Ledningsrapport 2017

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2016 | 2018 >>


Ledningsrapporten följer upp hur verksamhetsplanen följs.

Överblick

<< 2016 | 2018 >>


Program
172511 EU-ansökan för HOT
Tillgång redigera
Föreningen ska öka kunskapen om fria licenser och öka tillgången till fritt material.
Mål Resultat Läge
T.1.1 - Berika Wikimedia-projekten med 25 nya resurser, genom att skapa och sprida material samt ge support eller genomföra massuppladdningar.
T.1.2 - 150 identifierade ämnesexperter bidrar till Wikimedia-projekten med minst 1 produktiv redigering vardera, genom att sprida information, underhålla relationer eller arrangera tematiska skrivstugor.
T.1.3 - 15 kurser i Wikipedias utbildningsprogram genom att utbilda motiverade lärare och bistå med expertis om Wikipedias verktyg för utbildning.
163101 GLAM 2016/LSH
163102 Kopplat Öppet Kulturarv
173103 Wikipedia i utbildning 2017
173120 GLAM 2017
163105 Offentligkonst.se 2016‎
163106 Välkommen till min plats
163108 WFD-data till Wikidata 2016
Föreningen ska verka för ökad användning av fria licenser.
Mål Resultat Läge
T.2.1 - 15 organisationer licensierar sitt material under fri licens genom workshops och stöd med information till personal inom organisationerna.
T.2.2a - Aktivt deltagande på minst 10 nya evenemang.
T.2.2a - Minst 10 nya direktkontakter med innehållsägare, organisationer och politiker (som kan påverka licensval).
173202 Påverkansarbete 2017‎
Användning
Föreningen ska verka för ett högt förtroende för, och en ökad användning av, Wikimedia-projekten och fri kunskap.
Mål Resultat Läge
A.1.1a - 1 mätmetod för medieinsatser tas fram.
A.1.1b - Den uppmätta medienärvaron ökar med 10%.
A.1.2 - Tydliga mätmetoder tas fram för användning av Wikimedia-projekten, generellt och för specifika användargrupper.
174101 Förtroende 2017
174102 Synlighet 2017
Föreningen ska verka för att Wikimedia-projektens användbarhet ska vara hög.
Mål Resultat Läge
A.2.1 - Minska antalet fel i mjukvaran, genom att 100 % av alla upptäckta och verifierade buggar rapporteras inom en vecka.
A.2.2a - Wikispeech aktiveras som betafunktion på 3 språk.
A.2.2b - Wikispeech 2:s förstudie utvecklas.
164201 Wikispeech 2016
174202 Buggrapportering och översättning 2017‎
174203 Wikispeech 2017
Gemenskapen
Föreningen ska stödja aktiva användare med kompetens och andra resurser.
Mål Resultat Läge
G.1.1a - Ge stöd vid 365 tillfällen till wikimedianer, eller andra som förespråkar fri kunskap, genom tillgång till expertis, finasiering och andra resurser.
G.1.1b - Ge stöd till 100 wikimedianer, eller andra som förespråkar fri kunskap, genom tillgång till expertis, finasiering och andra resurser.
G.1.2 - Stöd 50 återkommande träffar för wikimedianer.
G.1.3 - Ett tekniskt projekt genomföras kring implementering, utifrån gemenskapens behov och önskemål.
175101 Stöd till gemenskapen 2017‎
Föreningen ska arbeta för ett inkluderande klimat med låga trösklar för nya användare.
Mål Resultat Läge
G.2.1 - En produktiv redigering från 365 unika användare från Wikimedias underrepresenterade grupper, genom insatser arrangerade av föreningen.
G.2.2a - 50 nya användare får stöd på Fikarummet.
G.2.2b - Ytterligare en språkversion aktiverar Fikarummet.
165201 Jämställdhet på Wikipedia 2015
175202 Wiki Loves 2017
175203 En gemenskap för alla 2017
Möjliggörande
Föreningen ska vara kompetent.
Mål Resultat Läge
M.1a - Styrelsemedlemmarna ska sträva efter att kompetensutveckla sig inom relevanta områden.
M.1b - Kanslipersonalen ska ges möjlighet att kompetensutveckla sig.
176101 Organisationsutveckling 2017
Föreningens arbete ska vara transparent.
Mål Resultat Läge
M.2a - Styrelse eller kanslipersonal deltar på minst 4 internationella Wikimedia-evenemang.
M.2b - Internationella nyhetsbrev (och centrala wikiportaler) uppdateras på månadsbasis.
176201 Erfarenhetsutbyte 2017
Föreningen ska sträva efter organisatorisk stabilitet.
Mål Resultat Läge
M.3.1a - En bred och hållbar finansiering där ingen bidragsgivare överstiger 50%.
M.3.1b - Ett 20% högre medlemsantal än årsslut 2016. x av <ANTAL>
M.3.1c - Öka volontärengagemanget med 20%. x av <ANTAL>
M.3.1d - En utarbetad plan finns runt företagssponsring.
M.3.2a - Överlappande kompetenser ökas på för verksamheten kritiska områden.
176301 Föreningsengagemang 2017
176302 FOSS för föreningen 2017


