Årsmöte 2018

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Mattias Blomgren under årsmötet 2018.
<< 2017 | 2019 >>
  • Plats: Hörsalen, Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm
  • Vägbeskrivning: Open Street Map
  • Datum: Lördag 14 april 2018
  • Tid: Årsmöte 11.00–13.15, därefter vegetarisk lunch och sedan Wikipedia-dagen 14.15–17.00
  • Anmälning: Inget krav, men meddela gärna närvaro via Eventbrite eller maila till info@wikimedia.se så vi vet hur mycket kaffe och lunch vi ska beställa.
  • Motioner: Enligt stadgarna: "Varje medlem har rätt att lägga motioner till årsmötet. Dessa skall ha inkommit till styrelsen senast sex veckor innan årsmötet." Motionstiden utgår den 3 mars 2018.

Föredragningslista

  • Årsmötets öppnande
  • Fastställande av röstlängd för mötet
  • Val av ordförande och sekreterare för mötet
  • Val av justerare, tillika rösträknare
  • Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
  • Fastställande av föredragningslista
  • Verksamhetsberättelse samt årsredovisning med balans- och resultaträkning
  • Fastställande av balans- och resultaträkning, samt beslut om handhavande av uppkommen vinst eller förlust
  • Revisionsberättelse
  • Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
  • Information om verksamhetsplan och budget för innevarande år
  • Godkännande av förslag till verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar för nästkommande år
  • Motioner och propositioner
  • Fastställande av medlemsavgift för följande år
    • Styrelsens förslag till beslut att medlemsavgiften 2019 fastställs till minst 100 kr för privatpersoner, 500 kr för stödmedlemskap och minst 1000 kr för organisationsmedlemmar. Styrelsen föreslår vidare att medlemsavgifter inbetalade i sista kvartalet skall gälla även nästkommande år.
  • Val av ordförande – Kandidatlista
  • Val av styrelseledamöter – Kandidatlista
  • Val av revisorer och revisorssuppleanter – Kandidatlista
  • Val av valberedning och sammankallande – Kandidatlista
  • Övriga frågor
  • Årsmötets avslutande

Protokoll

Mötesprotokoll/Årsmötesprotokoll 2018-04-14