Projekt:Jämställdhet på Wikipedia 2015/Ansökan till Ungdomsstyrelsen

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan har beviljats.


Ansökan
Organisation: Ungdomsstyrelsen
Sista ansökningsdatum: 16 mars 2015
Max bidrag: ~500 000
Bedömd chans: 50%
Väntevärde:
Värde för WMSE (1-5): 5
Beslutsdatum:
Uppföljning inför inskick:
 • Sara: Kontakta tidigare partners om de vill vara med.

Obs. Det är rätt mycket om föreningen som ska fyllas i vid inskick, ex. medlemmar (samt könsfördelning), verksamhetsberättelse etc.

Syfte

Syftet med bidraget är att uppfylla jämställdhetspolitikens fyra delmål. Fyll i vilket av delmålen som projektet ska uppfylla i första hand:*

 • En jämn fördelning av makt och inflytande (Kvinnor och män ska ha samma rättigheter och möjligheter att vara aktiva medborgare och att utforma villkor för beslutsfattandet.)

På vilket sätt bidrar ert projekt till att uppfylla syftet med bidraget?*

Wikipedia är världens sjätte största webbplats och över 500 miljoner människor går varje månad in på Wikipedia för att lära sig mer om världen. Allt innehåll på webbplatsen skapas och underhålls helt av frivilliga och icke-kommersiella krafter. I en internationell användarstudie som gjordes 2011 visade det sig dock att endast 9 procent av de som redigerade på Wikipedia är kvinnor. En liknande studie gjord av en KTH-student, inom ramen för Kvinnor på Wikipedia-projektet år 2014, fann att siffrorna gällande den svenska språkversionen låg något högre − mellan 13-19 procent.

Detta är ett demokratiproblem då Wikipedia har kommit att utvecklats till en av Sveriges mest använda informationskällor och det är alltså män som kontrollerar informationen och till stora delar styr vad som står där. Wikimedia Sverige började under 2013 att aktivt arbeta för att förändra dessa siffror. Föreningen genomförde en serie riktade externa insatser mot kvinnor för att på olika sätt få dem att bidra mer på Wikipedia.

För det här projektet vill vi ta användning av våra erfarenheter från dessa tidigare projekt. För att vi ska nå fler kvinnor vill vi förankra vårt arbete internt genom att göra kopplingen till föreningens vision. I det interna arbetet utvecklar vi vår plan för hur jämställdhet och mångfald ska genomsyra vårt föreningsarbete med medlemmar och volontärer. Detta interna utvecklingsarbete ger oss ett tillvägagångssätt och utgångspunkt för riktade insatser mot Wikipedias gemenskap i form av kompetenshöjande utbildning kring genus och inkludering. Hela den här processen innebär att vi kan bredda vårt arbete till att engagera Wikipedias gemenskap i jämställdhetsarbetet eftersom den gruppen spelar en viktig roll för de nya användare som projektet vill nå. Samtidigt ökar vi vårt fokus att bygga upp antalet aktiva kvinnliga volontärer i föreningens externa arbetet och vårt ansikte utåt. Detta helhetsgrepp om jämställdheten på Wikipedia - inifrån och ut - ökar kvinnors inflytande på den fria kunskapen.

Andelen redigeringar från de som deltagit i Tea House-projektet på engelskspråkiga Wikipedia jämfört med andra skribenter. Vi hoppas på liknande siffror för den svenska versionen Fikarummet om något år.

Detta projekt är en direkt fortsättning på projektet Kvinnor på Wikipedia som MUCF stödde under perioden 2013-08-01 till 2014-05-08 samt 1 juni 2014 till 31 maj 2015.

