Verksamhetsberättelse 2012

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2011 | 2013 >>
Webbversion av verksamhetsberättelsen.

Framsida

Titel: Verksamhetsberättelse 2012

Sida 2 Om Wikimedia Sverige

Liten bild Styrelsen efter årsmötet 2012, från vänster: Albin Jacobsson, Mattias Blomgren, Holger Motzkau, Jan Ainali, Harald Andersson, Mikaela Waxin, Bengt Oberger, Arild Vågen, Axel Pettersson (Ylva Pettersson saknas).

Wikimedia Sverige är en ideell allmännyttig förening som verkar för att göra kunskap fritt tillgängligt för alla människor. Främst görs detta genom att ge stöd till Wikipedia och liknande projekt.

Föreningen bildades 2007 och är en av drygt trettiofem liknande organisationer runtom i världen som är erkända av Wikimedia Foundation som "chapters" av denna stiftelse, men fungerar helt självständigt både juridiskt och i det dagliga arbetet. Vi arbetar med Wikipedias gemenskap av frivilliga bidragsgivare samt med institutioner, främst museer, universitet och statliga verk som till exempel Riksantikvarieämbetet, för att göra frilicensierat material tillgängligt och med att hjälpa andra att återanvända materialet. Vi samarbetar också med andra organisationer i Sverige som är för fritt innehåll och med organisationer inom den globala Wikimediagemenskapen.

Vad vi gör

Wikimedia Sveriges praktiska arbete styrs av de mål som finns fastslagna i vår vision. Visionen definierar fem målgrupper (eller intressenter) som vi arbetar med och för. För varje grupp finns fastslagna mål som vi vill uppnå.

Användare och läsare

Vår vision är att alla efterfrågar och förstår värdet av fri och tillgänglig kunskap. Denna del av visionen har också ett praktiskt mål för projekten, att alla användare ska kunna hitta relevant information snabbt och lätt.

Vi har under 2012 arbetat med att förverkliga denna vision genom att kontinuerligt svarat på frågor, hållit föreläsningar och tryckt upp broschyrer som vi lätt kan dela ut.

Skribenter och bidragsgivare

Vår vision är att det ska finnas en stor, välfungerande och välmående gemenskap av användare som bidrar till de olika Wikimediaprojekten. Vi vill också att alla ska bidra och känna sig välkomna till projekt för fri kunskap oavsett bakgrund, ålder eller kön. En viktig del av visionen är att alla inser att delandet av kunskap är fördelaktigt för alla.

Vi har under 2012 arbetat med att förverkliga denna vision genom att ha ett större program kallat Gemenskapens projekt och hjälpt till med att ordna teknik eller litteratur till de som behöver. Vi berättar mer på sidorna 4 och 5.

Innehållsägare

Vår vision är att museer och andra innehållsägare ska släppa allt innehåll de har och nytt material som de producerar under en fri licens samt att pedagogisk material ska vara är lättillgängligt, gratis och i en öppen standard.

Vi har under 2012 arbetat med att förverkliga denna vision genom att skapa en strategisk allians med centralmuseerna i Sverige och varit med och tillsätta Sveriges två första Wikipedian in Residence. Vi berättar mer på sida 6.

Utbildningsinstitutioner

Vår vision är att alla utbildningsinstitutioner omfamnar konceptet fri kunskap och att skapandet av ny fri kunskap är en integrerad del av undervisning och forskning.

Vi har under 2012 arbetat med att förverkliga denna vision genom att lokalisera det amerikanska Wikipedia in Education Program till svenska förhållanden och börja erbjuda det till utbildningsinstitutioner. Detta ha vi lyckats med genom att anställa en ansvarig för utbildningsområdet. Vi berättar mer på sida 8.

Främjare av kunskap och utbildning

Vår vision är att begreppet fri och öppen information är så vedertaget att det inte behöver förklaras och att gränserna mellan oss och främjare av kunskap och utbildning är utsuddade och vi arbetar tillsammans mot samma mål.

Vi har under 2012 arbetat med att förverkliga denna vision genom att identifiera viktiga spelare på detta område och börjat skapa kontakter.

Sida 3 Allmänt om årets verksamhet

Wikimedia Sverige tilldelades 2012 Josefina Larssons språkpris med motiveringen "för arbetet med att skapa nya medier vilket möjliggör spridandet av kunskap över alla språkbarriärer".

