Årsmöte 2021/Motioner

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Platshållare inför årsmötet.

Enligt stadgarna: "Varje medlem har rätt att lägga motioner till årsmötet. Dessa skall ha inkommit till styrelsen senast sex veckor innan årsmötet." Du kan mejla din motion till styrelsen@wikimedia.se.

Nedan följer ett förslag på hur en motion kan se ut. Den har en titel, en bakgrund och så själva förslaget man fattar beslut om. Detta förslag kallas yrkande eller att-sats, eftersom man föreslår årsmötet ATT besluta om något. Det är bra om det framgår tydligt vad som är själva att-satserna, eftersom man inte fattar beslut om bakgrundstexten utan bara yrkandena.

Titel på motionen

Som inledning på motionen är det bra att beskriva det upplevda problemet, och vad som är den föreslagna lösningen. Detta hjälper andra medlemmar att förstå sammanhang, bakgrund och möjligheter kopplat till motionen.

Förslag till beslut

Att göra x

Att göra y

Införande av klimatpåverkansredovisning

Abbe98 (diskussion) 12 mars 2021 kl. 22.08 (CET)[svara]

Bakgrund

Wikimedia Foundation publicerar sedan 2018 uppgifter om dess koldioxidavtryck från aktiviteter såsom servrar och resor. Dessa uppgifter ligger numera grund till försök att reducera WMFs klimatpåverkan.[1] Wikimedia Sverige har vid flertalet tillfällen lyft klimatengagemanget inom Wikimediarörelsen bland annat på sin blogg. I samband Wikimania i Stockholm 2019 så publicerades uppskattade uppgifter om konferensens koldioxidavtryck[2]. Wikimedia Sverige redovisar dock idag inte föreningens klimatpåverkan.

Förslag

Här föreslås att Wikimedia Sverige likt Wikimedia Foundation[3] minst årligen ska publicera uppgifter om föreningens koldioxidavtryck och övrig klimatpåverkan. Vidare föreslår motionen att detta bör gälla både för aktiviteter utförda och finansierade av Wikimedia Sverige.

Koldioxidavtryck (genom till exempel CO2e[4]) och övrig klimatpåverkan skulle till exempel kunna redovisas för följande kategorier:

  • Resor
  • Konsumtion
  • Digital-interaktion (videomöten, hemsida etc)
  • Kontor

Resultat

Förhoppningen är att redovisning av uppgifterna ovan inte bara skulle ge föreningens medlemmar och allmänheten insyn utan också att informationen skulle kunna vara ett stöd till WMSEs personal och styrelse i framtida beslut och vid kravställning mot tredje part.

  1. https://meta.wikimedia.org/wiki/Sustainability#Wikimedia_Foundation_strategic_sustainability_roadmap
  2. https://wikimania.wikimedia.org/wiki/2019:Carbon_offsetting
  3. https://meta.wikimedia.org/wiki/Sustainability#Wikimedia_Foundation_sustainability_timeline,_reports,_and_more
  4. https://sv.wikipedia.org/wiki/Koldioxidekvivalent

Styrelsens yttrande

Styrelsen tackar för motionen. Styrelsen håller med om att det är viktigt att visa vilken klimatpåverkan föreningens verksamhet har. Samtidigt konstaterar styrelsen att det varierar om/hur efterfrågade uppgifter kan fås fram på ett sätt som säkerställer kvalitet i uppgifterna och inte medför alltför mycket arbete. Vissa av de efterfrågade uppgifterna, t.ex. resor, kan enkelt fås fram genom resebyrån, medan uppgifter om kontoret kan kräva mer insatser, och vi vet inte om uppgifterna kan lämnas av hyresvärden i dagsläget.

Styrelsen föreslår årsmötet besluta:

att ge styrelsen och kansliet i uppdrag att arbeta med frågan och redovisa förslag till klimatpåverkansredovisning till nästa årsmöte, men påbörja mätningar, där det är möjligt, redan under detta året.

Begränsa antalet ombudsröster

André Costa, 23 februari 2021 kl. 12.38 (CET)[svara]

3 § av våra stadgar gör det tydligt att organisationsmedlemmar har rösträtt ("Varje medlem har en röst.") och indirekt att deras röst sker via ombud ("Röstning genom ombud är ej tillåten för fysiska personer.")

