Ledningsrapport 2018

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2017 | 2019 >>


Ledningsrapporten följer upp hur verksamhetsplanen följs.

Överblick

Program redigera
172511 EU-ansökan för HOT Button Icon Orange.svg
Tillgång
Föreningen ska öka kunskapen om fria licenser och öka tillgången till fritt material.
Mål Projektstatus
T.1.1 Berika Wikimedia-projekten med 25 nya resurser, vilket uppnås genom att skapa och sprida material samt ge support eller genomföra massuppladdningar. Button Icon Orange.svg
T.1.2 150 identifierade ämnesexperter bidrar till Wikimedia-projekten med minst 1 produktiv redigering vardera, vilket uppnås genom att sprida information, underhålla relationer eller arrangera tematiska skrivstugor. Button Icon Green.svg
T.1.3 Involvera 15 kurser i Wikipedias utbildningsprogram, vilket uppnås genom att utbilda motiverade lärare och bistå med expertis om Wikipedias verktyg för utbildning. Button Icon Orange.svg
183102 FindingGLAMs 2018 Button Icon Green.svg
183103 Wikipedia i utbildning 2018 Button Icon Orange.svg
183104 Samsyn 2018 Button Icon Green.svg
183120 GLAM 2018 Button Icon Green.svg
183115 GLAM-pedagoger 2018 Button Icon Orange.svg
183116 Strategisk inkludering av biblioteksdata på Wikidata 2018 Button Icon Green.svg
183128 Föreläsningar 2018 Button Icon Green.svg
Föreningen ska verka för ökad användning av fria licenser.
Mål Projektstatus
T.2.1 För att öka användningen av fria licenser se till att 20 organisationer tar del av information om fria licenser. Button Icon Green.svg
T.2.2 För att värna frågans aktualitet arbeta aktivt med att vårda och utveckla relevanta nätverk och kontakter med personer som kan påverka licensval på material. Detta uppnås, vid sidan av ordinarie verksamhet, genom aktivt deltagande i eller anordnande av minst 10 nya evenemang Button Icon Green.svg
T.2.2a - Minst 10 nya direktkontakter med innehållsägare, organisationer och politiker. Button Icon Green.svg
183202 Påverkansarbete 2018‎ Button Icon Green.svg
173205 Sounds of Change 2018‎ Button Icon Orange.svg
183206 Wikipedian in Residence 2018‎ Button Icon Red.svg
Användning
Föreningen ska verka för ett högt förtroende för, och en ökad användning av, Wikimedia-projekten och fri kunskap.
Mål Projektstatus
A.1.1a - 1 mätmetod för medieinsatser tas fram. Button Icon Green.svg
A.1.1b - Den uppmätta medienärvaron ökar med 10%. Button Icon Orange.svg
A.1.2 För att öka medvetenheten om användning och förtroende ska under året tydligare mätmetoder för användning av Wikimedia-projekten tas fram generellt och för specifika användargrupper. Button Icon Red.svg
184101 Förtroende 2018 Button Icon Red.svg
184102 Synlighet 2018 Button Icon Green.svg
Föreningen ska verka för att Wikimedia-projektens användbarhet ska vara hög.
Mål Projektstatus
A.2.1 För att minska antalet fel i mjukvaran och öka tydligheten ska alla upptäckta och verifierade buggar rapporteras på Phabricator inom en vecka och kritiska systemmeddelanden översättas. Resultatet följs upp årligen. Button Icon Green.svg
A.2.2a För att göra innehållet tillgängligt för flera ska tillägget Wikispeech aktiveras som betafunktion på tre språkversioner av Wikipedia före årets slut Button Icon Orange.svg
