Ledningsrapport 2016

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ledningsrapporten följer upp hur verksamhetsplanen följs.

Överblick

<< 2015 | 2017 >>


Program
Tillgång redigera
Föreningen ska öka kunskapen om fria licenser och öka tillgången till fritt material.
Berika Wikimediaprojekten med 20 resurser genom att skapa och sprida material samt ge support eller genomföra batchuppladdningar.
100 identifierade ämnesexperter bidrar till Wikimediaprojekten med minst 1 produktiv redigering vardera, genom att sprida information, underhålla relationer eller arrangera tematiska skrivstugor.
Involvera 10 kurser i Wikipedias utbildningsprogram genom att utbilda motiverade lärare och bistå med expertis om Wikipedias verktyg för utbildning.
3101 LSH-tillgängliggörande 2016
3102 Kopplat Öppet Kulturarv
3103 Wikipedia i utbildning
3104 GLAM 2016
3105 Offentligkonst.se 2016‎
3106 Välkommen till min plats
3107 Nationalmuseum-tillgängliggörande 2016
3108 WFD-data till Wikidata 2016
3113 Öppna data 2015/Video
3114 Öppna data 2015/GLAM-video‎
Föreningen ska verka för ökad användning av fria licenser.
För att förändra normen om fria licenser se till att 10 organisationer tydligt licensierar sitt material under fri licens genom workshops och stöd med information riktat mot personal på organisationerna.
Utöka föreningens nätverk med 100 centralt placerade personer (som kan påverka licensvalet på material) och 20 politiker (som kan gynna föreningens strategiska frågor) genom evenemang, nya samarbeten och direktkontakter med innehållsägare och likasinnade organisationer.
3201 Fackverk 2015
3202 Påverkansarbete 2016‎
3203 Värdet av fri kartdata 2015
Användning
Föreningen ska verka för ett högt förtroende för, och en ökad användning av, Wikimediaprojekten och fri kunskap.
Behålla eller öka förtroendet i Mediebarometerns mätning i mars 2017 genom riktad informationsspridning och relationsskapande med opinionsbildare med högt förtroende.
Öka antalet sidvisningar på Wikimediaprojekten från Sverige med 10% jämfört med samma månad tidigare år under de månader vi har mediesamarbeten i aktuella sammanhang.
4101 Förtroende 2016
4102 Synlighet 2016
Föreningen ska verka för att Wikimediaprojektens användbarhet ska vara hög.
Minska antalet fel i mjukvaran, genom att 100 % av alla upptäckta och verifierade buggar[2] rapporteras inom en vecka.
För att göra innehållet tillgängligt för flera, sätt upp en fungerande prototyp för text-till-tal på innan årets slut.
4201 Wikispeech
4202 Buggrapportering 2016‎
Gemenskapen
Föreningen ska stödja aktiva användare med kompetens och andra resurser.
För att underlätta arbetet, ska stöd ges vid 365 tillfällen till minst 50 olika wikimedianer, eller andra som förespråkar fri kunskap, genom tillgång till expertis, finasiering och andra resurser.
För att stärka gemenskapen ska föreningen ge stöd till 50 återkommande träffar där 50 wikimedianer deltar och där 50% av de som svarar på en enkät anger att de är gemenskapsbyggande.
5101 Stöd till gemenskapen 2016‎
Föreningen ska arbeta för ett inkluderande klimat med låga trösklar för nya användare.
En produktiv redigering från 365 unika användare från Wikimedias underrepresenterade grupper, genom insatser arrangerade av föreningen.
250 kvarvarande nya aktiva användare som fortlöpande bidrar[3] genom att verka för förbättrade förutsättningar på Wikimedias projekt.
5201 Jämställdhet på Wikipedia 2015
5202 Wiki Loves *
Möjliggörande redigera
Föreningen ska vara kompetent.
Mål Resultat Läge
Styrelsemedlemmarna ska sträva efter att kompetensutveckla sig inom relevanta områden.
Kanslipersonalen ska ges möjlighet att kompetensutveckla sig.
Föreningens arbete ska vara transparent.
Föreningen ska aktivt arbeta med kommunikation till viktiga intressenter, så som gemenskapen, Wikimedia Foundation, allmänheten och opinionsbildare.
Föreningen ska sträva efter organisatorisk stabilitet.
En bred och hållbar finansiering där ingen bidragsgivare överstiger 50%.
Ett dubblat medlemsantal. 27 av 519
Öka volontärengagemanget med 20%.
Föreningen har ansökt om och skaffat 90-konto.2500 Externa

