Ledningsrapport 2016

Från Wikimedia
Hoppa till: navigering, sök

Ledningsrapporten följer upp hur verksamhetsplanen följs.

Överblick

Program
Tillgång redigera
Föreningen ska öka kunskapen om fria licenser och öka tillgången till fritt material.
Berika Wikimediaprojekten med 20 resurser genom att skapa och sprida material samt ge support eller genomföra batchuppladdningar. Button Icon GreenForest.svg Button Icon GreenForest.svg
100 identifierade ämnesexperter bidrar till Wikimediaprojekten med minst 1 produktiv redigering vardera, genom att sprida information, underhålla relationer eller arrangera tematiska skrivstugor. Button Icon GreenForest.svg Button Icon GreenForest.svg
Involvera 10 kurser i Wikipedias utbildningsprogram genom att utbilda motiverade lärare och bistå med expertis om Wikipedias verktyg för utbildning. Button Icon GreenForest.svg Button Icon GreenForest.svg
3101 LSH-tillgängliggörande 2016 Button Icon GreenForest.svg
3102 Kopplat Öppet Kulturarv Button Icon GreenForest.svg
3103 Wikipedia i utbildning Button Icon GreenForest.svg
3104 GLAM 2016 Button Icon GreenForest.svg
3105 Offentligkonst.se 2016‎ Button Icon Orange.svg
3106 Välkommen till min plats Button Icon GreenForest.svg
3107 Nationalmuseum-tillgängliggörande 2016 Button Icon GreenForest.svg
3108 WFD-data till Wikidata 2016 Button Icon GreenForest.svg
3113 Öppna data 2015/Video Button Icon GreenForest.svg
3114 Öppna data 2015/GLAM-video‎ Button Icon GreenForest.svg
Föreningen ska verka för ökad användning av fria licenser.
För att förändra normen om fria licenser se till att 10 organisationer tydligt licensierar sitt material under fri licens genom workshops och stöd med information riktat mot personal på organisationerna. Button Icon Orange.svg Button Icon Orange.svg
Utöka föreningens nätverk med 100 centralt placerade personer (som kan påverka licensvalet på material) och 20 politiker (som kan gynna föreningens strategiska frågor) genom evenemang, nya samarbeten och direktkontakter med innehållsägare och likasinnade organisationer. Button Icon GreenForest.svg Button Icon GreenForest.svg
3201 Fackverk 2015 Button Icon GreenForest.svg
3202 Påverkansarbete 2016‎ Button Icon GreenForest.svg
3203 Värdet av fri kartdata 2015 Button Icon Red.svg
Användning
Föreningen ska verka för ett högt förtroende för, och en ökad användning av, Wikimediaprojekten och fri kunskap.
Behålla eller öka förtroendet i Mediebarometerns mätning i mars 2017 genom riktad informationsspridning och relationsskapande med opinionsbildare med högt förtroende. Button Icon Red.svg Button Icon Red.svg
Öka antalet sidvisningar på Wikimediaprojekten från Sverige med 10% jämfört med samma månad tidigare år under de månader vi har mediesamarbeten i aktuella sammanhang. Button Icon Red.svg Button Icon Red.svg
4101 Förtroende 2016 Button Icon Red.svg
4102 Synlighet 2016 Button Icon Red.svg
Föreningen ska verka för att Wikimediaprojektens användbarhet ska vara hög.
Minska antalet fel i mjukvaran, genom att 100 % av alla upptäckta och verifierade buggar[2] rapporteras inom en vecka. Button Icon GreenForest.svg Button Icon GreenForest.svg
För att göra innehållet tillgängligt för flera, sätt upp en fungerande prototyp för text-till-tal på innan årets slut. Button Icon GreenForest.svg Button Icon GreenForest.svg
4201 Wikispeech Button Icon GreenForest.svg
4202 Buggrapportering 2016‎ Button Icon GreenForest.svg
Gemenskapen
Föreningen ska stödja aktiva användare med kompetens och andra resurser.
För att underlätta arbetet, ska stöd ges vid 365 tillfällen till minst 50 olika wikimedianer, eller andra som förespråkar fri kunskap, genom tillgång till expertis, finasiering och andra resurser. Button Icon GreenForest.svg Button Icon GreenForest.svg
För att stärka gemenskapen ska föreningen ge stöd till 50 återkommande träffar där 50 wikimedianer deltar och där 50% av de som svarar på en enkät anger att de är gemenskapsbyggande. Button Icon GreenForest.svg Button Icon GreenForest.svg
5101 Stöd till gemenskapen 2016‎ Button Icon GreenForest.svg
Föreningen ska arbeta för ett inkluderande klimat med låga trösklar för nya användare.
En produktiv redigering från 365 unika användare från Wikimedias underrepresenterade grupper, genom insatser arrangerade av föreningen. Button Icon GreenForest.svg Button Icon GreenForest.svg
250 kvarvarande nya aktiva användare som fortlöpande bidrar[3] genom att verka för förbättrade förutsättningar på Wikimedias projekt. Button Icon Red.svg Button Icon Orange.svg
5201 Jämställdhet på Wikipedia 2015 Button Icon GreenForest.svg
5202 Wiki Loves * Button Icon Orange.svg
Möjliggörande redigera
Föreningen ska vara kompetent.
Mål Resultat Läge
Styrelsemedlemmarna ska sträva efter att kompetensutveckla sig inom relevanta områden. Button Icon Red.svg Button Icon Orange.svg
Kanslipersonalen ska ges möjlighet att kompetensutveckla sig. Button Icon Red.svg Button Icon Orange.svg
Föreningens arbete ska vara transparent.
Föreningen ska aktivt arbeta med kommunikation till viktiga intressenter, så som gemenskapen, Wikimedia Foundation, allmänheten och opinionsbildare. Button Icon Green.svg Button Icon Green.svg
Föreningen ska sträva efter organisatorisk stabilitet.
En bred och hållbar finansiering där ingen bidragsgivare överstiger 50%. Button Icon Green.svg Button Icon Green.svg
Ett dubblat medlemsantal. Button Icon Red.svg 27 av 519 Button Icon Red.svg
Öka volontärengagemanget med 20%. Button Icon Green.svg Button Icon Green.svg
Föreningen har ansökt om och skaffat 90-konto. Button Icon Orange.svg Button Icon Green.svg2500 Externa