A.2.2b Wikispeech 2:s förstudie utvecklas. Button Icon Green.svg
184202 Buggrapportering och översättning 2018 Button Icon Green.svg
184203 Wikispeech 2018 Button Icon Orange.svg
184204 Kunskap i krissituationer 2018 Button Icon Red.svg
Gemenskapen
Föreningen ska stödja aktiva användare med kompetens och andra resurser.
Mål Projektstatus
G.1.1 För att underlätta arbetet, ska stöd ges av kansliet vid 365 tillfällen. Button Icon Orange.svg
G.1.1b Ge stöd till minst 100 olika wikimedianer, eller andra som förespråkar fri kunskap, vilket uppnås genom tillgång till expertis, finansiering och andra resurser. Button Icon Orange.svg
G.1.2 För att stärka gemenskapen ska föreningen ge stöd till minst 75 återkommande träffar för wikimedianer. Button Icon Green.svg
G.1.3 För att underlätta användningen av nya teknisk lösningar på Wikipedia skall ett projekt genomföras kring implementering, utifrån gemenskapens behov och önskemål. Button Icon Green.svg
185101 Stöd till gemenskapen 2018 Button Icon Orange.svg
185102 Utvecklingsstöd 2018 Button Icon Green.svg
Föreningen ska arbeta för ett inkluderande klimat med låga trösklar för nya användare.
Mål Projektstatus
G.2.1 För att öka deltagandet från Wikimedias underrepresenterade grupper, ska målgruppsanpassade insatser arrangerade av föreningen resultera i att minst 365 unika användare utför en produktiv redigering var. Button Icon Green.svg
G.2.2 För att sänka tröskeln för nya användare ska 50 användare få stöd på Fikarummet på svenskspråkiga Wikipedia. Button Icon Orange.svg
G.2.2b Vi ska ge stöd till ytterligare en språkversion av Wikipedia att aktivera funktionen Fikarummet. Button Icon Red.svg
185202 Wiki Loves 2018 Button Icon Green.svg
185203 En gemenskap för alla 2018 Button Icon Green.svg
Möjliggörande
Föreningen ska vara kompetent.
Mål Projektstatus
M.1 För att föreningen skall arbeta kompetent ska kanslipersonalen ges möjlighet att kompetensutveckla sig inom relevanta områden och styrelsemedlemmarna ska sträva efter kompetensutveckling. Button Icon Green.svg
186101 Organisationsutveckling 2018 Button Icon Green.svg
Föreningens arbete ska vara transparent.
Mål Projektstatus
M.2a För att stärka föreningens transparens och bjuda till insyn i den internationella Wikimedia-rörelsen ska styrelse eller kanslipersonal delta på minst 5 internationella Wikimedia-evenemang Button Icon Green.svg
M.2b Internationella nyhetsbrev och centrala wikiportaler m.m. uppdateras på månadsbasis. Button Icon Green.svg
186201 Erfarenhetsutbyte 2018 Button Icon Green.svg
Föreningen ska sträva efter organisatorisk stabilitet.
Mål Projektstatus
M.3.1a En bred och hållbar finansiering där ingen bidragsgivare överstiger 50%. Button Icon Green.svg
M.3.1b 20 % högre medlemsantal än 31 december föregående år. Button Icon Green.svg 439 av 167
M.3.1c Öka volontärengagemanget med 20 % jämfört med det totala antalet föregående kalenderår. Button Icon Green.svg 114 av 72
M.3.2a Överlappande kompetenser ökas på för verksamheten kritiska områden. Button Icon Green.svg
186301 Föreningsengagemang 2018 Button Icon Green.svg
186302 FOSS för föreningen 2018 Button Icon Green.svg