Detta öppnar upp för en situation där en enskild medlem kan agera ombud för flera organisationer under ett årsmöte. Svensk Insamlingskontroll har ett krav på 90-konto ägare där det inte är tillåtet att "en person kontrollerar >25% av rösterna". Denna lucka i våra stadgar bör därmed åtgärdas.

För att åtgärda denna lucka föreslås att en av de tre förslagen nedan antas och att formuleringen där läggs till 3 § Årsmöte.

Förslag till beslut

Förslag 1
 Organisationsmedlemmar kan inte rösta. Ändra den första meningen av den tredje paragrafen från Varje medlem har en röst. till Varje fysisk medlem har en röst..
Förslag 2
Tillåt bara att någon är ombud för en organisation. Lägg till följande till slutet av den tredje paragrafen: En fysisk person får enbart rösta som ombud för en (1) organisation.

(Förslag 2 möjliggör tekniskt sett att en person har två röster (en som organisationsombud samt en som privat medlem). Om vi vill begränsa detta är förslag 3 aktuellt.)

Förslag 3
Tillåt bara att någon röstar som individ eller som ombud för en organisation. Lägg till följande till slutet av den tredje paragrafen: En fysisk person får enbart rösta som ombud för en (1) organisation eller som individ.

Styrelsens yttrande

Styrelsen tackar för motionen. Styrelsen håller med om problemet, som motionären beskriver. Rösträtten på årsmötet regleras i föreningens stadgar 3 § Årsmöte "Varje medlem har en röst. Alla medlemmar i föreningen har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på mötet. Närvaro- och yttranderätt tillkommer även föreningens revisorer. Medlem saknar rösträtt, i ärende som rör egen ansvarsfrihet och/eller arvodering, och räknas i sådana frågor som neutral. Röstning genom ombud är ej tillåten för fysiska personer."

Motionären lämnar tre förslag till hur stadgarna kan ändras och styrelsen anser att ändring bör ske enligt förslag 1, det vill säga ändra första meningen till “Varje fysisk medlem har en röst.”, då det bäst minskar risken för oklarheter om vem deltagarna representerar på årsmötet. Styrelsen föreslår även att sista meningen görs tydligare.

Styrelsen föreslår årsmötet besluta:

att bifalla motionens förslag 1 och ändra stadgarna 3 § Årsmöte till: "Varje fysisk medlem har en röst. Alla medlemmar i föreningen har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på mötet. Närvaro- och yttranderätt tillkommer även föreningens revisorer. Medlem saknar rösträtt, i ärende som rör egen ansvarsfrihet och/eller arvodering, och räknas i sådana frågor som neutral. Röstning genom ombud är ej tillåten."

Läromedel för förskoleklassens och grundskolans elever

Inlämnad av Rolf Ekelund, filosofie magister, utbildad ämneslärare, tidigare läromedelsförläggare (via mejl till styrelsen, upplagd på wikin av --Historiker (diskussion) 14 mars 2021 kl. 19.38 (CET))[svara]

Uppdrag:

Att sammanställa, producera och publicera artiklar som sammantagna motsvarar det centrala innehållet i samtliga förskoleklassens och grundskolans teoretiska ämnen enligt gällande läroplaner.

Målgrupp:

Elever i förskoleklassen och grundskolans nio årskurser.

Mål:

Att underlätta och stödja elevers lärande, såväl i skolan som på fritiden.

Förslag till årsmötet:

- Att tillsätta en arbetsgrupp som ges uppgiften att undersöka förutsättningarna för Wikimedia Sverige att realisera det i motionen skisserade uppdraget.

Styrelsens yttrande

Styrelsen tackar för motionen. Styrelsen finner att intentionen i motionen är god, men konstaterar samtidigt att det kan bli ett alldeles för stort arbete för den arbetsgrupp, som föreslås tillsättas, och att föreningen inte har resurser för att utföra det arbetet. Styrelsen är inte heller övertygad om att Wikimedia Sverige är den part som bäst driver denna fråga. Däremot finner styrelsen att det är inom föreningens verksamhet att kunna ställa upp som dialogpartner, i det fall andra organisationer driver frågan.

Styrelsen föreslår årsmötet besluta:

att uttala att Wikimedia Sverige kan ställa upp som dialogpartner i det fall någon, eller några, andra organisationer, driver frågan om läromedel för förskoleklassens och grundskolans elever,

att därmed anse motionen besvarad.