Vilket behov finns av projektet? Skriv ned dina argument. Ange också vilka som efterfrågar projektet.*

Då materialet på Wikipedia skapas av deltagarna formas det av deras intressen och erfarenheter. Det har lett till att urvalet av artiklar på Wikipedia på olika sätt är skevt. Den stora överrepresentationen av män som skriver artiklar gör att täckning blir bättre inom ämnen som intresserar män och detta kan även styra ordval, tolkningar och vad som behandlas i ämnet. Även om de flesta som skriver artiklar på Wikipedia gör det med ett stort engagemang och med en vilja att få det på encyklopediskt sätt så kommer den massiva överrepresentationen göra att artiklarna skrivs ur ett visst perspektiv. Både dessa brister är något som drabbar alla läsare. Detta gäller även det fotomaterial som finns tillgängligt och vilket som används och vilket som inte används.

Wikipedia är ett av världens största deltagardrivna projekt, och det känslomässiga ägandeskapet av informationen ligger idag i väldigt liten utsträckning hos kvinnor.

Wikimedia Sverige bedömer att projektets två första år varit framgångsrika och att de erfarenheter som dragits är väldigt värdefulla och nu vill vi bygga vidare på den goda grund vi har lagt. Vi har därför förfinat metoden med våra externa event och även identifierat svagheter i vår organisationella struktur. Deltagarna är entusiastiska men bidrar sporadiskt och det finns ett stort behov av att göra det enkelt för dem att fördjupa sin delaktighet och även bredda gruppen så att den skevhet som finns idag minskar. För det behöver Wikipedias dominerande grupp av erfarna användare engageras och medvetandegöras kring hur inkludering kan ta form på Wikipedia och genom att erbjuda den gruppen kompetenshöjning skapar vi förutsättningarna för ett större delaktighet av de nya användarna.

Nybörjarna har flera gånger påpekat att när det, av olika anledningar, blivit ett långt avbrott i redigeringarna så har det varit svårt att komma tillbaka. Därför vill vi fortsätta arbeta med Fikarummet så att det blir en mer naturlig plats att vända sig till och även pröva en del nya verktyg som har börjat användas på engelskspråkiga Wikipedia samt genomföra de regelbundna skrivstugorna. Görs inte detta riskerar vi att förlora det vi byggt upp under de föregående projekten. Bland Wikipedias faddrar efterfrågas också lösningar som kan stötta de nya användarnas väg in i gemenskapen.

Från våra tidigare event har det varit små grupp på varje ort som valt att aktivt delta, och därför väljer vi att i år fokusera på Stockholm och Göteborg för att säkerställa att varje evenemang har en lagom grupp besökare. Det är även i storstadsregionerna som vi fått flest förfrågningar och våra projektpartners är mest aktiva där. Antalet kvinnliga volontärer som engagerat sig i föreningens utåtriktade verksamhet är även det centralt. De kan verka som ambassadörer och i sin tur hjälpa till att engagera fler kvinnliga skribenter.

Vilka konkreta mål vill ni ha uppnått när projektet är slut? Vid behov kan du ange både huvudmål och delmål.*

Det övergripande målet är att öka antalet kvinnor som bidrar till Wikipedia på kort och lång sikt. Förra året hade vi som mål att användarundersökningen skulle visa på en ökning. Då Wikimedia Foundation inte lyckats genomföra undersökningen under 2013 samt 2014 flyttar vi fokus till mål som vi själva kan kontrollera. Vi har följande SMARTA mål:

 1. En handlingsplan som är antagen av Wikimedia Sveriges styrelse.
 2. Minst 20 skrivstugor vardera i Stockholm och Göteborg. Totalt 40 stycken evenemang.
 3. 10 volontärer har deltagit i jämnställdhetsutbildningen.
 4. Minst 5 volontärer som är kvinnor har engagerats i att organisera evenemang för föreningen.
 5. Minst 200 nybörjare har fått hjälp i Fikarummet.
 6. Minst 100 normmedvetna proffsbilder har skapats för att illustrera Wikipedia.
 7. 1 dokument med best-practise för hur normmedvetna proffsbilder skall tas har satts ihop.
 8. Minst 3 studenter eller forskare får hjälp inom ramen för projektet med att undersöka genusfrågor på Wikimedias projekt.