2500 Externa

Uppdaterad senast STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2019.
Kommentar från verksamhetschefen


3000 Tillgång

3100 Öka kunskapen om fria licenser och öka tillgången till fritt material

Uppdaterad senast 2017-05-04 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad

Projekt avslutat, ekonomisk slutrapport begärd från Opad.

2016:

 • 7 927/~6 000 nya filer
 • 1 276/~1 400 ersatta filer
 • 1/1 nya resurs
 • 4/3 underrepresenterade användare

2017:

 • 711/~300 ersatta filer med nya metadata
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2017.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2017-09-08 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Deltagande på Wikimania 2017. Flera aktiviteter på plats (workshop, presentation & fotoutställning).
 • Arbete med dataöverföringen har fortsatt. Ett dussintal länder är på gång att köras.
 • Fotoutställning genomförd i fyra länder. (Den pågår ännu i Sverige, aktiviteter skedde runt den i Göteborg). Ytterligare länder möjliga genom UNESCO:s försorg.
 • WMSE är nu officiell partner i UNESCO:s flaggskeppsinitiativ #Unite4Heritage.
 • Visualiseringsverktyget Monumental har färdigställts.
 • Connected Open Heritage Challenge har genomförts framgångsrikt och bilderna som laddats upp i KÖK har nu 170 miljoner visningar per år.
 • En stor del av grunden har lagts för uppladdning av ca. 100 000 bilder från Kulturmiljöbild.
 • Vi har identifierat Learning Patterns från projektet som vi vill skriva under september.
 • Skrivstuga genomfördes på Medelhavsmuseet, där bilder från Cypern som vi laddat upp användes.
 • Ett flertal blogginlägg har skrivits eller skrivs om projektet.
 • Postkodlotteriet har kontaktat oss om vi har planer på framtida projekt.


För tidigare aktiviteter se: Projekt:Kopplat Öppet Kulturarv 2016/Aktivitetslogg

Externa mål Se Projekt:Kopplat Öppet Kulturarv/Måluppfyllnad

Interna mål för 2017:

 • T.1.1 – Projekten har berikats med 3 nya resurser.
 • T.2.1 - 2 organisationer har licensierat sitt material fritt.
 • M.2b - 2 int. nyhetsbrev har uppdaterats på månadsbasis.
 • M.3.2 - Överlappande kompetenser har ökat.
 • M.3.1a - Finansiering har breddats.


