Verksamhetsberättelse 2020

Från Wikimedia
(Omdirigerad från Verksamhetsberättelse 2020)
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är en översatt version av sidan Annual Report 2020. Översättningen är till 100 % färdig och uppdaterad.
<< 2019 | 2021 >>

Inledning

Som för resten av världen var 2020 för Wikimedia Sverige ett lite turbulent år, då covid-19 tvingade fram betydande förändringar av planer och aktiviteter. Merparten av vårt arbete kunde dock flyttas fram eller göras virtuellt, och vi har fortsatt att uppnå goda resultat även under den rådande situationen. Alla anställda har kunnat fortsätta att arbeta lika många timmar i månaden som vanligt.

De fyra programmatiska områden som vi tog fram 2016 – Tillgång, Användning, Gemenskap och Möjliggörande – har fortsatt utgjort grunden för projektstrukturen. Under årets första kvartal hade Wikimedia Sverige ett stort antal evenemang och aktiviteter inplanerade, som samtliga utfördes väl. Vi har under året haft några större trender:

 1. Vi växte för att fortsätta växa
  1. Fem fantastiska personer började arbeta hos oss under året: Josefine Hellroth-Larsson (projektledare för utbildning och lärande), Karl Wettin (utvecklare), Maria Burehäll (organisationsassistent), David Haskiya (organisationsstrateg) och Jenny Brandt (organisationsassistent).
  2. Vi har under året ökat vårt fokus på att säkerställa större intäkter från insamlingsarbete genom Face2Face. Vi började under hösten 2020 experimentera med detta, och anställde fyra personer som arbetade deltid med insamlingsarbete under tre månader. Baserat på insikterna från dessa experiment kommer vi att intensifiera det lokala insamlingsarbetet under de kommande åren.
  3. Vi såg över policyer och procedurer, och utvecklade dem vid behov för att inte bara möjliggöra en större personalstyrka, utan även ett mer diversifierat och utspritt team. Vi håller för närvarande på att planera för en mer omfattande insats för att översätta material till engelska.
 2. Vi internationaliserade vårt arbete ytterligare
  1. Under året fortsatte vi att förbereda organisationen för att kunna ta en ledande roll i rörelsen och utvecklas till en tematisk hubb, med fokus på att stödja Wikimediarörelsen runt innehållspartnerskap. Även om detta arbete försenades på grund av covid-19 (se nedan) och en strid ström av ändringar inom Wikimedia Foundations ledarskikt så lyckades vi göra betydande framsteg i vår planering och verksamhet.
  2. Vi deltog aktivt i att ta fram den slutgiltiga versionen av Wikimediarörelsens globala strategirekommendationer, och vi deltog även aktivt i det implementeringsarbete som följde. Vår verksamhetschef var en av dokumentets huvudförfattare. Det globala strategiarbetet var också en viktig del av framtagandet av Wikimedia Sveriges nya flerårsstrategi som påbörjades under året.
  3. WikiGap-kampanjen organiserades framgångsrikt för tredje året i rad. Från början hade fysiska evenemang planerats in i 40-50 länder, men många av dessa tvingades att ställas in i sista minuten eller genomföras virtuellt istället. Trots detta lyckades en stor del av evenemangen att genomföras ändå, med innovativa lösningar på hur WikiGap-evenemang kan göras virtuella. Nytt för det här året var att vi samarbetade med Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter för att identifiera artiklar i fokus för onlinetävlingen WikiGap Challenge. Att arbeta med partner för att identifiera vilka artiklar som saknas är något som vi tror att vi kan skala upp under nästa år och vi har inlett diskussioner med några olika spännande organisationer för detta internationella arbete.
  4. Vi slöt ett nytt, långsiktigt partnerskap med UNFPA under 2020. Vi inledde ett gemensamt arbete för att göra det möjligt för FN-organ att bidra med kunskap i krissituationer, med covid-19 som en testballong. Vi kommer också att arbeta med dem för att identifiera hur deras innehåll kan delas på Wikimediaplattformarna, liksom hur WikiGap kan fortsätta att utvecklas. Detta är en modell som vi hoppas att vi kan använda oss av även i samarbeten med andra FN-organ under de kommande åren, eftersom ett antal FN-organ har varit i kontakt med oss. Vi har en kontinuerlig dialog med dessa men har valt att inte rusa in i nya större partnerskap för tillfället, utan att istället först utveckla vår modell för den typen av partnerskap.
