Projekt:Jämställdhet på Wikipedia 2015

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

För det här projektet vill vi ta användning av våra erfarenheter från tidigare projekt. För att vi ska nå Wikipedias underrepresenterade grupper ska vi förankra vårt arbete internt genom att göra kopplingen till föreningens vision. I det interna arbetet utvecklar vi vår plan för hur jämställdhet och mångfald ska genomsyra vårt föreningsarbete med medlemmar och volontärer. Detta interna utvecklingsarbete ger oss ett tillvägagångssätt och utgångspunkt för riktade insatser mot Wikipedias gemenskap i form av kompetenshöjande utbildning kring genus och inkludering. Hela den här processen innebär att vi kan bredda vårt arbete till att engagera Wikipedias gemenskap i jämställdhetsarbetet eftersom den gruppen spelar en viktig roll för de nya användare som projektet vill nå. Samtidigt ökar vi vårt fokus att bygga upp antalet aktiva kvinnliga volontärer i föreningens externa arbetet och vårt ansikte utåt. Detta helhetsgrepp om jämställdheten på Wikipedia - inifrån och ut - ökar kvinnors inflytande på den fria kunskapen.


Tidplan

Datum Aktiviteter Kommentar Phabricator
Januari-februari 1lib1ref koordineras. Skrivstugor stöttas i Göteborg, Jönköping och Stockholm. Edit-a-thons
Januari-februari Projektets trycksaker förbereds och kan går till tryck. Printed-Manuals-and-Broschures
Januari-februari Planering inför Diversity Conference, inklusive interna och externa möten, och WMSE mångfaldsdag den 16 februari om både planering för resten av vårens skrivstugor och om Diversity conference. Diversity-Conference-preparations
Februari Fikarummets kod. Städa upp och slå ihop code repository. Identifiera vad vi gjort annorlunda från Tea House. Kontakt JTMorgan. 5 dagar. Fikarummet
Februari Fikarummets aktivitet sammanställs och utvärderas. Inför slutrapport ta ut siffror gällande Fikarummets aktivitet. Fikarummet
28 februari Projektet avslutas och slutrapporten ska lämnas senast 2017-05-31 till MUCF

Regelbundna Edit-a-thons

Edit-a-thon Punkt Medis November 2015.
Deltagare i Wikipedia Bonanza GeekGirl Meetup 29 maj 2016

Deltagare i Stockholm ska genom projektet kunna ges samma goda möjligheter som i Göteborg med regelbundna Edit-a-thons.

 • Del 1. Första tillfället i Stockholm blir den 25 augusti.
 • Del 2. Varannan (jämn) vecka oktober-december.
 • Nya användare bjuds in till Facebookgruppen "WikiWomen Stockholm"/Fikarummet.
 • Del 3. Under hösten 2016 arrangerar vi skrivstuga på Stadsbiblioteket sista onsdagen i månaden (4 st). Se mätetal.
 • Del 4. Under våren 2017 fortsätter vi att hålla skrivstugor sista onsdagen i månaden på Stadsbibliotket. De två första är inom projekttiden och övriga utanför projekttiden. Datum:
 • 25 januari
 • 22 februari
 • 29 mars
 • 26 april
 • 31 maj
 • 28 juni

Fikarummet

Under 2015 lyckades buggen lösas som hindrat funktionaliteten i Fikarummet. Nu vill vi ta fram ett sätt som kan underlätta för nybörjare att hitta till Fikarummet som är ett forum tänkt för möten mellan nybörjare och de av Wikipedias användare som specifikt vill hjälpa och guida de nya användarna.

Resultat per 24 feb 2017

 • Pageviews for Fikarummet: 657
 • Pageviews for Fikarummet/Frågor: 762
 • Number of questions: 14
 • Number of invitees: 258

Styrdokument för jämställdhet och mångfald

Medlemsworkshop september 2015

Arbetet för ökad mångfald och jämställdhet kommer under 2015 att kvalitetssäkras inifrån och ut och därför har vi som en del i det här projektet satt upp ett mål om att få grundläggande styrdokument på plats som framförallt ska gälla föreningens interna verksamhet. Arbetet kommer att genomföras av Addgender AB.

Fortbildning för mentorer/faddrar/intresserade

Arrangeras den 20 februari som uppföljning till att jämställdhetsplanen antagits, vilket skedde i januari 2016.

Fritt normmedvetet bildmaterial

Thomas Gunnarssons presentation av sig och projektet under Wikipediaverkstad på Pride House 26 juli 2016

Forskning

 • Handledning vt-16 och ht-16 en student från JMG på Göteborgs Universitet genomför studie för C-uppsats.

Utvärdering

För att kunna utvärdera och utveckla vårt arbete för mångfald av perspektiv tar vi fram en enkät som undersöker demografi och attityder bland de som deltar på olika nivåer i våra projekt, både partners, deltagare och medlemmar.

Nätverk

Nätverksbyggande aktiviteter och spridning av projektet deltagande ingår.

 • Geek Girl Meetup - 7 oktober 2015
 • Wikipedia pop-up på rikseventet Geek Girl Meetup den 29 maj 2016
 • 25 november Mångspråkigt bibliotek i praktiken.