Interna mål för 2016:

 • Projekten har berikats med 2/14 resurser, med flera till som arbetas på parallellt.
 • 1/30 identifierade ämnesexperter bidrar
 • 4/6 organisationer licensierar nu sitt material fritt och flera till har nu en intern diskussion
 • Vårt nätverk har utökats med 118/15 centralt placerade personer, långt över förväntan
 • Samtal har förts med 1/3 yrkesverksamma politiker om kulturarvsbevarande
 • Stöd har getts vid 9/10 tillfällen till volontärer
 • Stöd har getts till minst 5/10 personer
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Projektet avslutas 30 september.
 • Utställningen hos UNESCO är ännu inte helt säkerställd. Processen har haft en hel del förseningar och problem. Förhoppningen är att allt färdigställs tidigt vecka 22.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
Kommentar från verksamhetschefenUppdaterad senast 2018-01-08 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Workshop för lärare på SU med Centrum för universtslärarutbildningen. Del av förberedelse för gemensam ansökan.
 • Deltagande på kulturarvsprogrammet på SU som förberedelse för Art&Feminsim under vårterminen och ytterligare samverkan.
 • Genomfört utbidlningsprogram med Karlstads universitet om ca 200 studenter.
 • Förnyat avtal om samarbete med Lärarnas Riksförbund.
 • Deltagit som föreläsare i den digitala kursen ONL för pedagoger inom högskolan.
 • Omgång 2 Nordiska museets utbildningsprogram är uppstartat.


För utförda aktiviteter, se: Aktivitetslogg

 • T.1.3 - 12 kurser har deltagit i Wikipedias utbildningsprogram.
 • T.2.2a - Deltagande har skett på 3 nya evenemang.
 • M.2b - 4 int. nyhetsbrev har uppdaterats på månadsbasis.
 • G.2.1 - Redigering från 151 unika underrepresenterade användare har skett.
 • T.1.2 - 120 identifierade ämnesexperter har bidragit.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

Målet om 15 kurser kommer inte att nås under 2017. Det beror delvis på att en återkommande lärare som hållt kurser både på Uppsala universitet och SLU inte gör det denna höst. En annan återkommande kurs genomför sitt Wikpediaprojekt, dock helt utan stöd från WMSE denna gång, vilket är ett gott tecken.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2017.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2017-11-17 STATUS (se problem nedan)
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • ArbetSam-workshopar
 • Samarbetsavtal skrivna med Nordiska Museet och Nationalmuseet, på gång med SMM och Tekniska museet
 • Workshop med Musikverket samt planering för 2018 påbörjad

För tidigare aktiviteter se: Projekt:GLAM 2017/Aktivitetslogg

Interna mål:

Externa mål:

Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Genomföra batchuppladdningar och aktiviteter
 • För att få till samarbeten och säkerställa finansiering kommer vi i samarbete med projektet Organisationsutveckling 2017 att behöva ta fram ett tydligare paket att erbjuda till GLAM-partners.
 • Svårt att hinna med aktiviteterna i slutet av året (då vi har praktisk möjlighet att genomföra det)
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2017.
Kommentar från verksamhetschefen
Uppdaterad senast 2017-09-08 STATUS (se problem nedan)
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Avslutat och rapporterat projekt, samt fått godkänt från Vinnova.

För tidigare aktiviteter, se Aktivitetslogg.

Externa mål:

 • Möten i 46/70 kommuner.

Interna mål:

 • T.1.1 – Berika projekten med X/25 nya resurser.
 • T.2.1 - X/15 organisationer licensierar sitt material fritt.
 • T.2.2a - Deltagande på minst 1/10 nya evenemang.
 • T.2.2b: X/10 centralt placerade personer

Enligt 2016 års verksamhetsmål:

 • T.1.1 – Berika projekten med X/25 nya resurser.
 • T.2.1 - X/15 organisationer licensierar sitt material fritt.
 • T.2.2b: X/100 centralt placerade personer
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

Målet för antalet träffade komuner inte uppnått. Några kommuner hann inte under projekttiden utan möten genomförs utanför projektet. Långa ledtider i kommuner gör det svårt att mäta nya fria resurser.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2018-01-08 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad

Slutrapport skriven och inskickat till Vinnova för bedömning.

