Mötesprotokoll/Årsmötesprotokoll 2016-03-19

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Årsmöte 2016 med Matthias Blomgren och Anna Troberg vid talarstolen.

Mötesprotokoll för Wikimedia Sveriges årsmöte 2016-03-19, Stakston Academy, Stockholm. Mötet pågick 13:00-14:45.

Justeras:

Ordförande:
Sekreterare: André Costa (WMSE) (diskussion) 20 mars 2016 kl. 10.53 (CET)[svara]
Justerare 1: Ainali (diskussion) 20 april 2016 kl. 10.48 (CEST)[svara]
Justerare 2: StenS (diskussion) 12 juli 2016 kl. 16:22 (CEST)

Årsmötets öppnande

 • Mötet öppnades av Mattias Blomgren.

Fastställande av röstlängd för mötet

 • Röstlängden fastställdes till de 23 medlemmar som registrerat sig vid incheckningen.

Val av ordförande och sekreterare för mötet

 • Karin Linder valdes till ordförande.
 • André Costa valdes till sekreterare.

Val av justerare, tillika rösträknare

 • Sten Sundin och Jan Ainali valdes till justerare tillika rösträknare.

Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande

 • Årsmötet ansågs vara stadgeenligt utlyst.

Fastställande av föredragningslista

 • Föredragningslistan antogs med tillägg om Affiliate Selected Board Seat.

Verksamhetsberättelse samt årsredovisning med balans- och resultaträkning

 • Mattias Blomgren föredrog verksamhetsberättelsen och Holger Motzaku föredrog årsredovisning med balans- och resultaträkningen.
 • Verksamhetsberättelse 2015 och Årsredovisning 2015 lades till handlingarna med två anmärkningar:
  • Arild Vågen har ingått i valberedningen.
  • Falun högskola ska vara högskolan Dalarna.

Fastställande av balans- och resultaträkning, samt beslut om handhavande av uppkommen vinst eller förlust

 • Mötesordförande föredrog uttalandena från revisorerna.
 • Balans- och resultaträkningen antogs.
 • I enlighet med årsredovisningen balanseras till förfogande stående vinstmedel, 782 408 kr i ny räkning enligt följande:
Eget kapital 2015-01-01 570 828
Årets resultat 211 580
Eget kapital vid årets utgång 782 408
 • Revisionsberättelserna lades till handlingarna.

Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

 • Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 • Mattias Blomgren föredrog styrelsens förslag till ny vision för föreningen.
 • Styrelsens förslag till föreningens vision antogs.
 • Mattias Blomgren föredrog styrelsens förslag till ny strategi för föreningen.
 • Styrelsens förslag till föreningens strategi antogs.
 • Mattias Blomgren föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2016.
 • Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2016 antogs.
 • Mattias Blomgren föredrog styrelsens förslag till budget för 2016.
 • Styrelsens förslag till budget för 2016 antogs.

Förslag till verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar för nästkommande år

 • Mattias Blomgren föredrog styrelsens förslag till verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar för 2016.
 • Styrelsens förslag till verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar för 2016 antogs.

Motioner och propositioner

Proposition om Stadgerevision

 • Mattias Blomgren föredrog styrelsens förslag till reviderade stadgar.

3 § Årsmöte

 1. ändring i ingress innan mars månads utgång till innan april månads utgång
 2. ändring av fråga som ska behandlas från Verksamhetsplan till Information om verksamhetsplan och budget för innevarande år
 3. borttag från fråga som ska behandlas: Fastställande av budget för verksamhetsåret.
 4. tillägg till fråga som ska behandlas: Godkännande av förslag till verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar för nästkommande år
 • Mötet beslutade enhälligt att bifalla propositionen

5 § Styrelse

 1. tillägg: Styrelsen har att fastställa budgeten för kommande verksamhetsår utifrån av årsmötet beslutad verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar.
 • Mötet beslutade enhälligt att bifalla propositionen
 • En inkommen motion behandlades. Mötet beslutade bifalla styrelsens utlåtande.

Fastställande av medlemsavgift för följande år

 • Medlemsavgiften för 2017 fastställdes till minst 100 kr för privatpersoner, 500 kr för stödmedlemskap och minst 1000 kr för organisationsmedlemmar. Medlemsavgifter inbetalade i sista kvartalet skall gälla även nästkommande år.

Val av ordförande

 • Mattias Blomgren valdes till ordförande för föreningen.

Val av styrelseledamöter

Valet utfördes med acklamation.

 • Ordförande konstaterade att välja två kandidater var i enlighet med stadgarnas krav på antalet ledamöter i styrelsen.

Till styrelseledamöter på två år valdes följande personer:

 • Kristina Berg
 • Elza Dunkels

Val av revisorer och revisorssuppleanter

 • Kristoffer Mellberg valdes till verksamhetsrevisor.
 • Erik Albenius valdes till revisor.
 • Ana Durán och Jonny Greinsmark valdes till revisorssuppleanter.

Val av valberedning och sammankallande

Valet utfördes med acklamation.

 • Antalet medlemmar i valberedningen fastslogs till 4 personer.

Till valberedning valdes följande personer:

 • Anders Wennersten, Johanna Berg, Arild Vågen och Dan Frendin valdes till valberedning.

Övriga frågor

 • Anders Wennersten har en fråga kring hur styrelsen ser på medlemsinflytande av val till Affiliate Selected Board Seat till Wikimedia Foundation.
  • Styrelsen tar upp frågan på morgondagens styrelsemöte

Årsmötets avslutande

 • Mötet avslutades.