Projekt:Värdet av fri kartdata 2015/Slutrapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Projektresultat för Vinnovas bedömning

Projektsammanfattning - Utfall *

0 / 1500 tecken

På grund av större förändringar i organisationen och personalbrist kom projektet till största del tyvärr inte att genomföras. Detta till trots hade vi möjligheten att sätta oss in i biståndssektorns arbete och undersöka hur det akademiska läget var. Detta har fått oss att inse hur mycket arbete som behöver göras inom området.

Även om det inte var möjligt att förlänga projektet hoppas vi att kunna genomföra studien vid ett senare tillfälle. Som en direkt följd av projektet tittar vi även på möjligheten att genomföra ett större Horizon 2020-projekt inom det här fältet tillsammans med några partnerorganisationer.

Genom stödet från Vinnova har vi även haft möjlighet att genomföra några inledande aktiviteter runt kartering av kris- och/eller katastrofområden, och har därigenom flera bra kontakter för framtida insatser inom området.

Mål för projektet - uppfyllelse *

0 / 1500 tecken

Projektet hade som mål att utarbeta en rapport som svarade på frågorna:

1. Vilket värde har öppna kartdata som användargenererats haft under humanitära insatser?

2. Vilka begränsningar har upplevts då öppna kartdata inte funnits?

3. Vilka begränsningarna upplevs användargenererad öppna kartdata ha och hur kan dessa problem lösas?

4. Vad krävs för att svenska organisationer skall fatta beslut om att bidra med sin data till OSM som gemensam plattform? D.v.s. vilka steg behöver tas.

Arbetet med projektet påbörjades genom en litteraturgenomgång, och kontakter togs med Humanitarian OpenStreetMap Team från vilka vi fick kontaktuppgifter m.m. till flera andra organisationer. I samband med kontakterna med Humanitarian OpenStreetMap diskuterades även möjligheten att genomföra större projekt tillsammans, eftersom vi identifierade flera viktiga områden att arbeta på ihop. Vi tittar nu på möjligheten att ansöka om ett Horizon 2020-projekt tillsammans med dem och några andra partnerorganisationer.

Genom ett evenemang med experter på OpenStreetMap samlades erfarenheter in om det praktiska arbetet med att bidra till kartan med ny data, som grund för att besvara fråga 4.

Projektreferat för publicering

Syfte och mål - uppfyllelse *

0 / 500 tecken

Den absoluta majoriteten av projektet genomfördes inte (och pengarna användes inte) på grund av personalbrist. Därmed har målen inte uppfyllts. Projekttiden kunde inte förlängas och pengarna som inte har upparbetats betalas därför tillbaka till Vinnova. Vi hoppas dock kunna genomföra undersökningen i framtiden.

Resultat och förväntade effekter - utfall *

0 / 500 tecken

Trots att majoriteten av arbetet inte kunde genomföras har Wikimedia Sverige fått en djupare förståelse för området. Därtill har föreningen identifierat flera relevanta organisationer som vi hoppas kunna samarbeta med i framtiden inom olika projekt, inte minst det Horizon 2020-projekt vi börjat titta på.

Upplägg och genomförande - analys *

0 / 500 tecken

Det inledande arbetet fokuserade på en litteraturstudie samt det teoretiska arbetet, för att därefter ta fram relevanta intervjufrågor. Tyvärr avstannade arbetet på grund av större organisatoriska förändringar och intervjumaterialet blev inte färdigutvecklat.

Flera initiala kontakter togs med relevanta organisationer för att identifiera vilka personer som borde intervjuas och för att diskutera deras arbete. Då dessa delade mål med oss har vi kunnat fortsätta diskussionerna om möjliga samarbeten.

Syfte och mål - uppfyllelse - på engelska *

0 / 500 tecken

The absolute majority of the project was not completed (and the funds were not used) because of shortage of staff, and the goals have not been fulfilled. The project deadline could not be moved forward and the money that hasn't been used will be payed back to Vinnova. However, we hope to be able to conduct the study in the future.

Resultat och förväntade effekter - utfall - på engelska *

0 / 500 tecken

Despite the fact that the majority of the work couldn't take place, Wikimedia Sverige now has a better understanding of the field. Furthermore, the chapter has identified many relevant organizations that we hope to be able to work together with in the future in different projects, not the least a Horizon 2020 project we have started developing.

Upplägg och genomförande - analys - på engelska *

0 / 500 tecken

The initial work focused on a literature review and work on the theoretical basis, followed by the development of relevant interview questions. The work was however halted because of a number of organizational changes; and the interview material wasn't finalized.

A number of contacts were taken with relevant organizations, to identify who to interview, and to discuss their work. As many of them shared goals with us, we have been able to continue the discussion about possible future cooperations.

Länkar till externa webbsidor

Finns det en webbsida för projektet, klicka på knappen "Lägg till länk" nedan för att skriva in en sökväg.

Budget

Upparbetade kostnader 2015 Upparbetade kostnader 2016 Budget
Personalkostnader 11 598.68 4 585 80 000
Utrustning, mark, byggnader 0 0
Konsultkostnader, licenser m.m 0 0
Övriga direkta kostnader inkl. resor 0 0
Indirekta kostnader 0 0

För återbetalningen:

BMs slutliga bidragsbelopp: 0,77*17 493,68 = 13 470,1336

Återbetalning: 100 000-13 470,1336 = 86 529,8664