Status per 2016-11-22 STATUS: Button Icon GreenForest.svg
STATUS orsak Samtal har förts med flera möjliga partners i projektet. En kortfattad beskrivning av vad projektet kan innefatta har utvecklats för potentiella partners.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

.

 • Flera möten med DSV på Stockholms universitet och Mapillary AB.
 • Flera telefonmöten med olika möjliga partners i EU och USA.
 • Deltagande i flera evenemang anordnade av Vinnova runt Horizon2020-ansökningar för att lära sig vad de efterfrågar och identifiera möjliga partners.

.

 • En skiss på de olika arbetspaketen har satts upp.
 • Inget nytt har skett sedan förra rapporteringen.
 • Budget 150 000 kr
 • Aktuell 2 620 kr
 • Prognos 150 000 kr
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

En begäran om förlängning har skickats till MSB, men de har dock inte återkommit med något svar. Vi utgår från att det är okej.

Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


3000 Tillgång

3100 Öka kunskapen om fria licenser och öka tillgången till fritt material

Status per 2016-12-12 STATUS: Button Icon GreenForest.svg
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Kontrakt har skrivits
 • Uppladdning för omgång ett slutförd (2 797 filer)
 • Uppladdning för omgång två slutförd (5 130 filer)
 • Filer att ersätta utan metadataförändringar (1 276 filer) har laddats upp
 • Slutdatum för projektet har justerats med extern part. Ersatta bilder med ny metadata hanteras under januari-februari 2017.
 • 7 927/~6 000 nya filer
 • 1 276/~1 400 ersatta filer
 • 0/~300 ersatta filer med nya metadata
 • 1/1 nya resurs
 • 4/3 underrepresenterade användare
 • Budget 39 600
 • Aktuell
 • Prognos 39 600 (inkl. 2017)
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


Status per 2016-11-24 (för texten) STATUS: Button Icon GreenForest.svg
STATUS orsak Projektet har kommit igång som planerat.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

.

 • En detaljerad tidsplan för första halvåret har satts upp, inklusive runt kommunikationen och externa evenemang.
 • Avtal har satts samman med partners och konsult.
 • Information om projektet har gått ut till allmänheten och gemenskapen.
 • En portal på Meta har utarbetats.
 • Vi har identifierat möjliga länder och har satt samman landsöversikter för ett stort antal länder (så att det finns ett antal back-up-länder om de första faller igenom av någon orsak).
 • Diskussioner om den existerande WLM-databasen har påbörjats och en plan för hur det skall föras över börjar ta form.
 • Data har lagts till i Monument-databasen för 5 nya länder (av 10 planerade): Iran, Kosovo, Albanien, Georgien och Nigeria. Ytterligare 1 land är på gång.
 • Deltagande i flera konferenser och evenemang har skett, däribland 12 presentationer (målet var 10). 1 152 personer har nåtts (målet var 1 000). Vi har även fått pris för en peer-reviewgranskad artikel som skrevs om projektet.
 • Flera samtal med museer har påbörjats och ett omfattande grundarbete har skett med metadata för fotona. Det har även påbörjats i samarbete med andra chapters som visat intresse. WMIT har fått igenom två avtal med organisationer som har bilder från Syrien som vi har hjälpt dem att ladda upp. Vi arbetar med Museerna för Världskultur med uppladdningsbara av ett par samlingar samt en från Sätra brunn och RAÄ tittar på vilka Kulturmiljöbilder som kan vara relevanta. Från våra besök i Georgien och Bosnien har vi fått flera museer som sagt sig vara villiga att delta i projektet.
 • Broschyrer och annat instruktionsmaterial arbetas på och en plan finns på plats. Här har dock en kraftig fördröjning skett. Bl.a. har sammanställning om fördelen med CC0 vs. CC BY tagits fram på svenska och engelska och även informationsmaterial om föreningen på engelska.
 • Planeringen runt fotoutställningen har kommit igång (troliga länder är i dagsläget Sverige (på något GLAM), Italien (troligtvis på 2-3 platser) samt på UNESCO HQ i Paris. Det pågår nu insamling online av exempel på hur skadat eller förstört kulturarv har en digital avbildning. Ett urval av dessa exempel kommer att presentera i utställningen.
 • Mattias har börjat komma igång med mallskapande och andra aktiviteter som är viktiga för hans kommande arbete. Han har dock tagit ut föräldraledighet och har gått ned till halvtid. Vi är därför även på gång att anställa ytterligare en utvecklare och har flera intressanta kandidater.
 • Ny logotyp har valts för projektet.

