Projekt:Wikipedia i utbildning 2018

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2017 | 2019 >>

Kort projektbeskrivning

Projektet stödjer Wikipedia i utbildning, genom pedagogiskt fokuserade samarbeten med kursanpassat stöd för undervisning med Wikipedia och samverkansprojekt som fungerar övergripande mellan institutioner och olika insatser för att tillgängliggöra kunskap i Wikimediaprojekten. I de pedagogiska projekten riktar sig projektet till undervisning inom universitet och högskola, såväl som gymnasieskolan och folkhögskola, inom olika ämnen så som lärarutbildning och modersmål. Samverkan sker i nätverk med forskargrupper, forskningsbibliotek och forskningskommunikatörer för att stärka ämnesexperters kapacitet att säkra och bidra till fri kunskap.

Med lärosäten i Sverige jobbar vi också i Samsyn 2018 där sju lärosäten ingår i ett Vinnovafinasierat projekt till stöd för samverkan inom högskola och universitet. Utbildningsektorn är också ett underlag som vi använder för Förtroende 2018.

Centrala verktyg

Tidplan

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator

WMSE-Wikipedia-in-Education-2018

Januari Projektstart Planering med Stockholms universitet och Nordiska museet, Åbo Akademi. 3 dagar.
Februari–mars Kursanpassat stöd Ge stöd till kurserna på Uppsala universitet, Piteå kommun (21 feb), Linnéuniversitetet, Stockholms universitet, Stockholms universitet (2 mars), Södertörn (6 mars), Karlstad universitet, Nordiska museets utbildningsprogram. 10 dagar.
Februari–april Undersökning Pilotstudien för studentaktivitet ihop med Stockholms universitet. 5 dagar.
Mars–april Sammanställ material Sätt ihop alla delar för Wikipedia i utbildning/Kursanpassat stöd och samla mallar för dokument och uppgifter. Fokus på dokumentation av tidslinjefunktionen i Dashboard. 5 dagar.
April OER18 I Bristol. 3 dagar.
April Externt uppdrag Uppdrag från nära partners för riktade insatser. 2 dagar.
April–juni Kursanpassat stöd och Dashboard Undersök hur träningsmodulerna översätts och kan anpassas till svwp. Efter samtal under Wikimania, avvaktar översättningar i och med att verktyget kan komma att ersättas. 7 dagar.
April–september Open Education/OER Event Planering och eventansökan med fokus på OER och OEP för nätverksbyggande. 10 dagar.
Augusti Northern Europe Meeting Planering för utbildningsinslag på programmet. 3 dagar.
Juni–oktober OER-nätverk Möten och samordning av inlämning till UNESCOs kommande OER-rekommendationer. 5 dagar.
September NUSILA-event Initieringsevent runt NUSILA samt efterarbete runt pilotstudien. 6 dagar.
September–november Kursanpassat stöd etc. Karlstad universitet, Piteå kommun, Stockholms universitet, Uppsala universitet, Södertörn, ONL, VA-dagen, Nordiska museets utbildningsprogram. 10 dagar.
Oktober Artikel för Skolverket Uppdatering av tidigare material med Skolverket för att anpassa till uppdateringar i läroplanen. 4 dagar
November Internetdagarna Deltagande och nätverkande 1 dag.
November–december Kursanpassat stöd Insatser för att förbereda för program under vårterminen 2019.