  5. Under året har vi fördjupat samarbetet med olika Wikimediaföreningar. Vi fortsatte att samarbeta med Wikimedia Deutschland om teknisk utveckling och har också gett stöd till Wikimedia Israel i deras arbete med att ta fram ett nytt statistikverktyg för GLAM-partnerskap. Vi har också haft en anställd som har arbetat från Wikimedia Norges kontor, som vi nu täcker delar av kostnaderna för, och vi hoppas att vi kommer att kunna fördjupa vårt samarbete kring språk och teknik med dem.
  6. Vi erbjöd fem mindre bidrag för evenemang till ett antal Wikimediaföreningar i Afrika. Målet med dessa bidrag var att öka täckningen av afrikanska GLAM-institutioner på Wikimediaplattformarna.
 3. Vi tog viktiga steg för ett ökat volontärengagemang
  1. Förberedande arbete genomfördes för att möjliggöra en expansion av volontärengagemanget, bland annat genom utveckling av en långsiktig strategi, en volontärstrategi och nytt utbildnings- och läromaterial.
  2. Mer än hundra bibliotekarier utbildades i hur man kan använda och bidra till Wikimediaprojekten liksom hur man kan organisera lokala aktiviteter på bibliotek med det långsiktiga målet att lokala volontärgrupper skapas över hela landet.
 4. Vi utökade vår politiska aktivitet
  1. Vårt arbete med att ge input i samband med genomförandet av EU:s upphovsrättsdirektiv i svensk lagstiftning fortsatte. Vi tog initiativ till ett nätverk med ideella organisationer och kulturella institutioner och organisationer som på olika sätt påverkas av förslaget. Detta nätverk kan förhoppningsvis fortsätta att existera och utvecklas långsiktigt.
  2. Vi träffade flera gånger representanter från EU-kommissionen, för diskussioner om framtiden för digitalisering av kulturarvet. Vi gav feedback på material som de hade tagit fram, såsom exempelvis om 3D-digitalisering. Vår feedback togs mycket väl emot och ledde till mängder av ändringar i deras material i linje med våra förslag.
  3. När Unescos nya OER-rekommendationer antogs skapade och underhöll vi ett nätverk av engagerade experter i Sverige för att stöda genomförandet av rekommendationerna hos olika myndigheter i Sverige.
 5. Vi blev än mer digitala
  1. När kontoret stängdes ner var vi tvungna att införa ett antal nya procedurer och verktyg för att kunna fortsätta att arbeta effektivt. Redan innan covid-19 hade vi en välutvecklad digital organisation, men ett antal delar saknades fortfarande som vi arbetade för att få på plats, för att kunna bli fullt digitala som förening. Detta innefattade bland annat digitala signaturer för kontrakt, detaljerade planer för digitala evenemang, digitala teambuildingaktiviteter och så vidare.
  2. På grund av riskerna med att träffas fysiskt tog styrelsen beslutet att genomföra ett helt digitalt årsmöte. Detta var första gången i föreningens historia och ett antal praktiska utmaningar fanns att lösa. Feedbacken från deltagarna var dock väldigt positiva, och vi delade våra lärdomar med den breda Wikimediarörelsen liksom med svenska civilsamhällesorganisationer, då många andra tvingades göra en liknande omställning och kunde lära från våra erfarenheter.
 6. Vi fortsatte att förnya
  1. Vi anslöt oss till ett antal olika forskningsinitiativ, med förhoppningen om att kunna få finansiering under de kommande åren, exempelvis kring artikelkvalitet, språkteknologi och kulturarvsdigitalisering.
  2. Vårt arbete kring språkteknologi och ljud på Wikimediaprojekten fortsatte och vi experimenterade på ett antal olika sätt på detta underutforskade område. Vi gjorde en djupdykning kring musikinspelningar, notblad, lexikala resurser och röstinspelningar.
  3. Vi deltog i den digitala versionen av LIBER 2020-konferensen, där vi fick priset LIBER Award for Library Innovation.