Uppdaterad senast STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2019.
Kommentar från verksamhetschefen


3000 Tillgång

3100 Öka kunskapen om fria licenser och öka tillgången till fritt material

Uppdaterad senast 2017-05-04 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad

Projekt avslutat, ekonomisk slutrapport begärd från Opad.

2016:

 • 7 927/~6 000 nya filer
 • 1 276/~1 400 ersatta filer
 • 1/1 nya resurs
 • 4/3 underrepresenterade användare

2017:

 • 711/~300 ersatta filer med nya metadata
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2017.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2017-09-08 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Deltagande på Wikimania 2017. Flera aktiviteter på plats (workshop, presentation & fotoutställning).
 • Arbete med dataöverföringen har fortsatt. Ett dussintal länder är på gång att köras.
 • Fotoutställning genomförd i fyra länder. (Den pågår ännu i Sverige, aktiviteter skedde runt den i Göteborg). Ytterligare länder möjliga genom UNESCO:s försorg.
 • WMSE är nu officiell partner i UNESCO:s flaggskeppsinitiativ #Unite4Heritage.
 • Visualiseringsverktyget Monumental har färdigställts.
 • Connected Open Heritage Challenge har genomförts framgångsrikt och bilderna som laddats upp i KÖK har nu 170 miljoner visningar per år.
 • En stor del av grunden har lagts för uppladdning av ca. 100 000 bilder från Kulturmiljöbild.
 • Vi har identifierat Learning Patterns från projektet som vi vill skriva under september.
 • Skrivstuga genomfördes på Medelhavsmuseet, där bilder från Cypern som vi laddat upp användes.
 • Ett flertal blogginlägg har skrivits eller skrivs om projektet.
 • Postkodlotteriet har kontaktat oss om vi har planer på framtida projekt.


För tidigare aktiviteter se: Projekt:Kopplat Öppet Kulturarv 2016/Aktivitetslogg

Externa mål Se Projekt:Kopplat Öppet Kulturarv/Måluppfyllnad

Interna mål för 2017:

 • T.1.1 – Projekten har berikats med 3 nya resurser.
 • T.2.1 - 2 organisationer har licensierat sitt material fritt.
 • M.2b - 2 int. nyhetsbrev har uppdaterats på månadsbasis.
 • M.3.2 - Överlappande kompetenser har ökat.
 • M.3.1a - Finansiering har breddats.


Interna mål för 2016:

