Årsmöte 2019/Motioner

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Inga motioner har inkommit till årsmötet 2019.

Uppföljning av motioner från årsmöte 2018

Till årsmötet 2018 inkom motioner om möjlighet att delta i årsmötet på distans, samt om införande av livstidsmedlemskap. Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att utreda frågorna och återkomma med förslag. Nedan redovisas styrelsens utredningar och förslag.

Delta i årsmötet på distans

Det har under året undersökts möjligheter för att göra det möjligt att delta i årsmötet på distans genom att följa årsmötet, vara upptagna i röstlängden och utöva sin rösträtt på årsmötet. Flera olika tekniska möjligheter har undersökts, där vissa är gratis, andra har en årsavgift och andra medför en kostnad per möte. Ett antal risker i form av tekniska problem, vilka skulle kunna medföra att distansdeltagare till exempel ej kan utöva sin rösträtt, har belysts.

Styrelsen beslöt att:

  • Streaming av årsmötets scen kan göras under förutsättning att årsmötet 2019 så beslutar. Skulle någon av årsmötesdeltagarna vara däremot, kommer streaming inte att ske.
  • Till nästa årsmöte (2020) kommer det i inbjudan framgå att anmälan till deltagande på distans skall göras senast sex veckor i förväg. Om intresse för distansdeltagande finns, det vill säga att minst fem medlemmar anmält sig, anordnas distansdeltagande med möjlighet till deltagande i omröstningar, om inga hinder gällande stadgar och teknik visar sig.
  • Möjligheterna till resebidrag för deltagande i årsmötet på plats kvarstår, oavsett införande av möjligheter till distansdeltagande.

Införande av livstidsmedlemskap

Det har under året utretts fördelar och nackdelar med införande av livstidsmedlemskap. Bland fördelarna märks att de som bryr sig om verksamheten, men som under en tid inte engagerar sig, har enklare att stanna kvar och att det är en service åt föreningens medlemmar då de inte behöver göra en inbetalning varje år. Bland nackdelarna finns förlorade intäkter, att politisk påverkan kan ifrågasättas om medlemmar inte aktivt tar beslut eller är engagerade och att stadgarna kan behöva justeras, vilket då innebär en fördröjning av ansökan till 90-konto.

Styrelsen beslöt att:

  • Styrelsen beslöt att inte införa livstidsmedlemskap då det är en värderingsdriven förening där medlemmar bör fatta aktiva beslut år från år. Däremot skall det underlättas att betala avgiften, liksom donationer, genom autogiro.