Vilka metoder och arbetssätt ska projektet använda sig av för att nå projektets mål?*

Vi arbetar på flera plan:

 1. Strategi: En inarbetad och förankrad strategi och tillvägagångssätt för långsiktigt arbetet för jämställdhet och mångfald saknas helt i dagsläget för Wikimedia Sverige. Den kommer stärka långsiktigheten i det påbörjade arbetet och tydligare integrera det i verksamheten. En del av detta kommer att innefatta skapandet av en genomtänkt handlingsplan tillsammans med externa experter som specialiserat sig på systematiserat jämställdhetsarbete.
 2. Aktiva volontärer: Det är centralt att vi långsiktigt förankrar arbetet med hjälp av volontärer. Det saknas dock även kvinnliga volontärer i Wikimedia-rörelsens utåtriktade verksamhet. Bland de som uppgett kön bland våra medlemmar är endast 13% kvinnor och även andelen som deltar och leder våra evenemang ligger däromkring. Vi har prövat att använda Volontärbyrån.se för att hitta kvalificerade volontärer och har noterat att en stor andel som svarar är kvinnor. Det behövs dock ett större stöd från föreningen för att maximera volontärernas möjligheter. Vi vill utveckla vår förmåga att locka och bibehålla de kvinnliga volontärerna och successivt öka deras involvering och deras ledarskap i våra aktiviteter.
 3. Skrivstugor: Svaren på enkäter är tydliga − det finns ett behov av att mötas och få hjälp för att komma över tröskeln för nya bidragsgivare. Skrivstugor anordnas företrädesvis genom samarbeten med andra organisationer som kan bidra med kontaktnät och öka intresset. Vi har prövat mängder av olika typer av upplägg på skrivstugor och de som är regelbundet återkommande tycks vara det som fungerar bäst. Detta då det är lättare för deltagarna att planera in dem i sin vardag samt att de enkelt kan droppa in om de har tid och ork. Vi kommer därför regelbundet, på veckobasis, ordna skrivstugor i Stockholm. Vi har fått löfte om att vi kostnadsfritt kan hålla till på Stockholms stadsbibliotek Medborgarplatsen och i Göteborg på Litteraturhuset. Tematiska skrivstugor verkar fungera då det blir lätt att kommunicera och hänga upp evenemanget kring det. Under de första skrivstugorna kommer vi att enas om tema. Det är dock fritt att även bidra inom andra områden om deltagarna så skulle vilja. Ett ytterligare värde är att skrivstugor ger en bra grund för att hitta nya samarbeten med organisationer som vill engagera sig. Ett bra tillfälle att nätverka, dela upplevelser, planera framtida evenemang etc.
 4. Fikarummet: Genom att hjälpa de kvinnor som på egen hand hittar till Wikipedia, och de som vi varit i kontakt med i tidigare event, att få stöd till att fördjupa sin kompetens. Detta sker genom den fortsatta utvecklingen av "Fikarummet" som fungerar som en plats där nybörjare på ett naturligt sätt kan fråga mer erfarna användare om hjälp samt undersökning av andra möjliga hjälpmedel som kan föras över och anpassas från engelskspråkiga Wikipedia. Förhoppningen är att det blir ett förbättrat arbetsklimat och en lägre tröskel för alla de kvinnor runt om i landet som inte haft möjlighet att delta på våra skrivstugor. I dagsläget har ett tekniskt problem begränsat användningen avsevärt och vi arbetar på att åtgärda detta. Under 2015/2016 vill vi även delta mer aktivt med att både bjuda in nybörjare samt att vid behov besvara frågor för att säkerställa att alla får den hjälp de behöver. Genom en jämnställdhetsutbildning för redan aktiva volontärer hoppas vi öka både kompetens och incitament till att delta i Fikarummet. Utbildningen fokuserar främst på de i gemenskapen som är, eller kan tänka sig bli Wikipedia-fadder. Utbildningens innehåll utgår från konkreta exempel från Wikipedia både till innehåll och kultur. Utbildningen innebär ett skifte från att enbart rikta in oss på de som står utanför Wikipedia till ett breddat perspektiv där även erfarna användare och nybörjare inkluderas och aktiveras i tänket kring jämställdheten.
 5. Bildmaterial: Vi har upptäckt att ett centralt problem på Wikipedia är bildmaterialet, och de ofta sexistiska bilder som används. Under våra evenemang har detta påpekats av deltagarna. Vi vill med involvering från Genusfotografen ändra på detta och skapa en grund för andra att bygga vidare på. Vi kommer inledningsvis, med hjälp av volontärer, att identifiera de mest problematiska bilderna. Att utveckla bildmaterialet har flera fördelar:
  1. De sexistiska bilderna exkluderar på ett markant sätt deltagande från den målgrupp som projektet har, och om vi kan erbjuda fullgoda alternativ kan dessa bilder successivt bytas ut. Det främsta värdet är dock att detta sätter frågan på kartan hos gemenskapen och genom vår kompetenssatsning kommer problemet att bearbetas och en förankrat medvetenhet kring lösning ger effekter i Wikipedias kultur.
  2. Vi kommer att kunna sammanställa en serie med best-practice som kan hjälpa volontärer att ta mer neutrala bilder av hög kvalité.
  3. Vi kan skapa normmedvetna bilder som vi kan använda för vår externa kommunikation för att inkludera nya grupper till Wikipedias gemenskap och verksamhet. Dessa bilder kommer även att kunna användas av våra systerföreningar i andra länder.
  4. Lätt att kommunicera ut till media om projektet för att öka medvetenheten om problematiken samt vad projektet syftar till. Kommunikationen går även även ut i nätverk med grupper som är underrepresenterade på Wikipedia och därmed vår målgrupp för projektet. Våra samarbetspartners nätverk möjliggör detta.
 6. Forskning: För att säkerställa att ämnet undersöks ordentligt och att vi har bra data för vårt fortsatta arbete vill vi fortsätta handleda studenter och guida forskare i dessa frågor. Det material som undersökningarna producerat under 2014/2015 har varit till stor nytta för vår verksamhet. Enormt mycket återstår dock att undersöka. Genom involveringen av Göteborgs universitet i projektet kan vi nå studenter med fokus på detta område.