 • Resursens portal är uppstartad på Wikiversity. Inom projektgruppen finns en framtagen översikt över resurssidor och material som ska fördelas och bli stommen i resursen, som kommer att slutföras under juni 2017.
 • 3 klasser (ca 100 elever) på gymnasiet har deltagit projektet. Det är en klass mer än planerat, två av klasserna är samma kurs, med 56 nya användare från underrepresenterade grupper på Wikipedia.
 • Alla grundskoleklasser har genomfört projektet, det blev fem klasser (8 lärare) mot planerade 4 klasser på Wikimini, med 40 nya texter.
 • Referensgruppen har betytt mycket för projektet och vi hade en första sammanträdde tidigt i projektet den 2 juni och gav återkoppling på projektets styrkor och utmaningar och vi knöt ihop med en sista referensträff i december när vi hade alla erfarenheterna från klasserna att dela med oss av.
 • En rad förbättringar av Wikimini har utförts, konfigureringar, översättningar, buggar etc.
 • Projektpresentation för sammanlagt 436 lärare och 86 museipedagoger vid externa event. Och ytterligare 40 deltagare på Fuism vårdag den 13 mars 2017 när projektet presenterades som en av finalisterna till årets pedagogiska pris.
 • Deltagit i den internationella konferensen OER17 5-6 april i London med presentation av projektet. Senare även internationella konferensen EDEN 2017 och 2nd OER Policy Forum, och Wikimania 2017.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2017-08-30 STATUS (se problem nedan)
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Projektet har avslutats och en slutrapport har producerats.
 • Vattendata har importerats för 6800 svenska sjöar
 • Presentation om projektet hålls för VISS applikationsråd
 • Diskussion om infobox inleds på sv.wp
 • T.1.1 – 1 nya resurser har gjorts tillgängliga.
 • Deltagande på 3/3 samarbetsmöten
 • 6 egenskaper har föreslagits.
 • WFD-data för 1 länder har importerats.
 • 0 Wikidata-powered "infoboxar" (som använder WFD-data) på 0 språkversioner av Wikipedia har skapats.
 • För dokumentation se Projekt:WFD-data till Wikidata 2016/Mappings.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • återbetalning av oanvända medel
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
 • Även om det var självklart för de flesta som deltog på mötet att aktuella data är (och bör vara) fritt från upphovsrätt så finns det en försiktighet kring att ta steget fullt ut och märka upp dessa som CC0 då det kräver beslut från högsta nivå och inblandning av organisationens jurister. Bland de som faktiskt släppt sin data som CC0 rådde det osäkerhet kring hur data ska märkas upp med detta på bäst sätt samt hur EEA/Eionet bäst kan göra användarna medvetna om detta. Projektet har dock fungerat som en ögonöppnare för behovet av tydlig licensuppmärkning.
 • För att importera ett land förlitade vi oss på att WFD rapporteringen skulle ske under 2016. Merparten av länderna blev försenade med detta vilket innebar ett mindre urval av länder att utgå från.
 • Att kunna demonstrera strukturer på test.wikidata.org visade sig hjälpa avsevärt för att kunna arbeta fram strukturer (i grupp). Detta gör det i sin tur enklare att lägga fram slutgiltiga förslag på Wikidata.
Kommentar från verksamhetschefen Oklart hur mycket av pengarna vi hinner arbeta upp. Mer fokus lades istället av nödvändighet på KÖK, på grund av förändringar i personalstyrkan som behövde vägas upp. Vi hoppas ännu nå de centrala målen för att behålla intresset för Wikidata hos de olika vattenmyndigheterna.3200 Ökad användning av fria licenser