Skrivstuga på kontoret.

Verksamhetsåret 2012 har varit ett spännande och omtumlade år utan motstycke i föreningens historia. Efter en noggrann strategisk planering under 2011 har föreningen under det gångna verksamhetsåret förvandlats från en helt volontärdriven förening till en professionell organisation med fyra heltidsanställda och ytterligare tre anställda på deltid. Samtidigt har föreningens volontärbas och band till den svenska Wikipediagemenskapen bevarats och utvecklats.

En del i arbetet har varit att etablera vårt kontor på Södermalm i Stockholm och medlemskap i Idea med tillhörande kollektivavtal med Unionen. Vår stora expansion har finansierats med bidrag från Wikimedia Foundation men också av projektbidrag från EU till projekten Europeana Awareness och WikiSkills. Det är ett långsiktigt strategiskt mål för föreningen att minska beroendet av enskilda bidragsgivare som Wikimedia Foundation och bredda vår finansieringsbas för att säkra och trygga ett långsiktigt arbete.

Ett stort fokus under 2012 har varit samarbetet med GLAM-sektorn (Galleries, Libraries, Archives and Museums) där en av höjdpunkterna var att vi under året tecknade en avsiktsförklaring med Centralmuseernas samarbetsråd om ett samarbete. Detta har öppnat flera dörrar för samarbeten och andra organisationer ligger i startgroparna för liknande avsiktsförklaringar.

Under hösten har vi lanserat en svensk version av Wikipedia Education Program som vi kallar Wikipedia i utbildning. Arbetet med programmet inleddes av en praktikant som sedan anställdes för att fortsätta arbetet. Projektet har rönt ett stort intresse bland pedagoger som är intresserade av att använda Wikipedia i undervisningen.

Under hösten genomfördes ett stort strategiarbete som en följd av arbetet med visionen 2011 vilket har lagt en god grund för verksamheten 2013. Året avslutades med rekryteringen av en verksamhetschef, vilken tillträde sin tjänst i mars 2013.

Föreningens utmaning inför 2013 är att finna sätt att även långsiktigt kunna hålla en ekonomisk stabilitet, vilket har blivit än viktigare genom att vi har anställda.

Sida 4-5 Stöd till gemenskapen

Teknikpoolen i användning.
Ett gäng på en fotosafari i Bergslagen.

För att ge stöd till Wikimediagemenskapen så att de kan arbeta på bästa möjliga sätt har vi i år fokuserat på tre områden, teknik, egendrivna projekt och skrivstugor.

Teknikpoolen

Bra teknik som producerar media med hög kvalitet är dyrt. Därför har vi byggt upp en liten arsenal med kameror, videokameror och diverse annan teknik som finns att låna. Under året har den använts för bland annat sportevenemang, mässor och olika utflykter. Föreningen har också ställt upp som referens vid ansökningar om ackrediteringar. Mediet som har producerats har kunnat hålla en hög kvalitet, över 300 filer har fått kvalitetsutmärkningar på Wikimedia Commons. Under 2013 blir fokus på att göra teknikpoolen mer känd i gemenskapen och förhoppningsvis bredda kretsen som lånar utrustning.

Gemenskapens projekt

Gemenskapens projekt är ett initiativ som ska uppmuntra nytänkande och driftighet hos de som hjälper till att göra Wikimedias projekt bättre. En kommitté sattes upp som fick bedöma de enkelt utformade ansökningarna om projektidéer. Beviljade ansökningar har bland annat varit flera inscanningsprojekt, fotosafaris och besök på mässor.

Skrivstugor

För att uppmuntra samarbete och locka nybörjare, genom att de kan få personlig hjälp, har flera skrivstugor arrangerats under året. Tema har bland annat varit fåglar, kvinnor inom teknikvärlden, första världskriget och Göteborg. På de fem skrivstugorna har tillsammans över 40 personer deltagit och de har visat sig vara ett relativt resurssnålt sätt att både skapa material till projekten och utbyta erfarenheter.

Sida 6-7 Kvalitet

Vinnaren i den svenska deltävlingen av Wiki Loves Monuments.
En av bilderna från flygfotoprojektet.