I enlighet med avtal: Se Projekt:Kopplat Öppet Kulturarv/Måluppfyllnad

Interna mål:

 • Projekten har berikats med 2/14 resurser, med flera till som arbetas på parallellt.
 • 1/30 identifierade ämnesexperter bidrar
 • 4/6 organisationer licensierar nu sitt material fritt och flera till har nu en intern diskussion
 • Vårt nätverk har utökats med 118/15 centralt placerade personer, långt över förväntan
 • Samtal har förts med 1/3 yrkesverksamma politiker om kulturarvsbevarande
 • Stöd har getts vid 9/10 tillfällen till volontärer
 • Stöd har getts till minst 5/10 personer

.

 • Vi fokuserade initialt på utåtriktade evenemang för att öka kännedom om projektet. Detta då arbetet med det tekniska tog längre tid än förväntat och en större del av det arbetet kommer att genomföras nästa år. Då räknar vi med att fler resurser kommer att inkluderas och fler organisationer kommer att ha släppt material och fler experter kommer att ha börjat bidra genom de event vi ordnar då.
 • Avtal för internationella partners och utländska konsulter har krävt en del efterforskning och har tagit en del tid. Det är dock värdefulla erfarenheter för framtida projekt.
 • En intressant utveckling är att vi kanske kan komma att stödja små länder i Stilla havet som dagsläget saknar listor över sitt kulturarv (trots att det är i riskzonen p.g.a. den globala uppvärmningen) vilket är något UNESCO verkligen är intresserade av och som skulle gagna dem i deras arbete. Det har varit svårt att nå beslutsfattare om deras data på distans. Resorna bedöms därför som en viktig komponent för att nå målet med dataset, och framförallt för att få till nya samarbeten med GLAM-institutioner som sitter på hotade samlingar.
 • Budget 2500000
 • Aktuell 88909
 • Prognos 2500000
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


Status per 2016-11-16 STATUS: Button Icon GreenForest.svg
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Föreläsningar SLU, LR Örebro, och Mötesplats Open Access
 • Resa till Kalmar för både Linnéuniversitetet och Stagneliusskolan.
 • Wikipedia Education Collab genomfört i Stockholm
 • En stor del av de löpande aktiviteterna i projektet är att på distans stötta de kurser som genomförs ute i landets lärosäten, hjälp med Wikipediauppgiftens upplägg, genomförande och allmänna frågor av pedagogiskt innehåll. Så har exempelvis flera doktorandkurser fått hjälp under 2016.
 • Vetenskapsfestivalen, presentation för ca 400 personer och möte med Chalmers och GU.
 • Nordiska Museets skolwiki-aktiviteter sker hösten 2016 och till viss del in i 2017.
 • Konsultation för Lin Education som kommer engagera fyra grundskoleklasser på Wikimini hösten 2016.
 • Utbildning genomförd för Mistra (Stiftelsen för miljöstrategisk forskning) i september (ca 15 deltagare)
 • Utbildning genomförd för Uppsala universitets bibliotekspersonal 30 september.
 • Uppföljande utbildning planerad med SBU till den 5/12, den första var i juni.
 • Hållit webinar för högskolekursen Open Networked Learning, ca 80 deltagare.
 • Deltagande VA-dagen.
 • Utbildning genomförd vid tre tillfällen under året med DSV inom det internationella ICT4D-projektet.
 • 14 kurser har genomfört sina projekt på Wikipedia, vilket vida överstiger målet om 8 stycken.
 • Samarbeten för skalning har tagit form under året. Skolverkets modul om Wikipedia för gymnasiet är lanserad, och de har släppt utbildningsvideon om Wikipediaprojektet på Nacka gymnasium, och hittills har ca 173 individer deltagit i Webbstjärnans webbkurs om att bidra till Wikipedia sedan den publicerades i början av 2016.
 • Nordiska museets Skolwikprojekt är sjösatt och 15 gymnasieelever deltar i programmet som fortsätter in i 2017 där samarbetet kommer söka sätt att skala.
 • Utbildningar med ämnesexperter från Lunds universitet, Uppsala universitet, Stockholms universitet, SBU och Mistra har resulterat i 64 ämnesexperter och sedan har ytterligare 50 ämnesexperter varit involverade via Wikipedias utbildningsprogram, vilket ger sammanlagt resulterar i 104 ämnesexperter via projektet.
 • Samarbetet med Stockholms universitets DSV har sammanlagt resulterat i 80 beslutsfattare inom utbildning, att jämföra med projektets mål om 35.
 • Det är första året som doktorandkurser involverat sig på Wikipedia, vilket verkar väcka uppmärksamhet och bana väg för fler att ansluta sig och nya samarbeten är redan planerade med Uppsala universitet och Göteborgs universitet under 2017.
 • Samarbetet med Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har haft en Wikipedian in Residence under 2 veckor och ser att de vill fortsätta med det under någon period i 2017. Vi saknar i nuläget de rätta rutinerna för att effektivt kunna ordna med Wikipeidan in Residence för att möta sådant positivt intresse.
 • Projektet har inte lett till att några nya fria resurser har släppts. Det har varit svårt att kombinera det målet med målet om deltagande utifrån en rimlig projektdesign. I projektets målgrupper har rektorer inte varit särskilt närvarande men desto lättare har det varit att nå kommunikationsavdelningar och universitetsbiblioteken. Vi har ett behov av att lägga upp material och aktiviteter som särskilt tar hand om kommunikatörernas position, och vi har en strategisk partner i bibliotekens interna funktions som center för informationssystem, kunskapsspridning och licenskunnande.
 • Samarbetet med DSV har fortsatt under hela året och visar att vi ses som en stabil och uppskattad partner, och bekräftat av utvärderingarna. Det är ett effektivt sätt för oss att nå beslutsfattare i utvecklingsländer. Svagheten i samarbetet är att det hänger på att vi blir inbjudna till varje utbildningstillfälle och vi saknar en upparbetat och långsiktig plan för hur vi får delta i kommande omgångar av utbildningen, vilket gör det svårt att göra prognoser.
 • Budget 159800
 • Aktuell 17998 (ej helt aktuell pga systembyte)
 • Prognos 159800 (kommer att överstigas något)
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


