Mötesprotokoll/Årsmötesprotokoll 2017-04-22

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Mötesprotokoll för Wikimedia Sveriges årsmöte 2017-04-22, Medeltidsmuseet, Stockholm. Mötet pågick 10:00-12:00.

Justeras:

Ordförande: Lena Dahlström/Lenaside (diskussion) 20 juni 2017 kl. 12.44 (CEST)Svara[svara]
Sekreterare: John Andersson (WMSE) (diskussion) 27 april 2017 kl. 21.21 (CEST), reviderad 28 april 2017 kl. 21.24 (CEST)Svara[svara]
Justerare 1: David Öhlin/Caesar (diskussion) 30 april 2017 kl. 10.08 (CEST)Svara[svara]
Justerare 2: Lars Aronsson/LA2 (diskussion) 9 september 2017 kl. 12.55 (CEST)Svara[svara]

Årsmötets öppnande

 • Mötet öppnades av Mattias Blomgren.

Fastställande av röstlängd för mötet

 • Röstlängden fastställdes till de 31 medlemmar som registrerat sig vid incheckningen.

Val av ordförande och sekreterare för mötet

 • Lena Dalström valdes till ordförande.
 • John Andersson valdes till sekreterare.

Val av justerare, tillika rösträknare

 • Lars Aronsson och David Öhlin valdes till justerare tillika rösträknare.

Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande

 • Årsmötet ansågs vara stadgeenligt utlyst.

Fastställande av föredragningslista

Verksamhetsberättelse samt årsredovisning med balans- och resultaträkning

 • Mattias Blomgren föredrog verksamhetsberättelsen och Anna Troberg föredrog årsredovisning med balans- och resultaträkningen.
 • Verksamhetsberättelse 2016 och Årsredovisning 2016 samt skrivelse från revisor lades till handlingarna med en (1) anmärkning:
  • Under förutsättning att den saknade namnunderskriften finns där före 31 maj godkänns årsredovisningen.

Fastställande av balans- och resultaträkning, samt beslut om handhavande av uppkommen vinst eller förlust

 • Anna Troberg föredrog uttalandena från revisorerna.
 • Balans- och resultaträkningen antogs.
 • I enlighet med årsredovisningen balanseras till förfogande stående vinstmedel, 354 926 kr disponeras enligt följande:
Eget kapital 2016-01-01 782 408
Årets resultat 354 926
Eget kapital vid årets utgång 1 137 334
 • Verksamhetsrevisorns revisionsberättelse lades till handlingarna.

Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

 • Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Information om verksamhetsplan och budget för innevarande år

 • Mattias Blomgren föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2017.
 • Anna Troberg föredrog styrelsens förslag till verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar för 2017.

Förslag till verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar för nästkommande år

 • Anna Troberg och Mattias Blomgren föredrog styrelsens förslag till verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar för 2018.
 • Styrelsens förslag till verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar för 2018 antogs.

Motioner och propositioner

 • Inga motioner hade inkommit.
 • Styrelsen hade inte lagt fram några propositioner.

Fastställande av medlemsavgift för följande år

 • Medlemsavgiften för 2018 fastställdes till minst 100 kr för privatpersoner, 500 kr för stödmedlemskap och minst 1 000 kr för organisationsmedlemmar. Medlemsavgifter inbetalade i sista kvartalet skall gälla även nästkommande år.

Valberedning

 • Anders Wennersten informerade inledningsvis om valberedningens arbete och de ändringar som skett i styrelsen under året.
 • De nyvalda styrelseledamöterna presenterade sig.

Val av ordförande

 • Mattias Blomgren valdes till ordförande för föreningen på ett år.

Val av styrelseledamöter

 • Årsmötet beslutar att välja 8 styrelseledamöter, exklusive ordförande, för två år.
 • Till styrelseledamöter på två år valdes följande personer:
  • Bengt Oberger
  • Ylva Pettersson
  • Brit Stakston
  • Sofie Jansson
  • Erik Åström

Val av revisorer och revisorssuppleanter

 • Årsmötet beslutade att välja en revisor, en auktoriserad revisor samt två revisorssuppleanter för ett år.
 • Kristoffer Mellberg valdes till verksamhetsrevisor.
 • Maria Jalkenäs från Grant Thornton valdes till auktoriserad revisor.
 • Ana Durán och Jonny Greinsmark valdes till revisorssuppleanter.

Val av valberedning och sammankallande

 • Antalet medlemmar i valberedningen fastslogs till fyra personer.
 • Till valberedning valdes följande personer:
  • Anders Wennersten (sammankallande), Johanna Berg, Arild Vågen, samt Dan Frendin.

Övriga frågor

 • Mattias Blomgren tackade kansli, styrelse och frivilliga för arbetet under året.

Årsmötets avslutande

 • Mötet avslutades.