Opinionsbildningsstrategi

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
  Inledning     Syfte och mål     Samarbetspartners     Att påverka     Aktivitetsplan mot 2019     Om detta dokument    Terminologi

Opinionsbildning innebär ett informations- och påverkansarbete gentemot både allmänhet och beslutsfattare för att väcka opinion.

När fokuset på insatserna endast är beslutsfattare kallas detta för påverkansarbete (advocacy, d.v.s. där vi informerar en beslutsfattare om ett visst ämne) samt lobbying (då vi försöker att övertyga en beslutsfattare att agera i en viss fråga). Påverkansarbete och lobbying används här synonymt då vi vill vara på den säkra sidan och inte skapa problem för Wikimedia Foundation – i USA finns hårda bestämmelser om hur insamlade medel får användas för lobbying.

Bakgrund

Tänk dig en värld där varje människa på den här planeten får fri tillgång till världens samlade kunskap. Det är vårt mål.
— Jimmy Wales, Wikipedias grundare


Wikimedia Sverige grundades med idén att öppen och fri tillgång till information och kunskap är centralt för att lösa många av världens problem. Wikimedia Foundations projekt har bedömts vara ett av de bästa sätten att nå dit och majoriteten av föreningens arbete riktar sig mot de projekten. Föreningen eftersträvar att så mycket material som möjligt skall vara tillgängligt för så många som möjligt på ett så enkelt sätt som möjligt. Därför är allt material vi skapar tydligt licensierat med så fria licenser som möjligt – vilket även inkluderar kommersiell användning. Eftersom vi i förväg inte vet hur materialet kan komma att användas använder vi licenser som gör det möjligt att bearbeta, anpassa och förbättra det. Den friheten ökar värdet på materialet. Rent konkret innebär det licensen Creative Commons Erkännande Dela lika (CC BY-SA), eller friare.

Wikimedia Sverige har en stark ställning eftersom organisationen arbetar med kunskapsprojekt som det är lätt att se värdet i. Att projekten till stor del bygger på frivilligt arbete skiljer det från traditionell kommersiell verksamhet, och frivilligarbetarnas engagemang väcker respekt.

Skillnaden mellan Wikimedia och Wikipedia

Det ska understrykas att vi i vårt påverkansarbete företräder Wikimedia Sverige som organisation och inte uppslagsverket Wikipedia som sådant. Medan Wikipedia är ett neutralt uppslagsverk vars styrka är att förmedla korrekt och relevant information är Wikimedia Sverige en organisation som hålls samman av idén om fri tillgång till kunskap.

Orsaken till opinionsbildningsstrategin

Ett av flera viktiga mål för Wikimedia Sverige är samtidigt att Wikipedia ska ha goda förutsättningar att utvecklas och att regler som försvårar verksamheten ska undvikas.

Att bibehålla en allmänt positiv bild av föreningen och dess projekt är viktigt, och genomtänkta strategier inom andra områden i verksamheten kan hjälpa till att säkerställa detta. Hur vi beter oss i olika mer perifera frågor påverkar vårt rykte och vår möjlighet att få gehör för våra frågor hos delar av allmänheten.

Föreningen vill inte upprepa arbete som redan har gjorts och arbetar istället brett med att bygga samarbeten med organisationer inom olika områden såsom: GLAM-sektorn, utbildningssektorn, företag och organisationer som jobbar med öppna data och fri programvara samt med myndigheter och andra organisationer som ser folkbildning som något viktigt och värdefullt. Våra vänner inom dessa områden är centrala för oss och det är viktigt att vi koordinerar vårt arbete med så att vi inte kliver på varandras tår av misstag.

Grundtanken för vår opinionsbildning är att Wikimedia Foundations projekt är skapade och verkar i en juridisk och kulturell kontext. De idéer och lagar som var på plats var det som gjorde projekten möjliga en gång - och om dessa ändras på ett sätt som förändrar hur projekten kan fungera så måste organisationen och gemenskapen kunna agera. All vårt påverkansarbete bör vara i linje med detta. Att inte ta ställning i förändringar av den typen är också ett ställningstagande då de då kommer att gå igenom och dra undan mattan för våra projekt.