Status per 2016-11-23 STATUS: Button Icon GreenForest.svg
STATUS orsak Projektet flyter på med support till nya institutioner och användare och underhåll av befintligt nätverk samt deltagande i och anordnande av aktiviteter för att utöka nätverket och frigöra material.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

.

 • 3/4 nya resurser har släppts.
 • 31/50 ämnesexperter har bidragit.
 • Inga nya resurser har ändrat licens.

Därtill har:

 • Samtal med 1 politiker skett.

Många aktiviteter när det gäller att släppa material eller ändra licenser har en eftersläpning som gör det svårt att mäta inom projekttiden och det är inte heller säkert att institutionerna meddelar att dom ändrat licens på material eller tillgängliggjort samlingar vilket gör det svårt att upptäcka det.

 • Budget 107000
 • Aktuell 4470
 • Prognos 107000
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


Status per 2016-11-23 STATUS: Button Icon Orange.svg
STATUS orsak Projektet har kommit igång, möten med kommuner genomförs men det är svårt att genomföra evenemang för allmänheten på grund av svagt intresse. Vi kommer troligtvis inte nå upp till 50/30/5 innan nyår utan planerar att begära förändring/förlängning.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • KTH studenterna har tagit fram en färdig app som finns tillgänglig på toollabs:wakt.
 • OKFSE har påbörjat sitt arbete med att ta fram bakgrundsmaterial.
 • Avtalet med OKFSE har tagits fram men är ännu inte påskrivet av båda parter.
 • Vi har begärt och fått beviljat förlängning för projektet fram till årsslutet mot bakgrund av HDs dom
 • OKFNs material klart.
 • Mötesförfrågningar utskickade, 13 möten genomförda, fler inplanerade. Några evenemang för allmänheten genomförda och flera inställda p.g.a. bristande intresse.
 • Planerat för medverkan vid Sambruks dag för Öppna data där kommuner, SKL och SCB medverkar, vilket också kan ge möjlighet till utskick till KOLADA-ansvariga på kommuner genom SKL.

.

 • Möten i 13 kommuner (av 50) genomförda. Ytterligare 25 på gång.
 • Nätverket har utvecklats med 27 centralt placerade personer genom våra möten.
 • Vi har samtalat med 12 politiker under våra möten.
 • 2 frivilliga har lagt till förslag på data från kommunerna som vore intressant för deras arbete på Wikipedia.

.

 • Svårt att få svar på mötesförfrågningar skickade till registratorsmail, gå direkt på person/funktion
 • Lågt intresse från allmänheten för evenemang samt att vara ambassadörer.
 • Budget 430000
 • Aktuell 14015,25
 • Prognos 430000
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Den sena starten innebär en risk för att detta drar ut ytterligare på tiden och det blir svårt att få in alla möten. Evenemangen för allmänheten är svåra att genomföra då det inte kommer några, vilket också gör det svårt att rekrytera ambassadörer.

Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


Status per 2016-11-16 STATUS: Button Icon GreenForest.svg
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Pressmeddelande om projektstart
 • Filmteam är bokat för att ta höstens filmuppdrag och en av 3,5 inspelningsdagar avklarade.
 • OER hack för resursen och referensgruppsmöte nr 2 bokat för december.
 • En plan finns över vilka externa konferenser som är lämpliga för projektet under 2017.
 • Arbetet med gymnasieklasserna har inletts.
 • En studiedag med Wikipediautbildning har genomförts för 10-tal gymnasielärare på skolan som ingår i projektet. Ämneslärarlaget i Historia på skolan har haft Wikipediaskrivstuga i skolbiblioteket för att befästa sina kunskaper.
 • Resursens portal är uppstartad på Wikiversity. Inom projektgruppen finns en framtagen översikt över resurssidor och material som ska fördelas och bli stommen i resursen, som kommer att slutföras under februari 2017.
 • 3 klasser (ca 100 elever) på gymnasiet har inlett sitt arbete med projektet. Det är en klass mer än planerat. En prognos från aktiviteterna med gymansieklasserna är att ca 50 nya användare från underrepresenterade grupper kommer att redigera Wikipedia.
 • Alla grundskoleklasser har genomfört projektet, det blev fem klasser (8 lärare) mot planerade 4 klasser på Wikimini, med 40 nya texter.
 • Referensgruppen sammanträdde den 2 juni och gav återkoppling på projektets styrkor och utmaningar.
 • En rad förbättringar av Wikimini har utförts, konfigureringar, översättningar, buggar etc. Endast två grafer återstår att lösa översättning av, och detta pågår.
 • Projektpresentation för sammanlagt 147 och 26 museipedagoger vid externa event.
 • Budget 457025
 • Aktuell 88 457
 • Prognos 457025
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


Status per 2016-11-23 STATUS: Button Icon GreenForest.svg
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Båda delprojekten har avslutats.
 • Diskussioner om framtida skrivstuga med grund i Statens porträttsamling och de bilder/Wikidata-objekt som gjorts tillgängliga genom projektet.