 • Projekten har berikats med 2/14 resurser, med flera till som arbetas på parallellt.
 • 1/30 identifierade ämnesexperter bidrar
 • 4/6 organisationer licensierar nu sitt material fritt och flera till har nu en intern diskussion
 • Vårt nätverk har utökats med 118/15 centralt placerade personer, långt över förväntan
 • Samtal har förts med 1/3 yrkesverksamma politiker om kulturarvsbevarande
 • Stöd har getts vid 9/10 tillfällen till volontärer
 • Stöd har getts till minst 5/10 personer
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Projektet avslutas 30 september.
 • Utställningen hos UNESCO är ännu inte helt säkerställd. Processen har haft en hel del förseningar och problem. Förhoppningen är att allt färdigställs tidigt vecka 22.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
Kommentar från verksamhetschefenStatus per 2017-03-15 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Föreläsningar SLU, LR Örebro, och Mötesplats Open Access
 • Resa till Kalmar för både Linnéuniversitetet och Stagneliusskolan.
 • Wikipedia Education Collab genomfört i Stockholm
 • En stor del av de löpande aktiviteterna i projektet är att på distans stötta de kurser som genomförs ute i landets lärosäten, hjälp med Wikipediauppgiftens upplägg, genomförande och allmänna frågor av pedagogiskt innehåll. Så har exempelvis flera doktorandkurser fått hjälp under 2016.
 • Vetenskapsfestivalen, presentation för ca 400 personer och möte med Chalmers och GU.
 • Nordiska Museets skolwiki-aktiviteter sker hösten 2016 och till viss del in i 2017.
 • Konsultation för Lin Education som kommer engagera fyra grundskoleklasser på Wikimini hösten 2016.
 • Utbildning genomförd för Mistra (Stiftelsen för miljöstrategisk forskning) i september (ca 15 deltagare)
 • Utbildning genomförd för Uppsala universitets bibliotekspersonal 30 september.
 • Uppföljande utbildning planerad med SBU till den 5/12, den första var i juni.
 • Hållit webinar för högskolekursen Open Networked Learning, ca 80 deltagare.
 • Deltagande VA-dagen.
 • Utbildning genomförd vid tre tillfällen under året med DSV inom det internationella ICT4D-projektet.
 • 14 kurser har genomfört sina projekt på Wikipedia, vilket vida överstiger målet om 8 stycken.
 • Samarbeten för skalning har tagit form under året. Skolverkets modul om Wikipedia för gymnasiet är lanserad, och de har släppt utbildningsvideon om Wikipediaprojektet på Nacka gymnasium, och hittills har ca 173 individer deltagit i Webbstjärnans webbkurs om att bidra till Wikipedia sedan den publicerades i början av 2016.
 • Nordiska museets Skolwikprojekt är sjösatt och 15 gymnasieelever deltar i programmet som fortsätter in i 2017 där samarbetet kommer söka sätt att skala.
 • Utbildningar med ämnesexperter från Lunds universitet, Uppsala universitet, Stockholms universitet, SBU och Mistra har resulterat i 64 ämnesexperter och sedan har ytterligare 60 ämnesexperter (doktorander) varit involverade via Wikipedias utbildningsprogram och , vilket ger sammanlagt resulterar i 124 ämnesexperter via projektet.
 • Samarbetet med Stockholms universitets DSV har sammanlagt resulterat i 80 beslutsfattare inom utbildning, att jämföra med projektets mål om 35.
 • Det är första året som doktorandkurser involverat sig på Wikipedia, vilket verkar väcka uppmärksamhet och bana väg för fler att ansluta sig och nya samarbeten är redan planerade med Uppsala universitet och Göteborgs universitet under 2017.
 • Samarbetet med Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har haft en Wikipedian in Residence under 2 veckor och ser att de vill fortsätta med det under någon period i 2017. Vi saknar i nuläget de rätta rutinerna för att effektivt kunna ordna med Wikipeidan in Residence för att möta sådant positivt intresse.
 • Projektet har inte lett till att några nya fria resurser har släppts. Det har varit svårt att kombinera det målet med målet om deltagande utifrån en rimlig projektdesign. I projektets målgrupper har rektorer inte varit särskilt närvarande men desto lättare har det varit att nå kommunikationsavdelningar och universitetsbiblioteken. Vi har ett behov av att lägga upp material och aktiviteter som särskilt tar hand om kommunikatörernas position, och vi har en strategisk partner i bibliotekens interna funktions som center för informationssystem, kunskapsspridning och licenskunnande.
 • Samarbetet med DSV har fortsatt under hela året och visar att vi ses som en stabil och uppskattad partner, och bekräftat av utvärderingarna. Det är ett effektivt sätt för oss att nå beslutsfattare i utvecklingsländer. Svagheten i samarbetet är att det hänger på att vi blir inbjudna till varje utbildningstillfälle och vi saknar en upparbetat och långsiktig plan för hur vi får delta i kommande omgångar av utbildningen, vilket gör det svårt att göra prognoser.
 • Budget 159800
 • Aktuell 17998 (ej helt aktuell pga systembyte)
 • Prognos 159800 (kommer att överstigas något)
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


Status per 2016-11-23 STATUS:
STATUS orsak Projektet flyter på med support till nya institutioner och användare och underhåll av befintligt nätverk samt deltagande i och anordnande av aktiviteter för att utöka nätverket och frigöra material.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

.

