Mötesprotokoll/Protokoll 2019-03-16

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Historiker (diskussion) 27 april 2019 kl. 20.54 (CEST)[svara]
Justeringsman Kriber (diskussion)


Tid
Lördag 16 mars 2019 klockan 10.30–17.15 på kontoret.
Närvarande
Mattias Blomgren. Ylva Pettersson, Kristina Berg, Brit Stakston, Bengt Oberger, Sven-Erik Jonsson, Sofie Jansson (via video), John Andersson (föredragande)
Frånvarande
Erik Åström, Elza Dunkels

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av justeringsman

 • Kristina Berg valdes.

Anmärkningar från senaste mötesprotokollet

Beslutsuppföljning

 • Genomförande av krishanteringsövning bör planeras in. Ansvariga: Verksamhetschef och ordförande.
  • 2017-05-27: Styrelsen diskuterade hur ett scenario skulle kunna simuleras. Mattias och John kontaktar övriga ordförande och verksamhetschefer och hör efter vilka erfarenheter som finns i andra föreningar.
  • 2017-09-10: Punkten kvarstår. Offentlig konst-frågan har under sommaren varit en form av krishantering.
  • 2018-01-20: Föreslogs att ta upp frågan framåt sommaren.
  • 2018-03-17: Punkten kvarstår.
  • 2018-04-15: Punkten kvarstår.
  • 2018-05-26: Punkten kvarstår.
  • 2018-09-22: Punkten kvarstår. Diskussion om krishantering har förts med WMF inför Wikimania.
  • 2018-10-21: Punkten kvarstår.
  • 2019-01-12: Punkten kvarstår.
  • 2019-03-16: Punkten kvarstår.
Från styrelsemötet 2018-01-20
 • Styrelsen beslöt att ge Mattias och John i uppdrag att ta fram förslag på policyer beträffande bedrägeri, korruption och terrorism för beslut på styrelsemötet i mars. Se nedan.
  • 2018-03-17: Se punkt nedan.
  • 2018-04-15: Punkten kvarstår.
  • 2018-05-26: Punkten kvarstår.
  • 2018-09-22: Utkast framtaget och diskuterat. Ytterligare arbete skall göras.
  • 2018-10-21: Punkten kvarstår.
  • 2019-01-12: Punkten kvarstår.
  • 2019-03-16: Punkten kvarstår. Tas upp på konstituerande möte och då tillsätts arbetsgrupper.

Rapportering från verksamhetschefen

Viktiga händelser
Förbättringsarbete 2019
 • En redovisning av förbättringåtgärder, som kommer att utföras under året, presenterades.
  • Frivilligstrategi bör antas av styrelsen utifrån underlag från kansliet.
  • John tar fram underlag för diskussion om jävssituationer och förmedling av konsultarbete.

Projekt/budget 2019

Budgetuppföljning

Fastställda intäkter
 • Ansökningar som vi ledde hade en framgångsfaktor på 78 procent.
 • Under 2018 säkrades följande intäkter för föreningen att nyttja fram till 2021:
  • 6 ,72 miljoner kronor genom ansökningar till fonder och myndigheter (2,26 miljoner kronor bekräftades först under första kvartalet 2019) (där projekten har en total budget på 9,54 miljoner kronor).
  • En ansökan från KB återstår att få svar på om 800 000 kronor.
  • Wikimedia Foundations del av finansieringen 2018 uppgick till 60,35 %.
 • Därtill hade vi följande intäkter (avrundat till jämna tusental):
  • 442  000 kronor i konsultuppdrag.
  • 3  050  000 kronor från Wikimedia Foundation.
  • 145 000 kronor från donationer och medlemsavgifter.
  • Den totala summan som under 2018 säkrades för föreningens verksamhet uppgår således till 10 361 000 kronor.
 • Kostnadsreduktion för lokaler med 66 procent jämfört med 2017, genom fortsatt avtal med Internetstiftelsen. Motsvarande 315 000 kronor/år jämfört med förra kontorets hyra.
Mycket troliga intäkter
 • WMF 2020 på 2 950 000 kronor.
 • Biblioteksdata 2 (800 000 kr).
  • Beslut har tagits men ännu inte meddelats.
 • SIDA 300 000 kronor.
Ansökningar på gång
 • Teknisk utveckling inom GLAM med stöd från WMF (åtskilliga miljoner fortgående).
  • Diskussioner om formellt partnerskap inskickat.
 • Ansökan om minoritetsspråk till Institutet för språk och folkminnen.
  • Diskussioner i januari.
 • Ansökan om Fake News till Vinnova i maj (500 000 kr).

Ledningsrapporter för projekt

Wikipediadagen

 • Wikimedia-priset 2019
  • Sex nomineringar till Wikimedia-priset hade inkommit. Styrelsen diskuterade de inkomna nomineringarna och utsåg årets mottagare, samt formulerade motivering. Tillkännagivande sker på Wikipediadagen.
 • Programmet för Wikipediadagen är under utarbetande.

Årsmöte 2019

 • Se agenda: Årsmöte 2019
 • Motioner: Inga motioner hade inkommit.
 • Uppföljning av motioner från årsmöte 2018
  • Delta på årsmöte på distans: Kansliet hade tagit fram en PM med anledning av beslutet på förra årets årsmöte. Styrelsen diskuterade frågan och beslöt följande:
   • Streaming av årsmötets scen kan göras under förutsättning att årsmötet så beslutar. Skulle någon av årsmötesdeltagarna vara däremot, kommer streaming inte att ske.
   • Till nästa årsmöte kommer det i inbjudan framgå att anmälan till deltagande på distans skall göras senast sex veckor i förväg. Om intresse för distansdeltagande finns, det vill säga att minst fem medlemmar anmält sig, anordnas distansdeltagande med möjlighet till deltagande i omröstningar, om inga hinder gällande stadgar och teknik visar sig.
   • Möjligheterna till resebidrag för deltagande i årsmötet på plats kvarstår, oavsett införande av möjligheter till distansdeltagande.
  • Införande av livstidsmedlemskap
   • Styrelsen beslöt att inte införa livstidsmedlemskap då det är en värderingsdriven förening där medlemmar bör fatta aktiva beslut år från år. Däremot skall det underlättas att betala medlemsavgiften, liksom donationer, genom autogiro.
 • Proposition om Stadgerevision 2018
 • Medlemsavgift 2020: Styrelsen föreslår årsmötet besluta att lämna medlemsavgiften oförändrad, det vill säga minst 100 kr för privatpersoner, 500 kr för stödmedlemskap och minst 1000 kr för organisationsmedlemmar. Styrelsen föreslår vidare att medlemsavgifter inbetalade i sista kvartalet skall gälla även nästkommande år.
 • Verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar 2020
 • Verksamhetsberättelse 2018
 • Underskrift av årsredovisning: De närvarande styrelseledamöterna skrev under årsredovisningen.
 • Valberedning: Styrelsen diskuterade valberedningsledamöter och avstämningar skall ske med kandidaterna.

Wikimania

 • John informerade om Wikimania-planeringen.

Wikimedias strategiarbete

 • Ingen information lämnades.

Styrelseutbildningar

 • Ingen rapportering gjordes.

Personalfrågor

 • John informerade.

Övriga frågor

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.