Revisionsberättelse 2014

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2013 | 2015 >>

Auktoriserad revisors revisionsberättelse

Verksamhetsrevisorns revisionsberättelse

Granskning

Inom ramen för verksamhetsrevisionen har jag granskat följande dokument

  • Samtliga styrelsemötesprotokoll
  • De icke-bokföringsrelaterade delarna av Årsredovisning 2014
  • Listan över de 61 tjänsteresor som genomförts i föreningens regi under verksamhetsåret
  • Det knappa tjog beslut och attesteringar på sidan Beslut & attesteringar 2014 som inte dokumenteras på annan plats

I något enstaka fall kunde jag inte hitta någon skriftlig rapport från tjänstresa, men jag vet inte säkert om det beror på att någon rapport inte skrivits eller på trasiga länkar och det framgick av motsvarande mötesprotokoll att muntlig avrapportering inför styrelsen hade skett, så jag ser inte att det finns några egentliga problem med dokumentationen.

Diskussioner

Under verksamhetsåret har jag vid ett antal tillfällen haft möten och mailväxlingar med personer som kunde tänkas ha åsikter om hur föreningens verksamhet bedrivits. Jag har diskuterat förhållandet mellan föreningens likviditet, garanterade intäkter och ekonomiska åtaganden (de sistnämnda främst i form av anställningar med varierande uppsägningstider) med verksamhetschefen och slutit mig till att ingen tänkbar ekonomisk utveckling rimligen kunde innebära någon allvarlig risk för föreningens fortlevnad. Under sommaren 2014 hade jag med anledning av en i juni inlämnad stämningsansökan från organisationen Bildkonst Upphovsrätt i Sverige ett möte med Mats Lindberg (VD BUS) och ett möte med Jan Ainali för att diskutera ärendet och dess tänkbara konsekvenser. Jag fann varken då eller senare några skäl att tro att Wikimedia Sveriges styrelse skulle ha agerat självsvåldigt i ärendet. Slutligen har jag via e-post kontaktat samtliga föreningens förtroendevalda och anställda för att ge dem möjlighet att ta upp eventuella problem eller bekymmer enskilt med mig, men det har inte framkommit något som jag bedömer skäligt att ta upp.

Slutsats

Inget som framkommit vid mina efterforskningar har givit orsak att misstänka att styrelsen och de anställda inte skulle ha skött sina åtaganden i enlighet med föreningens stadgar. Med detta som bakgrund rekommenderar jag att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.