Samarbetspartners

Se även

Projektdata

Projekt nr. 183103 Ansvarig Sara
Projektstart 2018-01-01 Projektslut 2018-12-31
Finansiär Budget
FDC 160 000 (arbetstid) 
FDC 25 500 (övrigt) 
Total: 185 500
Interna mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 3/25 nya resurser.
 • T.1.2 - 65/150 identifierade ämnesexperter bidrar.
 • T.1.3 - 15/15 kurser i Wikipedias utbildningsprogram.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av minst 2/10 nya evenemang.
 • G.2.1 - Redigering från 110/365 unika underrepresenterade användare.
 • M.2b - Uppdatera 12/24 int. nyhetsbrev på månadsbasis. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2018-11-05 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Efter projektstarten har 10 kurser fått kursanpassat stöd för att redigera Wikipedia inom ramen för en rad olika pedagogiska projekt, varav tre direkt har involverat ämnesexperter.
 • En kampanj för projektet (Wikimedia Sverige WMSE Education 2018 Program) sattes upp på Program & Events Dashboard och nytt för i år är att integrera tidslinjefunktionen som ett verktyg för att ge stöd och struktur åt genomförandet.
 • Deltagande på konferensen OER18 och sammankallat arbetet med UNESCOs kommande rekommendationer för OER ihop med OER-förespråkare på svenska lärosäten.
 • En pilotstudie för att undersöka studenters erfarenhet av att redigera Wikipedia är genomförd ihop med Stockholms universitet och efter den initiala bearbetning framstår datan svår att ta vidare utan ny undersökning.
 • Samarbete med Stockholms universitet för att delta i kursutveckling av digital kompetensutveckling för universitetets lärare.
 • Deltagit i Unilinks Arenaträff på Örebro Universitet inom temat social innovation.
 • Träningsmodulerna i Dashboard kan översättas, men beslutats inte vara värt att göra eftersom de ser ut att bli ersatta av annat verktyg.
 • Skrivstuga med ämnesexperter på KTH.
 • Samarbetet med digital strateg-utbildningen i Piteå kommun genomförd.
 • Fortsatta kontakter med ämnesexperter och forskningskommunikation.
 • Portalen för Wikipedia i utbildning är färdigställd med särskilt fokus på dokumentation av hur WMSE genomför kursanpassat stöd inom ramen för projektet.
 • Planering för OER-evenemang under första kvartalet av 2019 är igång med Internetstiftelsen och personer ur OER-nätverket.
 • Överlämningar till ny personal har genomförts. Vi satte redan nu upp nästa års kampanj Wikimedia Sverige WMSE Education 2019 på Outreach Dashboard. Överlämningarna fokuserade på nätverk inom och utom Sverige och praktiska moment kring genomförande av WiU.
 • Kurssida för Nordiska museets skolwikiprojekt är uppstartad.
 • Kurssida för Digital humaniora är gjord, för första gången med inbäddad media med instruktioner. Löper till och med den 18 jan 2019.
 • T.1.2 - 63 identifierade ämnesexperter har bidragit.
 • T.1.3 - 10 kurser har deltagit i Wikipedias utbildningsprogram.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för 1 nya evenemang.
 • G.2.1 - Redigering från 80 unika underrepresenterade användare har skett.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Efterrapport till Vinnova om Projekt:Välkommen till min plats 2016
 • Deltagande på Nordiska Museets skolwiki-projektet i november. Kursen löper till mars 2019 och räknas till verksamhetsåret 2019.
 • Deltagande på Internetdagarna
 • Föreläsning kandatprogrammet för museum och kulturarv.
 • Projektet når upp till 10 antal kurser och utan personalförändringar är det rimligt att tro att 12 hade blivit målet. Relativt få externa evenemang har kunnat ingå i årets projekt, vilket hade kunnat vara en möjlighet att nå fler. Mer tid har gått till att utreda hur Programs & Events Dashboard kan implementeras och utvecklas för projektets räkning. En stor kontaktyta med målgruppen i det här projektet har WikiGap-evenemangen varit under 2018 vilket ger konkreta uppföljningsmöjligheter inför kommande år.
 • Nyhetsbrevet har inte uppdaterats då formatet på detta har ändrats och inte har bedömts vara en prioriterad kanal längre. Däremot är WMSEs utbildningsportal på Outreach wiki uppdaterad med de huvudsakliga resurser som ingår i projektet för andra att ta del av. Hela Outreach-portalen för Utbilsningsprogrammet är under översyn av WMF och kan komma att få en förändrad funktion.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2018.
 • Under 2018 har fler initiativ än tidigare tagits för att främja nätverket med OER-förespråkare (Open educational resources) i Sverige. Här finns en möjlighet för Wikimedia att agera hub och ge möjligheter för fler att få kompetens och driva frågor om fria lincenser i utildning. Samarbetet med kommentarer till UNESCO och planering inför endagskonferens är två exempel på initiativ.
 • En ansenlig del av årets projekt har gått till att utreda hur Programs & Events Dashboard som huvudsakligt verktyg kan förstärka projektets genomförande och skalbarhet. Flera funktioner har kommit till, den viktigaste ur pedagogisk synpunkt är funktionen att skapa en tidslinje för en specifik kurs utifrån uppgiftens uppllägg och datum, se exembel. Verktyget presenterar sedan intstruktionerna i veckovisa avsnitt. Med html går det att bädda in bild och video för att ytterligare stärka upp för studenterna att relativt självständigt ta sig igenom Wikipedia-uppgiften. För att kunna göra det krävs att att det finns relevanta och uppdaterade intstruktionsfilmer etc. Programs & Events Dashboard har också funktionen med att det går att bädda in interaktiva träningsmoduler, som det redan finns ett stort bibliotek av och som översätts på meta. De engelska träningsmodulerna har använts i ett fåtal kurser där det passat och då modulen om "Wikipedia essentials" och som en kort förberedande övning. I och med att hela verktyget kan komma att ersättas av en ännu mer kraftfullt plattform har vi inte gått vidare med att organisera någon översättning. Det ger större flexibilitet att kunna bädda in instruktioner i den mån de finns tillgängliga. En översiktlig dokumentation över kurssidan ingår i WMSEs portal för kursanpassat stöd. Årets kampanj vittnar om att artiklarna som redigerats har haft 2,77 miljoner visningar.
Kommentar från verksamhetschefen