Stadgerevision 2018

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Stadgerevision 2018 föreslås av styrelsen med anledning av att det i samband med ansökan om 90-konto, har framförts krav på förtydligande av ändamålsparagrafen och paragrafen om föreningens upplösning från Svensk Insamlingskontroll. Det har därför förts diskussioner mellan Wikimedia Sverige och Svensk Insamlingskontroll om hur stadgarna kan förtydligas.

Styrelsen föreslår årsmötet besluta att godkänna föreslagna ändringar av föreningens stadgar.

Beslutsordning

Enligt § 12 Stadgeändring: Ändring av föreningens stadgar kan endast ske vid ordinarie årsmöte, med enkel majoritet av vid mötet avgivna rösterna. Ändring som gäller föreningens namn eller ändamål, regler om ändring av stadgarna eller föreningens upplösning kan endast ske efter två likalydande beslut som fattas vid två ordinarie årsmöten i följd med 2/3 majoritet av de avgivna rösterna.

Det innebär att stadgeändringen kommer att ligga vilande till nästa ordinarie årsmöte för slutligt fastställande.

Förslag till ändring

1 § Föreningens namn och syfte

Ursprunglig text

1 § Föreningens namn och syfte

"Föreningen skall verka för att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor, särskilt genom att stödja Wikimedia Foundations projekt. Föreningen skall även verka för att sprida kunskap om dessa projekt, främja användande av dem, samt stötta för sådana projekt väsentlig teknik.”

Ny text

1 § Föreningens namn, ändamål och syfte

"Föreningen skall verka för att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor. Detta sker bland annat genom att stödja Wikimedia Foundations internetbaserade, flerspråkiga, kunskapsprojekt som är fria för alla människor att använda, bearbeta, dela och sprida. Föreningen skall även verka för att sprida kunskap om dessa projekt, främja användande av dem, stödja för sådana projekt väsentlig teknik samt samarbeten med andra organisationer verksamma inom området fri kunskap.”

13 § Upplösning

Ursprunglig text

13 § Upplösning

"Beslut om upplösning av föreningen fattas vid ordinarie årsmöte, med 2/3 majoritet. Föreningens tillgångar tillfaller vid upplösning Wikimedia Foundation Inc. (grundat 2003 i Florida, Förenta staterna)."

Ny text

13 § Upplösning

"Beslut om upplösning av föreningen fattas vid ordinarie årsmöte, med 2/3 majoritet. Föreningens tillgångar tillfaller vid upplösning Wikimedia Foundation Inc. (grundat 2003 i Florida, Förenta staterna). Ingen del av tillgångarna kan tillfalla föreningens medlemmar.”