2500 Externa

Projekt nr. Projektet EU-ansökan för HOT saknas i Mall:Projektid Ansvarig John
Projektstart 2015-09-11 Projektslut 2019-12-31
Finansiär Budget
MSB 51 652
Interna mål
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av minst 1/10 nya evenemang. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast STATUS Button Icon White.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2019.
Kommentar från verksamhetschefen


3000 Tillgång

3100 Öka kunskapen om fria licenser och öka tillgången till fritt material

Uppdaterad senast 2018-11-26 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Förberedelser inför Wikimania 2019 runt hur samarbetspartners från GLAM-sektorn kan engageras.
 • Memorandum of Understanding förberett med WMF.
 • Första fyra fallstudierna definierade och delar av texten skriven:
  • Problematiska data (får 100 000 SEK i stöd från RAÄ).
  • Ljudfiler (ytterligare projektbidrag från Kulturbryggan på 500 000 SEK).
  • Återförande av uppdaterade metadata från Wikimedia Commons till GLAM-institutionerna.
  • Flödet från GLAM till Wikisource.
 • Diskussioner med John C om hans arbete på UNESCO och när det sker. Förberedelser har skett runt hur kontakter tas.
 • Deltagande på GLAMwiki Conference. Projektet lyftes på två keynotes.
  • Latinamerikanska Wikimedia-föreningarna vill jobba med oss runt detta.
  • Museer i delstaten Odisha i Indien vill arbeta med oss inom ramen för projektet.
 • Diskussioner om samarbete med University of Washington in Seattle då de samlar in data om bibliotek i Afrika (IFLA tipsade dem om oss).
 • T.1.1 - Projekten har berikats med 0 nya resurser.
 • T.2.1 - ANTAL organisationer har tagit del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för 2 nya evenemang.
 • T.2.2b - 2 nya direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
 • M.2a - Deltagande har skett på 1 int. Wikimedia-evenemang.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • MoU skrivs med WMF.
 • Struktur för fallstudier kommer att upprättas.
 • Kontakter med dataägare kommer att initieras (främst via representationerna på UNESCO).
  • Index över dataägare och tillgängliga dataset upprättas.
 • Struktur för samarbetet med Riksantikvarieämbete, Nordiska museet och Musikverket fastslås.
 • Arbetet med Wikimania ökar genom personalförstärkning.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2018.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2018-11-05 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Efter projektstarten har 10 kurser fått kursanpassat stöd för att redigera Wikipedia inom ramen för en rad olika pedagogiska projekt, varav tre direkt har involverat ämnesexperter.
 • En kampanj för projektet (Wikimedia Sverige WMSE Education 2018 Program) sattes upp på Program & Events Dashboard och nytt för i år är att integrera tidslinjefunktionen som ett verktyg för att ge stöd och struktur åt genomförandet.
 • Deltagande på konferensen OER18 och sammankallat arbetet med UNESCOs kommande rekommendationer för OER ihop med OER-förespråkare på svenska lärosäten.
 • En pilotstudie för att undersöka studenters erfarenhet av att redigera Wikipedia är genomförd ihop med Stockholms universitet och efter den initiala bearbetning framstår datan svår att ta vidare utan ny undersökning.
 • Samarbete med Stockholms universitet för att delta i kursutveckling av digital kompetensutveckling för universitetets lärare.
 • Deltagit i Unilinks Arenaträff på Örebro Universitet inom temat social innovation.
 • Träningsmodulerna i Dashboard kan översättas, men beslutats inte vara värt att göra eftersom de ser ut att bli ersatta av annat verktyg.
 • Skrivstuga med ämnesexperter på KTH.
 • Samarbetet med digital strateg-utbildningen i Piteå kommun genomförd.
 • Fortsatta kontakter med ämnesexperter och forskningskommunikation.
 • Portalen för Wikipedia i utbildning är färdigställd med särskilt fokus på dokumentation av hur WMSE genomför kursanpassat stöd inom ramen för projektet.
 • Planering för OER-evenemang under första kvartalet av 2019 är igång med Internetstiftelsen och personer ur OER-nätverket.
 • Överlämningar till ny personal har genomförts. Vi satte redan nu upp nästa års kampanj Wikimedia Sverige WMSE Education 2019 på Outreach Dashboard. Överlämningarna fokuserade på nätverk inom och utom Sverige och praktiska moment kring genomförande av WiU.
 • Kurssida för Nordiska museets skolwikiprojekt är uppstartad.
 • Kurssida för Digital humaniora är gjord, för första gången med inbäddad media med instruktioner. Löper till och med den 18 jan 2019.
 • T.1.2 - 63 identifierade ämnesexperter har bidragit.
 • T.1.3 - 10 kurser har deltagit i Wikipedias utbildningsprogram.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för 1 nya evenemang.
 • G.2.1 - Redigering från 80 unika underrepresenterade användare har skett.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Efterrapport till Vinnova om Projekt:Välkommen till min plats 2016
 • Deltagande på Nordiska Museets skolwiki-projektet i november. Kursen löper till mars 2019 och räknas till verksamhetsåret 2019.