Start och slutdatum

Max 12 månader!

2015-08-01 till 2016-07-31

Lämna in en tidsplan för projektets huvudsakliga aktiviteter

(Vid fleråriga projekt sammanfatta även kommande års aktiviteter.)*

Vår strategi för jämställdhet och mångfald är det första vi arbetar fram inom ramen för projektet. Detta för att vi ska kunna förankra det tydligare i verksamheten, men även för att vi (vid behov) skall kunna anpassa den baserat på erfarenheter från projektet. Vi räknar med att vara klara med planen och ha den antagen inom tre månader efter projektstart.

Jämställdhetsutbildning hänger tätt samman med vår framtagna strategi. Med den som grund kan vi börja förbereda våra nuvarande volontärer och säkerställa att de som är med på skrivstugorna även kommer att få det stöd de behöver online. Vi räknar med att ha utbildning ca. fyra månader efter projektstart.

Ca. 4,5 månader efter projektstart kommer vi att påbörja arbetet med regelbundna skrivstugor. Efter några provomgångar kommer skrivstugorna att äga rum varje vecka på samma plats och tid.

Arbetet med fotograferingen av normmedvetna proffsbilder kommer att ske ca. 6 månader in i projektet. Det ger oss möjlighet att tillsammans med våra volontärer identifiera de värsta bildvalen där bättre alternativ saknas samt diskutera stil m.m. med Genusfotografen och skriva kontrakt. Fotograferingen kommer därefter att äga rum under 1-2 dagar och därefter behövs några veckor för att ladda upp bilderna av våra volontärer samt använda dem på Wikipedia. Detta arbete sker till viss del separat från skrivstugorna, men att placera ut bilderna i artiklarna kan även bli en uppgift för skrivstugedeltagarna. Vi har identifierat en volontär som kommer att sköta en stor del av det förberedande arbetet.