Ekonomiska förändringar

Finansieringen som vi redan har säkrat täcker våra omkostnader till tidigt 2022, men tillåter inte en utökning av verksamheten. Om vi inte säkrar ytterligare finansiering skulle nuvarande omkostnader tömma våra reserver, som vi började att bygga upp igen för bara två år sedan.

Vi hade utmaningar med att erhålla den långsiktiga finansiering som vi hade hoppats kunna säkra under början av 2020. Arbetet för att bli en tematisk hubb, och att som sådan kunna ta en större roll inom Wikimediarörelsen runt innehållspartnerskap, försenades. Planen var inledningsvis att kunna skala upp arbetet under 2020, men Wikimedia Foundation bestämde sig i sista stund för att inte ge ökad finansiering för några nya initiativ på grund av covid-19-pandemin och de effekter som pandemin eventuellt skulle kunna få för det globala insamlingsarbetet av donationer. Efter förhandlingar säkrade vi samma finansiering som under föregående år, vilket gjorde att vi kunde fortsätta förberedelsearbetet för att vara än mer redo att skala upp verksamheten under mitten av 2021 istället.

Vi fick också negativa besked om vår ansökan att bli förmånstagare hos det Svenska Postkodlotteriet. Lotteriet skalade ner sin finansiering för året och accepterade bara en ny förmånstagare (av 40 kvalificerade sökande). Vi uppfyller alla formella kriterier, och avser att söka på nytt 2022 eller 2023. Det kommer att ske efter att vi har stärkt synligheten för vårt varumärke i landet genom ett dedikerat projekt vi hoppas erhålla från Svenska Postkodstiftelsen.

Vårt insamlingsarbete av donationer har ökat markant, både vad gäller ansökningar av projektmedel men också Face2Face-insamling och insamling online via sociala medier.

Tillgång

Vårt program för tillgång fokuserar på att förbättra det fria innehållet som finns på, eller är tillgängligt för, Wikimediaprojekten, på såväl kort som lång sikt. Detta kommer att fortsätta att vara vårt största program, både vad gäller antal pågående projekt och initiativ, och vad gäller budget. Förberedelser för att ytterligare skala upp det här programmet under kommande år var ett stort fokus under 2020. Det är dock värt att notera att mycket arbete som också stödjer gemenskapen sker som en integrerad del av programmet. Inom FindingGLAMs-projektet erbjöds exempelvis stöd till lokala volontärgemenskaper i fem länder.

Vi har genom åren utvecklat effektiva metoder för att involvera experter, knyta partnerskap och bistå med tekniskt stöd. Vi har framgångsrikt fortsatt att arbeta med detta under året. Vi har fortsatt att experimentera med och utveckla vår verktygslåda för att möjliggöra för att nya former av partnerskap och aktiviteter ska kunna hända. En del av insikterna från detta presenterades i vår vitbok, baserat på erfarenheterna som vi fick under det arton månader långa FindingGLAMs-projektet. Vi fortsatte att utveckla idéerna till en teknisk inriktning för den tematiska hubben (när den väl publiceras kommer den att spridas till den vidare gemenskapen för feedback). Just nu håller vi också på färdigställa ett antal externa ansökningar om projektmedel.

Intresset för att lära sig om vårt arbete bland personer som jobbar inom GLAM och att diskutera möjliga partnerskap var väldigt stort, och verkade stabilt under pandemin. Det verkar finnas ett ökande intresse och förståelse för de värden som skapas genom digital representation och engagemang, när fysiska aktiviteter har omöjliggjorts. Vi har haft positiva diskussioner med många organisationer och vi har haft en hög nivå av deltagande på våra onlineträningar. Med det sagt ser vi många möjligheter för vidare engagemang och diskussioner. Vår erfarenhet på området har gett oss en möjlighet att ta en ledande roll och vi hoppas kunna upprätthålla detta momentum.

Då personal från våra partnerorganisationer arbetar hemifrån och i högre grad fokuserar på digitala aspekter har vi sett snabba gensvar och ett stort intresse för att arbeta med olika initiativ, exempelvis kring sådant som rör massuppladdningar. Vi har också märkt av ett stort intresse för att förbereda metadata till olika samlingar. Vi måste dock fortsätta invänta och se hur den reducerade finansiella styrkan hos många GLAM-institutioner, på grund av färre besökare med mera, kommer att påverka deras villighet att köpa våra tjänster för massuppladdningar under 2021. Under 2020 erbjöd vi inte några konsulttjänster till någon partner alls eftersom vår personaltid redan var helt uppbokad.