 • Deltagande på Internetdagarna
 • Föreläsning kandatprogrammet för museum och kulturarv.
 • Projektet når upp till 10 antal kurser och utan personalförändringar är det rimligt att tro att 12 hade blivit målet. Relativt få externa evenemang har kunnat ingå i årets projekt, vilket hade kunnat vara en möjlighet att nå fler. Mer tid har gått till att utreda hur Programs & Events Dashboard kan implementeras och utvecklas för projektets räkning. En stor kontaktyta med målgruppen i det här projektet har WikiGap-evenemangen varit under 2018 vilket ger konkreta uppföljningsmöjligheter inför kommande år.
 • Nyhetsbrevet har inte uppdaterats då formatet på detta har ändrats och inte har bedömts vara en prioriterad kanal längre. Däremot är WMSEs utbildningsportal på Outreach wiki uppdaterad med de huvudsakliga resurser som ingår i projektet för andra att ta del av. Hela Outreach-portalen för Utbilsningsprogrammet är under översyn av WMF och kan komma att få en förändrad funktion.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2018.
 • Under 2018 har fler initiativ än tidigare tagits för att främja nätverket med OER-förespråkare (Open educational resources) i Sverige. Här finns en möjlighet för Wikimedia att agera hub och ge möjligheter för fler att få kompetens och driva frågor om fria lincenser i utildning. Samarbetet med kommentarer till UNESCO och planering inför endagskonferens är två exempel på initiativ.
 • En ansenlig del av årets projekt har gått till att utreda hur Programs & Events Dashboard som huvudsakligt verktyg kan förstärka projektets genomförande och skalbarhet. Flera funktioner har kommit till, den viktigaste ur pedagogisk synpunkt är funktionen att skapa en tidslinje för en specifik kurs utifrån uppgiftens uppllägg och datum, se exembel. Verktyget presenterar sedan intstruktionerna i veckovisa avsnitt. Med html går det att bädda in bild och video för att ytterligare stärka upp för studenterna att relativt självständigt ta sig igenom Wikipedia-uppgiften. För att kunna göra det krävs att att det finns relevanta och uppdaterade intstruktionsfilmer etc. Programs & Events Dashboard har också funktionen med att det går att bädda in interaktiva träningsmoduler, som det redan finns ett stort bibliotek av och som översätts på meta. De engelska träningsmodulerna har använts i ett fåtal kurser där det passat och då modulen om "Wikipedia essentials" och som en kort förberedande övning. I och med att hela verktyget kan komma att ersättas av en ännu mer kraftfullt plattform har vi inte gått vidare med att organisera någon översättning. Det ger större flexibilitet att kunna bädda in instruktioner i den mån de finns tillgängliga. En översiktlig dokumentation över kurssidan ingår i WMSEs portal för kursanpassat stöd. Årets kampanj vittnar om att artiklarna som redigerats har haft 2,77 miljoner visningar.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2018-10-24 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Upptaktsträff 7-8 januari med hela projektgruppen och styrgrupp.
 • Samsyns wiki installerades I januari 2018 på en Windows-server och fick anpassningar i mjukvaran med tillägg och specialinställningar. På själva wikin sattes en grundstruktur för hur wikin fungerar och instruktionsmaterial skapades och den föreslagna wiki-processen tog form genom möten och i dialog med projektledningen.
 • Avtal slöts med Kreablo för att sköta uppsättning av ny server och migrering av wikin, och drift fram till projektets slut.
 • En heldags wikiutbildning förbereddes i februari för projektets deltagare.
 • Ytterliga wiki-stöd i form av e-post funktionen och Lathund för redigering har tagits fram.
 • Den första delrapporten levererades till SU/Vinnova 14/5.
 • Samsyns wiki migrerades den 15 maj till ny server och löste belastningsproblemen.
 • Ny domän på samsynwiki.su.se
 • Löpande support till projektdeltagarna och två nya deltagare har fått introduktion över telefon.
 • Vi initierade Samsyn hackaton, det första den 7 september, som ett arbetssätt för att katalysera samarbete och produktion.
 • Genomfört omdirigeringar för att optimera användarvänligheten och satt upp instruktioner för hur det görs och varför.
 • Skapat lathund diskussionssidor och introducerat projektdeltagarna i hur diskussionssidorna kan användas, inklusive projektgemensam diskussion.
 • Satt upp och justerat referensmallar efter diskussion med deltagarna och utökat instruktionssidorna med material om att lägga till och redigera fotnot
 • Satt upp nya kategorier inför granskningsprocessen och för att anpassas till det växande innehållet.
 • Deltagit i arbetsmöte för samtliga projektdeltagare, 6 september.
 • Personalförändringar har hanterats så att rollfördelningen är på plats för fortsättningen.
 • I december 2018 öppnades Samsynwikin upp för läsning för allmänheten, även utan inloggning.
 • T.2.1 - 12 organisationer har tagit del av information om fria licenser.
 • T.2.2b - 7 nya direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