 • 3/4 nya resurser har släppts.
 • 31/50 ämnesexperter har bidragit.
 • Inga nya resurser har ändrat licens.

Därtill har:

 • Samtal med 1 politiker skett.

Många aktiviteter när det gäller att släppa material eller ändra licenser har en eftersläpning som gör det svårt att mäta inom projekttiden och det är inte heller säkert att institutionerna meddelar att dom ändrat licens på material eller tillgängliggjort samlingar vilket gör det svårt att upptäcka det.

 • Budget 107000
 • Aktuell 4470
 • Prognos 107000
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


Uppdaterad senast 2017-09-08 STATUS (se problem nedan)
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Avslutat och rapporterat projekt, samt fått godkänt från Vinnova.

För tidigare aktiviteter, se Aktivitetslogg.

Externa mål:

 • Möten i 46/70 kommuner.

Interna mål:

 • T.1.1 – Berika projekten med X/25 nya resurser.
 • T.2.1 - X/15 organisationer licensierar sitt material fritt.
 • T.2.2a - Deltagande på minst 1/10 nya evenemang.
 • T.2.2b: X/10 centralt placerade personer

Enligt 2016 års verksamhetsmål:

 • T.1.1 – Berika projekten med X/25 nya resurser.
 • T.2.1 - X/15 organisationer licensierar sitt material fritt.
 • T.2.2b: X/100 centralt placerade personer
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

Målet för antalet träffade komuner inte uppnått. Några kommuner hann inte under projekttiden utan möten genomförs utanför projektet. Långa ledtider i kommuner gör det svårt att mäta nya fria resurser.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2018-01-08 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad

Slutrapport skriven och inskickat till Vinnova för bedömning.

 • Resursens portal är uppstartad på Wikiversity. Inom projektgruppen finns en framtagen översikt över resurssidor och material som ska fördelas och bli stommen i resursen, som kommer att slutföras under juni 2017.
 • 3 klasser (ca 100 elever) på gymnasiet har deltagit projektet. Det är en klass mer än planerat, två av klasserna är samma kurs, med 56 nya användare från underrepresenterade grupper på Wikipedia.
 • Alla grundskoleklasser har genomfört projektet, det blev fem klasser (8 lärare) mot planerade 4 klasser på Wikimini, med 40 nya texter.
 • Referensgruppen har betytt mycket för projektet och vi hade en första sammanträdde tidigt i projektet den 2 juni och gav återkoppling på projektets styrkor och utmaningar och vi knöt ihop med en sista referensträff i december när vi hade alla erfarenheterna från klasserna att dela med oss av.
 • En rad förbättringar av Wikimini har utförts, konfigureringar, översättningar, buggar etc.
 • Projektpresentation för sammanlagt 436 lärare och 86 museipedagoger vid externa event. Och ytterligare 40 deltagare på Fuism vårdag den 13 mars 2017 när projektet presenterades som en av finalisterna till årets pedagogiska pris.
 • Deltagit i den internationella konferensen OER17 5-6 april i London med presentation av projektet. Senare även internationella konferensen EDEN 2017 och 2nd OER Policy Forum, och Wikimania 2017.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
Kommentar från verksamhetschefen


Status per 2016-11-23 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Båda delprojekten har avslutats.
 • Diskussioner om framtida skrivstuga med grund i Statens porträttsamling och de bilder/Wikidata-objekt som gjorts tillgängliga genom projektet.

