Mötesprotokoll/Årsmötesprotokoll 2018-04-14

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Mötesprotokoll för Wikimedia Sveriges årsmöte 2017-04-14, Medelhavsmuseet, Stockholm. Mötet pågick 11:15-13:30.

Justeras:

Ordförande:
Sekreterare:Sara Mörtsell (WMSE) (diskussion) 20 april 2018 kl. 10.58 (CEST)[svara]
Justerare 1: Tore Danielsson/--VisbyStar (diskussion) 20 april 2018 kl. 11.24 (CEST)[svara]
Justerare 2: Audrey Lebioda/--AudreyLebioda (diskussion) 20 april 2018 kl. 11.50 (CEST)[svara]

Årsmötets öppnande

 • Mötet öppnades av Mattias Blomgren.

Fastställande av röstlängd för mötet

 • Röstlängden fastställdes till de 32 medlemmar som registrerat sig vid incheckningen.

Val av ordförande och sekreterare för mötet

 • Karin Åström Iko valdes till ordförande.
 • Sara Mörtsell valdes till sekreterare.

Val av justerare, tillika rösträknare

 • Audrey Leiboda och Tore Danielsson valdes till justerare tillika rösträknare.

Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande

 • Årsmötet ansågs vara stadgeenligt utlyst.

Fastställande av föredragningslista

Förslag om ändring av punkten om proposition om stadgerevision, nämligen att stryka årtalet 2018 från den punkten i föredragningslistan. Ändringen antogs av mötet.

Verksamhetsberättelse samt årsredovisning med balans- och resultaträkning

 • Mattias Blomgren föredrog verksamhetsberättelsen och därefter föredrog Mattias Blomgren årsredovisning med balans- och resultaträkningen och skrivelse från revisor.
 • Verksamhetsberättelse 2017 och Årsredovisning 2017 samt skrivelse från revisor lades till handlingarna.

Fastställande av balans- och resultaträkning, samt beslut om handhavande av uppkommen vinst eller förlust

 • Mattias Blomgren föredrog uttalandena från revisorerna.
 • Balans- och resultaträkningen antogs.
 • I enlighet med årsredovisningen balanseras till förfogande stående medel, -1 758 351 kr disponeras enligt följande:
Eget kapital 2017-01-01 -621 017
Årets resultat -1 758 351
Eget kapital vid årets utgång -621 017
 • Verksamhetsrevisorns revisionsberättelse lades till handlingarna.

Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

 • Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Information om verksamhetsplan och budget för innevarande år

 • Mattias Blomgren föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2018.
 • John Andersson föredrog budgeten för 2018 och ekonomiska förutsättningar.

Förslag till verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar för nästkommande år

 • Mattias Blomgren föredrog styrelsens förslag till verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar för 2018.
 • Styrelsens förslag till verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar för 2018 antogs.

Motioner och propositioner

 • Proposition om stadgerevision. Mattias Blomgren föredrog förslaget till ändringar av föreningens stadgar §1 och §13. Därefter följde diskussion om huruvida ändringarna kan ses som redaktionella eller som stadgeändringar föremål för §12. Mötet ajournerades i fem minuter för styrelsen att ta ställning till om de vill ändra sin framställan. Efter ajournering föreslog Styrelsen mötet att följa §12, så att beslutet är det första av två ordinarie årsmöten och att propositionen läggs fram för slutligt fastslagande vid årsmötet 2019.
 • Mötet beslutade att anta styrelsens proposition som ett första steg enligt §12.
 • Fyra motioner hade inkommit.
 1. Motion om kampanjmärke för att stödja Wikimedia Sverige. Styrelsen föreslår att mötet ställer sig bakom styrelsens yttrande till motionen. Mötet ställde sig bakom styrelsens utlåtande.
 2. Delta i årsmötet på distans. Mötet ställde sig bakom styrelsens förslag.
 3. Införande av livstidsmedlemskap. Styrelsen föreslår att analysera frågan till nästa årsmöte. Till motionen kom ett tilläggsyrkande om att utreda införande av familjemedlemskap i samma process. Mötet godkände styrelsens svar till motionen och tilläggsyrkandet om familjemedlemskap.
 4. Motion om yttrande i grundlagsförändringen. Motionen kom in efter att motionstiden gått ut och styrelsen har därför inte behandlat motionen. Mötet godkände att inte behandla motionen.

Fastställande av medlemsavgift för följande år

 • Medlemsavgiften för 2018 fastställdes till minst 100 kr för privatpersoner, 500 kr för stödmedlemskap och minst 1 000 kr för organisationsmedlemmar. Medlemsavgifter inbetalade i sista kvartalet skall gälla även nästkommande år.

Valberedning

 • Anders Wennersten informerade inledningsvis om valberedningens arbete.

Val av ordförande

 • Mattias Blomgren valdes till ordförande för föreningen på ett år.

Val av styrelseledamöter

 • Till styrelseledamöter på två år valdes följande personer:
  • Kristina Berg
  • Elza Dunkels
  • Sven-Erik Jonsson

Val av revisorer och revisorssuppleanter

 • Årsmötet beslutade att välja en revisor, en auktoriserad revisor samt två revisorssuppleanter för ett år.
 • Kristoffer Mellberg valdes till verksamhetsrevisor.
 • Maria Jalkenäs från Grant Thornton valdes till auktoriserad revisor.
 • Ana Durán och Jonny Greinsmark valdes till revisorssuppleanter.

Val av valberedning och sammankallande

 • Antalet medlemmar i valberedningen utökades till fem personer.
 • Till valberedning valdes följande personer:
  • Anders Wennersten (sammankallande), Johanna Berg, Arild Vågen, Dan Frendin samt Emma Rydberg.

Övriga frågor

 • Mattias Blomgren tackade kansli, styrelse och frivilliga för arbetet under året.

Årsmötets avslutande

 • Mötet avslutades av mötesordförande.