Vid tillfället för wikiutbildningen upptäcktes en överbelastningsproblematik i wikin vilket fick den oväntat att stänga ner. Under mars och april lades därför mycket tid på att dels utreda och testa de tekniska problemen och senare ta fram en lösningen genom att anlita en extern firma för att genomföra ominstallation på en Linux-server och migrering av wikin till den nya tekniska miljön. Detta kommer att innebära att en del av Wikimedia Sveriges medel för arbetstid används för att täcka kostnaderna för den externa konsulten. Denna förändring har presenterats och godkänts av Vinnova.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2018.

Vi har under projektets inledning kunna dra många erfarenheter när det gäller MediaWiki-mjukvaran och även kring användarstöd för wiki.

Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2018-09-21 STATUS Button Icon Orange.svg (se problem nedan)
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Demokratiskrivstugor med Centralmuseerna, två genomförda, två till planeras.
 • Genom användning av WP:MUPP städades bilder från SMM som var felaktigt beskrivna och namngivna.
 • Informationsträff med departementens kommunikatörsnätverk
 • T.1.1 - Projekten har berikats med 3 nya resurser.
 • T.1.2 - 61 identifierade ämnesexperter har bidragit.
 • T.2.1 - ~60 organisationer har tagit del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för 6 nya evenemang.
 • T.2.2b - 16 nya direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
 • G.2.1 - Redigering från 42 unika underrepresenterade användare har skett.
 • M.2b - 8 int. nyhetsbrev har uppdaterats på månadsbasis.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

Tydliga svar saknas från de GLAM som kontaktats.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2018.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2018-05-25 STATUS Button Icon Red.svg (se problem nedan)
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Kontakter har hållits med målgruppen angående ett evenemang som dock krockade med ett annat.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

Undersöka hur målgruppen inom detta projekt kan engageras i planeringen inför Nordiska museets utbildningsprogram med Wikipedia, inom WiU 2018.

Projektet har skurits ned då inga externa medel kunde identifieras och målen har därför inte nåtts.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2018.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2019-01-17 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Deltagande på Hack4Heritage.
 • Målet om att anordna 2 evenemang reviderades; endast 1 evenemang skall anordnas.
 • Datum för Biblioteksdatahackathonet spikat.
 • Testuppladdning av 500 välanvända källor på Wikidata som test.
 • Diskussion initierad på svwp om bibliografisk data. Ytterligare diskussion behövs på Wikidata innan ytterligare uppladdningar sker.
 • Deltagande och presentation på WikiCite 27-29 november.
 • Vi höll ett framförande på Libris Användardag.
 • Ansökan om fortsättningsprojekt är inskickat till KB.
 • Biblioteksdatahackathonet har annonserats ut i KB:s interna kanaler.
 • Biblioteksdatahackathonet genomfördes
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2018.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2018-11-26 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad

3 föreläsningar har skett mot ersättning

 • T.1.2 - 8 identifierade ämnesexperter har bidragit.
 • M.3.1a - Finansiering har bredats.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2018.
Kommentar från verksamhetschefen


3200 Ökad användning av fria licenser

Uppdaterad senast 2018-11-26 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Underskrift av öppet brev som European Digital Rights (EDRi) skickat till Member States’ Deputy Permanent Representatives.
 • Inbetalning till FKAGEU:s arbete på 40 000 SEK.
 • Inskick till Kultur- och justitiedepartementet av ett dokument gällande skydd av public domain (arbetet koordinerat med FKAGEU).
 • T.1.1 - Projekten har berikats med 0 nya resurser.
 • T.2.1 - 5 organisationer har tagit del av information om fria licenser.
 • T.2.2b - 3 nya direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Kontakter med regeringen inför omröstningen i Ministerrådet om Upphovsrättsdirektivet.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2018.
 • En motion som läggs av en riksdagsledamot antas aldrig. Det är endast ett sätt att få det på dagordningen och det egentliga arbetet sker efteråt då partierna behöver ta ett aktivt ställningstagande i frågan.
 • Gällande FoP är en större statlig utredning vad vi kan förvänta oss. Dock knappast före valet. En möjlighet är även att en ändrad lagstiftning lyfts som en proposition från regeringen.
Kommentar från verksamhetschefen


