Revisionsberättelse 2017

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2016 | 2018 >>

Auktoriserad revisors revisionsberättelse

Auktoriserad revisors revisionsberättelse återfinns på Revisionsberättelse 2017.pdf.

Verksamhetsrevisorns revisionsberättelse

Granskning

Inom ramen för verksamhetsrevisionen har jag granskat följande dokument:

  • Samtliga styrelsemötesprotokoll
  • Verksamhetsberättelse 2017
  • De icke-bokföringsrelaterade delarna av Årsredovisning 2017
  • Listan över tjänsteresor 2017, framför allt de resor vars budgeterade totalkostnad översteg 5000 kronor.

Diskussioner

Under verksamhetsåret har jag liksom tidigare år haft möten, telefonsamtal och mailväxlingar med personer som kunde tänkas ha åsikter om hur föreningens verksamhet bedrivits.

Jag har via föreningens kallelse till årsmöte inbjudit alla medlemmar i föreningen att ta upp eventuella problem eller bekymmer enskilt med mig, men inget från de få diskussioner som följde på detta bedömer jag skäligt att ta upp.

Slutsats

Inget som framkommit vid mina efterforskningar har givit orsak att misstänka att styrelsen och de anställda inte skulle ha skött sina åtaganden i enlighet med föreningens stadgar. Med detta som bakgrund rekommenderar jag att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

Uppmaningar för underlättande av kommande granskningsarbete

För att underlätta för framtida revisioner vore det bra om dokumentation av resor och andra kostnader kopplade till specifika aktiviteter (snarare än till kontorshyra och löner) vore det bra om länkar till motsvarande dokumentationssidor (reserapporter etc.) och liknande samlades i en tabell sorterbar efter totalkostnad.

Att granska den organisation som under det kommande verksamhetsåret planerar och året därefter genomför Wikimania 2019 är sannolikt ett betydligt tyngre uppdrag än att granska föreningens löpande verksamhet. En liten Wikimania-revisionsgrupp som tillsätts under sommaren 2018 och som har som uppgift att löpande granska planeringen vore att föredra framför att hela uppgiften åläggs en person.