Årsmöte 2020

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Mattias Blomgren under Wikipediadagen 2019 vilken ägde rum i direkt anslutning till årsmötet.
Presentationsmaterial för Wikimedia Sveriges årsmöte 2020.
<< 2019 | 2021 >>
 • Plats: Digitalt årsmöte - se information nedan och på undersidorna till årsmötet.
 • Datum: Lördag 25 april 2020
 • Tid: Årsmöte 10.30–13.00
 • Anmälning: Anmäl dig här [länk]
 • Motioner: Enligt stadgarna: "Varje medlem har rätt att lägga motioner till årsmötet. Dessa skall ha inkommit till styrelsen senast sex veckor innan årsmötet." Du kan mejla din motion till styrelsen@wikimedia.se. Motionstiden utgick lördag 14 mars 2020.

Föredragningslista

 1. Årsmötets öppnande
 2. Årsmötets godkännande av genomförande av digitalt årsmöte
 3. Fastställande av röstlängd för mötet
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av justerare, tillika rösträknare
 6. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
 7. Fastställande av föredragningslista
 8. Verksamhetsberättelse samt årsredovisning med balans- och resultaträkning
  1. Verksamhetsberättelse 2019
  2. Årsredovisning 2019
 9. Fastställande av balans- och resultaträkning, samt beslut om handhavande av uppkommen vinst eller förlust
 10. Revisionsberättelse
  1. Revisionsberättelse 2019
 11. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 12. Information om verksamhetsplan och budget för innevarande år
  1. Verksamhetsplan 2020
  2. Budget 2020
 13. Godkännande av förslag till verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar för nästkommande år
 14. Motioner och propositioner
 15. Fastställande av medlemsavgift för följande år
  1. Styrelsens förslag till beslut att medlemsavgiften 2021 fastställs till minst 100 kr för privatpersoner, 500 kr för stödmedlemskap och minst 5 000 kr för organisationsmedlemmar, vilket innebär en höjning av medlemsavgiften för organisationsmedlemskap från 1 000 kr. Styrelsen föreslår vidare att medlemsavgifter inbetalade i sista kvartalet skall gälla även nästkommande år.
 16. Val av ordförande – Kandidatlista
 17. Val av styrelseledamöter – Kandidatlista
 18. Val av revisorer och revisorssuppleanter – Kandidatlista
 19. Val av valberedning och sammankallande – Kandidatlista
 20. Övriga frågor
 21. Årsmötets avslutande

Distansdeltagande

Hur deltar jag i årsmötet med Zoom?

På den här sidan har vi sammanställt instruktioner, inklusive filmer, för hur du använder videokonferenssystemet Zoom. Läs också gärna Mötesordningen inför mötet, där vi beskriver hur mötet tekniskt och praktiskt kommer att gå till.

Du som anmält dig till årsmötet samt är medlem kommer att få en länk samt mötes-ID och lösenord via mejl för att koppla upp dig i videokonferensen. Anslut till Zoom via dator, app i telefonen eller genom att ringa in till mötet.

Varför har ni valt de verktyg ni valt?

Vi kommer att använda Zoom genom vår samarbetspartner Kungliga Biblioteket för att ordna årsmötet. Beslutet att använda Zoom har föregåtts av en utredning gjord av Wikimedia Sveriges kansli. Utredningen utgick från att ett formellt årsmöte skulle kunna genomföras så säkert och inkluderande som möjligt. Vi är mycket tacksamma för att vi kan samarbeta med Kungliga Biblioteket om detta.

För att säkerställa att personuppgifterna hos alla deltagare på årsmötet hanteras korrekt, kommer vi att genomföra årsmötet på Kungliga Bibliotekets Zoom-konto. Detta eftersom Kungliga Biblioteket använder egna servrar, placerade i Sverige, för att hålla Zoom-möten. Om vi istället hade använt föreningens Zoom-konto hade vi inte kunnat säkerställa var servrarna för vårt samtal finns placerade.

Vi är mycket tacksamma för att vi får låna Kungliga Bibliotekets resurser för att genomföra årsmötet!

Hur har årsmötet kommunicerats?

Den första kallelsen till årsmötet gick ut den 10 mars. Då var ambitionen att genomföra ett årsmöte på plats på Kungliga Biblioteket.

Den 16 mars gjordes ett utskick till alla medlemmar om att årsmötet kommer att genomföras digitalt istället för, som tidigare annonserats, fysiskt.

Instruktioner till hur Zoom används i samband med årsmötet publicerades under årsmötessidan den 8 april. Ett nytt utskick gjordes till samtliga medlemmar i medlemsregistret den 15 april, där även instruktionerna till Zoom och inbjudan till tre testmöten fanns länkade. Dagen innan årsmötet gjordes ett utskick till samtliga anmälda deltagare med länken till mötete. Samma dags som årsmötet hölls gjordes ett utskick till samtliga betalande medlemmar i föreningen med länk till mötet samt länk till youtubesändningen där mötet streamades.

Protokoll

Mötesprotokoll/Årsmötesprotokoll 2020-04-25