Wikimedia-rörelsen är mycket noggrann med att följa de upphovsrättslagar som finns, även om vi inte alltid håller med om dem. Detta kan verka överraskande för många, men även CC BY-SA är en integrerad del av upphovsrättslagstiftningen. Tusentals volontärer arbetar hårt för att säkerställa att ingen bryter mot lagen när de använder det som finns på våra servrar.

Detta dokument är ett första försök av Wikimedia Sverige att utveckla en strategi för allt arbete med opinionsbildning. Föreningen har drivit ett flertal praktiska projekt som har stärkt föreningens medvetenhet om behovet och förståelse hur landet ligger idag. Nu vill vi kunna använda den kunskapen för att ta positiva steg och förändra problem proaktivt. Kan vi prata och förklara hur ett lagförslag påverkar våra projekt och vårt arbete för fri kunskap så har vi vunnit mycket då det för närvarande finns en stor okunskap. Detta gäller både bland den breda allmänheten såväl som hos beslutsfattare på olika nivåer. Många av de lagförändringar/förtydliganden vi vill se tror många bland allmänheten redan gäller, men lagen är inte i linjen med den breda uppfattningen eller gör det svårt att leva efter dem, exempelvis på grund av otydliga och onödigt begränsande skrivningar. Under Wikimania 2014 i London formulerade en deltagare på en panel om lobbying det ungefär så här: ‘Solve the problem they didn’t know that they had – by presenting a solutions within the framework that is already in place. Because the state is always falling after and don’t realise it’. På grund av deras tekniska natur ligger våra frågor ofta långt ned på den politiska dagordningen och det finns ett behov av att lyfta dem.

Vårt arbete

Föreningen har begränsade resurser för sitt påverkansarbete och kansliets möjliga insats är därmed begränsad. Därför behövs det stöd från våra volontärer med mycket av det praktiska arbetet.

Ett effektivt och genomtänkt påverkansarbete kan även möjliggöra förbättringar för våra projekt och nya möjligheter. Arbetet med att förändra snarare än att bibehålla är dock ännu viktigare att förankra med gemenskapen. Föreningen finns ju som ett stöd för våra projekt och våra gemenskaper – inte tvärtom. Därför fästes stor vikt vid att konsultera internt så mycket som är möjligt. Det tar tid men är väl värt det då fler som sluter upp bakom oss gör vår röst starkare. Våra medlemmar kommer även från alla delar av samhället och ett mervärde nås om de tar med sig idéer och tankar från och till deras organisationer. Tillsammans blir våra svar klokare och kraftfullare.

I de frågor vi är intresserade av finns det en mycket stark koppling mellan det som sker i EU och internationellt och det som sedan följer på nationell och lokal nivå. EU:s påverkan har de senaste åren blivit allt tydligare och ytterligare harmonisering inom copyright och digitalisering förväntas. Därför behandlar detta dokument frågorna både från ett internationellt, nationellt och lokalt perspektiv.

Rollfördelning inom Wikimedia Sverige

Styrelsen har ansvar för föreningens strategiska val när det handlar om vårt påverkansarbete. Detta kan till exempel vara att besluta om föreningen skall bli medlemmar i andra organisationer; om föreningen skall skriva under resolutioner; om remissvar skall skickas in m.m.

Kansliet är ansvarigt för att informera styrelsen om politiska händelser som kan vara relevanta för styrelsens beslut inom olika frågor (d.v.s. omvärldsbevakning). Kansliet förbereder även material för styrelsen inför deras beslut, såsom förslag på texter på resolutioner, remissvar, debattartiklar m.m. Personal på kansliet med expertis och ansvar för påverkansarbete samt kommunikation koordinerar arbetet internt för att nå maximal effekt.

Medlemmar och volontärer kan alltid verka för att väcka opinion om de frågor föreningen finner centrala. En medlem kan dock inte använda föreningens namn eller säga sig företräda föreningen om inte överenskommelse skett innan med verksamhetschefen på kansliet. När så sker är medlem skyldig att förhålla sig till de regler som satts upp i samband med detta samt koordinera arbetet med kansliet.