Opinionsbildningsstrategi/Syfte och mål

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
  Inledning     Syfte och mål     Samarbetspartners     Att påverka     Aktivitetsplan mot 2019     Om detta dokument    Syfte och mål

Syfte

Syftet med all verksamhet som Wikimedia Sverige bedriver är att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor. Detta inkluderar all opinionsbildning.

Det finns flera olika viktiga förändringar i svensk och internationell lagstiftning som vi vill påverka genom opinionsarbetet för att syftet skall uppnås. Nedanstående sex målområden bedöms vara centrala.

Mål

Föreningen har identifierat sex olika områden med tillhörande mål som vi anser behöver arbetas mot för att uppnå syftet. Dessa mål är rangordnade efter vad vi bedömer ha störst effekt för att uppnå syftet samt vad som är möjligt att genomföra med de begränsade resurser föreningen har för opinionsbildning.

Delmål 1 – Stärka användandet av fria licenser

Wikimedias projekt använder fria licenser för allt material – vilket innebär att det är fritt och enkelt att använda materialet på olika spännande sätt – även för kommersiell användning då vi vill se en så stor kunskapsspridning som möjligt. Kunskapen om fria licenser är dock fortfarande begränsad och användningen ofta begränsad eller ogenomtänkt. Målet är att stärka användandet och förståelsen av fria licenser på alla nivåer hos beslutsfattare och allmänhet.

Delmål 2 – Harmonisering av upphovsrättslagstiftning i Europa och världen

Copyright-lagstiftningen globalt är spretig och gör det svårt, och i många fall omöjligt, att göra rätt. En harmonisering där lägsta nämnaren eftersträvas ser vi som viktigt. För oss är det orimligt att upphovsrätten förlängs ytterligare och föreningen vill istället se en markant förkortning av tiden, i enlighet med forskningens slutsatser om ett ökat värde för kulturen, samhället och ekonomin.

Delmål 3 - Material skapade med offentliga medel ska vara under public domain

Vi anser att det material som skapas med offentliga medel skall vara fritt att använda för allmänheten och därför bör släppas under public domain. Vi vill se allt material som publiceras av Europeiska Unionens institutioner, av de nationella regeringarna och deras respektive myndigheter skall bli fritt tillgängligt. Detta inkluderar bilder, texter och data. Vi vill att Europeiska unionen skall sätta standarden och bli en global ledare inom detta område. Att släppa offentligt finansierat material under public domain demokratiserar det, ökar konkurrensen och ger nystartade företag en rättvisare chans. Det kommer att ha en positiv effekt på kultur, forskning och ekonomin.

Delmål 4 - Föräldralösa verk skall vara möjliga att använda

Föräldralösa verk är material där upphovsrättsinnehavaren inte är känd. De är skyddade, trots att det inte finns någon upphovsrättsinnehavare att be om tillstånd från. Vi vill ta bort de barriärer som förhindrar digitalisering och tillgängliggörande av föräldralösa verk. Vi vill se föräldralösa verk digitaliserade och använda på ett sätt som bidrar till vår kultur, vår forskning och vår ekonomi. Det snabbaste, billigaste och mest transparenta sättet att uppnå detta är att ta bort de nuvarande begränsningarna. För att bevara dessa verk som annars kan gå förlorade uppmanar vi EU att se över sitt direktiv om föräldralösa verk och anpassa det till den digitala tidsåldern.

Delmål 5 - Mer öppen tillgång till forskning och fler öppna läromedel

Vi vill se mer öppen tillgång till forskning och fler öppna läromedel. Det ger möjligheter för fler att lära och utvecklas, att kunna använda bättre källor, och bedriva mer kvalitativ spetsforskning. Det ger möjligheter till de som annars aldrig skulle kunna få en utbildning eller djupare förståelse. Vi vill att de barriärer och strukturella problem som finns och förhindrar forskare att släppa sitt material skall minimeras och att det skall finnas en ökad kännedom om värdet med att tillgängliggöra sitt forskningsmaterial och publikation för hela världen. Vi vill uppmana finansiärer av forskning att inkludera principerna om Open Access i sina utlysningar och skolornas huvudmän att uppmuntra användandet och skapandet av öppna läromedel.

Delmål 6 - Införande av Freedom of Panorama i Europa

Vi tror att panoramafriheten kan harmoniseras i hela Europeiska unionen. Publicering av bilder på byggnader som är på offentlig plats är olagligt i många EU-länder, då arkitektur och offentliga konstverk omfattas av upphovsrätten utan undantag. Detta innebär att det inte finns någon frihet att använda och återanvända bilder tagna i det offentliga rummet. Panoramafrihet tillåter människor att fritt använda och dela bilder tagna i det offentliga rummet. Den bör tillämpas i hela Europeiska unionen så att alla européer har denna frihet.