Delprojekt 1:

 • 3 407 mappningar gjorda mot Nationalmuseums objekt på KulturNav
 • 19 468 kopplingar gjorda mot Nationalmuseums objekt på KulturNav

Delprojekt 2:

 • 3 108 uppladdade bilder
 • 2 255 illustrerade Wikimedia-objekt

Interna:

 • 2 resurser
 • 2 unika underrepresenterade användare
 • För bättre/lättare uppföljning av botredigeringar (icke-uppladdningar) märks redigeringskommentaren med en hashtag, rutiner för att plocka fram antal redigeringar/bytes etc. med detta som urval har tagits fram och kan återanvändas i andra projekt.
 • Vi fick mycket bra press från bilduppladdningen.
 • Kombinationen av att först göra en Wikidata-import och sedan en bilduppladdning var väldigt tacksam då det gjorde det lätt att både berika Wikimedia Commons informationen och sedan direkt använda bilden på Wikidata-objektet. Nu är just målningar kanske ett specialfall då var sådan kan ha ett Wikidata-objekt.
 • Budget 33 200 (inkl. overhead)
 • Aktuell
 • Prognos 33 200
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Delprojekt 2 har inte slutrapporterats eller fakturerats p.g.a. byta av ekonomisystem.

Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:  


Status per 2016-11-23 STATUS: Button Icon GreenForest.svg
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Samarbetsavtal har skrivits
 • Tre möten har hållits (Kalmar, Köpenhamn, Bryssel). På dessa diskuterades både strukturer av informationen i rapporterna, licenser, bäst källa för data (rapporterna har olika stadier och efterarbetas), samt vilka informationsbitar som troligen är av störst intresse för användarna.
 • Strukturen för vattendistrikt (RBD) har tagits fram och en första import (Finland) har gjorts.
 • Strukturen för (yt)vattenförekomst (SWB) har utvecklats ytterligare men de nödvändiga egenskaperna har inte föreslagits på Wikidata.
 • Ett text arbetas på för att presenteras för EU ledningsgruppen för WFD för att de ska rekommendera CC0 för inrapporterad data.

Förändringar:

 • En Wikidata-powered "infobox" kommer troligen att vara tvungen att vara en demo då faktisk implementering kräver en buy-in av det aktuella Wikipedia-communityt.
 • Beslut har tagits om att förlänga projektet in i 2017.
 • Även om det var självklart för de flesta som deltog på mötet att aktuella data är (och bör vara) fritt från upphovsrätt så finns det en försiktighet kring att ta steget fullt ut och märka upp dessa som CC0 då det kräver beslut från högsta nivå och inblandning av organisationens jurister. Bland de som faktiskt släppt sin data som CC0 rådde det osäkerhet kring hur data ska märkas upp med detta på bäst sätt samt hur EEA/Eionet bäst kan göra användarna medvetna om detta. Projektet har dock fungerat som en ögonöppnare för behovet av tydlig licensuppmärkning.
 • För att importera ett land förlitade vi oss på att WFD rapporteringen skulle ske under 2016. Merparten av länderna blev försenade med detta vilket innebar ett mindre urval av länder att utgå från.
 • Att kunna dema strukturer på test.wikidata.org visade sig hjälpa avsevärt för att kunna arbeta fram strukturer (i grupp). Detta gör det i sin tur enklare att lägga fram slutgiltiga förslag på Wikidata.
 • Budget 120 000 (lön), 20 000 (resor)
 • Aktuell
 • Prognos 140 000
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


Status per 2016-11-23 STATUS: Button Icon GreenForest.svg
STATUS orsak Tre av fyra seminarier och workshopar genomförda med bra deltagande.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Seminarier och workshopar genomförda i Stockholm, Umeå och Göteborg.
 • Planering klar för seminarium och workshop i Malmö.
 • Nätverk utökade: 17 personer
 • Underrepresenterade grupper har medverkat i seminarier och workshoppar: 21 personer
 • Enstaka mediafiler tillgängliggjorda och tankar förmedlade som eventuellt kommer att leda till tillgängliggöranden och uppladdningar.

Många deltagare fortsätter inte redigera eller vara aktiva efter workshopen. Fördröjning tills eventuellt tillgängliggörande av material sker då det finns en tanke- och beslutsprocess som ibland tar tid att gå igenom på institutioner.

 • Budget
 • Aktuell
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:

Projekt:Flygvapenmuseum 2016/Projektdata

Status per 2015-11-22 STATUS: Button Icon GreenForest.svg
STATUS orsak Allt blev klart i tid.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Videon färdigställdes i tid och fick 7 översättningar.

 • Budget 50000
 • Aktuell 49000
 • Prognos 50000
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen: Projekttiden förlängdes den 15 december till den 15 februari. Filmen är klar, men översättning till tre språk återstår. Kort om tid.
Slutrapport/utvärdering:


Status per 2016-11-23 STATUS: Button Icon Orange.svg
STATUS orsak Film uppladdad till Commons, rapport inskickad. Filmen inte visad på konferenser eller transkriberad och översatt under projekttiden.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Intervjuer genomförda, klippning klar och filmen uppladdad till Commons.

Film skapad och uppladdad.

