Projekt:Värdet av fri kartdata 2015

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Tipsa om bra artiklar att läsa och lämpliga tidskrifter att publicera i Har du bra koll på akademiska publikation som kan vara lämpliga? Hör av dig!
Tipsa om bra konferenser att presentera på Vi vill berätta om resultatet för så många som möjligt. Känner du till några lämpliga konferenser eller liknande evenemang där vi borde försöka presentera?
Berätta om resultatet När resultatet har publicerats vill vi nå ut med resultatet till så många som möjligt på olika sätt.

Kort projektbeskrivning

Sverige är en aktiv aktör inom humanitärt biståndsarbete med missioner i mängder av länder. Detaljerat kartunderlag är centralt för att team som deltar i internationella insatser av olika slag skall kunna genomföra sitt arbete snabbt och säkert. Hastighet kan rädda liv och avgöra om en mission blir framgångsrik. I många av de fattigaste länderna saknas dock ofta uppdaterat kartmaterial vilket gör det svårt att göra tillförlitliga bedömningar och skapar problem på plats.

Genom den användargenererade världskartan OpenStreetMap (OSM) finns möjligheten att använda crowdsourcing för att åtgärda detta problem. Ett initiativ kallat Humanitarian OSM Team (HOT) fokuserar på att skapa kartor för platser som råkat ut för någon form av katastrof och där kartdata saknas för de som arbetar på platsen. Data från projektet kan sedan användas för att utveckla scenarios för hur olika katastrofer bör hanteras.

Flera organisationer har prövat att använda HOT i sin verksamhet, men HOT är ännu ett ungt projekt och undersökningar för att utvärdera värdet av tidigare insatser saknas och även hur de kan utvecklas med svensk hjälp. Hur ser de biståndsorganisationer som deltar i humanitära insatser utomlands på det material som skapats inom ramen för OSM? Vad var de praktiska erfarenheterna från de som prövat att använda OSM praktiskt? Hur tänker biståndsorganisationer om möjligheten att bidra? Vilken data har de eller samlar in vid missioner som skulle kunna öppnas upp och inkluderas i OSM?

Metoden är djupintervjuer med personal inom de olika organisationerna för att identifiera de värden och begränsningar de ser med användargenererad öppna kartdata. Svaren kommer att ligga till grund för rekommendationer hur öppna (kart)data kan inkluderas i framtida beslut.

Tidplan

Samarbetspartners

Se även

Projektdata

3203 Fas: avslutad Ansvarig: John
Finansiering: Vinnova Beslut: 2015-04-23
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: Projektet har som mål att skapa en rapport som svarar på följande frågor:
 1. Vilket värde har öppna kartdata som användargenererats haft under humanitära insatser?
 2. Vilka begränsningar har upplevts då öppna kartdata inte funnits?
 3. Vilka begränsningarna upplevs användargenererad öppna kartdata ha och hur kan dessa problem lösas?
 4. Vad krävs för att svenska organisationer skall fatta beslut om att bidra med sin data till OSM som gemensam plattform? D.v.s. vilka steg behöver tas.
Budgetkod: Budget: Delmål:
3203 80 000 kr (varav 30 000 kr från WMSE) Skriva rapport som besvarar frågorna
3203 20 000 kr (8 000 kr för material + 12 000 kr för resor) Sprida resultatet
3203 30 000 kr Overhead
. . Interna (fetmarkerat är projektets del av föreningens totala mål):
 • Understödjer T.1.1 - Berika projekten med 20 resurser samt;
 • Understödjer M.4 - Budget 2016
Tidplan:

.

 • 27 april 2015: Projektet startar
 • 1 maj 2015-31 mars 2016: Tidigare forskning om crowdsourcing, öppna kartdata och digitalt humanitärt biståndsarbete gås igenom
 • : Teoretisk bakgrund sammanställs
 • : Intervjufrågor färdigställs
 • : Intervjuer genomförs
 • : Svaren analyseras och rapporten färdigställs
 • I slutet av april: HOT Summit
 • : Resultaten kommuniceras ut och presenteras på relevanta evenemang.
 • : Anpassning sker för lämplig peer review-granskad tidskrift.
 • 14 november 2016: Projektet avslutas.
 • 28 november 2016: Slutrapporten skickas in till Vinnova 
Ledningsrapport: 
Status per 24 november 2016 STATUS:
STATUS orsak Projektet har avslutats i förtid efter överenskommelse med Vinnova.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

.

 • Tidigare forskning har gåtts igenom och börjat sammanställas.
 • En skiss på rapporten har satts samman.

Arbetet har inte kommit vidare på grund av att andra projekt prioriterats, det är även väldigt svårt att dela upp arbetet i det här läget.

Projektet krävde ett riktat fokus som var väldigt svårt att möjliggöra p.g.a. de stora förändringar som skett inom organisationen i år.

 • Budget 130000
 • Aktuell 0
 • Prognos 130000
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: Slutrapport