Mötesprotokoll/Årsmötesprotokoll 2020-04-25

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Mötesprotokoll för Wikimedia Sveriges årsmöte 2020-04-25, digitalt årsmöte. Mötet pågick 10:42-13.33.

Justeras:

Ordförande: Ulrika Eklund 8 maj 2020 kl. 14.56 (CEST)
Sekreterare 1: Josefine Hellroth Larsson (WMSE) (diskussion) 27 april 2020 kl. 13.25 (CEST)Svara[svara]
Sekreterare 2: Eric Luth (WMSE) (diskussion) 27 april 2020 kl. 13.52 (CEST)Svara[svara]
Justerare 1: Ainali (diskussion) 27 april 2020 kl. 14.43 (CEST)Svara[svara]
Justerare 2: Gail Watt 13 maj 2020 kl. 20.03

Årsmötets öppnande

Föreningens ordförande Mattias Blomgren hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet, och konstaterade att det är ett särskilt tillfälle då vi möts helt digitalt.

 • Mattias Blomgren förklarade årsmötet för öppnat.

Årsmötets godkännande av genomförande av digitalt årsmöte

Ordförande Mattias Blomgren beskrev de särskilda omständigheterna kring årets årsmöte:

"Styrelsen har den 14 mars 2020 beslutat att till följd av covid-19/coronapandemin genomföra årsmötet 2020 helt digitalt. Styrelsen vill betona att detta är ett undantag i en mycket speciell situation och att styrelsens principiella inställning är att årsmötet skall vara fysiskt."

 • Mötet godkände att årsmötet genomförs digitalt.

Fastställande av röstlängd för mötet

 • Röstlängden fastställdes till de 33 medlemmar som anslutit till mötet.

Val av ordförande och sekreterare för mötet

 • Ulrika Eklund valdes till ordförande.
 • Josefine Hellroth Larsson samt Eric Luth valdes till sekreterare.

Val av justerare, tillika rösträknare

 • Jan Ainali och Gail Watt valdes till justerare tillika rösträknare.

Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande

Josefine Hellroth Larsson föredrog att kallelsen hade skickats ut den 10 mars där platsen angavs till Kungliga Biblioteket, och att en ny kallelse med anledning av digitalt möte gjordes den 16 mars.

 • Mötet ansåg att årsmötet var stadgeenligt kallat.

Fastställande av föredragningslista och mötesordning

Valberedningen föreslog att punkten “Fastställande av antalet ledamöter i förbundsstyrelsen” skulle läggas till som punkt 16a.

 • Mötet godkände föredragningslistan med gjort tillägg.

En mötesordning om hur mötet ska genomföras har också lagts upp bland handlingarna inför mötet.

 • Mötet godkände mötesordningen utan ändringar eller tillägg.

Verksamhetsberättelse samt årsredovisning med balans- och resultaträkning

Verksamhetschef John Andersson redogjorde för Verksamhetsberättelse 2019, genom att berätta om några höjdpunkter från året, samt redogjorde för Årsredovisning 2019.

 • Årsmötet biföll Jans förslag och dessa siffror kommer att läggas till handlingarna.
 • Röstlängden justerades till 37 närvarande ombud
 • Mötet beslutade att lägga Verksamhetsberättelse 2019 och Årsredovisning 2019 till handlingarna.

Fastställande av balans- och resultaträkning, samt beslut om handhavande av uppkommen vinst eller förlust

 • Mötet antog balans- och resultaträkningen, samt beslutade att 2019 års vinst om 531 718 kronor överförs till nästa års räkning.

Revisionsberättelse

Mötets ordförande redogjorde för Revisionsberättelse 2019.

 • Mötet beslutade att lägga revisionsberättelserna till handlingarna.

Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

 • Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Styrelsens ledamöter deltog ej i beslutet.

Information om verksamhetsplan och budget för innevarande år

Styrelsens ordförande Mattias Blomgren redogjorde för Verksamhetsplan 2020 samt Budget 2020. Mötet delades upp i smågrupper för att deltagarna skulle kunna diskutera dokumenten och se om det uppstått några frågor eller funderingar. Därefter återsamlades mötet.

 • Jan Ainali yrkade att verksamhetsmålen (1.7) fastslås istället för att planeras (eftersom att en tredjedel av året redan har gått).
 • Beslutet justerades i enlighet med förslaget.
 • Jan Ainali yrkade att uppfyllelse av verksamhetsmålen (som hittas under Verksamhetsplan 2020/Tabell över program, strategi och mål) bifogas i möteshandlingarna till årsmötet nästa år.
 • Mötet beslutade i enlighet med Jan Ainalis förslag.
 • Under Wikispeech – Talresursinsamlaren 2019 upptäcktes ett skrivfel där 2019 skrivits istället för 2020 i meningen "Under 2019 förväntas utvecklingen av talresursinsamlaren ske i parallell med kontinuerliga förbättringar av den text-till-tal-lösning som utvecklats i det ursprungliga Wikispeech-projektet så att det kan lanseras som betaversion på svenska, engelska och arabiska."
 • Beslutet justerades till att avse innevarande år.
 • 2020 års verksamhetsplan och 2020 års budget fastslogs och lades till handlingarna.