Innehållsdonationer

Under året har vi tecknat ett samarbetsavtal med Centralmuseernas samarbetsråd. Genom samarbetet har ungefär 50 ämnesexperter och kuratorer från de största museerna i Sverige lärt sig redigera Wikipedia och ladda upp bilder till Commons. Många artiklar har skapats och utökats och flera museer har som ett resultat av samarbetet börjat ladda upp små eller stora delar av sina bildarkiv till Wikimedia Commons. En till följd av samarbetet är ett liknande avtal med ArbetSam, Arbetslivsmuseernas samarbetsråd, som under 2013 kommer att leda till att personer, aktiva på större och mindre arbetslivsmuseer, får lära sig att redigera och bidra med material till Wikipedia.

Samarbetet med Riksantikvarieämbetet, RAÄ, utökades och fördjupades i år då de anställde en Wikipedian in Recidense (WiR) och en Wikipedian Developer in Recidense (WDiR). Lennart Guldbrandsson (WiR) höll utbildningar och inspirationsseminarier för personalen i Stockholm och Visby och André Costa (WDiR) byggde tillsammans med utvecklingsavdelningen verktyg för att enkelt flytta material mellan RAÄs databaser och Wikimediaprojekten samt mellan Wikimediaprojekten och RAÄs verktyg, till exempel kringla.nu, som nu visar bilder från Wikimedia Commons.

Wiki Loves Monuments

Wikimedia Sverige var även i år med som arrangör i världens största fototävling, Wiki Loves Monuments. Av de 350 000 bilder som laddades upp av 15 000 fotografer i 33 deltagande länder kom 3 333 bilder från Sverige. 243 personer fotograferade totalt 1 125 olika byggnader, fornminnen och fartyg som ingick i tävlingen. Vinnare i den svenska delen är användare Jorchr med en bild på Vållehögen, en gravhög i Vellinge i Skåne. Bästa svenska bild i den internationella finalen blev Dada.cudlas bild på Brahehus som placerade sig på 33:e plats.

Flygfoton

Under året har undersökningar om hur flygfoton kan publiceras på Wikimedia Commons gjorts. Det har visat sig att ansökningsförfarandet är relativt enkelt om än lite långsamt. En infrastruktur på Wikimedia Commons har skapats för att kunna visa vilka bilder som har ett tydligt godkännande. Idag finns det över 350 bilder uppmärkta som godkända. Lagfrågan har lyfts och fått viss uppmärksamhet. Planer finns på att fortsätta det arbetet med mer konkreta förslag till politiker.

Sida 8-9 Outreach

Möte med politiker på Skolforum.
Nordiskt möte i Göteborg.

Wikipedia i utbildning

Under andra halvan av året tog arbetet gentemot utbildningsvärlden ordentlig fart när vi först hade en praktikant som brann för ämnet och som vi sedan lyckades anställa på heltid och som nu leder satsningen. Med hjälp av frivilliga och samarbetspartners som erbjöd oss plats blev Mötesplats Skola och Skolforum i oktober en plattform som gav oss många nya kontakter som vi nu kan vårda kontinuerligt. Där mötte vi intresserade pedagoger, elever och andra nyfikna som föreningen kommer att kunna samverka med under 2013.

Projekt inleddes till exempel med Kungliga Musikhögskolan och flera workshops om Wikipedia har hållits med många pedagoger, elever och studenter. Vi deltog på Folkforum och Flexlär 2012 med fokus på folkbildning och studieförbund som gav oss vidare ingångar för våren, på sikt vill vi gärna samarbeta tätare med Folkbildningsrådet. Vi fick delta i ett radioprogram på P1, Lärarrummet, om Wikipedia i utbildning hos Per Falk.

Två online-kurser initierades, Wikipedia för ambassadörer samt Wikipediakurs för pedagoger. Båda dessa kommer att vidareutvecklas under 2013 och är i sig en lokalisering av det amerikanska Wikipedia Education Program. I slutet av året blev vi av .SE beviljade ett bidrag för att under 2013 arbeta med människor som läser svenska för invandrare (SFI) tillsammans med GR utbildning.