Projekt nr. 183205 Ansvarig Axel
Projektstart 2019-01-01 Projektslut 2019-12-31
Finansiär Budget
Flygvapenmuseum 30 000
Interna mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 3/25 nya resurser.
 • T.2.1 - 2/50 organisationer tar del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av minst 2/10 nya evenemang.
 • T.2.2b - 1/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
 • G.2.1 - Redigering från 5/365 unika underrepresenterade användare. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast STATUS Button Icon White.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2019.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2018-10-12 STATUS Button Icon Red.svg (se problem nedan)
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • I projektstarten gjordes en grund för WiR-ramverket.
 • Tidplanen justerades till genomföranden andra halvåret 2018.
 • Möte med WiR och organisation om delvis förändrat uppdrag för WiR-anställningen.
 • Möte har hållits med en av de aktuella myndigheterna specifikt kring frågor som rör myndigheters omständigheter när de har en WiR.
 • Möte med WiR.
 • Underlag för kontraktsmall på svenska.
 • T.2.1 - 2 organisationer har tagit del av information om fria licenser.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

Inga planerade aktiviteter.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2018.

För fortsatt koordinering av WiR i Sverige behövs ett tydligare material och ramverk kring anställningen och betalda redigeringar som riktlinje.

Kommentar från verksamhetschefen Projektet har prioriterats ned och nästan inget arbete har skett inom ramen för projektet från kansliets sida. Målen har därför inte uppnåtts.


4000 Användning

4100 Öka förtroende och användning

Uppdaterad senast 2018-05-23 STATUS Button Icon Orange.svg (se problem nedan)
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Möte med IIS och fått besked att Wikipedia är med i årets upplaga av "Svenskarna och internet" som publiceras hösten 2018.
 • Sida om Undersökningar har påbörjats.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

Projektet har begränsats i omfattning för att istället öka arbetet inom projekten Organisationsutveckling 2018 samt Föreningsengagemang 2018.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2018.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2018-05-23 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad

En mätmetod har tagits fram av volontär.

Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

Projektet pensioneras då ingen kommunikatör arbetar för närvarande. Kommunikation sker istället inom ramen för de olika projekten.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2018.
Kommentar från verksamhetschefen


4200 Öka användbarheten

Uppdaterad senast 2018-11-26 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad

Sedan årets början har 18 buggar rapporterats av 3 olika personer på kansliet. 1 av dessa har åtgärdats av kanslipersonal.

 • A.2.1 - Fel i mjukvaran har rapporterats.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2018.
Kommentar från verksamhetschefen


Projekt nr. 184203 Ansvarig John
Projektstart 2018-01-01 Projektslut 2018-12-31
Finansiär Budget
FDC 48 000 kr (arbetstid) 
Total: 48 000
Interna mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 1/25 nya resurser.
 • A.2.2a - Wikispeech aktiveras som betafunktion på 3 språk.
 • A.2.2b - Wikispeech 2:s förstudie utvecklas. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2018-11-26 STATUS Button Icon Orange.svg (se problem nedan)
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Förstudien färdigställs till 1 december 2018.
 • Arbete för att aktivera Wikispeech har fortsatt. Det beräknas dock inte bli färdigt innan årsskiftet.
 • Förslag till WMF om långsiktigt strategiskt samarbete runt MediaWiki-utveckling har skickats in. I dagsläget inget svar.
 • Memorandum of Understanding med Wikimedia Deutschland har satts samman runt kunskapsutbyte och samarbete under 2019 med möjlighet att förlänga under 2020-2021.
 • T.1.1 - Projekten har berikats med 0 nya resurser.
 • A.2.2a - Wikispeech har aktiverats som betafunktion på 0 språk.
 • A.2.2b - Wikispeech 2:s förstudie har utvecklats.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2018.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2018-11-26 STATUS Button Icon Orange.svg (se problem nedan)
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad

Inga ytterligare aktiviteter.

 • T.2.1 - 1 organisation har tagit del av information om fria licenser.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

Uppföljning och planering av aktiviteter med International IDEA.

Projektet har nedprioriterats till förmån för ytterligare ansökningar samt att delar av arbetet sker som förberedelse inför Wikimania 2019.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2018.
Kommentar från verksamhetschefen


5000 Gemenskapen

5100 Stödja gemenskapen

Uppdaterad senast 2018-09-21 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad

Projektbidrag, ackrediteringar, fortsatt stöd till skrivstugor.

 • G.1.1a - Stöd har givits vid 157 tillfällen.
 • G.1.1b - Stöd har givits till minst 58 wikimedianer och dylika.
 • G.1.2 - Stöd har givits till 90 återkommande träffar för wikimedianer.
 • G.2.1 - Redigering från 12 unika underrepresenterade användare har skett.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

Uppdaterade uppmaningar till gemenskapen om möjligheterna till stöd på bybrunnen och sociala kanaler.