Wikimedia Sverige arbetar långsiktigt. Vi strävar efter att förändra hur organisationer och samhälle tänker kring spridning och produktion av kunskap. Att skapa den typen av attitydförändringar kommer att möjliggöra den fulla effekten av fri kunskap. Genom att övertyga beslutsfattare att anta olika former av policyer kring öppenhet lägger vi grunden för tillgång till nytt material i framtiden. Ett intressant område att rikta in våra insatser mot är den finansiering som finns tillgänglig. I år fick vi möjlighet att påverka Europeiska kommissionens finansieringsstrategier för de kommande tio åren, Horizon Europe- och Digital Europe-programmen. Vi har deltagit i möten samt skickat skriftlig feedback på olika dokument till dem.

Vi fortsätter att stödja personalen i våra partnerorganisationer med utbildningar. Vi tänker bredda de erbjudanden vi ger dem med till exempel fler nätverksmöjligheter och att delta i olika referensgrupper där deras expertis kan vägleda vårt arbete. Vi etablerade vårt första nätverk kring öppna lärresurser (Open Educational Resources, OER) under våren och utvidgade arbetet under hösten. Lärdomarna från detta nätverk gör det möjligt för oss att skala till andra områden som är relevanta för vår organisation, där vi tror att det för närvarande saknas stöd till experterna som är intresserade av att fortsätta engagera sig i ett område.

Djupdykning

Vill du veta mer om vad vi arbetat med och vad vi lärt oss under året? Klicka nedan för att göra en djupdykning i olika intressanta delar av vår verksamhet.

Story: Höj rösten!: I den här Storyn fokuserar vi på det löpande arbete som Wikimedia Sverige gör för att förbättra hur ljudfiler hanteras på Wikimediaprojekten, vilket inkluderar att stödja uppladdningar av nyinspelad musik, storskaliga uppladdningar av musik med utgången upphovsrätt, arbete med musikblad, information om… Klicka här för att läsa mer.

Story: Förväntningarna förändras: I den här Storyn fokuserar vi på hur covid-19 verkar ha skyndat på övergången till fler digitala möten och aktiviteter inom GLAM-sektorn. Detta är en möjlighet för Wikimediarörelsen att… Klicka här för att läsa mer.

Story: Att föreställa sig den tekniska framtiden för innehållspartnerskap: I den här berättelsen fokuserar vi på hur Wikimedia Sverige försöker utveckla Wikimedia-rörelsen till en nyckelpartner för organisationer som har innehåll som de vill dela med världen. Vi tror att vår nuvarande tekniska infrastruktur hindrar oss från att komma så långt som vi skulle kunna komma. Utmaningarna är ännu större om vi som rörelse vill bilda innehållspartnerskap i mindre digitaliserade länder över hela världen, eftersom fler typer av tjänster kommer att behövas. Det arbete vi hoppades kunna inleda 2020 har skjutits upp till 2021 på grund av pandemin och den osäkra ekonomiska situationen, men vi hoppas fortfarande att arbetet kommer att äga rum.… Klicka här för att läsa mer.

Fail fest: Upphovsrättsbekymmer: I denna Fail fest beskriver vi några av de svårigheter som upphovsrätten och liknande lagbestämmelser kan ställa till med. Det handlar ofta om tolkningar och tidigare praxis. Vi tror att dessa frågor måste hanteras med en stor dos öppenhet och ödmjukhet för att inte göra fel, samt att det är mycket viktigt att ta in juridisk hjälp.… Klicka här för att läsa mer.

Användning

Programmet Användning fokuserar på att göra plattformarna och aktiviteterna kända, uppskattade och litade på. Det inkluderar också vårt arbete med att göra plattformarna lättanvända och med att göra både plattformar och aktiviteter tillgängliga för alla.

