Årsmöte 2016

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2015 | 2017 >>
 • Plats: Stakston Digital Academy, Wallingatan 37 (gatuplan), Stockholm.
 • Vägbeskrivning:
 • Datum: Lördag 19 mars 2016
 • Tid: 13.00
 • Motioner: Enligt stadgarna: "Varje medlem har rätt att lägga motioner till årsmötet. Dessa skall ha inkommit till styrelsen senast sex veckor innan årsmötet." Motionstiden utgår den 5 februari 2016.

Föredragningslista

 • Årsmötets öppnande
 • Fastställande av röstlängd för mötet
  • Styrelsens förslag till beslut att fastställa röstlängden till de som registrerat sig vid incheckningen.
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet
  • Styrelsens förslag till beslut att Karin Linder väljs till mötets ordförande.
  • Styrelsens förslag till beslut att André Costa väljs till mötets sekreterare.
 • Val av justerare, tillika rösträknare
 • Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
  • Styrelsens förslag till beslut att årsmötet har varit stadgeenligt utlyst.
 • Fastställande av föredragningslista
  • Styrelsens förslag till beslut att fastställa den utskickade föredragningslistan.
 • Verksamhetsberättelse samt årsredovisning med balans- och resultaträkning
 • Fastställande av balans- och resultaträkning, samt beslut om handhavande av uppkommen vinst eller förlust
  • Styrelsens förslag till beslut att fastställa balans- och resultaträkningen.
 • Revisionsberättelse
  • Styrelsens förslag till beslut att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
 • Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 • Föreningens vision
  • Styrelsens förslag till beslut att anta visionen.
 • Föreningens strategi
  • Styrelsens förslag till beslut att anta strategin.
 • Verksamhetsplan
  • Styrelsens förslag till beslut att anta verksamhetsplanen.
 • Fastställande av budget för verksamhetsåret
  • Styrelsens förslag till beslut att anta budgeten.
 • Förslag till verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar för nästkommande år
  • Styrelsens förslag till beslut att anta verksamhetsinriktningen och de ekonomiska ramarna.
 • Motioner och propositioner
 • Fastställande av medlemsavgift för följande år
  • Styrelsens förslag till beslut att medlemsavgiften 2017 fastställs till minst 100 kr för privatpersoner, 500 kr för stödmedlemskap och minst 1000 kr för organisationsmedlemmar. Styrelsen föreslår vidare att medlemsavgifter inbetalade i sista kvartalet skall gälla även nästkommande år.
 • Val av ordförande – Kandidatlista
 • Val av styrelseledamöter – Kandidatlista
 • Val av revisorer och revisorssuppleanter – Kandidatlista
 • Val av valberedning och sammankallande – Kandidatlista
 • Övriga frågor
 • Årsmötets avslutande

Protokoll

Se Mötesprotokoll/Årsmötesprotokoll 2016-03-19.