Årsmöte 2020

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Mattias Blomgren under Wikipediadagen 2019 vilken ägde rum i direkt anslutning till årsmötet.
<< 2019
 • Plats: Digitalt årsmöte - mer information kommer!
 • Datum: Lördag 25 april 2020
 • Tid: Årsmöte 10.30–13.00
 • Anmälning: Anmäl dig här [länk]
 • Motioner: Enligt stadgarna: "Varje medlem har rätt att lägga motioner till årsmötet. Dessa skall ha inkommit till styrelsen senast sex veckor innan årsmötet." Du kan mejla din motion till styrelsen@wikimedia.se. Motionstiden utgick lördag 14 mars 2020.

Föredragningslista

 • Årsmötets öppnande
 • Fastställande av röstlängd för mötet
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • Val av justerare, tillika rösträknare
 • Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
 • Fastställande av föredragningslista
 • Verksamhetsberättelse samt årsredovisning med balans- och resultaträkning
 • Fastställande av balans- och resultaträkning, samt beslut om handhavande av uppkommen vinst eller förlust
 • Revisionsberättelse
 • Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 • Information om verksamhetsplan och budget för innevarande år
 • Godkännande av förslag till verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar för nästkommande år
 • Motioner och propositioner
 • Fastställande av medlemsavgift för följande år
  • Styrelsens förslag till beslut att ?.
 • Val av ordförande – Kandidatlista
 • Val av styrelseledamöter – Kandidatlista
 • Val av revisorer och revisorssuppleanter – Kandidatlista
 • Val av valberedning och sammankallande – Kandidatlista
 • Övriga frågor
 • Årsmötets avslutande

Distansdeltagande

Wikimedia Sverige kommer att genomföra årsmötet helt digitalt. Mer information kommer.

Protokoll

Mötesprotokoll/Årsmötesprotokoll 2020-04-25