Verksamhetsplan 2018/Måluppfyllnad/Programöversikt

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2017 | 2019 >>

Det här är en måluppföljningstabell för den programdelen av verksamheten 2018. I översikten finns både målen för varje program, samt alla ingående projekt. Lägessymbolerna uppdateras som förberedelse inför styrelsemöten. Utgångspunkten för att välja färg på respektive överliggande mål är en sammanvägning av projektens ledningsrapporter samt en bedömning baserat på planerade aktiviteter.

Nyckel

Enligt godkänd plan. Mindre, hanterbara avvikelser mot godkänd plan. Det finns stor avvikelse.
Arbetet fortskrider enligt plan eller bättre än plan.

Inga problem eller allvarliga risker. Vi kommer med största uppfylla våra projektmål inklusive viktiga milstolpar.

Det finns mindre avvikelser mot viktiga milstolpar, mindre problem och risker.

Det pågår aktiviteter som med god prognos medför att projektet kommer i fas med planen igen. Varning, kraftig avvikelse mot godkänd plan.

Stora problem och risker.

Omöjligt eller stora problem med att uppfylla projektmålen. Akuta åtgärder hos projektledning och verksamhetsansvarig är nödvändig.


Program redigera
172511 EU-ansökan för HOT
Tillgång
Föreningen ska öka kunskapen om fria licenser och öka tillgången till fritt material.
Mål Projektstatus
T.1.1 Berika Wikimedia-projekten med 25 nya resurser, vilket uppnås genom att skapa och sprida material samt ge support eller genomföra massuppladdningar.
T.1.2 150 identifierade ämnesexperter bidrar till Wikimedia-projekten med minst 1 produktiv redigering vardera, vilket uppnås genom att sprida information, underhålla relationer eller arrangera tematiska skrivstugor.
T.1.3 Involvera 15 kurser i Wikipedias utbildningsprogram, vilket uppnås genom att utbilda motiverade lärare och bistå med expertis om Wikipedias verktyg för utbildning.
183102 FindingGLAMs 2018
183103 Wikipedia i utbildning 2018
183104 Samsyn 2018
183120 GLAM 2018
183115 GLAM-pedagoger 2018
183116 Strategisk inkludering av biblioteksdata på Wikidata 2018
183128 Föreläsningar 2018
Föreningen ska verka för ökad användning av fria licenser.
Mål Projektstatus
T.2.1 För att öka användningen av fria licenser se till att 20 organisationer tar del av information om fria licenser.
T.2.2 För att värna frågans aktualitet arbeta aktivt med att vårda och utveckla relevanta nätverk och kontakter med personer som kan påverka licensval på material. Detta uppnås, vid sidan av ordinarie verksamhet, genom aktivt deltagande i eller anordnande av minst 10 nya evenemang
T.2.2a - Minst 10 nya direktkontakter med innehållsägare, organisationer och politiker.
183202 Påverkansarbete 2018‎
173205 Sounds of Change 2018‎
183206 Wikipedian in Residence 2018‎
Användning
Föreningen ska verka för ett högt förtroende för, och en ökad användning av, Wikimedia-projekten och fri kunskap.
Mål Projektstatus
A.1.1a - 1 mätmetod för medieinsatser tas fram.
A.1.1b - Den uppmätta medienärvaron ökar med 10%.
A.1.2 För att öka medvetenheten om användning och förtroende ska under året tydligare mätmetoder för användning av Wikimedia-projekten tas fram generellt och för specifika användargrupper.
184101 Förtroende 2018
184102 Synlighet 2018
Föreningen ska verka för att Wikimedia-projektens användbarhet ska vara hög.
Mål Projektstatus
A.2.1 För att minska antalet fel i mjukvaran och öka tydligheten ska alla upptäckta och verifierade buggar rapporteras på Phabricator inom en vecka och kritiska systemmeddelanden översättas. Resultatet följs upp årligen.
A.2.2a För att göra innehållet tillgängligt för flera ska tillägget Wikispeech aktiveras som betafunktion på tre språkversioner av Wikipedia före årets slut
A.2.2b Wikispeech 2:s förstudie utvecklas.
184202 Buggrapportering och översättning 2018
184203 Wikispeech 2018
184204 Kunskap i krissituationer 2018
Gemenskapen
Föreningen ska stödja aktiva användare med kompetens och andra resurser.
Mål Projektstatus
G.1.1 För att underlätta arbetet, ska stöd ges av kansliet vid 365 tillfällen.
G.1.1b Ge stöd till minst 100 olika wikimedianer, eller andra som förespråkar fri kunskap, vilket uppnås genom tillgång till expertis, finansiering och andra resurser.
G.1.2 För att stärka gemenskapen ska föreningen ge stöd till minst 75 återkommande träffar för wikimedianer.
G.1.3 För att underlätta användningen av nya teknisk lösningar på Wikipedia skall ett projekt genomföras kring implementering, utifrån gemenskapens behov och önskemål.
185101 Stöd till gemenskapen 2018
185102 Utvecklingsstöd 2018
Föreningen ska arbeta för ett inkluderande klimat med låga trösklar för nya användare.
Mål Projektstatus
G.2.1 För att öka deltagandet från Wikimedias underrepresenterade grupper, ska målgruppsanpassade insatser arrangerade av föreningen resultera i att minst 365 unika användare utför en produktiv redigering var.
G.2.2 För att sänka tröskeln för nya användare ska 50 användare få stöd på Fikarummet på svenskspråkiga Wikipedia.
G.2.2b Vi ska ge stöd till ytterligare en språkversion av Wikipedia att aktivera funktionen Fikarummet.
185202 Wiki Loves 2018
185203 En gemenskap för alla 2018
Möjliggörande
Föreningen ska vara kompetent.
Mål Projektstatus
M.1 För att föreningen skall arbeta kompetent ska kanslipersonalen ges möjlighet att kompetensutveckla sig inom relevanta områden och styrelsemedlemmarna ska sträva efter kompetensutveckling.
186101 Organisationsutveckling 2018
Föreningens arbete ska vara transparent.
Mål Projektstatus
M.2a För att stärka föreningens transparens och bjuda till insyn i den internationella Wikimedia-rörelsen ska styrelse eller kanslipersonal delta på minst 5 internationella Wikimedia-evenemang
M.2b Internationella nyhetsbrev och centrala wikiportaler m.m. uppdateras på månadsbasis.
186201 Erfarenhetsutbyte 2018
Föreningen ska sträva efter organisatorisk stabilitet.
Mål Projektstatus
M.3.1a En bred och hållbar finansiering där ingen bidragsgivare överstiger 50%.
M.3.1b 20 % högre medlemsantal än 31 december föregående år. 439 av 167
M.3.1c Öka volontärengagemanget med 20 % jämfört med det totala antalet föregående kalenderår. 114 av 72
M.3.2a Överlappande kompetenser ökas på för verksamheten kritiska områden.
186301 Föreningsengagemang 2018
186302 FOSS för föreningen 2018