Delprojekt 1:

 • 3 407 mappningar gjorda mot Nationalmuseums objekt på KulturNav
 • 19 468 kopplingar gjorda mot Nationalmuseums objekt på KulturNav

Delprojekt 2:

 • 3 108 uppladdade bilder
 • 2 255 illustrerade Wikimedia-objekt

Interna:

 • 2 resurser
 • 2 unika underrepresenterade användare
 • För bättre/lättare uppföljning av botredigeringar (icke-uppladdningar) märks redigeringskommentaren med en hashtag, rutiner för att plocka fram antal redigeringar/bytes etc. med detta som urval har tagits fram och kan återanvändas i andra projekt.
 • Vi fick mycket bra press från bilduppladdningen.
 • Kombinationen av att först göra en Wikidata-import och sedan en bilduppladdning var väldigt tacksam då det gjorde det lätt att både berika Wikimedia Commons informationen och sedan direkt använda bilden på Wikidata-objektet. Nu är just målningar kanske ett specialfall då var sådan kan ha ett Wikidata-objekt.
 • Budget 33 200 (inkl. overhead)
 • Aktuell
 • Prognos 33 200
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:  


Uppdaterad senast 2017-08-30 STATUS (se problem nedan)
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Projektet har avslutats och en slutrapport har producerats.
 • Vattendata har importerats för 6800 svenska sjöar
 • Presentation om projektet hålls för VISS applikationsråd
 • Diskussion om infobox inleds på sv.wp
 • T.1.1 – 1 nya resurser har gjorts tillgängliga.
 • Deltagande på 3/3 samarbetsmöten
 • 6 egenskaper har föreslagits.
 • WFD-data för 1 länder har importerats.
 • 0 Wikidata-powered "infoboxar" (som använder WFD-data) på 0 språkversioner av Wikipedia har skapats.
 • För dokumentation se Projekt:WFD-data till Wikidata 2016/Mappings.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • återbetalning av oanvända medel
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
 • Även om det var självklart för de flesta som deltog på mötet att aktuella data är (och bör vara) fritt från upphovsrätt så finns det en försiktighet kring att ta steget fullt ut och märka upp dessa som CC0 då det kräver beslut från högsta nivå och inblandning av organisationens jurister. Bland de som faktiskt släppt sin data som CC0 rådde det osäkerhet kring hur data ska märkas upp med detta på bäst sätt samt hur EEA/Eionet bäst kan göra användarna medvetna om detta. Projektet har dock fungerat som en ögonöppnare för behovet av tydlig licensuppmärkning.
 • För att importera ett land förlitade vi oss på att WFD rapporteringen skulle ske under 2016. Merparten av länderna blev försenade med detta vilket innebar ett mindre urval av länder att utgå från.
 • Att kunna demonstrera strukturer på test.wikidata.org visade sig hjälpa avsevärt för att kunna arbeta fram strukturer (i grupp). Detta gör det i sin tur enklare att lägga fram slutgiltiga förslag på Wikidata.
Kommentar från verksamhetschefen Oklart hur mycket av pengarna vi hinner arbeta upp. Mer fokus lades istället av nödvändighet på KÖK, på grund av förändringar i personalstyrkan som behövde vägas upp. Vi hoppas ännu nå de centrala målen för att behålla intresset för Wikidata hos de olika vattenmyndigheterna.Status per 2016-11-23 STATUS:
STATUS orsak Tre av fyra seminarier och workshopar genomförda med bra deltagande.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Seminarier och workshopar genomförda i Stockholm, Umeå och Göteborg.
 • Planering klar för seminarium och workshop i Malmö.
 • Nätverk utökade: 17 personer
 • Underrepresenterade grupper har medverkat i seminarier och workshoppar: 21 personer
 • Enstaka mediafiler tillgängliggjorda och tankar förmedlade som eventuellt kommer att leda till tillgängliggöranden och uppladdningar.

Många deltagare fortsätter inte redigera eller vara aktiva efter workshopen. Fördröjning tills eventuellt tillgängliggörande av material sker då det finns en tanke- och beslutsprocess som ibland tar tid att gå igenom på institutioner.

