntat, och på så sätt nå betydligt fler personer och organisationer än förväntat.
Användning Föreningen ska verka för ett högt förtroende för, och en ökad användning av, Wikimediaprojekten och fri kunskap. U.1.1 För att informera allmänheten om Wikimediaprojekten och fri kunskap är goda relationer med media centrala. Detta uppnås genom aktivt arbete med pressmeddelanden, debattartiklar, kommentarer, nyhetsbrev och aktivitet på sociala medier. Baserat på de nyckeltal som identifierats som mätmetoder av kansliet kommer den uppmätta medienärvaron för november 2021 att öka med 10% gentemot november 2020. 0 av 10%
När vi tittar på november 2020 respektive 2021 så finns det en ökning av följare på alla våra plattformar där vi bevakar sådant, men endast en av dem visade en ökning med 10%. Genom att jämföra det aggregerade datat från varje år kan vi se en ökning i räckvidd på de flesta av plattformarna, men den är lägre än 10%. Dessutom kan vi se en minskning av antalet inlägg och engagemang på våra plattformar i sociala media samt en minskning av medieomnämnanden internationellt.
U.1.2 För att öka medvetenheten om användning och förtroende ska under året tydligare mätmetoder för användning av Wikimediaprojekten tas fram både generellt och för specifika användargrupper. Uppnåddes ej
Uppskjutet till 2022 av ekonomiska skäl. Vi hade pratat med en forskargrupp som skulle kunna utföra det, men vi var osäkra om vår finansiering och fick därför skjuta upp arbetet tills nästa år.
Föreningen ska verka för att Wikimediaprojektens användbarhet ska vara hög. U.2.1 För att minska antalet fel i mjukvaran och öka tydligheten ska alla upptäckta och verifierade buggar rapporteras på Phabricator inom en vecka och kritiska systemmeddelanden ska översättas.[5] Resultatet följs upp årligen. 100 % (6 nya buggar och 0 översättningsmeddelanden)
Vi har rapporterat alla buggar som vi har stött på inom MediaWikimjukvaran. Vi har inte inkluderat buggar som vi har rapporterat i externa Wikimediarelaterade verktyg. Våra möjligheter att identifiera buggar som kan rapporteras begränsades av bristen på fysiska evenemang med nybörjare.
U.2.2 För att göra innehållet tillgängligt för flera ska tillägget Wikispeech aktiveras som betafunktion på tre språkversioner av Wikipedia[6] före årets slut samt utveckling av funktioner/verktyg som möjliggör att lägga till fler språk. 1 av 3 språk aktiverade

Inga stödverktyg eller -funktionaliteter har färdigställts

Vi har gått igenom all återkoppling från den första kodgranskningen och har aktiverat Wikispeech som tillägg på svenskspråkiga Wikipedia. Även engelska, arabiska, norska och baskiska är redo att aktiveras. Men eftersom Wikispeech inte är ett integrerat som ett tillägg till MediaWiki så är det Wikimedia Sverige och inte Wikimedia Foundation som står för serverkostnaderna. Av den anledningen valde vi att inte aktivera Wikispeech på arabiskspråkiga eller engelskspråkiga Wikipedia. Vi håller utkik efter finansieringsmöjligheter för att täcka dessa kostnader framöver.

Vi hoppas att vi kan få medel 20222 för att färdigställa taldatainsamlaren som vi har arbetat med sedan 2020. Många av funktionaliteterna är i stort sett klara och borde kunna aktiveras efter några få månaders utveckling.

Gemenskap Föreningen ska stödja aktiva användare med kompetens och andra resurser. C.1.1 För att underlätta arbetet, ska stöd ges av kansliet vid 365 tillfällen till minst 100 olika Wikimedianer, eller andra som förespråkar fri kunskap, vilket uppnås genom tillgång till expertis, finansiering och andra resurser.[7] 327 av 365 tillfällen