 • Budget 50000
 • Aktuell 291
 • Prognos 50000
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen: Projekttiden förlängdes den 15 december till den 15 februari. Projektet har dock hamnat mellan stolarna under hösten/vintern och möte kommer att hållas om hur detta ska hanteras under vecka 6.

2016-05-21 Projektet släpar fortfarande efter, men är påbörjat och prioriteras för att ros i hamn i tid.

Slutrapport/utvärdering:


3200 Ökad användning av fria licenser

Status per 2016-01-28 STATUS: Button Icon GreenForest.svg
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Slutrapport skriven och inlämnad till Vinnova
 • Budget 20000
 • Aktuell 16860
 • Prognos 20000
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen: Löper över från föregående år.
Slutrapport/utvärdering:


Status per 24 november 2016 STATUS: Button Icon GreenForest.svg
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

.

 • Gått igenom Opinionsbildningsstrategi med Anna.
 • Planerat runt utfallet av BUS-rättegången.
 • Arbete runt FoP i EU kommer att dra igång i slutet av maj (både då en konsultation ska in i juni samt då vi vill få flera org. att skriva brev där de stödjer vår position runt FoP och behovet av en lagändring).
 • Diskussioner om att koordinera en del arbete med länderna i norra Europa har påbörjats.
 • Deltagande under Almedalsveckan.
 • Upprepade möten med SCB om deras licensval för sin data.
 • Ett dokument om varför CC0 bör användas av myndigheter har tagits fram.
 • Konsultation om Freedom of Panorama (FoP) i EU har besvarats.
 • Inskickat remissvar till EU-kommissionens upphovsrättsförslag.

.

 • Vi har tagit fram en del material för arbetet, bl.a. om CC0.
 • Vi har deltagit på Almedalen 2016.
 • Vi har utökat vårt nätverk med 3 personer i central ställning.
 • Vi har bidragit med information för att stärka användandet av fria licenser och att material skapade med offentliga medel ska vara under public domain.
 • Vi har arbetat med att införa Freedom of Panorama i Europa både genom vårt arbete i Sverige runt offentligkonst och genom Dimis arbete i Bryssel.
 • Genom vårt arbete med remisser samt konsultationen med Europeiska kommissionen har vi arbetat för en harmonisering av copyright-lagstiftning i Europa och världen.
 • Budget 309000
 • Aktuell 16860
 • Prognos 309000
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


Status per 24 november 2016 STATUS: Button Icon Red.svg
STATUS orsak Projektet har avslutats i förtid efter överenskommelse med Vinnova.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

.

 • Tidigare forskning har gåtts igenom och börjat sammanställas.
 • En skiss på rapporten har satts samman.

Arbetet har inte kommit vidare på grund av att andra projekt prioriterats, det är även väldigt svårt att dela upp arbetet i det här läget.

Projektet krävde ett riktat fokus som var väldigt svårt att möjliggöra p.g.a. de stora förändringar som skett inom organisationen i år.

 • Budget 130000
 • Aktuell 0
 • Prognos 130000
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: Slutrapport


4000 Användning

4100 Öka förtroende och användning

Status per 23 november 2016 STATUS: Button Icon Orange.svg
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Vi har implementerat en bättre version av MyNewsdesk.
 • Vi har intensifierat vårt arbete i sociala medier.
 • Vi har inlett samarbete med Viralgranskaren/Metro inför Källkritikens dag i mars 2017.

Vi arbetar aktivt för att nå ut till nya grupper med information som ökar allmänhetens förtroende för Wikipedia. Vi samlar kontinuerligt in data för att få en baseline att jämföra framtida arbete mot.

 • Tillsammans med Viralgranskaren håller vi på att ta fram på vilka olika sätt WMSE kan medverka, diskussionerna inleddes kring de digitala uppgifter som kommer att knyta an till dagens aktiviteter.

Vi bör inte sätta mål som är helt beroende av externa aktörer. När de tänker om faller vår möjlighet att nå ursprungsmålet.

 • Budget 122 500 sek
 • Aktuell 13 851 sek (ej aktuell pga systembyte)
 • Prognos Vi kommer att spendera betydligt mindre än vad vi budgeterat.
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Ursprungsmålet går inte att uppfylla.

Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


Status per 23 november 2016 STATUS: Button Icon Green.svg
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Firat Wikipedias 15-årsdag.
 • Firat svenskspråkiga Wikipedias 15-årsdag.
 • Tagit fram en broschyr om Wikimedia Sveriges arbete.
 • Tagit fram ett medlemsvärvningsblad.
 • Intensifierat mediearbetet.
 • Intensifierat arbetet med sociala medier.
 • Börjat planera för en ny och uppfräschad hemsida.
 • Tagit emot Sociala Mediepriset, med tillhörande föreläsning, etc.

Då Google Knowledge Graph förändrade förutsättningarna att mäta mot grundmålet, så har vi tänkt om och valt att fokusera på synlighet ur andra perspektiv och bedömer att vi kommit en bit på vägen med bättre mediearbete, högre aktivitetsgrad i sociala medier och nya trycksaker att använda på mässor, konferenser och i andra sammanhang.

Vi bör se över hur vi sätter projektmål, så att vi undviker att hamna i en situation där vi har lite kontroll över om vi lyckas uppfylla dem eller ej.

 • Budget 140 500 sek
 • Aktuell 85 854 sek (ej aktuell på grund av systembyte)
 • Prognos Vi kommer att hamna kring det budgeterade beloppet.
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


4200 Öka användbarheten

Status per 24 november 2016 STATUS: Button Icon GreenForest.svg
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

.