Vi räknar med att vi kommer att hinna handleda studenter från åtminstone två omgångar med studenter.

Var utförs projektet

Län samt i vilka kommuner eller på vilka orter ska projektet genomföra sin verksamhet?*

 • Göteborg
 • Stockholm

Samverkanspartners

Om ni planerar att genomföra projektet tillsammans eller i nära samverkan med ideella föreningar, offentliga myndigheter eller andra aktörer ange kontaktuppgifter till era partners. Beskriv också vilken roll de har i projektet och vilka aktiviteter de kommer att delta i.* Vi måste få bekräftat att de vill vara med även nu igen.

 • Sveriges Kvinnolobby är en partipolitiskt obunden och ideellt verksam paraplyorganisation för svensk kvinnorörelse. Under paraplyet finns 42 medlemsorganisationer som arbetar för att stärka kvinnors position i samhället. Sveriges kvinnolobby kommer att hjälpa till med sitt kontaktnät. Tanken är att vid varje tillfälle ha ett samarbete med en lokal organisation. Dessa kan antingen vara medlemsorganisationer i Sveriges kvinnolobby, men gärna även andra organisationer för jämlikhet.
 • Crossing Boarders (CB) är en stiftelse som arbetar för att hjälpa verksamheter nå underrepresenterade grupper genom att jobba jämställt och inkluderande. CB:s vision är ett jämställt och inkluderande samhälle där alla kan nå sin fulla potential. I detta arbete vill CB vara en positiv kraft som jobbar lösningsfokuserat och nyskapande. De jobbar med kön som utgångspunkt men ser att en människas alla identiteter och alla maktordningar i samhället måste inkluderas i arbetet för att vi ska nå framgång. Utgångspunkten för CB:s arbete är den egenutvecklade metoden Jämställdhetseffekten. Crossing Boarders kommer att hjälpa till med marknadsföring och att sprida information om projektet.
 • JMG - institutionen för journalistik medier och kommunikation på Göteborgs universitet kommer att involvera studenter både i att skriva såväl som att vetenskapligt undersöka Wikipedia och vad obalansen bland bidragsgivare kan bero på.
 • Add Gender AB, med sin expertis i genusarbete, kommer att vara ett centralt stöd för att Wikimedia Sverige som organisation bättre skall kunna förankra arbetet med jämställdhet och mångfald i vårt kontinuerliga arbete. De för in en specifik kompetens i föreningen som är svår att införskaffa på egen hand.

Målgrupp

Projektets målgrupp är huvudsakligen:*

 • Våra egna medlemmar
 • Nya medlemmar som vi vill värva
 • Allmänheten
 • Beslutsfattare: politiker eller högre tjänstemän
 • Yrkesverksamma inom en annan profession
 • En annan avgränsad grupp av personer:
 • Kön:
 • Ålder:

Beskriv projektets målgrupp

Om det finns flera målgrupper, ange gärna vilken som är den huvudsakliga målgruppen och vilka som är övriga målgrupper för projektet. Hur många ingår i målgruppen eller målgrupperna?*

De två huvudsakliga målgrupperna är:

 • Kvinnor som varken skriver på Wikipedia eller är volontärer vid aktiviteter ordnade av Wikimedia Sverige.
 • De användare som redan deltar och redigerar Wikipedia eller är aktiva som volontärer (vilka genom jämställdhetsutbildningen får bättre verktyg att stödja nybörjarna). Detta rör sig om några tusen personer.

Den övriga målgruppen är alla läsare av Wikipedia som kommer att få ett bättre och mer nyanserat uppslagsverk. Detta rör sig om miljontals svenskar.