Göra plattformar och aktiviteter kända och uppskattade

Tidigare, med mer begränsade resurser att investera, har vi riktat in oss på olika expertgrupper och liknande i vår kommunikation, till exempel Facebook-grupper för GLAM-personal. Under 2020 har vi investerat resurser för att utveckla vår närvaro på sociala medier så att våra aktiviteter och budskap når en betydligt större publik. Detta var en del av våra förberedelser för ett ökat fokus på penninginsamling under andra halvåret och för vår ansökan om att bli en så kallad Förmånstagare hos Postkodslotteriet. I slutet av året anordnade vi en andra sociala medie-kampanj för året. Den här gången försökte vi testa några fundraisingmeddelanden samt förbättra varumärkeskännedomen.

Vi utvidgade vårt fokus på sociala medier för att aktivt dela information om värdet och vikten av fri kunskap, och om Wikimediaplattformarna som verktyg för att uppnå mer fri kunskap av bättre kvalitet. Vi experimenterade också med att engagera våra anhängare i att arbeta med små volontäruppgifter, med tanken att detta kommer att få dem över tröskeln så att de sedan engagerar sig mer över tid. Detta visade sig vara ganska svårt, men vi såg mycket aktiv interaktion med inläggen.

Vi tror att mer kommunikation bland annat kommer att förbättra våra möjligheter att öka deltagandet vid våra evenemang, hjälpa oss att hitta fler partners, öka finansieringsmöjligheterna samt undvika missförstånd om Wikimedias arbete och plattformar. Vårt mål att nå 5 000 medlemmar i föreningen på tre år är också beroende av att vi utvecklar tydligare kommunikation som belyser värdet av det arbete vi gör.

Djupdykning

Vill du veta mer om vad vi arbetat med och vad vi lärt oss under året? Klicka nedan för att göra en djupdykning i olika intressanta delar av vår verksamhet.

Story: Vi ökar medvetenheten om vårt arbete: I den här Storyn fokuserar vi på de omfattande satsningar som vi gjort under 2020 för att öka kunskapen i Sverige om föreningen, om vårt arbete och om hur det bidrar till att förbättra världen.… Klicka här för att läsa mer.

Story: En ny digital postpandemivärld: I den här Storyn fokuserar vi på hur de förändringar som institutioner genomför i sina arbetssätt, till exempel i ljuset av covid-19-pandemin, har ökat intresset för digitala lösningar. Vi understryker den ökade synligheten på Wikimediaplattformarna, som vi tror kommer att öka intresset för strategiska samarbeten med oss.… Klicka här för att läsa mer.

Att göra användning enkel och tillgänglig för alla

Genom våra ansträngningar hoppas vi kunna göra plattformarna enklare att använda för våra läsare. Vi fokuserar både på eget utvecklingsarbete, främst med det ambitiösa Wikispeech-projektet, samt med att informera andra team av utvecklare om problem och utmaningar som vi stöter på under workshopar och andra evenemang som vi anordnar. Vi arbetar också med metoder för att få material som är värdefullt under en kris att bli tillgängligt så snabbt som möjligt.

Djupdykning

Vill du veta mer om vad vi arbetat med och vad vi lärt oss under året? Klicka nedan för att göra en djupdykning i olika intressanta delar av vår verksamhet.

Story: Wikipedia som plattform och viktig informationsbärare i kristider: I den här berättelsen fokuserar vi på hur vi har försökt att utveckla en metod för stora globala innehållspartners att dela sin expertis och sitt innehåll på Wikipedia om ämnen som läses under en kris, till exempel covid-19-pandemin. Under året har vi arbetat båda med… Klicka här för att läsa mer.

Gemenskap

Stödja befintlig gemenskap

Vi arbetar för att på olika sätt stödja vår befintliga gemenskap. Detta är möjligt tack vare våra medarbetare som besitter många olika färdigheter, samt den infrastruktur som vi har byggt upp genom åren.

Vi ser att Wikimediarörelsen behöver två olika slags volontärer, som till viss del överlappar varandra:

 1. De online-bidragsgivare som till exempel redigerar Wikipedia, som fotograferar för Wikimedia Commons eller lägger till data till Wikidata.
 2. De volontärer som är intresserade av att stödja fri kunskap offline på olika sätt, såsom att organisera evenemang, hålla föreläsningar, anlita nya medlemmar eller bilda nya partnerskap.