 • Avtal undertecknat med STTS.
 • Sebastian Berlin anställd som ny utvecklare och han har satt sig in i projektet och börjat titta på utvecklingsmöjligheterna.
 • Kommunikation med WMF:s olika team om hur vi kan samarbeta. Det finns ett stort intresse och det verkar finna möjligheter för dem att hjälpa till.
 • Mängder av positiv mediauppmärksamhet runt projektet (i Sverige och internationellt). Över 60 stycken identifierade omnämnanden i media.
 • Flera organisationer har hört av sig för att se om de kan vara delaktiga på något sätt.
 • Hela planen är översatt och upplagd på mediawiki.org samt i stort sett färdigstrukturerad (och nedbruten i mindre uppgifter) på Phabricator. Phabricator är vårt huvudsakliga verktyg för att koordinera utvecklingen.
 • STTS har påbörjat aktiv utvecklingen på sina delar och de uppger att de är i fas med planen.
 • KTH har arbetat med att sätta upp en testspecifikation.
 • KTH har även inkluderat Wikispeech som ett centralt projekt i en rapport de skrivit till regeringen om utvecklandet av en samling svenska talteknologiresurser. Det kan innebära kommande finansieringsmöjligheter samt en förbättrad talsyntes för projektet.
 • Under ledning av KTH har vi utvecklat en artikel om projektet för en vetenskaplig konferens (som endast genomförs var tredje år och som är väldigt central för de som håller på med talsyntes). Artikeln antogs och presenterades på konferensen.
 • Några mock-ups för internt bruk har tagits fram så att det är lättare att se hur vi tänkt oss det hela.
 • KTH har forskat för hur uppläsningen skall kunna låta bättre.
 • Första etapprapporten har skickats in. Den andra är skriven men en del siffror från bokföringen saknas ännu.
 • PTS har indikerat att de är intresserade av att fortsätta stödja vårt arbete med Wikispeech. Främst har de intresse för en tal-till-text-lösning, som dock har stor överlappning.

.

 • STTS har påbörjat aktiv utvecklingen på syntesmotorn och av lexikonet, och de uppger att de är i fas med planen.
 • KTH har satt upp en testspecifikation och en testplan för att vi ska kunna få en kontinuerlig utvärdering av Wikispeech.
 • WMSE har satt upp grunden för spelaren, segmentering av texten och hur användaren kan navigera.
 • Nawar Halabis HTS-röst för arabiska släpps under en lämplig licens vilket möjliggör integrering i Wikispeech. Detta är ett gott exempel på den positiva påverkansmöjlighet som finns genom denna typ av större utvecklingsinitiativ av öppen programvara.

Vi har lagt rätt stor energi på att sätta oss in i Phabricator och sätta upp allt där (för att andra ska kunna hjälpa till och för transparens). Det blir intressant att se om det även kommer att fungera som ett bra verktyg för att hålla reda på allt som sker.

 • Budget
 • Aktuell
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

.

 • Då nyanställningen tog längre tid än förväntat och då vi underspenderat har en del resurser har skjutits fram till Etapp 3, 4 och 5 under 2017.
 • Det tog längre tid med spelaren och det förberedande arbetet. Arbetet med hur rättningar ska gå till kommer därför att ske under 2017.
 • KTH hade felbedömt sin nödvändiga utvecklingstid väldigt mycket och uppger att de har skjutit in stora summor själva för att forska på problemet (ca. 1 000 000 kr under 2016).
 • Vi har inte kunnat få ut siffror från bokföringen och har därför inte kunnat etapprapportera i tid. PTS är dock införstådda i det hela och vi har en fortsatt mycket god relation.
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


Noter


Status per 2016-11-23 STATUS: Button Icon GreenForest.svg
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
Se Bugglista för komplett lista
 • 15 buggar och 3 ui meddelande anmälda
 • Uppföljning på äldre buggar
 • Äldre buggar (DCAT) åtgärdade
 • Planering av gemensam workshop kring buggrapportering inledd
 • Tekniska problem och felaktiga översättningar har rapporterats (omöjligt att avgöra tidsfördröjning)
 • 1 användare har kontaktat oss om hjälp med felrapportering och fått stöd för detta.

Projektet kommer troligen inte att använda upp sina tilldelade medel. Buggrapportering har skett regelbundet men då dessa ofta upptäckts inom andra projekt har tiden registrerats i dessa. På grund av belastning i andra projekt har det inte heller varit möjligt att göra en större push för översättning på translatewiki.net vilket var planerat.

 • Budget 40 000
 • Aktuell
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


5000 Gemenskapen

5100 Stödja gemenskapen

Status per 2016-11-23 STATUS: Button Icon GreenForest.svg
STATUS orsak Självgående projekt som inte utnyttjas tillräckligt av gemenskapen.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Utlån av teknikpool, stöd till aktiviteter, Fotackrediteringshjälp och experthjälp.

 • G.1.1a: 238
 • G.1.1b: 87
 • G.1.2: 56
 • G.2.1: 36

Diskussioner på bybrunnen och andra sidor visar att möjligheterna till stöd inte är tillräckligt kända. Mer information behövs där och till andra gemenskaper.