Förslag till verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar för nästkommande år

Mattias Blomgren samt John Andersson svarade på frågor med anledning av underlaget kring verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar för 2021.

 • Mötet godkände styrelsens förslag till verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar för 2021.

Motioner och propositioner

Motion från medlem: Motion angående en världsröstning

 • Styrelsen föreslog att motionen anses besvarad.
 • Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Uppföljning av motion från 2018

Vid årsmötet 2018 gav mötet styrelsen i uppdrag att utreda motionen “Delta i årsmötet på distans”. Förslaget återremitterades 2019 och redovisas nu 2020. Styrelsens ordförande Mattias Blomgren redogjorde för hur styrelsen följt upp motionen.

Det uppstod frågor med anledning av att vi nu ändå genomför årsmötet digitalt, och om detta gett styrelsen anledning att ändra sitt svar. Styrelsen konstaterade att deras förslag kvarstår men att det kan finnas anledning att se över tekniska lösningar framöver för de som ska följa mötet på distans.

 • Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Fastställande av medlemsavgift för följande år

 • Styrelsen föreslog en förändring kring medlemsavgiften för organisationsmedlemmar i form av en ökning från 1 000 kr till 5 000 kr. Övriga medlemsavgifter föreslogs vara oförändrade.

Frågor uppstod kring medlemsavgiften för organisationsmedlemmar, om den är för hög för ideella föreningar samt om det skulle gå att testa ett gratis medlemskap under en period innan medlemsavgiften betalas.

 • Jan Ainali yrkade på att ändra den sista meningen till: “Styrelsen föreslår vidare att medlemsavgiften för nya medlemmar inbetalade i sista kvartalet skall gälla även nästkommande år.”
 • Per-Åke Wilhelmsson yrkade att allmännyttiga ideella föreningar ska betala minst 1 000 kr och övriga organisationsmedlemmar 5000 kr
 • Holger Motzkau yrkade att medlemsavgiften för organisationsmedlemmar fastställs till minst 1 000 kr. Detta jämkades med Per-Åkes förslag.
 • Rafael Altez Calderon yrkade på att bjuda en gratis prövovtid till relevanta ideella organisationer att vara medlem, och självklart bjuda billigare medlemskap till föreningar och 5 000 kr för företag


 • Medlemsavgiften för 2021 fastställdes till minst 100 kr för privatpersoner samt minst 500 kr för stödmedlemskap.
 • Mötet beslutade att medlemsavgiften för organisationsmedlemmar för 2021 ska vara 5 000 kr.
 • Med röstsiffrorna 15 mot 14 avslogs Per-Åke och Holgers förslag.
 • Rafaels förslag föll med anledning av föregående beslut.
 • Mötet beslutade att bifalla Jan Ainalis förslag.

Valärenden

Beslut om antalet ledamöter i Wikimedia Sveriges styrelse

Valberedningens sammankallande Anders Wennersten föredrog förslaget till 8 ledamöter samt en ordförande.

 • Mötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag

Val av ordförande

Valberedningens sammankallande Anders Wennersten informerade om Kandidater.

 • Mötet valde enhälligt Mattias Blomgren till ordförande för föreningen för en tid av ett år.

Val av styrelseledamöter

Valberedningens sammankallande Anders Wennersten informerade om Kandidater

De ledamöter som valdes 2019 och kvarstår ytterligare ett år är

 • Bengt Oberger
 • Ylva Pettersson
 • Brit Stakston
 • Sofie Jansson
 • Göran Konstenius

Valberedningen föreslog följande kandidater:

 • Sven-Erik Jonsson (omval 2 år)
 • Johanna Berg (nyval 2 år)
 • Sofie Wennström (nyval 2 år)
 • Mötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

Val av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningens sammankallande Anders Wennersten informerade om Kandidater.

 • Mötet valde följande personer:
  • Revisor med fokus på verksamheten: Kristoffer Mellberg (omval)
  • Auktoriserad revisor: Maria Jalkenäs från Grant Thornton (omval)
  • Revisorssuppleanter: Ana Durán och Jonny Greinsmark (omval)

Val av valberedning och sammankallande

Mötets ordförande redogjorde för kandidater till valberedningen.

 • Mötet valde följande personer till valberedningen:
  • Anders Wennersten (omval)
  • Dan Frendin (omval)
  • Kristina Berg (nyval)
  • Elza Dunkels (nyval)
  • Harald Andersson (nyval)
 • Mötet valde Kristina Berg till sammankallande i valberedningen.

Övriga frågor

 • Mötet beslutade att publicera filmen från årsmötet i efterhand, med undantag för valärendena.
 • Styrelsens ordförande Mattias Blomgren tackade avgående styrelseledamöter Elza Dunkels och Kristina Berg. Mattias tackade också övrig styrelse, både nya och gamla anställda på kansliet, verksamhetschef John Andersson, mötesordförande Ulrika Eklund och alla närvarande medlemmar.

Årsmötets avslutande

 • Styrelsens ordförande Mattias Blomgren förklarade årsmötet 2020 för avslutat.