Tillfällen och antal ligger lägre än målen, men i nivå med förra året.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2018.
Kommentar från verksamhetschefen Vi kommer att aktivt att se på om vi kan stödja andra fri kunskaps-gemenskaper med resurser under andra halvan av året.


Uppdaterad senast 2018-11-26 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Önskelistan avslutades och två förslag kommer att genomföras:
  • Bättre kartor i infoboxar; samt
  • Automatiserad artikelförbättringsbedömning
 • G.1.3 - ANTAL tekniskt projekt har implementeras på Wikipedia.
 • G.2.2a - 17 användare har fått stöd på Fikarummet.
 • G.2.2b - 0 till språkversion har aktiverat Fikarummet.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

Arbetet med årets tekniska önskemål skall påbörjas.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2018.
Kommentar från verksamhetschefen


5200 Inkluderande klimat

Uppdaterad senast 2018-09-19 STATUS Button Icon Orange.svg (se problem nedan)
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Genom användning av WP:MUPP kom många bilderna här till användning och bilderna här städades bort.
 • WLM genomförs under september.
 • T.1.1 - Projekten har berikats med 0 nya resurser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för 0 nya evenemang.
 • G.2.1 - Redigering från 0 unika underrepresenterade användare har skett.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

WLM avslutas.

Ingen volontär eller ny partner engagerades i WLE samt bristande kommunikationen.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2018.

Fail fest dokumenterad här

Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2018-10-10 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Den globala jämställdhetskampanjen WikiGap har lanserats i samarbete med Utrikesdepartementet. WMSE har haft en koordinerande roll för att knyta samman Wikimedia-grupper med svenska ambassader och sammanlagt har ca 50 event hållits.
 • WikiGap Stockholm arrangerades den 8 mars på KTH med anföranden från utrikesministern och ca 50 deltagare i skrivstugan. Eventmanual togs fram för volontärer och har sedan bearbetats senare i projektet för att passa andra WikiGap. Evenemanget fick medial uppmärksamhet nationellt och internationellt.
 • Deltagande i UDs internationella konferens "Stockholm forum on gender equality" där också WikiGaps toolkit lanserades under fri licens av UD, inklusive video om kampanjen. WMSE deltog i att ta fram rekommendationerna för både hur andra kan arrangera ett WikiGap och videons innehåll, samt råd kring licensfrågan.
 • Ett nytt samarbete med WikiGap inleddes med Näringsdepartementet, ett event har hållits med dem och SLU i Umeå. Tre volontärer kunde hjälpa till på plats, och använde eventmanualen.
 • Rapporten för Wikimedia Diversity Conference har satts samman och baseras också på en uppföljningsenkät som togs fram och skickades ut i maj till samtliga deltagare.
 • Rapporten för WikiDivCon17 skickades in i juli till WMF och en grund finns för att göra den ekonomiska redovisningen för WikiNEM.
 • WikiGap på Chalmers arrangerades med Näringsdepartementet den 29 aug (se rapport). Fem volontärer stödde eventet och eventmanualen kunde förfinas ytterligare.
 • Genom aktiviteter i projektet har kontakt tagits med Sida om eventuellt samarbete kring jämställdhetsfrågor och annan ämnesexpertis framöver.
 • Erfarenheter av att koordinera den internationenlla kampanjen för WikiGap finns sammanställda i en rapport.
 • Best practice kring hur redigeringsaktiviteten i WikiGap organiserades i de stora eventen i Sverige finns sammanfattad på wikin.
 • T.2.2b - 5 nya direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
 • G.2.1 - Redigering från 87 unika underrepresenterade användare har skett. (Detta inkluderar inte alla deltagarna i WikiGap globalt).
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Gör förberedande undersökningar över WikiGap-evenemang för första kvartalet 2019.

Det planerade arbetet med mångfaldsrapport har inte genomförts.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2018.

WikiGap har inneburit nära kontaktytor med både utrikesdepartementet och näringsdepartementet. Dessutom har de lärosäten som varit partners engagerat sina ämnesexperter i hög grad vilket göra att evenemangen också bidragit till måluppfyllnad på områden som först inte var solklara inom det här projketet. Det systematiserade arbetet med volontärengagemang, via ex eventmanualen, har testats och förbättrats under projektets gång. Avsevärt mer tid än först planerat har gått åt att rapportera Wikimedia Diveristy Conference, erfarenheterna av det har tagits till vara på så att kommande konferenser inte kommer att lida av samma svårigheter.