Vi fokuserar främst på kvinnor i 15-årsåldern och uppåt då ungdomar och vuxna enklare kan bidra till Wikipedia p.g.a. erfarenhet med att skriva texter och använda referenser.

Bland faddrar som går genom jämnställdhetsutbildningen räknar vi dock med att majoriteten kommer att vara män.

Hur är projektet förankrat hos målgruppen?

För ett par år sedan tog Sveriges kvinnolobby kontakt med oss för att försöka ändra på det förhållande som idag råder och vi har under 2013 och 2014 haft ett givande samarbete. Förankringen i paraplyorganisationen är således mycket hög.

Sedan 2013 har cirka 200 kvinnor fått lära sig bidra till Wikipedia och dessa har visat stort intresse för projektet. Flera har sagt att de tycker att arbetet känns väldigt viktigt och att de känner sig personligt engagerade. Även i sociala medier och media har vi fått väldigt positiv respons.

Även bland Wikipedia-gemenskapen har intresset varit stort och många har uttryckt ett stort stöd för arbetet med skrivstugor. Cirka femton personer från Wikipedia-gemenskapen har på frivilligbasis utan ersättning deltagit på skrivstugorna som hjälplärare och åtskilliga frivilliga har också hjälpt till online med att guida nybörjarna rätt. Vi har även märkt allt fler positiva kommentarer på Wikipedia gällande vårt genusarbete.

Erfarenhetsspridning

Redogör för hur erfarenheter från projektet kommer att tas till vara inom organisationen och spridas vidare till andra aktörer. Då menar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) till exempel metoder eller arbetssätt som projektet tagit fram. Det kan också handla om ny kunskap eller andra resultat från projektet.*

Hela arbetet, inklusive kursmaterial och dokumentation kommer att publiceras under en fri licens (CC BY-SA 4.0) på Wikimedias servrar så att det fritt tillgängliga för alla.

Resultatet kommer att spridas till de andra Wikimedia lokalavdelningarna så att de kan dra nytta av våra lärdomar när de gör liknande verksamheter på sina hemmaplaner.

Genom att vi noggrant dokumenterar metoder och processer möjliggör det för andra organisationer inriktade på jämställdhetsarbete att själva sätta upp egna evenemang kring Wikipedia i framtiden.

Organisationens verksamhet

På vilket sätt skiljer sig projektet från föreningens ordinarie verksamhet?*

Innan projektet med Kvinnor på Wikipedia hade föreningen inte jobbat mot en riktad målgrupp på det här sättet. Genom MUCF stöd kan föreningen fortsätta med koncept- och metodutvecklingen för att kunna öka antalet kvinnliga skribenter. Föreningen har inte heller i dagsläget resurser för att driva ett projekt av den här storleken utan stöd från MUCF.

Kapacitet att driva projektet

Har ni genomfört något liknade projekt tidigare? Beskriv innehållet kortfattat.*

Föreningens sex anställda har stor vana av att jobba med utbildning om Wikipedia, genom bland annat föreläsningar och workshops. Mängder av skrivstugor har anordnats de senaste två åren och närmare 200 kvinnor har utbildats hur de kan delta effektivt på Wikipedia. Wikimedia Sverige har på detta sätt införskaffat stor erfarenhet och utvecklat vår metodik.

Hur ska ni hantera projektadministration såsom personalens löner, ekonomiredovisning och dokumentation?

Föreningen har en deltidsanställd ekonomiadministratör som använder sig av CiviCRM för bokföring, vilken har kopplingar till Swedbank och lönesystemet Bluegarden. Övrig dokumentation kommer att skrivas på föreningens wiki och vara tillgängligt helt publikt. Även bokföringen är publik på internet. Föreningen använder sig av KPMG som revisor.

Beskriv vilken kompetens som finns i organisationen för att genomföra projektets aktiviteter. Beskriv även om ni tar hjälp av andra för uppgifter i projektet.

