Årsmöte 2017

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Birgittarummet på Medeltidsmuseet och alla mötesdeltagare.
Deltagare vid årsmötet 2017.
<< 2016 | 2018 >>
 • Plats: Medeltidsmuseet, Stockholm
 • Vägbeskrivning: Open Street Map
 • Datum: Lördag 22 april 2017
 • Tid: 10.00-12.00
 • Motioner: Enligt stadgarna: "Varje medlem har rätt att lägga motioner till årsmötet. Dessa skall ha inkommit till styrelsen senast sex veckor innan årsmötet." Motionstiden utgår den 11 mars 2017.

Föredragningslista

 • Årsmötets öppnande
 • Fastställande av röstlängd för mötet
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • Val av justerare, tillika rösträknare
 • Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
 • Fastställande av föredragningslista
 • Verksamhetsberättelse samt årsredovisning med balans- och resultaträkning
 • Fastställande av balans- och resultaträkning, samt beslut om handhavande av uppkommen vinst eller förlust
 • Revisionsberättelse
 • Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 • Information om verksamhetsplan och budget för innevarande år
 • Godkännande av förslag till verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar för nästkommande år
 • Motioner och propositioner
  • Inga motioner har inkommit.
  • Styrelsen har inte lagt fram några propositioner.
 • Fastställande av medlemsavgift för följande år
  • Styrelsens förslag till beslut att medlemsavgiften 2018 fastställs till minst 100 kr för privatpersoner, 500 kr för stödmedlemskap och minst 1000 kr för organisationsmedlemmar. Styrelsen föreslår vidare att medlemsavgifter inbetalade i sista kvartalet skall gälla även nästkommande år.
 • Val av ordförande – Kandidatlista
 • Val av styrelseledamöter – Kandidatlista
 • Val av revisorer och revisorssuppleanter – Kandidatlista
 • Val av valberedning och sammankallande – Kandidatlista
 • Övriga frågor
 • Årsmötets avslutande

Protokoll

Mötesprotokoll/Årsmötesprotokoll 2017-04-22