Kommentar från verksamhetschefen


6000 Möjliggörande

6100 Föreningen ska vara kompetent

Uppdaterad senast 2018-11-26 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Stressenkät genomförd och diskuterad. Läget är gott.
 • Medarbetarsamtal genomförda.
 • Arbete med ny webbplats baserad på WordPress har initierats.
 • Rensningsaktiviteter av gamla dokument har genomförts. Delar återstår ännu men kommer att ha avslutats innan årsskiftet.
 • John deltar på kort utbildning om agilt ledarskap.
 • Mattias deltar i utbildning för styrelseordföranden.
 • Bengt genomgår två kortare utbildningar, bl.a. om agilt ledarskap.
 • Dokumentation av ekonomiska rutiner har utvecklats.
 • M.1a - Styrelseutbildning har genomförts för 2 stycken i styrelsen.
 • M.1b - Kanslieutbildning har genomförts för 4 stycken i personalen.
 • M.3.2 - Överlappande kompetenser har ökat.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Handbok för nyanställda kommer att utvecklas.
 • Stressenkäten genomförs.
 • Medarbetarsamtal genomförs.
 • Fortbildningar planeras in.
 • Överlämning gällande ekonomisk rapportering.
 • Root Cause Analysis-rapporten färdigställs.
 • Dokumentationen på wikin förbättras baserat på arbetet med projektet Samsyns wiki (se undersidan för detaljer).
 • Initiera arbetet med att botskapa alla projektsidor i början av varje år.
 • Dokumentera ekonomiska rutiner på vår wiki.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2018.
Kommentar från verksamhetschefen


6200 Föreningens arbete ska vara transparent

Uppdaterad senast 2018-11-26 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Genomförande av Wikimedia Northern Europe Meeting 2018 + förberedelse av rapport.
 • Förberedelser inför Wikimania 2019 runt:
  • Samarbetspartners
  • Wikimaniawikin
  • Sponsring
  • Val av ordförande för i programkommittén
  • Diskussioner med scholarshipkommittén.
 • M.2a - Deltagande har skett på 4 int. Wikimedia-evenemang.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Genomförande av Wikimedia Northern Europe Meeting 2018.
 • Förberedelser inför Wikimania 2019.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2018.
Kommentar från verksamhetschefen


6300 Föreningen ska sträva efter organisatorisk stabilitet

Uppdaterad senast 2018-10-25 STATUS Button Icon Orange.svg (se problem nedan)
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Det nya medlemshanteringssystemet är i bruk fullt ut
 • Återrekrytering av tidigare medlemmar har genomförts
 • Ny portal för nya medlemmar lanserad
 • Årsmötet genomfördes 14 april.
 • Andra upplagan av Wikipedia-dagen anordnades och utvärderades för att ge underlag inför nästa års arrangemang.
 • En enkätutvärdering gjordes efter Wikipedia-dagen för underlag för enkätrutiner och nästa Wikipedia-dag.
 • Medlemsmötet genomfördes med fokus på föreningsengagemang, ca 30 deltagare.
 • Material finns från medlemsmötet som underlag för kommunikation och åtgärdsplan.
 • Enkätutvärdering kopplades till medlemsmötet.
 • M.3.1b - Antalet medlemmar har ökat med 312 st (+124%)
 • M.3.1c - Antal frivilliga har minskat med 32 stycken jämfört med 2017.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

Projektet har överspenderat sin budget med 12 135 i personalkostnader.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2018.

Inom projektet har flera anställda varit involverade, vilet delvis förklarar att projektet har gått över budget. Erfarenheten är att det har varit till stor nytta för kansliet att flera roller kunnat engageras i det nya medlemshanteringssystemet och i att arrangera Wikipedia-dagen/årsmötet och medlemsmötet i oktober och att det bidrar till att säkra det långsiktiga arbetet med föreningsengagemang och medlemsbasen.

Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2018-09-14 STATUS Button Icon Orange.svg (se problem nedan)
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad

Projektet har ännu inte återaktiverats, men vi tittar på vad som kan ske runt WordPress innan årsskiftet.

Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2018.
Kommentar från verksamhetschefen