WikiSkills

WikiSkills är ett EU-finansierat projekt som handlar om att hjälpa lärare att använda wikier i allmänhet och Wikipedia i synnerhet som undervisningsverktyg. Projektet som pågår i kvartsfart under två år började i januari 2012 och kommer att avslutas december 2013. Projektet leds från Schweiz och involverar aktörer från fem olika länder i Europa. Samordningsmöten med de internationella aktörerna har skett under året i Barcelona, Liége och Aten.

En del av arbetet har varit att genomföra en studie bland lärare inom yrkesutbildning om deras wiki-vanor och vilka behov användarna har. Vi har också deltagit i att ta fram en rapport med bland annat en analys av existerande wiki-programvara, jämförelse mellan wikis och andra sociala webb-verktyg, analys av existerande wiki-farmer – alltså wiki som tjänst där man slipper det tekniska underhållet till skillnad från drift av egen installation på egen server.

Vi genomförde under 2012 en introduktionskurs i Stockholm för att lära känna vår målgrupp och deras behov inför de kommande kurserna under 2013. Vi har publicerat en broschyr med några pedagogiska scenarier om wikier i allmänhet som komplement till Wikimedias undervisningsmaterial om Wikipedia. En annan förberedelse inför 2013 är att vi presenterat platserna för kurserna och aktivt börjat söka deltagare. Kurserna har viss spridning över Sverige – Helsingborg, Stockholm och Skellefteå.

Europeana Awareness

Europeana Awareness är ett EU-finansierat projekt som går ut på att anordna en rad event tillsammans med olika GLAM:s i olika europeiska länder där material som finns tillgängligt på Europeana används. Därtill är målet att anordna en internationell fototävling, Wiki Loves Public Art, som fokuserar på offentlig konst. Projektet drog igång för fullt i juni 2012 och kommer att avslutas i december 2013. Huvuddelen av eventen kommer att ske under första halvåret 2013.

Vi genomförde en skrivstuga tillsammans med Humanistiska föreningen vid Stockholms universitet där deltagarna redigerade artiklar relaterade till första världskriget. Vi använde erfarenheter från detta pilotprojekt till att sätta upp en projektsida och erbjuda stöd till att organisera liknade skrivstugor i andra länder, något som resulterat i åtminstone åtta planerade event i flera olika länder.

Vi har under året arbetat med att förberedda flera större event som syftar till att öka samarbetet med andra chapters och skapa nya spännande samarbeten över gränserna med wikimedianer och GLAM:s. Vi har bland annat kommit långt i planerna på en större skrivstuga med mode som tema som kommer att anordnas med Stockholms universitet, Nordiska museet och Europeana Fashion och där mellan 30-50 personer kommer att delta och kommer också att delta i flera konferenser.

Wiki Loves Public Art

En del av Europeana Awareness är fototävlingen Wiki Loves Public Art som kommer att arrangeras för första gången under 2013 med Wikimedia Sverige som ansvarig. Tävlingen är inspirerad av Wiki Loves Monuments och handlar om att dokumentera offentlig konst runt om i världen. Under 2012 har vi förberett tävlingen och byggt upp en egen organisation i Sverige som ska leda tävlingen och skapat kontakt med lokala tävlingsledare i flera länder som kommer anordna egna nationella tävlingar. Vinnarbilderna från den svenska och de olika nationella tävlingarna kommer att gå vidare till en internationell jury som utser vinnarbilderna. Vi har också fått ett större bidrag från Vinnova för att bygga upp en fri databas med offentlig konst i Sverige. Bidraget från Vinnova gjorde det möjligt för Wikimedia Sverige att rekrytera en GLAM-tekniker som kommer vara ett stöd i arbetet under 2013.

Nordiskt samarbete

Vi har arbetat med att stärka samarbetet med våra nordiska systerföreningar. I samband med FSCONS i Göteborg bjöd vi in de nordiska Wikimediaföreningarna till ett möte. Ett konkret resultat av samarbetet var att vi tillsammans med Wikimedia Danmark och Wikimedia Norge skapade en årsbok där vi gemensamt berättade om vår verksamhet och våra aktiviteter.

Sida 10 Ekonomi

Föreningen expanderade verksamhet och budget kraftigt under 2012. En förutsättning för expansionen var stödet från Wikimedia Foundation.

