Revisionsberättelse 2015

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2014 | 2016 >>

Auktoriserad revisors revisionsberättelse

Auktoriserad revisors revisionsberättelse återfinns på Revisionsberättelse 2015.pdf.

Verksamhetsrevisorns revisionsberättelse

Granskning

Inom ramen för verksamhetsrevisionen har jag granskat följande dokument

  • Samtliga styrelsemötesprotokoll
  • De icke-bokföringsrelaterade delarna av Årsredovisning 2015
  • Listan över de 80 tjänsteresor som genomförts i föreningens regi under verksamhetsåret och de mer detaljerade beskrivningarna av de 16 poster på listan vars kostnad översteg 5000 kronor
  • De nitton punkterna på sidan Beslut & attesteringar 2015

Jag har vid och efter rekryteringen av en ny verksamhetschef granskat det preliminära anställningskontraktet och följt upp de kostnader föreningen haft för själva rekryteringsprocessen. Jag har även diskuterat kansliets expansion i förhållande till föreningens budget för att försäkra mig om att den inte innebär något omotiverat risktagande.

I några enstaka fall kunde jag inte hitta någon skriftlig rapport från en given tjänstresa, men jag vet inte säkert om det beror på att någon rapport inte skrivits eller att rapporten låg på en sida motsvarande en annan person som var med på samma resa, och jag ser inte att det skulle föreligga några stort eller systematiskt problem med dokumentationen och alla de 16 resor som inneburit störst kostnader hade rapporterats.

Diskussioner

Under verksamhetsåret har jag liksom tidigare år vid ett antal tillfällen haft möten, mailväxlingar och telefonsamtal med personer som kunde tänkas ha åsikter om hur föreningens verksamhet bedrivits, samt deltagit i diskussioner kring ekonomisystem och -processer.

Jag har även via e-post kontaktat samtliga föreningens förtroendevalda och anställda för att ge dem möjlighet att ta upp eventuella problem eller bekymmer enskilt med mig, men det har inte framkommit något som jag bedömer skäligt att ta upp.

Slutsats

Inget som framkommit vid mina efterforskningar har givit orsak att misstänka att styrelsen och de anställda inte skulle ha skött sina åtaganden i enlighet med föreningens stadgar. Med detta som bakgrund rekommenderar jag att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.