 • Budget
 • Aktuell
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:

Projekt:Flygvapenmuseum 2016/Projektdata

Status per 2015-11-22 STATUS:
STATUS orsak Allt blev klart i tid.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Videon färdigställdes i tid och fick 7 översättningar.

 • Budget 50000
 • Aktuell 49000
 • Prognos 50000
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen: Projekttiden förlängdes den 15 december till den 15 februari. Filmen är klar, men översättning till tre språk återstår. Kort om tid.
Slutrapport/utvärdering:


Status per 2016-11-23 STATUS:
STATUS orsak Film uppladdad till Commons, rapport inskickad. Filmen inte visad på konferenser eller transkriberad och översatt under projekttiden.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Intervjuer genomförda, klippning klar och filmen uppladdad till Commons.

Film skapad och uppladdad.

 • Budget 50000
 • Aktuell 291
 • Prognos 50000
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen: Projekttiden förlängdes den 15 december till den 15 februari. Projektet har dock hamnat mellan stolarna under hösten/vintern och möte kommer att hållas om hur detta ska hanteras under vecka 6.

2016-05-21 Projektet släpar fortfarande efter, men är påbörjat och prioriteras för att ros i hamn i tid.

Slutrapport/utvärdering:


3200 Ökad användning av fria licenser

Status per 2016-01-28 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Slutrapport skriven och inlämnad till Vinnova
 • Budget 20000
 • Aktuell 16860
 • Prognos 20000
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen: Löper över från föregående år.
Slutrapport/utvärdering:


Status per 24 november 2016 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

.

 • Gått igenom Opinionsbildningsstrategi med Anna.
 • Planerat runt utfallet av BUS-rättegången.
 • Arbete runt FoP i EU kommer att dra igång i slutet av maj (både då en konsultation ska in i juni samt då vi vill få flera org. att skriva brev där de stödjer vår position runt FoP och behovet av en lagändring).
 • Diskussioner om att koordinera en del arbete med länderna i norra Europa har påbörjats.
 • Deltagande under Almedalsveckan.
 • Upprepade möten med SCB om deras licensval för sin data.
 • Ett dokument om varför CC0 bör användas av myndigheter har tagits fram.
 • Konsultation om Freedom of Panorama (FoP) i EU har besvarats.
 • Inskickat remissvar till EU-kommissionens upphovsrättsförslag.

.

 • Vi har tagit fram en del material för arbetet, bl.a. om CC0.
 • Vi har deltagit på Almedalen 2016.
 • Vi har utökat vårt nätverk med 3 personer i central ställning.
 • Vi har bidragit med information för att stärka användandet av fria licenser och att material skapade med offentliga medel ska vara under public domain.
 • Vi har arbetat med att införa Freedom of Panorama i Europa både genom vårt arbete i Sverige runt offentligkonst och genom Dimis arbete i Bryssel.
 • Genom vårt arbete med remisser samt konsultationen med Europeiska kommissionen har vi arbetat för en harmonisering av copyright-lagstiftning i Europa och världen.
 • Budget 309000
 • Aktuell 16860
 • Prognos 309000
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


Status per 24 november 2016 STATUS:
STATUS orsak Projektet har avslutats i förtid efter överenskommelse med Vinnova.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

.

 • Tidigare forskning har gåtts igenom och börjat sammanställas.
 • En skiss på rapporten har satts samman.

Arbetet har inte kommit vidare på grund av att andra projekt prioriterats, det är även väldigt svårt att dela upp arbetet i det här läget.

Projektet krävde ett riktat fokus som var väldigt svårt att möjliggöra p.g.a. de stora förändringar som skett inom organisationen i år.

 • Budget 130000
 • Aktuell 0
 • Prognos 130000
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: Slutrapport


4000 Användning

4100 Öka förtroende och användning

Status per 23 november 2016 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Vi har implementerat en bättre version av MyNewsdesk.
 • Vi har intensifierat vårt arbete i sociala medier.
 • Vi har inlett samarbete med Viralgranskaren/Metro inför Källkritikens dag i mars 2017.