Wikimedia Foundations bidrag är 1 981 682 kr, den största andelen av våra inkomster. Övriga större intäkter är projektbidrag från Europeana, Ynternet Foundation och Stiftelsen Chelha, totalt 509 007.95 kr. Medlemsbidrag och donationer under verksamhetsåret har varit totalt 37 782 kr. Sammanlagt var rörelsens intäkter 2 541 806 kr.

Rörelsens kostnader summeras upp till 2 181 574 kr, vilket resulterar i ett resultat efter finansiella poster på 383 360 kr och ett eget kapital vid årets slut på 483 004 kr. Personalkostnader för i genomsnitt cirka 3 heltidstjänster (4 805 arbetstimmar) var 1 253 448 kr. Ytterligare 1 468 timmar (motsvarande cirka 440 000 kr) rapporterades som ideellt arbete och redovisas inte i resultaträkningen. Kostnaderna delas upp i Quality 52 814 kr (med omfördelade personalkostnader 234 614 kr), Outreach 181 045 kr (770 142 kr), Community support 199 962 kr (274 501 kr) och övriga verksamhetskostnader 1 722 751 kr (870 929 kr).

Resultaträkning
https://donera.wikimedia.se/sv/wmse/audit/public#result
Balansräkning
https://donera.wikimedia.se/sv/wmse/audit/public#balance

Föreningens mål att finansiera 30% av andra halvårets verksamhet 2012 utan bidrag från Wikimedia Foundation har inte uppnåtts. Hela årets verksamhet finansierades med 78% från Wikimedia Foundation. Föreningen kommer att arbeta vidare med att minska beroendet av Wikimedia Foundation genom ett 50%-mål för 2013 och har som mål att ingen enskild bidragsgivare ska stå för mer än 35 procent av budgeten 2014.

Nyckeltal 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Medlemmar (Organisationer) 81 164 203 243 (2) 221 (3) 138 (2)
Arbetstid (FTE) 0 0 0 0 0 4805 (3)
Volontärstid (FTE) - - - - - 1468 (1)
Donationer 2 082.47 130 013.00 7 874.46 297 096.65 79 940.57 21 882.00
Bidrag 0.00 65 999.00 0.00 0.00 147 739.20 2 490 689.95
Rörelseintäkter 10 274.99 210 014.00 16 346.70 320 209.50 241 890.27 2 541 806.41
Rörelsekostnader 4 520.00 107 053.00 42 721.74 63 671.56 466 852.24 2 181 574.16
Resultat 5 754.99 104 799.44 -24 536.04 256 530.21 -224 961.97 383 360.21
Eget kapital 5 754.99 110 554.44 68 075.18 324 605.39 99 643.42 483 003.63

Sida 11 Licenstexter mm

Licenser:

Sida 2: WMSE Styrelse 2012-03-03 DSC 1460.jpg, foto: Holger Motzkau, licens: CC-BY-SA-3.0
Sida 3: WMSE-Wikifem-workshop-2012a.JPG, foto: Axel Pettersson, licens: CC-BY-SA-3.0
Sida 4: Holger Motzkau 05.JPG, foto: Bengt Oberger, licens: CC-BY-SA-3.0
Sida 5: Bergslagssafari 2012 Gruppfoto i Tierp.jpg, foto: Calle Eklund, licens: CC-0-1.0
Sida 6: Vållehög, Södra Åkarp, Vellinge kommun.jpg, foto: Jorchr, licens: CC-BY-SA-3.0
Sida 7: Skeppsholmen 2.JPG, foto: Jan Ainali, licens: CC-BY-SA-3.0
Sida 8, Ibrahim Baylan och Einar Spetz, Skolforum 2012 02.JPG, foto: Axel Pettersson, licens: CC-BY-SA-3.0
Sida 9, Wikimedia Nordic Meeting Göteborg 01.JPG, foto: Bengt Oberger, licens: CC-BY-SA-3.0

Kontaktuppgifter

Postadress
Wikimedia Sverige, Box 500, 101 29 Stockholm
E-post
info(at)wikimedia.se
Twitter
@WikimediaSE
Webbplats
wikimedia.se
Organisationsnummer
802437-8310
Bankgiro
5822-9915

Baksida

Bild 1: Logotypen igen. Bild 2: En inzoomad del av Wikipediagloben utfallande.

Tänk dig en värld där varje människa på den här planeten får fri tillgång till världens samlade kunskap. Det är vårt mål. -- Jimmy Wales

Se även