Verksamhetsplan 2014

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

<< 2013 | 2015 >>

För att hänvisa till ett specifikt mål någonstans kan man ange första bokstaven i målgruppen och siffran för strategin och för målet. Ex. L.2.1 = Tekniska problem som upptäcks rapporteras snabbt. Detta görs till exempel i listan med idéer. Siffrorna anger dock inte prioritetsordning utan är bara för att märka upp dem.

Skribenter

 1. Föreningen skall stödja aktiva skribenter både med kompetens och andra resurser.
  1. Målet är att hjälpa minst 5 wikimedianer med kompetens och arbetstid.
  2. Målet är att hjälpa minst 20 olika wikimedianer med att få tillgång till andra resurser de behöver för att lösa visst problem.
 2. Föreningen skall arbeta för ett mer diversifierat[1] användarunderlag och ett inkluderande klimat med låga trösklar för nya skribenter.
  1. Målet är att få minst 13 nya användare som är aktiva[2] i minst tre månader efter avslutad aktivitet[3] genom Wikimedia Sveriges insats.
 3. Föreningen skall verka för en underlättad kommunikation med och mellan aktiva skribenter.
  1. Målet är att det finns återkommande[4] möten på fem orter i Sverige.
  2. Målet är att föreningen aktivt ger stöd till minst fyra av gemenskapen initierade aktiviteter som är öppna för alla wikimedianer och involverar fler än två personer.
 4. Föreningen skall ge stöd och uppmuntra ämnesexperter av olika slag att bidra aktivt till projekten.
  1. Målet är att testa och dokumentera koncept för att locka ämnesexperter och ge rekommendationer.
  2. Målet är att få 10 artiklar kvalitetsbedömda[5] av ämnesexperter.

Innehållsägare

 1. Föreningen skall skapa och sprida information och kunskap om fria licenser.
  1. Målet är att publicera minst en debattartikel om varför fria licenser är viktigt.
  2. Målet är att skapa ett enkelt sätt att påtala[6] felanvändning av fritt material.
  3. Målet är att minst en presstjänst får stöd att göra det lätt att välja fri licens och användarna förstår vad det innebär.
 2. Föreningen skall påverka myndigheter, offentliga institutioner och organisationer så att de börjar använda fria licenser.
  1. Målet är att minst 10 nya organisationer använder fria licenser för material de distribuerar.
  2. Målet är att minst 50% av de organisationer som släppt material under fria licenser fortsätter att göra det under året.[7]
  3. Målet är att föreningen skall informera om alla organisationer som släpper material under fri licens.[8]
 3. Föreningen skall ge praktiskt stöd till organisationer som vill släppa sitt material under fri licens.
  1. Målet är att ta fram dokumentation/rutiner för hur man för över en större mängd media till Wikimedia Commons som är användbara för GLAM-anställda.
  2. Målet är att alla organisationer som vill släppa sitt material under fri licens skall få det stöd de behöver för att göra det tillgängligt, så att de även kan göra mer själva fortsättningsvis.

Läsare

 1. Föreningen skall verka för en positiv attityd till, och ökad användning av, Wikimediaprojekten och fri kunskap, genom att bedriva både PR och utbildning mot allmänheten och potentiella användare inom Sverige.
  1. Målet är att skapa ett regelbundet nyhetsbrev mot media och allmänheten om Wikimediaprojekten och fri kunskap, vilket har minst 50 abonnenter.
  2. Målet är att öka antalet proaktiva berättelser om Wikimediaprojekt i media[9].
 2. Föreningen skall verka för att projekten ger en bra läsarupplevelse.
  1. Målet är att tekniska problem som upptäcks rapporteras inom en vecka.
  2. Målet är att översättningsgraden till svenska av Wikimediaprojektens gränssnitt ej ska understiga 95% under mer än en månad.[10]
  3. Målet är att nya tillägg från Wikimedia Foundation[11] skall översättas så snabbt att språket inte är ett hinder för aktiveringen.
  4. Målet är att implementera minst en funktion som förbättrar läsarupplevelsen.

Kunskapsspridare (utbildningsinstitutioner)

 1. Föreningen skall verka för att forskning finansierad med offentliga medel skall publiceras under en fri licens.
  1. Målet är att etablera kontakt med tre finansiärer av forskning.
 2. Föreningen skall utbilda lärare att integrera Wikipedia i utbildningen, framförallt genom att stimulera elever och studenter att skriva och aktivt bidra.
  1. Målet är att samarbeta med 2 lärarhögskolor och integrera utbildning om Wikimedia.
  2. Målet är att minst 10 olika kurser på universitet, högskolor och studieförbund skall ha bidragit till att skapa eller sprida fri kunskap.
  3. Målet är att framhålla och marknadsföra minst två goda exempel på hur Wikipedia kan användas i utbildningen.
  4. Målet är att ta fram ett färdigt paket för gymnasium med tydlig koppling till läroplanen som direkt kan användas av skolor. [12]
  5. Målet är att 20 klasser får utmärkelse för tillräckligt bra bidrag i Återkopplingssystemet.[13]

Främjare av kunskap

 1. Föreningen skall verka för att fri kunskap och fria licenser hamnar på den politiska agendan.
  1. Målet är att etablera nya, och underhålla befintliga, relationer med opinionsbildare och beslutsfattare.
  2. Målet är att öka samarbetet med likasinnade organisationer.
  3. Målet är att ta fram en strategi för opinionsbildning.
 2. Föreningen skall påverka övergripande myndigheter att uppmuntra användandet av Wikimedias projekt inom sina områden.
  1. Målet är att nyckelpersoner på övergripande myndigheter förs samman i ett möte arrangerat av föreningen.

Föreningen

Föreningen skall bedriva en professionell och långsiktig verksamhet, understödd av en stor och aktiv medlemsbas. Föreningen skall ha en god relation med Wikimediagemenskapen och vara en respekterad röst i svenska samhället.

 1. Målet är att föreningen har minst 500 medlemmar.
 2. Målet är att minst 50 frivilliga engagerar sig i projekt administrerade av Wikimedia Sverige.
 3. Målet är att varje styrelsemedlem deltar i minst en extern styrelseutbildning.
Kommunikation
 1. Målet är att i snitt ha 2 000 unika besökare per månad på wikimedia.se.
 2. Målet är att Wikimedia Sverige och dess projekt är synliga internationellt med minst 20 blogginlägg på Wikimedia Foundation blogg och/eller i The Signpost.
 3. Målet är att skicka uppdateringar i varje måndastemabrev till den internationella gemenskapen.
Fundraising
 1. Målet är att vi får minst 250 000 kronor i organisationsbidrag 2014 från annan part än Wikimedia Foundation.
 2. Målet är att vi alltid har säkrade inkomster för minst 6 månader framåt.
 3. Målet är att vi har pågående konversation med möjliga kandidater till icke-projektfinansierande/långsiktiga donatorer.
 4. Målet är att budgeten år 2015 är till mindre än 50% beroende av en enskild finansiär.


Noter

 1. Diversifierat användarunderlag:
  kvinnor
  skribenter som är talare av språk andra än de största Wikipediaversionerna
  skribenter äldre än 60 år
 2. Aktiva: >5 redigeringar/månad
 3. Den första avslutade aktiviteten, om användaren återkommer på flera aktiviteter nollställs inte räknaren.
 4. Minst fyra gånger/år.
 5. individuellt granskade artiklar med åtgärdningsbara kommentarer
 6. till den som har använt materialet felaktigt
 7. Under förutsättning att organisationerna har mer material att släppa. Med material avses ej skrivna artiklar utan material som tillgängliggörs på annat sätt 2013 genom föreningens verksamhet. Fram till och med 2013 var det 17 organisationer.
 8. T ex på webbplats, pressmeddelanden eller Wikimedia Sveriges blogg.
 9. Med media avses en kanal som i huvudsak behandlar media, det vill säga till exempel inte en myndighets vanliga blogg. Under 2013 hade vi 21 sådana.
 10. MediaWiki (most used) och Extensions used by Wikimedia
 11. avsedda för allmän aktivering
 12. Paketet skall omfatta övningar, kontakter med frivilliga, annat läromaterial med mera, samlat på en enkel webbportal, som innehåller förklaring av innehållet.
 13. Gäller för högstadium, gymnasium och SFI.

Se även