Vi arbetar aktivt för att nå ut till nya grupper med information som ökar allmänhetens förtroende för Wikipedia. Vi samlar kontinuerligt in data för att få en baseline att jämföra framtida arbete mot.

 • Tillsammans med Viralgranskaren håller vi på att ta fram på vilka olika sätt WMSE kan medverka, diskussionerna inleddes kring de digitala uppgifter som kommer att knyta an till dagens aktiviteter.

Vi bör inte sätta mål som är helt beroende av externa aktörer. När de tänker om faller vår möjlighet att nå ursprungsmålet.

 • Budget 122 500 sek
 • Aktuell 13 851 sek (ej aktuell pga systembyte)
 • Prognos Vi kommer att spendera betydligt mindre än vad vi budgeterat.
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Ursprungsmålet går inte att uppfylla.

Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


Status per 23 november 2016 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Firat Wikipedias 15-årsdag.
 • Firat svenskspråkiga Wikipedias 15-årsdag.
 • Tagit fram en broschyr om Wikimedia Sveriges arbete.
 • Tagit fram ett medlemsvärvningsblad.
 • Intensifierat mediearbetet.
 • Intensifierat arbetet med sociala medier.
 • Börjat planera för en ny och uppfräschad hemsida.
 • Tagit emot Sociala Mediepriset, med tillhörande föreläsning, etc.

Då Google Knowledge Graph förändrade förutsättningarna att mäta mot grundmålet, så har vi tänkt om och valt att fokusera på synlighet ur andra perspektiv och bedömer att vi kommit en bit på vägen med bättre mediearbete, högre aktivitetsgrad i sociala medier och nya trycksaker att använda på mässor, konferenser och i andra sammanhang.

Vi bör se över hur vi sätter projektmål, så att vi undviker att hamna i en situation där vi har lite kontroll över om vi lyckas uppfylla dem eller ej.

 • Budget 140 500 sek
 • Aktuell 85 854 sek (ej aktuell på grund av systembyte)
 • Prognos Vi kommer att hamna kring det budgeterade beloppet.
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


4200 Öka användbarheten

Uppdaterad senast 2017-09-08 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • De viktigaste funktionerna på spelaren finns nu på plats. Det går att lyssna på Wikispeech här: https://wikispeech.wmflabs.org/wiki/Main_Page
 • Vi har hittat en utvecklare på WMF som hjälper oss med kod- och säkerhetsgranskning för att möjliggöra aktivering.
 • Vi har presenterat om Wikispeech på Wikimania 2017. Detta mottogs väl (ex.).
 • Vi har ställt ut på konferensen Interspeech i Stockholm tillsammans med PTS.
 • Vår volontär har fått sin första kod inkluderad i projektet.
 • Implementerade segmentering av HTML-taggar. Detta tillåter att lägga till pauser bl.a. mellan rubriker och följande text samt mellan rader i listor.
 • Implementerade API för förprocessning av HTML, vilket begränsar nätverksanvänding. API:et kan också användas utanför Wikispeech, när tvättad text behövs.

För tidigare aktiviteter se: Projekt:Wikispeech 2016/Aktivitetslogg

Har deltagit på 3 internationella Wikimedia-evenemang.

Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

Trots löfte om att ta fram en plan för hur WMF kan kod- och säkerhatsgranska Wikispeech har vi inte fått något konkret (trots upprepade påminnelser).

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
Kommentar från verksamhetschefen


Status per 2016-11-23 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
Se Bugglista för komplett lista
 • 15 buggar och 3 ui meddelande anmälda
 • Uppföljning på äldre buggar
 • Äldre buggar (DCAT) åtgärdade
 • Höll en gemensam workshop kring buggrapportering
 • Tekniska problem och felaktiga översättningar har rapporterats (omöjligt att avgöra tidsfördröjning)
 • 1 användare har kontaktat oss om hjälp med felrapportering och fått stöd för detta.