Vi har historiskt fokuserat på den första gruppen, men nu siktar vi på att skapa resurser som behövs för att få den andra gruppen att växa. I år har vi därför fokuserat på att bygga en starkare grund genom att utveckla kommunikationsverktyg, utveckla en strategi och genom att utveckla utbildningsmaterial.

Vi fortsatte att skapa mötesplatser och täcka kostnader kopplat till volontärarbete. På grund av covid-19 minskade dock dessa ansträngningar eftersom arrangemang inte har kunnat organiseras av volontärgemenskapen. Ett exempel på detta var att de årliga Wikimedia-lägren behövde ställas in. Andra arrangemang var dock möjliga att flytta online, åtminstone delvis, till exempel de återkommande skrivstugor som anordnades av några av volontärerna.

Vi arbetade även med att ge utvecklingsstöd för efterfrågade verktyg (det vill säga efterfrågade lösningar för långvariga tekniska problem) för de mest aktiva volontärerna. I år lade vi till ett efterfrågat kartverktyg till svenskspråkiga Wikipedia.

Djupdykning

Vill du veta mer om vad vi arbetat med och vad vi lärt oss under året? Klicka nedan för att göra en djupdykning i olika intressanta delar av vår verksamhet.

Story: Anpassningar till en pandemi: I denna Story beskriver vi hur vår organisation har påverkats av covid-19-pandemin och vad vi har gjort för att hantera det på ett bra sätt. Förändringarna inkluderar distansarbete, fler digitala aktiviteter och hur vi kommunicerar om en del av våra aktiviteter.… Klicka här för att läsa mer.

Utöka gemenskapen

För att gemenskapen på Wikimediaplattformarna skall växa organiserade vi under året flera olika aktiviteter. De syftade till att skapa intresse från grupper som ännu inte engagerat sig på våra plattformar, eller mer generellt inom fri kunskap.

Vi arbetade för att öka medvetenheten om Wikimediaprojekten för att nya deltagare skall kunna engagera sig. När nya deltagare väl börjat bidra arbetade vi för att sänka trösklarna och skapa en inkluderande miljö.

Vårt samarbete med olika organisationer har varit centralt för att lyckas med att utöka gemenskapen. Genom att involvera dem som redan är aktiva hos våra partners i vår verksamhet har några av deras medlemmar även blivit aktiva i Wikimediagemenskapen i olika kapaciteter.

Både WikiGap-initiativet och Wiki Loves-tävlingarna har fortsatt att vara starka dragplåster för nytt volontärengagemang, och vi kommer att fortsätta att utveckla dessa koncept ytterligare.

Djupdykning

Vill du veta mer om vad vi arbetat med och vad vi lärt oss under året? Klicka nedan för att göra en djupdykning i olika intressanta delar av vår verksamhet.

Story: Globala partnerskap som ett sätt att åtgärda obalansen mellan kön: I den här Storyn beskriver vi hur vi har använt den mycket framgångsrika WikiGap-kampanjen för att engagera starka internationella aktörer i vårt arbete, som FN-organ och stora aktörer inom civilsamhället. WikiGap öppnar nya dörrar, men vi har även arbetat internationellt för att varje nytt partnerskap också… Klicka här för att läsa mer.

Story: Undersökning av sätt att fysiskt aktivera människor utan att träffas: I den här Storyn fokuserar vi på hur vi var tvungna att hitta sätt att uppmuntra människor att delta i våra aktiviteter under pandemin. Vi lyckades genom att ändra hur vi kommunicerade och genom att bygga verktyg som förstärkte våra budskap.… Klicka här för att läsa mer.

Fail fest: Att hålla engagemanget uppe – erfarenheter från Wikimania: I denna Fail fest beskriver vi vår kamp med att effektivt engagera volontärer i stor omfattning. Problemet blev tydligt efter Wikimania då vi hade fått många nya intresserade, engagerade och kunniga volontärer, men saknade strategier, verktyg och planer för att behålla dem över tid.… Klicka här för att läsa mer.