Wikimedia Sverige har en stor vana av att föreläsa och lära ut hur Wikipedia fungerar både tekniskt och kulturellt.

Sveriges kvinnolobby har en stor erfarenhet av att anordna evenemang med ett fokus på kvinnors delaktighet och ökad jämlikhet.

Crossing Boarders har ett omfattande nätverk som de kommer att hjälpa oss att nå ut till inom ramen för projektet.

JMG - Institutionen för journalistik medier och kommunikation på Göteborgs universitet är en av Nordens mest välrenommerade institutioner inom sitt område, med bredd och djup i både forskning och utbildning. Kontakterna med JMG kunde knytas genom deltagande i konferensen Nordiskt forum under 2014 som en del i det tidigare projektet finansierat av MUCF.

Add Gender AB är ett kreativt analys- och rådgivningsföretag där jämställdheten som organisationsförbättrare står i fokus och har sedan 2008 jobbat med resultatförbättrande tjänster inom jämställdhet för flertalet myndigheter, organisationer och företag. Wikimedia Sverige har kunnat inleda samarbete med Add Gender genom de tidigare projekten kunnat jobba fram en form för närmre samarbete.

Redogör för hur projektet är förankrat i den egna organisationen:

Wikimedia Foundation, som Wikimedia Sverige är en lokalavdelning av, har satt upp det som ett av sina strategiska mål att öka antalet bidrag från kvinnor till 25% 2015. Det finns också ett strategiskt beslut på att verka för detta i Sverige, helt i linje med det globala målet.

Antal timmar frivillig personal beräknas delta i projektet

150 timmar

Budget

Redovisa en budget för det som projektansökan gäller. Budgeten ska överensstämma med de planerade aktiviteterna och delas upp i följande kostnadsposter. Vad som kan rymmas inom budgetposterna framgår av hjälptexten.

Sökt belopp från MUCF

Projektets förväntade totala kostnader:

Löner 336 000

Administration 40 000

Resor 35 000

Arvoden 50 000 + 51 250 (från WMSE)

Lokaler 0

Förtäring 10 000

Information 10 000

Revisionskostnader 5 000

Summa 486 000 + 51 250 = 537 250 kr


Kommentarer till budgeten

Budgetposterna löner, arvoden och resor bör förtydligas. Ange antalet anställningar, deras längd och procent. Ange vad posten arvoden avser. Ange vart resorna ska gå. Du kan också förklara innehållet i de andra budgetposterna om det finns behov av det.

Löner: Vi räknar med att minst två från personalen kommer att delta i arbetet under projektet på vardera ca. 30 procent under hela projektet.

Resor:

 • 3 resor till Göteborg.
 • Resor för minst 5 deltagare i jämnställdhetsutbildningen (som reser till Stockholm från olika delar av landet).

Arvoden:

 • För den interna planutvecklingen arvoderas konsulterna med 55 000 kr inkl. moms.
 • Utbildning/workshop heldag för jämnställdhetsutbildningen (en konsult) 15 000 kr inkl. moms.
 • Normmedvetna bilder: 31 250 inkl. moms.

Add Gender har gett oss en rabatt på 35 000 kronor på sitt konsultarvode.

Lokaler: Alla lokalkostnader är sponsrade genom samarbeten med Litteraturhuset i Göteborg och Stockholms stadsbibliotek Medborgarplatsen.

Sökt eller beviljat belopp från andra bidragsgivare

Om ni har andra finansiärer ska ni ange namn och beviljat belopp alternativt namn, sökt belopp och om möjligt bidragsgivarens beslutsdatum:

Budget

 • Konsult för jämnställdhetsutbildning: 15 000 för heldag
  • Arbete med att förbereda för utbildningen:
 • Planutvecklingsarbetet: 55 000 sek
 • Proffsfotograf: 25 000
 • Arbetstid runt fotodelen
  • Förberedelser:
  • Uppladdning:
  • Sammanställning av erfarenheter: