Ansökan till Projektmedel för flexibelt lärande 2013/1b Koncept för Wikipediastudiecirklar

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan
Organisation: Folkbildningsrådet
Sista ansökningsdatum: 2012-11-01
Max bidrag: 200 000 kr
Bedömd chans: 10%
Väntevärde: 20 000 kr
Värde för WMSE (1-5):
Beslutsdatum:
Uppföljning inför inskick:

Här skapar vi en ansökan för arbete att ta fram ett koncept för hur Wikipedia kan användas i studiecirklar till Folkbildningsrådets Projektmedel för flexibelt lärande 2013.

Sista ansökningsdag
2012-11-01
Del
1b Metodprojekt – utveckling, genomförande och dokumentation av nya metoder för digital tillgänglighet till flexibelt lärande.
Max belopp man kan söka
200 000 kr

1. Kontaktuppgifter

Organisation Studiefrämjandet i Uppsala_________________________ Projektnamn Studiecirklar i Wikipedia_________________________

2. Ansvarig i organisationen

Ej projektansvarig, utan ansvarig chef

Namn Ia Eriksson-Dobrovich_________________________ E-post _________________________ Telefon _________________________

3. Organisationstyp

 Folkhögskola X Studieförbund

4. Pg-, bg- eller bankkonto (om bankkonto – redovisa clearingnr och banknamn)

Uppgift lämnas enbart av studieförbundsavdelning. Utbetalning till folkhögskola och centralt studieförbund sker till ordinarie statsbidragskonto. _____________________________________________________________

Projektbeskrivning

5. Kryssa den kategori projektet huvudsakligen tillhör - ett val ska markeras

 1 a Pilotprojekt
X 1 b Metodprojekt
 2 a FÖL-projekt
 2 b RE:design

6. Mål

Vilket resultat vill ni uppnå? Om ni söker för kategori 2; beskriv och skapa en tydlig bild av den färdiga produktionen

Öka kvaliteten på innehållet i Wikipedia. Med kvalitet menar vi dels hur riktig informationen är och dels hur välskriven artikeln är. En välskriven artikel är lättare att förstå och ta till sig. Den blandar bilder, texter, faktarutor och illustrerande grafik. Dessutom vill vi i projektet sänka trösklarna för besökarna på Wikipedia att själva skriva eller redigera artiklar. Genom den sociala gemenskapen i cirkeln och stödet från erfarna wikipedianer tror vi att fler kommer våga ta steget och hjälpa till att skriva världens största uppslagsverk.

7. Syfte

Varför vill ni genomföra projektet? (Beskriv situationen idag och det önskade situationen efter projektets genomförande)

Wikipedia används av väldigt många cirkelledare inom Studiefrämjandet som ett studiematerial och kunskapsbank. Men att skriva själv eller redigera artiklar känns avlägset för många. Det vill vi ändra på! Vi vill ta fram ett lättarbetat studiematerial för studiecirklar på Wikipedia. På det sättet sänker vi trösklarna för att börja skriva och bidra med sina kunskaper. Dessutom tror vi att studiecirkelformen kommer upplevas positivt av de redan aktiva på Wikipedia och kan bidra till höjd kvalitet och motivation.

Syftet med projektet är primärt att ta fram metoder för distanscirklar i att skriva artiklar på Wikipedia och hur cirklarna ska kunna använda en wiki för att kommunicera. Det ska gå att anpassa till olika målgrupper, funktionshinder och datavana.

8. Målgrupp

Vilken är målgrupp för projektet? Hur många vill ni nå?

Vi vänder oss till flera olika grupper.

 • Cirkelledare inom Studiefrämjandet som använder Wikipedia i sina studiecirklar.
 • Alla aktiva på Wikipedia eller de som är intresserade av att engagera sig.
 • Vi genomför minst en studiecirkel med äldre användare inom Seniornet
 • Dessutom ska vi testa materialet med grupper inom öppenpsykiatrin och habiliteringen som Studiefrämjandet redan har datacirklar med

Vi räknar med att nå 50 personer under projekttiden.

9. Projektbeskrivning

Hur ska ni nå målet? Vilka aktiviteter ska genomföras? När?

(Om ni söker kategori 2; specificera innehåll, form och funktion)

Vi inleder med en gemensam workshopdag med intresserade inom Studiefrämjandet och Wikimedia där vi gemensamt skissar på hur studiecirklar på Wikipedia skulle kunna fungera och hur ett studiematerial behöver se ut. Där utser vi skribenter och en referensgrupp som kan stödja arbetet.

Studiematerialet tas fram och testkörs på en pilotgrupp med personal från Studiefrämjandet och Wikimedia. Med erfarenheterna därifrån skriver vi en metodbeskrivning för studiecirklar i wikimiljö.

Från augusti till oktober testar flera olika grupper vårt material och bidrar med sina synpunkter och erfarenheter.

Därefter skriver vi en slutrapport.

I korthet

 • Februari: Workshop med både Wikimedia Sverige och Studiefrämjandet.
 • Start i februari: Ta fram studiematerialet
 • Mars: Göra hjälpsidor på Wikipedia bättre
 • Mars-April: Testa koncepten i en pilot med personal från Studiefrämjandet och Wikimedia Sverige
 • Maj: Ta fram en metodbeskrivning av hur en studiecirkel i en wiki fungerar
 • Augusti-Oktober: Studiecirklar
 • November: Utvärdering

Studiecirklarna kommer att vara utformade för olika delämnen såsom:

 • Källkritik
 • Vad är en utmärkt artikel
 • Ge konstruktiv kritik
 • Hantera konflikter på Wikipedia
 • Så går det till att engagera sig i Wikimedia
 • Hjälp för lågaktiva eller nybörjarskribenter

Under hela projekttiden deltar vi i projektomgångens alla aktiviteter.

10. Genomförande

Vilka kompetenser ingår i projektet?

Det finns många inom båda organisationerna som har erfarenhet av att skapa studiematerial och jobba med digital produktion.

Några kompetenser vi har

 • Spela in instruktionsfilmer
 • Produktion av utbildningsmaterial
 • Kunskap om Wikipedia
 • Pedagogiska färdigheter om folkbildningspedagogik
 • Specialpedagogik för funktionshindrade och datorovana

Vilka har ni själva och vilka externa kompetenser behöver ni ta in?

Samtliga kompetenser vi behöver finns inom Studiefrämjandet och Wikimedia Sverige.

11. Projektledare

Namn Håkan Wester_________________________ Adress _________________________ Postnr & ort _________________________ Telefon _________________________ Mobiltelefon _________________________ E-post _________________________

12. Plan för hur erfarenheter från projektet ska integreras i den ordinarie verksamheten

Arbetet kommer att dokumenteras och publiceras offentligt under en Creativ Commons licens (CC-BY-SA 3.0) så att det kan återanvändas enkelt av andra studieförbund och folkhögskolor. Dokumentationen kommer i sin helhet läggas upp på Folkbildningsnätets resurssidor men också på wikis. Där kan de lätt exporteras som råtext eller som ett OpenOffice-dokument. Trycksaker kommer att tas fram i OpenSource-programvara och sparas i format med öppna standarder och göras fritt tillgängliga, både färdig produkt och källfiler.

Arbetet kommer presenteras på konferenser som Studiefrämjandet anordnar och deltar i. Distrikt och lokala avdelningar kommer erbjudas materialet och kunna använda det lokalt på personaldagar eller dylikt.

Projektet kommer utvärderas löpande under 2013 med webbenkäter med hjälp av EasyResearch/Questback. Förutom slutrapporten kommer en sista utvärdering att göras som ska följa Wikimedia Sveriges standardmall för projektutvärderingar:

 • vad gick bra och varför?
 • vad gick dåligt och varför?
 • vad ska vi sluta med?
 • vad ska vi fortsätta med?
 • vad ska vi börja med?

Wikimedia Sverige har ett program för användandet av Wikipedia i utbildning och materialet kan även återanvändas där, både i framtida studiecirklar, eller i så kallade skrivstugor som går ut på att redigera på Wikipedia gemensamt i ett avgränsat ämnesområde.

13. Tidigare erfarenheter av flexibelt lärande och målgruppen

Studiefrämjandet i Uppsala har under de senaste åren genomfört flera projekt med stöd av CFL och Folkbildningsrådet. 2010 skapade vi ett öppet digitalt studiematerial om surdegsbakning. 2009 studerade vi SM Folkbildning och skrev en metodhandledning hur det går att använda Folkbildningsnätets sociala media. 2008 höll vi ett lyckat projekt med somaliska kvinnor i Stockholm och Uppsala. Erfarenheterna har vi naturligtvis med oss även i det här projektet.

Wikimedia Sverige har stor erfarenhet av att utbilda om Wikipedia.

14. Hur kvalitetssäkras projektet?

Vi kommer jobba transparent och redovisa varje steg vi tar i projektet öppet på webben. Det gör att många har möjlighet att granska och diskutera med oss om vad vi gör och hur arbetet fortskrider. Vi kommer uppmuntra dialogen på webben och ta till oss så mycket vi kan av de synpunkter vi får. Dessutom kommer projektet att kvalitetssäkras genom granskning från Wikimedia Sveriges styrelse och Studiefrämjandet i Uppsala.

15. Kostnader

Personal
200 000 kr
Aktiviteter
20 000 kr
Övriga
30 000 kr

16. Beskrivning av kostnader för posterna

Dessa uppgifter ska redovisas

Personal
Lönekostnader
Aktiviteter
Gemensam workshop och resor till testgruppernas närmöten
Övriga
Tryckkostnader och marknadsföring

17. Intäkter

Eventuell beskrivning av intäkter kan göras under övriga uppgifter.

Samverkanspart
Egeninsats
50 000 kr
Övriga
Studiefrämjandet och Wikimedia delar på egeninsatsen

18. Sökt bidragsbelopp i kr

( Bidragsbelopp = Kostnader - Intäkter )

(Ange antal kronor som heltal)


200 000 kr

19. Övriga uppgifter