Möjliggörande

Föreningen har som mål att vara en relevant aktör i flera år framöver. Vi arbetar aktivt för att bygga upp den organisatoriska kapaciteten som krävs för långsiktiga aktiviteter och åtaganden. För att uppnå detta behöver vi vara en god arbetsgivare, en stark samarbetspartner och en välfungerande, demokratisk och transparent medlemsorganisation som nära samarbetar med en stark volontärgemenskap. Föreningen har också som mål att inte vara en ensam aktör, utan att involvera sig aktivt i den internationella rörelsen.

För att uppnå detta måste vi engagera oss långsiktigt och strategiskt. Projekten i detta program bidrar därför endast marginellt till innehållsskapande under ett visst år, men på längre sikt kommer de att säkerställa framgång och hållbarhet för alla våra aktiviteter.

Ökad kompetens

Styrelsemedlemmar och anställda skall erbjudas möjligheter att utveckla sina färdigheter inom relevanta områden genom fortbildning. Mer än hälften av de anställda har deltagit i olika typer av utbildningar i år, några på flera stycken. Arbetet med att utveckla utbildningsmaterial för nya volontärer och medlemmar för att lättare kunna använda våra verktyg och gå med i våra projekt har fortsatt.

Eftersom Wikimedia Sverige planerar att växa under de kommande åren ser vi ett stort behov av att kontinuerligt kunna identifiera och uppmärksamma lämpliga styrelseledamöter, potentiell ny personal, samt volontärer som besitter potential att inta ledarskapsroller i olika initiativ. Vi håller på att utveckla en mer omfattande uppsättning utbildningsmaterial för både volontärer och personal. Vi planerar också för mer intern kapacitetsuppbyggnad med personal som delar sin expertis med sina kollegor.

Djupdykning

Vill du veta mer om vad vi arbetat med och vad vi lärt oss under året? Klicka nedan för att göra en djupdykning i olika intressanta delar av vår verksamhet.

Story: Förbättrad introduktion till arbetsplatsen för nyanställda: I den här Storyn fokuserar vi på utvecklingen av onboarding (introduktion till arbetsplatsen) för nyanställda så att de snabbt kommer in i verksamheten. Dessa rutiner är också grunden för att vårt team ska kunna växa snabbt i antal anställda framöver när vi säkrat ytterligare finansiering.… Klicka här för att läsa mer.

Story: Att skapa ett modulbaserat utbildningssystem: I den här berättelsen fokuserar vi på processen att utveckla utbildningsmoduler för att utbilda medlemmar, personal och volontärer. Den modulbaserade utbildningsstrukturen kommer både att göra det lättare för människor att gå med i vår organisation och i Wikimediarörelsen, och för oss att effektivt utbilda fler än någonsin tidigare.… Klicka här för att läsa mer.

Att vara transparent

Att säkerställa att vårt arbete är transparent är kärnan i hur vi planerar såväl våra projekt som det dagliga arbetet. Transparens har ett inneboende värde då fler kan ge återkoppling, påpeka problem, föreslå lösningar och på annat sätt bidra.

Att arbeta på ett så transparent sätt är dock något som kräver viss tillvänjning för nya nyanställda, nya volontärer, konsulter och externa samarbetspartners. Det medför också en ökad kostnad för att säkerställa att all dokumentation är förståelig, väl sammanfattad och presenterad på de olika ställen där våra medlemmar kan förvänta sig att hitta den. Att göra material tillgängligt utan att säkerställa att det är förståeligt och möjligt att hitta är en falsk transparens.

Samtidigt som att vi erkänner att problemen finns är vår slutsats att värdet av öppenhet är betydligt högre, varför vi arbetade för att ytterligare öka vår transparens under året. Vårt mål att vara öppna och transparenta påverkar många av våra val gällande vilka verktyg vi använder och kräver samtidigt att vi tar hänsyn till den personliga integriteten.

För att ytterligare förbättra vårt arbete inom detta område har verksamhetschef och operativ chef genomfört granskningar varje kvartal under 2020. Under dessa granskningar säkerställer vi att allt innehåll har laddats upp och delats som planerat, och att den finansiella informationen med mera är uppdaterad.

Förbättra den organisatoriska kvaliteten

För att Wikimedia Sverige ska fortsätta att förbättra kvaliteten och effektiviteten arbetade vi för att behålla vår breda och hållbara finansiering, med målet att ingen enskild givare skulle överstiga 50 %, och att hitta nya ekonomiska alternativ, inklusive en långsiktig ökning av medlemskap och donationer. Vi fortsatte också vårt arbete för att öka volontärernas engagemang i det arbete som utförs i föreningen, som vi tror kan bidra till att säkerställa mer innovativa projekt och att vi kan leverera högkvalitativa projekt till begränsad kostnad.

Vårt arbete med att säkra finansiering från externa bidrag har fortsatt under 2020. Vi har under året förändrat vår strategi i arbetet med fokus på stora projektbidrag, och med ny personal som ledde arbetet med några av ansökningarna, eftersom vi identifierade en betydande risk att detta område var alltför beroende av enskilda individer. Vi har fått två stora bidrag från Wikimedia Foundation, en för arbetet med att bli en hubb och en för att öka vårt sparkapital, och ett stort externt projektbidrag som har potential att bli ett flerårigt bidrag. Vi var också samverkanspart och stöd i några andra bidragsansökningar som andra organisationer skrivit, och några av dessa lyckades. Vi har för närvarande finansiering för vår nuvarande storlek fram till början av 2022.

Betydande investeringar kommer att göras i år för att upprätta en donationsbaserad insamlingsmodell genom experiment med Face2Face-kampanjer, sociala medier och telefoninsamlingar. De första inledande testerna ägde rum i september-december 2020. Baserat på de erfarenheter vi fått, hoppas vi att kunna avsevärt skala upp under 2021 och 2022, med förhoppningen att det kommer att täcka en betydande del av vår årliga budget framöver.

Vår volontärgemenskap har varit stödjande och aktiv 2020. Förutom vår ideella styrelse har vi haft 70 volontärer som har bidragit till våra projekt på olika sätt. Här är inte volontärerna på WikiGap-event utanför Sverige medräknade. Antalet volontärer var lägre än under 2019 eftersom antalet det året ökade på grund av konferensen Wikimania 2019. Antalet var dock betydligt högre än 2018. Detta är positivt eftersom covid-19 begränsade den typ av aktiviteter vi kunde ha anordnat i år. Vi arbetar hårt för att denna positiva trend ska fortsätta.

Djupdykning

Vill du veta mer om vad vi arbetat med och vad vi lärt oss under året? Klicka nedan för att göra en djupdykning i olika intressanta delar av vår verksamhet.

Story: Över gränsen: I den här Storyn fokuserar vi på hur vårt team har vuxit samtidigt som kärnan i vad vi är och hur vi fungerar som Wikimediaförening och organisation har funnits kvar. Vi utvecklar våra styrdokument på annat sätt än många organisationer, vi organiserar våra anställda annorlunda, vi tillåter… Klicka här för att läsa mer.

Story: Vi experimenterar med nya sätt att samla in medel lokalt: I den här Storyn beskriver vi våra förberedelser och experiment med att förbättra våra lokala insamlingsmöjligheter under 2020. De medel som vi fått in i Sverige kommer att ge oss utrymme till mer långsiktigt tänkande om våra olika initiativ och ge ytterligare stöd till den globala rörelsen.… Klicka här för att läsa mer.

Story: Att skapa strategier för framtiden under ett år när världen sattes på paus: I den här Storyn fokuserar vi på hur Wikimedia Sverige använde ett mycket speciellt år, när antalet evenemang och resor minskade, till att tänka långsiktigt och fokusera på strategiskt arbete i förhållande till global och lokal förändring.… Klicka här för att läsa mer.

Story: Digitala evenemang och arbetssätt: I denna Story berättar vi hur introducerade digitala förändringar till våra interna processer och möten till följd av covid-19, hur det blev och vad som kommer kunna användas efter pandemin.… Klicka här för att läsa mer.

Story: Underhåll, underhåll, underhåll: I denna Story fokuserar vi på vikten av att planera för framtida underhåll när man utvecklar verktyg. Vi beskriver det arbete som vi har gjort för att förbereda oss inför att bygga ut vårt utvecklarteam.… Klicka här för att läsa mer.

Fail fest: Ständiga förändringars höga pris: I denna Fail fest beskriver vi några av de svårigheter vi har haft med att anpassa organisationen till en ständigt föränderlig miljö.… Klicka här för att läsa mer.

Se även