 • Budget 333600
 • Aktuell 7716
 • Prognos 333600
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


5200 Inkluderande klimat

Status per 2016-11-24 STATUS: Button Icon GreenForest.svg
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Medlemsworkshop och kansliarbete för att ta fram underlag till handlingsplan och policy för mångfald av perspektiv.
 • Arbetet med Fikarummet bot har inletts, och diskussion med gemenskapen är initierades under september 2016.
 • Ny lokal för höstens träffar är Stadsbiblioteket (pga renovering av Punkt Medis) 4 skrivstugor är planerade.
 • Anslutande till dessa kommer vi att arrangera utbildning riktat mot bibliotekspersonal i samarbete med Kungliga Biblioteket, det är ett sätt att stärka bibliotekspersonal i mötet med sina besökare, och våra användare, till att ge gott stöd för användningen av Wikipedia. Utbildningen startar 29 september.
 • Ett utvecklingsarbete med att förbereda en enkätundersökning för att bättre undersöka demografi och attityder bland föreningens partner, deltagare och medlemmar är inlett och kommer att färdigställas under oktober inför distribuering november 2016.
 • Ett studentarbete håller på att genomföras och handledas, Göteborgs universitet.
 • Utkast till utbildningsmaterial om "Bilder, fri kunskap och normmedvetenhet" finns.
 • Det finns ett framtaget underlaget till handlingsplan för föreningens praktiska arbete med mångfald av perspektiv och kommer att förberedas under oktober 2016.
 • Under projektet hittills har 22 regelbundna skrivstugor i Stockholm genomförts, 15 stycken av dessa under 2016.(Göteborgs skrivstugor fick stöd från projektet under 2015).
 • 35 deltagare från underrepresenterade grupper har under året redigerat Wikipedia i samband med projektets insatser, målet var 12 st.
 • Policy för en mångfald av perspektiv antogs av styrelsen 11/1. I november behandlas förslaget till Handlingsplan.
 • Wikipedia Mentorskap 2016 genomfördes den 20/2, där 11 mentorer deltog i utbildningen.
 • Det normkritiska fotoprojektet är slutfört med 125 foton och lanserat med vernissage 27/7 under Stockholm Pride, med drygt 50 besökare. Projektet finns beskrivet av Genusfotografen i filmad föreläsning.
 • Wikipediaverkstad Pride genomfördes i 26/7 ihop med flera museer och ca 40 besökare.
 • Som förbättrade förutsättningar för nya användare finns nu verktyget Citation Hunt översatt till svenska. Diskussionen om Fikarummet bot har avslutas och fikarummet är i process med att ingå i skrivstugor och utbildningar som ett standardmaterial för nya användare.
 • Wikipediautbildningen för bibliotekspersonal har hittills haft 17 deltagare varav 75 % kvinnor, varje tillfälle har haft en väntelista av intresserade deltagare.
 • I denna projektomgång har inte lika många studenter nappat som tidigare. Studenten som har handletts kommer eventuellt inte att slutföra sitt examensarbete som först planerat. Vi har ändå lyckats fortsätta ha kontakter med lärosäten och våra uppdrag finns med i projektkataloger som studenterna väljer mellan och det vi möts av positiva institutioner om att vara med i deras sammanhang.
 • Genom att vi har skaffat oss en bred och kvalitativ erfarenhet av flera års arbete för ett jämställt deltagande och mångfald av perspektiv har vi genom projektet börjat undersöka möjligheterna att ansöka om att arrangera Diversity Conference i Stockholm under senare delen av 2017.
 • Normbildsprojektet avslutades med en utställning och det gav oss en ny erfarenhet av att skapa ett uppskattat och välbesökt evenemang. Vi har haft några som undrat hur de lokalt kan få använda utställningen och där har logistiken varit enda hindret. Vi har varit i kontakt med Riksutställningar och förstått att utställningar kräver lång framförhållning. Ett säkert fortsatt användningsområde för den fysiska utställningen är Diversity Conference 2017 och den kan digitalt visas upp via nya webben. Att ta fram utbildningsmaterialet till fotoprojektet har varit något svårare än andra utbildningsmaterial eftersom vi i stor utsträckning bygger på annans expertis och testar oss fram för hur den bäst kan formuleras för vår kontext om kvalitet i fri kunskap, att vi kan involvera flera ögon i att ta fram materialet betyder mycket.
 • Deltagarna i skrivstugorna i Stockholm har bjudits in till en Facebookgrupp som nu har 99 medlemmar (alla kvinnor), den har fungerat som ett stöttande forum under tiden som Fikarummet inte har varit funktionellt och är en kanal för att lansera fikarummet till en viktig målgrupp.
 • Verktyget Qualtrics som vi använder för enkätundersökningen är ett kraftfullt program och det finns ett gott stöd för enkätens innehåll från WMF, det som däremot har varit svårare än beräknat är hanteringen av kontakter och hur enkäten ska distribueras och den delen har krävt mer tid än beräknat. Ett sätt att hantera det skulle kunna vara att distribuera den till ett mindre antal respondenter, men det sänker också kvaliteten på underlaget.
 • Budget 231500 (2016)
 • Aktuell 16342
 • Prognos 231500
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen: Löper över från föregående år.
Slutrapport/utvärdering:


Status per 2016-02-02 STATUS: Button Icon Orange.svg
STATUS orsak Inga tävlingar utöver WLM genomförda, endast ett externt eveneang gneomfört under WLM.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

WLM genomförd.

Förberedelser för tävlingar måste ske i tid och genomförande måste prioriteras och få den uppmärksamhet och det engaemang tävlingen kräver.

 • Budget 163500
 • Aktuell 1192
 • Prognos 163500
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen: Vi är sent ute med förberedelserna inför Wiki Loves Earth som drar igång i juni.
Slutrapport/utvärdering: