Projekt:Värdet av fri kartdata 2015/Ansökan till Vinnova

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan har beviljats.
Ansökan
Organisation: Vinnova
Sista ansökningsdatum: 13 april 14.00
Max bidrag: 100 000 kronor
Bedömd chans: 10%
Väntevärde: 10 000 kronor
Värde för WMSE (1-5): 4 (erfarenheterna stärker vår position inom öppna datavärlden såväl som inom biståndsvärlden)
Beslutsdatum: 22 april 2015
Uppföljning inför inskick:

Projektbeskrivningen ska vara på max motsvarande 5 A4-sidor med 12 punkters text. Den ska skrivas på svenska och omfatta följande:

Projekttitel på svenska och engelska

Värdet av fri kartdata i krissituationer − Humanitarian OpenStreetMaps volontärer i biståndsorganisationernas tjänst

The value of free map data in crisis situations − Humanitarian OpenStreetMaps' voluneteers in the aid organizations' service

Sammanfattning

Sverige är en aktiv aktör inom humanitärt biståndsarbete med missioner i mängder av länder. Detaljerat kartunderlag är centralt för att team som deltar i internationella insatser av olika slag skall kunna genomföra sitt arbete snabbt och säkert. Hastighet kan rädda liv och avgöra om en mission blir framgångsrik. I många av de fattigaste länderna saknas dock ofta uppdaterat kartmaterial vilket gör det svårt att göra tillförlitliga bedömningar och skapar problem på plats.

Genom den användargenererade världskartan OpenStreetMap (OSM) finns möjligheten att använda crowdsourcing för att åtgärda detta problem. Ett initiativ kallat Humanitarian OSM Team (HOT) fokuserar på att skapa kartor för platser som råkat ut för någon form av katastrof och där kartdata saknas för de som arbetar på platsen. Data från projektet kan sedan användas för att utveckla scenarios för hur olika katastrofer bör hanteras.

Flera organisationer har prövat att använda HOT i sin verksamhet, men HOT är ännu ett ungt projekt och undersökningar för att utvärdera värdet av tidigare insatser saknas och även hur de kan utvecklas med svensk hjälp. Hur ser de biståndsorganisationer som deltar i humanitära insatser utomlands på det material som skapats inom ramen för OSM? Vad var de praktiska erfarenheterna från de som prövat att använda OSM praktiskt? Hur tänker biståndsorganisationer om möjligheten att bidra? Vilken data har de eller samlar in vid missioner som skulle kunna öppnas upp och inkluderas i OSM?

Metoden är djupintervjuer med personal inom de olika organisationerna för att identifiera de värden och begränsningar de ser med användargenererad öppna kartdata. Svaren kommer att ligga till grund för rekommendationer hur öppna (kart)data kan inkluderas i framtida beslut.

Sammanfattning på engelska

Sweden is an active actor within humanitarian aid with missions in lots of countries. Detailed maps are essential for teams that participates in international missions of different kinds to be able to do their work fast and safe. The speed can i many cases save lives and determine if a mission is successful. In many of the poorest countries there is often a lack of updated maps which makes it hard to make confident estimates and create real problems at the ground.

Through the user generated world map OpenStreetMap (OSM) there is a possibility to use crowd sourcing to solve this problem. An initiative called Humaintarian OSM Team (HOT) are focused on creating maps for places where some sort of disaster happened and where maps are missing for those who work there. Data from the project can later be used to develop scenarios on how different disasters should be handled.

Many organisations have tried using HOT, but HOT is still a young project and research to develop the value of earlier activities are missing and so how to develop them with Swedish aid. How are the aid organisations that participate in humanitarian aid missions abroad look upon the material created through HOT? What are the practical experiences from those who have used OSM in the field? How are the aid organisations thinking about contributing? What data do they have or collect during missions that could be opened and included in OSM?

The method is deep interviews with staff from the different organisations to identify the values and constraints they see with user generated open map data. The answers will pave the way for recommendations on how open (map) data can be included in future decision making and work.

Klassificering

Behovsområde

12 Utbildning (lärande)

Forskningsområde

 • 1.2.99 Annan data - och informationsvetenskap
 • 5.7.02 Ekonomisk geografi
 • 5.8.01 Medievetenskap

Produktområde

 • 63.99 Övriga informationstjänster
 • 88.99 Tjänster avseende övriga öppna sociala insatser
 • 94.99 Övriga tjänster som tillhandahålls av andra intresseorganisationer

Projektets syfte kopplat till utlysningens syfte

Syftet är att genomföra en studie av värdet för biståndsorganisationer av öppna kartdata, vilket tillgängliggjorts och berikats genom projektet OpenStreetMap, för att se om detta kan vara ett sätt för biståndsorganisationer att öka sin effektivitet och koordination om de fattar beslut om att satsa på detta.

Projektets mål kopplat till utlysningens syfte

Projektet har som mål att skapa en rapport som svarar på följande frågor:

 1. Vilket värde har öppna kartdata som användargenererats haft under humanitära insatser?
 2. Vilka begränsningar har upplevts då öppna kartdata inte funnits?
 3. Vilka begränsningarna upplevs användargenererad öppna kartdata ha och hur kan dessa problem lösas?
 4. Vad krävs för att svenska organisationer skall fatta beslut om att bidra med sin data till OSM som gemensam plattform? D.v.s. vilka steg behöver tas.

Potential och nytta

Forskningsresultatet kommer att vara direkt användbart för alla organisationer som verkar i kris- och konfliktområden. Resultatet av undersökningen kommer peka på vilket värde öppna kartdata som användargenererats har och hur det kan gynna svenska organisationer samt vad som kan utvecklas ytterligare för att få en värdeökning av insatserna. Då forskningsbaserade resultat gällande användbarheten saknas är det svårt att övertyga organisationer och volontärer om värdet av att bidra och okända flaskhalsar kan sätta käppar i hjulen. Genom att aktivt kommunicera ut resultatet från undersökningen kan vi skapa en bredare diskussion om frågorna och se hur vi kan få fler organisationer att ta steget till att börja fundera i dessa banor. Rapporten skall vara en pusselbit för ett informerat beslutsfattande i dessa frågor för biståndsorganisationer.

Kartmaterial är centralt för en förbättrade förberedelser, ledning och samverkan mellan aktörer i en krissituation. Tesen är att materialet som genereras genom Humanitarian OpenStreetMap Teams arbete är användbart och att materialet i förlängningen är användbart både i planeringsarbetet i början av en insats samt under den aktiva fasen på plats under insatsen, då kartmaterialet kan användas för att kunna ta sig till rätt plats, prioritera områden m.m. samt aktivt själv bidra med mer information som andra organisationers insatser kan ha nytta av och även vid uppbyggnadsarbetet. Genom att bidra till en gemensam karta kan dubbelarbete undvikas och resurser sparas och liv räddas. Det kan dock visa sig att tesen är felaktig och resultatet kan då istället leda till att de problem som identifierats kan åtgärdas. Att det snabbt behövs korrekt kartdata i kriser är dock oomtvistligt.

Arbetet kommer även att ligga till grund för fortsatt praktiskt arbete som Wikimedia Sverige bedriver inom området.

Genomförande. Projektplan inklusive tids- och aktivitetsplan, resurser, budget mm samt plan för nyttiggörande av resultatet

Personal hos Wikimedia Sverige kommer att genomföra studien. På kansliet finns personal med teoretiska och praktiska erfarenheter av arbetet med kartdata i krissituationer som även har goda erfarenheter av att genomföra kvalitativa och kvantitativa studier. På kansliet finns även personal med forskarbakgrund. Yttersta omsorg kommer att läggas för att skapa en högkvalitativ produkt för att effektivt kunna skapa en bredare diskussion om öppna kartdata. Att sprida resultatet är av stor vikt för att kunna påverka organisationer att aktivt engagera sig på olika sätt i arbetet runt öppna kartdata i krissituationer. Fokus under de sista projektmånaderna kommer därför även vara att förmedla de resultat som projektet gett.

Tids- och aktivitetsplan

 • 27 april: Projektet startar
 • 1 maj-1 juli: Tidigare forskning om crowdsourcing, öppna kartdata och digitalt humanitärt biståndsarbete gås igenom
 • 1 juli-1 september: Teoretisk bakgrund sammanställs
 • 1-15 september: Intervjufrågor färdigställs
 • 15 september-1 november: Intervjuer genomförs
 • 1-30 november: Svaren analyseras och rapporten färdigställs
 • 1 december: Resultaten kommuniceras ut och presenteras på relevanta evenemang.
 • 1 december: Anpassning sker för lämplig peer review-granskad tidskrift.
 • 31 december: Slutrapporten skickas in till Vinnova

Budget

Löner: 80 000 kr (30 000 kr från WMSE)
Overhead: 30 000 kr
Utrustning: kr
Material: 8 000 kr
Evenemang: 0 kr
Resor: 12 000 kr
Övrigt: 0 kr
Totalt
130 000 kr varav 100 000 kr söks från Vinnova

Förtydligande av budget: Den huvudsakliga kostnaden är för arbetstid, vilket inkluderar både undersökningen, rapportskrivande och design av rapporten samt kommunikation av resultatet. Därtill finns medel för resor avsatt för att resultatet skall kunna presenteras samt en del för material vilket inkluderar både litteratur samt kostnaden för att trycka upp rapporten så att den kan skickas till olika organisationer.

Kommunikation och upphovsrätt

Wikimedia Sverige är som organisation mycket van att arbeta med information på webben. Alla våra projekt kommuniceras på våra wikisidor, på bloggar, hemsidor och i sociala medier både i Sverige och internationellt.

Allt resultat och producerat material från projektet kommer att licensieras under Creative Commons-Erkännande-Dela lika (CC BY-SA 4.0) eller friare, vilket förenklar återanvändning och spridning av resultaten av vårt arbete. Rapporteringen av projektet kommer kontinuerligt att ske på Wikimedia Sveriges wiki och är tillgänglig för både Vinnova och andra intressenter. Allt material kommer att placeras på servrar som drivs av Wikimedia Foundation i USA.

All vetenskaplig publicering som projektet kan leda till kommer att vara Open Access.

Uppföljning och kvalitetsarbete

I slutet av projektet sammanställs lärdomar och best-practice i en rapport. Rapporten kommer att tillgängliggöras på Wikimedia Sveriges wiki och kommer att kunna bearbetas och kopieras av samtliga intressenter.

Varje månad rapporteras resultatet av arbetet till Wikimedia Sveriges styrelse (rapporten publiceras öppet på Wikimedia Sveriges wiki).

Aktörskonstellation inklusive roller och arbetssätt

Wikimedia Sverige driver projektet och genomför undersökningen. WMSE är en ideell förening med syfte är att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor. Föreningen verkar för att sprida kunskap om Wikipedia och flera andra projekt, förbättra dess innehåll, främja användande av dem, samt stötta för projekten väsentlig teknik. Föreningen har ett kansli i Stockholm med fem stycken anställda med olika typer av spetskompetens och en aktiv och erfaren styrelse bestående av volontärer. WMSE har de senaste åren arbetat hårt för att sprida kunskap om öppna data och hur detta kan nå ut och göras användbart för allmänheten och kunna integreras på Wikimedias projekt. Kansliets personal har de nödvändiga kunskaperna och erfarenheterna för att genomföra en undersökning av den här typen. Föreningen har under flera år på olika sätt arbetat med kartdata och samarbetat med OpenStreetMap runt detta.