Uppdaterad senast 2017-09-08 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Deltagande på Almedalen där vi bland annat hade möten om öppna data med en riksdagsledamot, ett två timmarsmöte med chefer på Lantmäteriet och SGU om omlicensiering till CC0 (vilket skedde några veckor senare). Vi pratade även med företrädare från Svensk biblioteksförening och Arbetsförmedlingen med olika typer av projekt, samt med en professor från högskolan i Skövde om öppna standarder och öppna data.
 • Ett par flyers med grundläggande info har tagits fram om panoramafrihet samt om öppna data.
 • Debattartiklar om BUS-rättegången har skrivits och publicerats i SvD. Ett stort antal intervjuer har getts med olika tidningar och radio om panoramafrihet. (Se lista här)
 • Vi för nu kontakter med flera riksdagsledamöter om lagändring om panoramafrihet (Riksdagens motionstid börjar 12 september).


För tidigare aktiviteter se: Projekt:Påverkansarbete 2017/Aktivitetslogg

 • T.2.1 - 1 organisationer har licensierat sitt material fritt. (Lantmäteriet)
 • T.2.2b - 2 nya direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2017.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2019.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2017-05-26 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Avtal med John Cummings redo att skrivas under för arbete fram till minst september.
 • WiR med Internetmuseet undersöks.
 • Kontrakt för WiR med SBU är färdigställt, men ännu inte underskrift.
 • T.1.2 - 12 identifierade ämnesexperter har bidragit.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Förberedelser för WiR på SBU avslutas.
 • Undersöka om vi kan verka som Fiscal sponsor för John Cummings pengar från Wikimedia Foundation.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2017.
Kommentar från verksamhetschefen Hur vi ställer oss till att vara Fiscal sponsor är viktigt och intressant. Vi var även fått förfrågan från Wikimaps User Group om möjligheten.


4000 Användning

4100 Öka förtroende och användning

Uppdaterad senast 2017-05-26 STATUS (se problem nedan)
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Inget arbete har skett i projektet, vilket är enligt plan.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

Projektet kunde aldrig påbörjas p.g.a. personalnedskärningar och ökat fokus på andra delar av verksamheten (främst organisationsutveckling och ansökningar).

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2017.
Kommentar från verksamhetschefen Ny personal kommer att utses till att ta över ansvaret för det här arbetet.


Uppdaterad senast 2017-09-08 STATUS (se problem nedan)
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Vi har ökat antalet kontakter med media, vår aktivitet på sociala medier samt på vår blogg efter att vi anställt vår nya kommnunikatör, Gitta Wilén.
 • Vi har börjat titta på mätetalen i samband med FDC-rapporteringen, även om det ännu inte är färdigt.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2017.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2017-09-05 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Inget nytt arbete har skett i projektet.
 • T.2.2b - 3 nya direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Fortsatta kontakter med Gapminder.
 • Identifiera event att delta på.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2017.
Kommentar från verksamhetschefen


4200 Öka användbarheten

Uppdaterad senast 2017-09-08 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • De viktigaste funktionerna på spelaren finns nu på plats. Det går att lyssna på Wikispeech här: https://wikispeech.wmflabs.org/wiki/Main_Page
 • Vi har hittat en utvecklare på WMF som hjälper oss med kod- och säkerhetsgranskning för att möjliggöra aktivering.
 • Vi har presenterat om Wikispeech på Wikimania 2017. Detta mottogs väl (ex.).
 • Vi har ställt ut på konferensen Interspeech i Stockholm tillsammans med PTS.
 • Vår volontär har fått sin första kod inkluderad i projektet.
 • Implementerade segmentering av HTML-taggar. Detta tillåter att lägga till pauser bl.a. mellan rubriker och följande text samt mellan rader i listor.
 • Implementerade API för förprocessning av HTML, vilket begränsar nätverksanvänding. API:et kan också användas utanför Wikispeech, när tvättad text behövs.

För tidigare aktiviteter se: Projekt:Wikispeech 2016/Aktivitetslogg

Har deltagit på 3 internationella Wikimedia-evenemang.

Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

Trots löfte om att ta fram en plan för hur WMF kan kod- och säkerhatsgranska Wikispeech har vi inte fått något konkret (trots upprepade påminnelser).

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2018-02-01 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • En intern workshop hölls om hur (bugg)uppföljning efter event bäst kan ske.
 • En ny rekomendation för skärminspelningsporgram togs fram.
 • Sedan årets början har 20 buggar rapporterats av 6 olika personer på kansliet. 2 av dessa har åtgärdats av kanslipersonal.
 • A.2.1 - Fel i mjukvaran har rapporterats.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Uppföljning av punkter från workshopen.
 • Datum sätts för Bug-a-thon.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2017.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2018-11-26 STATUS (se problem nedan)
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Förstudien färdigställs till 1 december 2018.
 • Arbete för att aktivera Wikispeech har fortsatt. Det beräknas dock inte bli färdigt innan årsskiftet.
 • Förslag till WMF om långsiktigt strategiskt samarbete runt MediaWiki-utveckling har skickats in. I dagsläget inget svar.
 • Memorandum of Understanding med Wikimedia Deutschland har satts samman runt kunskapsutbyte och samarbete under 2019 med möjlighet att förlänga under 2020-2021.
 • T.1.1 - Projekten har berikats med 0 nya resurser.
 • A.2.2a - Wikispeech har aktiverats som betafunktion på 0 språk.
 • A.2.2b - Wikispeech 2:s förstudie har utvecklats.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2018.
Kommentar från verksamhetschefen


5000 Gemenskapen

5100 Stödja gemenskapen

Uppdaterad senast 2017-11-17 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Reklam mot gemenskapen, uppmuntrat sökande till olika aktiviteter.
 • G.1.1a - Stöd har givits vid 109 tillfällen.
 • G.1.1b - Stöd har givits till minst 41 wikimedianer och dylika.
 • G.1.2 - Stöd har givits till 63 återkommande träffar för wikimedianer.
 • G.2.1 - Redigering från 197 unika underrepresenterade användare har skett.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

Fortsatt uppmuntrande till att söka stöd och låna utrustning.

Lågt intresse för att använda utrustning från teknikpoolen. Möjligheten att få referenslitteratur är nästan helt okänd inom gemenskapen.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2017.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2017-09-08 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • I slutet av oktober påbörjas utvecklingsarbetet
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2017.
Kommentar från verksamhetschefen


5200 Inkluderande klimat

Uppdaterad senast 2017-02-27 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
 • I denna projektomgång har inte lika många studenter nappat som tidigare. Studenten som har handletts kommer eventuellt inte att slutföra sitt examensarbete som först planerat. Vi har ändå lyckats fortsätta ha kontakter med lärosäten och våra uppdrag finns med i projektkataloger som studenterna väljer mellan och det vi möts av positiva institutioner om att vara med i deras sammanhang.
 • Genom att vi har skaffat oss en bred och kvalitativ erfarenhet av flera års arbete för ett jämställt deltagande och mångfald av perspektiv har vi genom projektet börjat undersöka möjligheterna att ansöka om att arrangera Diversity Conference i Stockholm under senare delen av 2017.
 • Normbildsprojektet avslutades med en utställning och det gav oss en ny erfarenhet av att skapa ett uppskattat och välbesökt evenemang. Vi har haft några som undrat hur de lokalt kan få använda utställningen och där har logistiken varit enda hindret. Vi har varit i kontakt med Riksutställningar och förstått att utställningar kräver lång framförhållning. Ett säkert fortsatt användningsområde för den fysiska utställningen är Diversity Conference 2017 och den kan digitalt visas upp via nya webben. Att ta fram utbildningsmaterialet till fotoprojektet har varit något svårare än andra utbildningsmaterial eftersom vi i stor utsträckning bygger på annans expertis och testar oss fram för hur den bäst kan formuleras för vår kontext om kvalitet i fri kunskap, att vi kan involvera flera ögon i att ta fram materialet betyder mycket.
 • Deltagarna i skrivstugorna i Stockholm har bjudits in till en Facebookgrupp som nu har 99 medlemmar (alla kvinnor), den har fungerat som ett stöttande forum under tiden som Fikarummet inte har varit funktionellt och är en kanal för att lansera fikarummet till en viktig målgrupp. Sedan verktyget för inbjudan sattes igång i december 2016 har 258 inbjudningar skickats till nybörjare på Wikipedia för att ge ett ökad stöd till engagemang.
 • Verktyget Qualtrics som vi använder för enkätundersökningen är ett kraftfullt program och det finns ett gott stöd för enkätens innehåll från WMF, det som däremot har varit svårare än beräknat är hanteringen av kontakter och hur enkäten ska distribueras och den delen har krävt mer tid än beräknat. Ett sätt att hantera det skulle kunna vara att distribuera den till ett mindre antal respondenter, men det sänker också kvaliteten på underlaget.
Kommentar från verksamhetschefen Löper över från föregående år.


Uppdaterad senast 2017-11-17 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Avsluta WLM
 • Genomföra WLFood

Kort om tid kvar på året för att hinna genomföra WLFood på ett bra sätt.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2017.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2017-11-15 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • G.1.1a - Stöd har givits vid antal tillfällen (totalen är dock sammanräknad för alla projekt).
 • G.1.2 - Stöd har givits till 10 återkommande träffar för wikimedianer.
 • G.2.1 - Redigering från 54 unika underrepresenterade användare har skett.
 • M.3.1c - Antal frivilliga har ökat med 23.
 • M.3.1d - 1 plan för företagssponsring har skapats.

Under Wikimedia Diversity Conference 2017 uppnådes följande:

 • 80 konferensdeltagare
 • ? nya projekt.
 • 1 nytt verktyg.
 • Info om Fikarummet till 0 personer.
 • Info om Wikispeech till 80 personer.
 • Ingen ny sponsor.
 • 0 omnämnanden av konferensen.
 • 1 rapport skrivs under 2018. Data insamlat under 2017.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

Vi har inte hittat sponsorer för konferensen. Vår bedömning är att detta är för att det är en intern konferens som inte syftar till att engagera nya deltagare.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2017.
Kommentar från verksamhetschefen Vi har skjutit till en del medel till arbetet med konferensen inom ramen för Wikispeech och omfördelar en del budgeterade resepengar från WiU då vi har fått de resorna betalda av partners.


6000 Möjliggörande

6100 Föreningen ska vara kompetent

Uppdaterad senast 2017-09-05 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • En mall för fortbildning har satts upp för personalen att fylla i. Personalen har informerats om denna den 5 september.
 • Styrelsen kommer att tillfrågas om utbildningar på styrelsemötet 10 september.


Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

Hitta utbildningar för styrelse och kanslipersonal.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2017.
Kommentar från verksamhetschefen


6200 Föreningens arbete ska vara transparent

Uppdaterad senast 2017-09-05 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Sara har deltagit på möte med WMNO i Oslo och diskuterat utbildningsprogrammet.
 • Sara har deltagit på Education Collab meeting i Armenien.
 • Bengt Oberger och Lars Aronsson deltog på CEE Meeting 2017 som representanter för föreningen.
 • M.2a - Deltagande har skett på 2 int. Wikimedia-evenemang.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2017.
Kommentar från verksamhetschefen

6300 Föreningen ska sträva efter organisatorisk stabilitet

Uppdaterad senast 2017-05-26 STATUS (se problem nedan)
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

Medlemsregistrering fungerar ännu inte på tillfredsställande sätt i Fortnox.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2017.
Kommentar från verksamhetschefen Ny person kommer att utses att leda arbetet.


Uppdaterad senast 2017-09-08 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Inga aktiviteter hölls under denna period
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

Analys av verktyg

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2017.
Kommentar från verksamhetschefen Vi genomför inte denna i år då vi har haft ökade konsultkostnader inom andra delen av verksamheten.