Projektet kommer troligen inte att använda upp sina tilldelade medel. Buggrapportering har skett regelbundet men då dessa ofta upptäckts inom andra projekt har tiden registrerats i dessa. På grund av belastning i andra projekt har det inte heller varit möjligt att göra en större push för översättning på translatewiki.net vilket var planerat.

 • Budget 40 000
 • Aktuell
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


5000 Gemenskapen

5100 Stödja gemenskapen

Status per 2016-11-23 STATUS:
STATUS orsak Självgående projekt som inte utnyttjas tillräckligt av gemenskapen.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Utlån av teknikpool, stöd till aktiviteter, Fotackrediteringshjälp och experthjälp.

 • G.1.1a: 238
 • G.1.1b: 87
 • G.1.2: 56
 • G.2.1: 36

Diskussioner på bybrunnen och andra sidor visar att möjligheterna till stöd inte är tillräckligt kända. Mer information behövs där och till andra gemenskaper.

 • Budget 333600
 • Aktuell 7716
 • Prognos 333600
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


5200 Inkluderande klimat

Uppdaterad senast 2017-02-27 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
 • I denna projektomgång har inte lika många studenter nappat som tidigare. Studenten som har handletts kommer eventuellt inte att slutföra sitt examensarbete som först planerat. Vi har ändå lyckats fortsätta ha kontakter med lärosäten och våra uppdrag finns med i projektkataloger som studenterna väljer mellan och det vi möts av positiva institutioner om att vara med i deras sammanhang.
 • Genom att vi har skaffat oss en bred och kvalitativ erfarenhet av flera års arbete för ett jämställt deltagande och mångfald av perspektiv har vi genom projektet börjat undersöka möjligheterna att ansöka om att arrangera Diversity Conference i Stockholm under senare delen av 2017.
 • Normbildsprojektet avslutades med en utställning och det gav oss en ny erfarenhet av att skapa ett uppskattat och välbesökt evenemang. Vi har haft några som undrat hur de lokalt kan få använda utställningen och där har logistiken varit enda hindret. Vi har varit i kontakt med Riksutställningar och förstått att utställningar kräver lång framförhållning. Ett säkert fortsatt användningsområde för den fysiska utställningen är Diversity Conference 2017 och den kan digitalt visas upp via nya webben. Att ta fram utbildningsmaterialet till fotoprojektet har varit något svårare än andra utbildningsmaterial eftersom vi i stor utsträckning bygger på annans expertis och testar oss fram för hur den bäst kan formuleras för vår kontext om kvalitet i fri kunskap, att vi kan involvera flera ögon i att ta fram materialet betyder mycket.
 • Deltagarna i skrivstugorna i Stockholm har bjudits in till en Facebookgrupp som nu har 99 medlemmar (alla kvinnor), den har fungerat som ett stöttande forum under tiden som Fikarummet inte har varit funktionellt och är en kanal för att lansera fikarummet till en viktig målgrupp. Sedan verktyget för inbjudan sattes igång i december 2016 har 258 inbjudningar skickats till nybörjare på Wikipedia för att ge ett ökad stöd till engagemang.
 • Verktyget Qualtrics som vi använder för enkätundersökningen är ett kraftfullt program och det finns ett gott stöd för enkätens innehåll från WMF, det som däremot har varit svårare än beräknat är hanteringen av kontakter och hur enkäten ska distribueras och den delen har krävt mer tid än beräknat. Ett sätt att hantera det skulle kunna vara att distribuera den till ett mindre antal respondenter, men det sänker också kvaliteten på underlaget.
Kommentar från verksamhetschefen Löper över från föregående år.


Status per 2016-02-02 STATUS:
STATUS orsak Inga tävlingar utöver WLM genomförda, endast ett externt eveneang gneomfört under WLM.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

WLM genomförd.

Förberedelser för tävlingar måste ske i tid och genomförande måste prioriteras och få den uppmärksamhet och det engaemang tävlingen kräver.

 • Budget 163500
 • Aktuell 1192
 • Prognos 163500
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen: Vi är sent ute med förberedelserna inför Wiki Loves Earth som drar igång i juni.
Slutrapport/utvärdering: