Verksamhetsberättelse 2021/Story: Vi utvecklar en Helpdesk för rörelsens innehållspartnerskap

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är en översatt version av sidan Annual Report 2021/Story: Developing a Helpdesk for the movement's content partnerships. Översättningen är till 100 % färdig och uppdaterad.
Access
2021

I den här Storyn fokuserar vi på hur vi har lagt grunden till en ny typ av tjänst för Wikimediarörelsen – en helpdesk. I vårt hårda arbete har vi sett till att helpdesken som vi håller på att ta fram verkligen tillgodoser rörelsens behov, stödjer många olika sorters aktörer och att resultaten är användbara på Wikimediaplattformarna.

För att skapa en framgångsrik Helpdesk måste vi ta reda på den globala gemenskapens behov. Många frågor återkommer över hela världen.

Under 2021 började Wikimedia Sverige experimentera med ett initiativ till en tematisk hubb för innehållspartnerskap. Tematiska hubbar har ännu inte formellt implementerats inom rörelsen, men vi hade kapaciteten, finansieringen och viljan att testa olika metoder och se vad som skulle kunna fungera – eller inte.

En central del av initiativet är en helpdesk. Flera Wikimediaorganisationer och rörelsens volontärer vill arbeta med partners för tillgängliggöra mer innehåll på plattformarna, men de kanske saknar kunskap eller resurser. Vår tanke är att helpdesken ska en plats dit de kan vända sig för den hjälp de behöver för att övervinna hinder på vägen mot lyckade innehållspartnerskap.

Idén ter sig tämligen enkel, men flera utmaningar kristalliserar sig direkt:

  • Hur vet vi vilken hjälp som behövs?
  • Hur vet vi vilka vi ska hjälpa?
  • Hur kan vi rikta vår hjälp så att resultaten blir användbara för Wikimediaplattformarna?

För att svara på den första frågan satte vi igång med en omfattande behovsundersökning. Våra medarbetare intervjuade över 50 personer från rörelsen som representerade knappt 40 Wikimediaorganisationer. När vi sammanfattade insikter från intervjuerna blev det tydligt att många håller med om att det behövs mer resurser, kunskap, utbildning och praktiskt arbete tillsammans. Det efterfrågas även mer stöd kring samverkan, kapacitet, verktyg och lärande. Insikterna kommer att användas som vägledning för helpdeskens arbete både under 2022 och framöver.

Behovsundersökningen är dock bara början på ett svar. Resurserna är knappa och vi måste hjälpa till där de behövs som mest. Hur vet vi då vilka vi ska hjälpa? Det är viktigt för oss att det inte är Wikimedia Sveriges medarbetare som svarar på den här frågan. Vi känner bara till vissa delar av rörelsen och vår förståelse är begränsad av det sammanhang vi arbetar i. För att säkerställa att innehållspartnerskapsinitiativet verkligen stödjer många olika sorters aktörer inom rörelsen tog vi fram ett koncept för en expertkommitté, vars roll är att styra initiativet och prioriteringsordna insatser i behov av hjälp. Expertkommittén bildades under andra halvan av 2021 och målet är att de ska börja arbeta under första kvartalet 2022.

Vi väntar fortfarande på att expertkommitténs arbete ska sätta igång och har därför inte kommunicerat ut brett om helpdesken. Vi behöver däremot utveckla en fungerande arbetsmodell för kommittén och ville därför börja jobba med ett verkligt exempel. En stor Wikimediaorganisation kontaktade oss med en omfattande förfrågan, så nu får kommittén som sin allra första uppgift att hitta ett bra sätt att bemöta den.

Expertkommittén kommer att definiera de övergripande principer och prioriteringar som ska styra deras arbete. Samtidigt är det av störst vikt för oss att allt innehåll som görs tillgängligt som ett resultat av innehållspartnerskapsinitiativet är användbart på Wikimediaplattformarna: att ladda upp hundratusentals filer utan någon tydlig plan ger visserligen fina siffror, men inte så värst mycket mervärde för volontärer eller läsare. Som ett sätt att tackla den här utmaningen har vi också inlett samtal med flera tematiska grupper inom rörelsen, exempelvis dem som anordnar de globala Wiki Loves Earth- och Wiki Loves Monuments-tävlingarna, för att undersöka hur hubbens insatser kan vara behjälpliga i deras eget arbete.

Sammanfattningsvis har vi arbetat hårt under 2021 för att utveckla helpdeskkonceptet och se till att hubben för innehållspartnerskap kan bli en tjänst för hela rörelsen, inte bara för några få. Slutligen måste vi tillägga att det finns, naturligtvis, en gräns även för hubbens arbete. Vi kan inte, och ska inte, göra allt. Andra aktörer måste bygga på sin kapacitet, andra har kunskaper och erfarenheter vi saknar. Som en central del av hubben för innehållspartnerskap kommer vi därför att även engagera experter från andra delar av rörelsen så snart vi får en förfrågan som skulle kunna besvaras av någon annan på ett bättre sätt. Dessutom hoppas vi att helpdesk-modellen, om den blir lyckad, kan fungera som ett gott exempel och en möjlig modell för andra hubbar inom rörelsen, som kan ge praktiskt stöd inom andra områden.