Extern Kommunikation

 • /FAQ med fokus på föreningens arbete med dessa tre projekt. Fixat!
 • uppdaterad sida på wikimedia.se
 • med loggor för projektets samarbetspartners. Fixat!
 • med information om jämställdhet/nya grupper och föreningens arbete generellt.
 • Milstolpar/ centrala aktiviteter:
 1. Projektstart, blogginlägg.
 2. Berättelse om och från workshopen 10/9, medlemmarna och fokusområdena.
 3. Fördjupad berättelse om vad Add Gender gör för föreningen och vad samarbetet syftar till.
 4. Summering av de tio första edit-a-thonsen, resultat och fortsättningen.
 5. Om mentorerna på Wikipedia, i samband med utbildningshelgen.
 6. Så tas normmedvetna bilder för Wikipedia, i samband med fotograferingen och med best practice.
 7. Avslutning, röster från projektet, och berättelsen från första omgången till nu.

Intern kommunikation

 • Senast 14 augusti: Skicka inbjudan till workshop 10 september.
 • Fikarummet
 • Förberedelser inför helg-eventet.

Samarbetspartners

Se även

Projektdata[1]

Projekt nr. 165201 Ansvarig Sara
Projektstart 2015 Projektslut 2017-02-28
Finansiär Budget
MUCF 486 000
Interna mål   Externa mål
 • S.2.1 För att öka mångfalden, ska minst 20 "kvarvarande nya användare" rekryteras genom evenemang riktade mot dessa fokusgrupper under året.
 • S.2.2 Som en strategi för att göra klimatet hos Wikimedia Sverige mer inbjudande, ska alla "produktiva nya användare" få en inbjudan till Fikarummet inom en vecka från deras första "produktiva redigering".
 • G.2.1 - Redigering från 12/365 unika underrepresenterade användare
 • G.2.2 - 50/250 kvarvarande nya aktiva via förbättrade förutsättningar  

I enlighet med avtal:

 1. En handlingsplan som är antagen av Wikimedia Sveriges styrelse.
 2. Minst 20 skrivstugor vardera i Stockholm och Göteborg. Totalt 40 stycken evenemang.
 3. 10 volontärer har deltagit i jämnställdhetsutbildningen.
 4. Minst 5 volontärer som är kvinnor har engagerats i att organisera evenemang för föreningen.
 5. Minst 200 nybörjare har fått hjälp i Fikarummet.
 6. Minst 100 normmedvetna proffsbilder har skapats för att illustrera Wikipedia.
 7. 1 dokument med best-practise för hur normmedvetna proffsbilder skall tas har satts ihop.
 8. Minst 3 studenter eller forskare får hjälp inom ramen för projektet med att undersöka genusfrågor på Wikimedias projekt.
 9. Planering har gjorts inför att arrangera en internationell konferens.
Slutrapport/utvärdering Inskickad till MUCF och godkänd. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2017-02-27 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
 • I denna projektomgång har inte lika många studenter nappat som tidigare. Studenten som har handletts kommer eventuellt inte att slutföra sitt examensarbete som först planerat. Vi har ändå lyckats fortsätta ha kontakter med lärosäten och våra uppdrag finns med i projektkataloger som studenterna väljer mellan och det vi möts av positiva institutioner om att vara med i deras sammanhang.
 • Genom att vi har skaffat oss en bred och kvalitativ erfarenhet av flera års arbete för ett jämställt deltagande och mångfald av perspektiv har vi genom projektet börjat undersöka möjligheterna att ansöka om att arrangera Diversity Conference i Stockholm under senare delen av 2017.
 • Normbildsprojektet avslutades med en utställning och det gav oss en ny erfarenhet av att skapa ett uppskattat och välbesökt evenemang. Vi har haft några som undrat hur de lokalt kan få använda utställningen och där har logistiken varit enda hindret. Vi har varit i kontakt med Riksutställningar och förstått att utställningar kräver lång framförhållning. Ett säkert fortsatt användningsområde för den fysiska utställningen är Diversity Conference 2017 och den kan digitalt visas upp via nya webben. Att ta fram utbildningsmaterialet till fotoprojektet har varit något svårare än andra utbildningsmaterial eftersom vi i stor utsträckning bygger på annans expertis och testar oss fram för hur den bäst kan formuleras för vår kontext om kvalitet i fri kunskap, att vi kan involvera flera ögon i att ta fram materialet betyder mycket.
 • Deltagarna i skrivstugorna i Stockholm har bjudits in till en Facebookgrupp som nu har 99 medlemmar (alla kvinnor), den har fungerat som ett stöttande forum under tiden som Fikarummet inte har varit funktionellt och är en kanal för att lansera fikarummet till en viktig målgrupp. Sedan verktyget för inbjudan sattes igång i december 2016 har 258 inbjudningar skickats till nybörjare på Wikipedia för att ge ett ökad stöd till engagemang.
 • Verktyget Qualtrics som vi använder för enkätundersökningen är ett kraftfullt program och det finns ett gott stöd för enkätens innehåll från WMF, det som däremot har varit svårare än beräknat är hanteringen av kontakter och hur enkäten ska distribueras och den delen har krävt mer tid än beräknat. Ett sätt att hantera det skulle kunna vara att distribuera den till ett mindre antal respondenter, men det sänker också kvaliteten på underlaget.
Kommentar från verksamhetschefen Löper över från föregående år.
 1. Observera projekt-id för 2015 var 5207, för 2016 är det 5201.