81 av 100 wikimedianer

Covid-19-situationen har begränsat vilka typer av stöd vi kan erbjuda. Dessutom börjar vår teknikutrustning bli gammal, vilket gör den mindre relevant för potentiella låntagare. Vi lånade dock ut en del utrustning för längre perioder till flera volontärer som använder den flitigt. När det gäller dessa har vi räknat varje användningsvecka som ett tillfälle. Dessutom lanserade vi ett nytt initiativ där vi ger tillgång till ett mediearkiv, vilket har tagits emot mycket positivt. Det här mätetalet har alltid haft ett ambitiöst mål och 2021 kom vi närmare att uppfylla det än någonsin tidigare.
C.1.2 För att stärka gemenskapen ska föreningen ge stöd till minst 75 återkommande träffar[8] för Wikimedianer. 65 av 75
Målet uppnåddes inte. Träffarna fortsatte online, dock med minskad frekvens. Vi förväntar oss se trenden vända när Covid-19-restriktionerna lyfts.
C.1.3 För att underlätta användningen av nya tekniska lösningar på Wikipedia skall ett projekt genomföras kring implementering, utifrån gemenskapens behov och önskemål. Inga nya tekniska önskemål implementerades
På grund av personalförändringar arbetade vi inte på några nya tekniska lösningar utan istället lade ner en begränsad tid på att uppdatera och förbättra de lösningar vi aktiverat under tidigare år.
Föreningen ska arbeta för ett inkluderande klimat med låga trösklar för nya användare. C.2 För att öka deltagandet från Wikimedias underrepresenterade grupper[9], ska målgruppsanpassade insatser arrangerade av föreningen resultera i att minst 365 unika användare utför en produktiv redigering var. 589 av 365
De flesta av de kvinnliga och icke-binära deltagarna var med på WikiGap-evenemangen som arrangerades runt om i världen. Vi kräver inte att organisationer som anordnar sådana evenemang genomför deltagarundersökningar, och därför gjorde vi vad vi tror är en konservativ uppskattning att ⅔ av deltagarna var kvinnor, men det var inte alla av dem som gjorde redigeringar. Vårt arbete med utbildningsinstitutioner är också ett viktigt sätt att engagera människor från underrepresenterade grupper där en hög andel deltagare är kvinnor eller icke-binära personer.
Möjliggörande Föreningen ska vara kompetent. E.1 För att föreningen skall arbeta kompetent ska kanslipersonalen ges möjlighet att kompetensutveckla sig inom relevanta områden och styrelsemedlemmarna ska sträva efter kompetensutveckling. 0 av 9 styrelsemedlemmar

2 av 12 kanslianställda

Här räknar vi endast tillfällen där personal eller styrelsemedlemmar deltar i externa utbildningar. Interna utbildningar som arrangeras för personal och styrelsemedlemmar räknas inte, inte heller deltagande i t.ex. konferenser. Bara sju av elva anställda arbetade året ut, med tre anställda på barnledighet och en anställd som drastiskt minskade sitt engagemang i organisationen i mitten av året. Det verkar som att intresset för att ta del av utbildningar och kurser som genomförs helt online är mindre bland både anställda och styrelsemedlemmar.
Föreningens arbete ska vara transparent. E.2 För att stärka föreningens transparens och bjuda till insyn i den internationella Wikimedia-rörelsen ska styrelse eller kanslipersonal delta på minst 5 internationella Wikimediaevenemang samt uppdatera internationella nyhetsbrev på månadsbasis[10] och centrala wikiportaler m.m. 18 av 5 internationella evenemang

13 av 12 nyhetsbrev

Wikimediaevenemangen var online och vi kunde delta i många av dem. På detta sätt har vi nått nya gruppen med information om vårt arbete. Det borde dock påpekas att onlineevenemang inte är ett effektivt sätt att bygga personliga relationer, vilket på sikt riskerar transparensen, då det uppstår färre tillfällen för direktkontakter och snabba frågor. Vi har publicerat våra GLAM-rapporter i This Month in GLAM varje månad samt i en utgåva av Education Newsletter.
Föreningen ska sträva efter organisatorisk stabilitet. E.3.1 För att nå organisatorisk stabilitet ska föreningen verka för en bred och hållbar finansiering där ingen bidragsgivare överstiger 50% under året, 100 % högre medlemsantal än 31 december föregående år, samt öka volontärengagemanget med 30% jämfört med det totala antalet föregående kalenderår. WMF är den största bidragsgivaren med 45% av finansieringen.

450 av 1,000 medlemmar.

51 av 91 volontärer.

WMF är vår största finansiär med 45% av finansieringen, eftersom 2021 fick vi både pengar från Annual Plan Grant (APG) och ett projektbidrag. De externa bidragen vi sökte påverkar dock främst 2022 års budget. Testamentsgåvan var en stor finansieringskälla (35%), och om man bortser från den så står WMF för 70% av finansieringen. Fördelningen av medel tar inte hänsyn till in natura-donationer.

Medlemsantalet minskade jämfört med 2020. Detta berodde troligen delvis på pandemin, som föranledde ett minskat antal evenemang och möjligheter att marknadsföra oss själva. Det skedde trots en ökad närvaro på sociala medier. Under 2022 kommer vi att undersöka orsakerna till nedgången och satsa mer på att rekrytera nya medlemmar.

Det mesta av volontärengagemanget skedde genom våra fototävlingar, genom vårt arbete med att utveckla en ny strategi samt i samband med arbetet kring nätverket för öppna lärresurser. Sammantaget minskade volontärengagemanget jämfört med 2020 då vi hade värre fysiska evenemang som skulle kunna möjliggöra engagemanget.

E.3.2 För att sträva efter organisatorisk stabilitet ska kansliet aktivt arbeta för att öka mängden överlappande kompetenser på för verksamheten kritiska områden. Målet uppnåddes.
Vi förbättrade bland annat vår dokumentation inom ekonomi, användning av vår wiki och våra nya verktyg. Teknisk personal som vanligtvis inte arbetade med massuppladdningsverktyg fick tillfälle att experimentera med dem för att utveckla en bättre förståelse för området. Dessutom fortsatte vi vårt arbete med att bilda små arbetsgrupper på kontoret istället för att låta en person ta hela ansvaret för en uppgift och dokumentera sitt arbete på Phabricator.

Fotnoter

 1. Med Wikimediaprojekten avses de plattformar som finns inom Wikimediafamiljen och som brukar kallas för Wikipedias systerprojekt:
  • Wikipedia Det fria uppslagsverket
  • Wikimedia Commons Den fria mediedatabasen
  • Wiktionary Den fria ordboken
  • Wikisource Det fria biblioteket
  • Wikibooks Fria läroböcker och manualer
  • Wikiquote Den fria citatsamlingen
  • Wikivoyage Den fria reseguiden
  • Wikispecies Den fria artförteckningen
  • Wikiversity Fritt e-lärande
  • Wikidata Den fria databasen
  • Meta-Wiki Om projekten
  • Vi inkluderar även translatewiki.net
 2. Identifiering kan vara via systematiskt användarnamn med koppling till institutionen, särskild användarmall/-ruta på användarsidan som visar koppling till institutionen, uppskriven på ett wiki-projekt, eventuellt genom personkännedom.
 3. Detta inkluderar Wikimedias projekt, translatewiki.net samt Wikimini, enligt principen där vi tränar en lärare som använder genererandet av innehåll som en del av den pedagogiska processen.
 4. Även organisatorisk enhet som har självbestämmanderätt räknas in här, dock inte enheter som har varit med tidigare år.
 5. Mjukvara som inkluderas är MediaWikitillägg som används på Wikimediaprojekten samt translatewiki.net. Enligt prioriteringsordningen bugg, felöversatta, oöversatta.
 6. Wikipedia på svenska, engelska och arabiska.
 7. Vi räknar tillfällen och Wikimedianer enligt följande:
  • Hit räknas endast det som skett utanför andra projektmål. Till exempel är en Bot Academy som fokuserar på kulturdatauppladdning för att gagna Kopplat Öppet Kulturarv utanför, medan ett evenemang som fokuserar generell på botkörning räknas in här.
  • Wikimedianer och fri kunskapsförespråkare som fått stöd räknas in, oavsett om de använt informationen/svaret. Det viktiga är att de aktivt bett om det. Här räknar vi in exempelvis personer som bidrar till FOSS.
  • Vi räknar tillfällen då någon fått hjälp med en något som krävt en insats från kanslipersonal. Exempelvis om en volontär jobbar på i två veckor utan kontakt så har hen inte fått stöd, men om hen skickar ett e-postmeddelande med lite följdfrågor efter en vecka så kräver det en insats som motsvarar ett tillfälle i vår sammanräkning.
 8. Med återkommande träffar syftar vi på någon typ av fysisk träff som upprepas över tid.
 9. Underrepresenterade grupper definieras här som:
  • kvinnor
  • personer som bidrar på en annan språkversion än de 10 största Wikipedia-versionerna (per 5+ editsp/month (3m avg) enligt https://stats.wikimedia.org/EN/Sitemap.htm) samt svenska
  • personer som är 60 år eller äldre
 10. såsom GLAM Newsletter och eventuellt Education Newsletter.