Revisionsberättelse 2018

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2017 | 2019 >>

Auktoriserad revisors revisionsberättelse

Auktoriserad revisors revisionsberättelse återfinns på de sista två sidorna i dokumentet Årsredovisning 2018.

Verksamhetsrevisorns revisionsberättelse

Granskning

Inom ramen för verksamhetsrevisionen har jag granskat följande dokument:

Diskussioner

Under verksamhetsåret har jag liksom tidigare år haft möten, telefonsamtal och/eller mailväxlingar med personer som haft åsikter såväl om hur föreningens verksamhet bedrivits som om Wikipedias processer och struktur. Det sistnämnda har jag inte betraktat som mitt ansvarsområde.

Jag har även diskuterat vad som vore lämplig standardprocess när medel från samlingsprojektet Stöd till gemenskapen söks av personer som utöver volontärskapet även är anställda av eller funktionärer i föreningen, samt granskat (och givit min välsignelse att godkänna) en specifik sådan ansökan rörande ett Wikipedialäger.

Diskussionen om den generella processen utmynnade i att verksamhetsrevisorn tills vidare skall informeras om sådana fall innan godkännande, och att hen sedan har sju dagar på sig att kommentera eller be om respit. Om detta efter denna tid inte skett anses verksamhetsrevisorn ha givit sitt passiva medgivande att godkänna ansökningarna. Alla ansökningar ligger under responstiden synliga för allmänheten på föreningens wiki, så transparensen är god och vem som helst som tycker att någon ansökan är anmärkningsvärd har möjlighet att kontakta verksamhetsrevisorn

Jag har via föreningens kallelse till årsmöte (utskickad 14 februari) inbjudit alla medlemmar i föreningen - eller åtminstone alla som fått kallelsen - att ta upp eventuella problem eller bekymmer enskilt med mig, men inget från de få diskussioner som följde på detta bedömer jag skäligt att ta upp.

Slutsats

Inget som framkommit vid mina efterforskningar har givit orsak att misstänka att styrelsen och de anställda inte skulle ha skött sina åtaganden i enlighet med föreningens stadgar. Med detta som bakgrund rekommenderar jag att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.