Projekt:Kvinnor på Wikipedia 2013/Ansökan till Ungdomsstyrelsen

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan har beviljats.
Ansökan
Organisation: Ungdomsstyrelsen
Sista ansökningsdatum: 27 mars
Max bidrag: ? kr
Bedömd chans: 10%
Väntevärde: ? kr
Värde för WMSE (1-5):
Beslutsdatum:
Uppföljning inför inskick:

/Beslutsmeddelande


Syfte

På vilket sätt bidrar ert projekt till att uppfylla syftet med bidraget?

I en användarstudie som gjordes 2011 visade det sig att endast 9% av de som redigerade på Wikipedia är kvinnor. Detta är ett demokratiproblem då Wikipedia har kommit att utvecklats till en av Sveriges mest använda informationskällor och det är alltså män som kontrollerar informationen och till stora delar styr vad som står där. Wikimedia Sverige vill nu aktivt arbeta för att förändra dessa siffror genom riktade insatser mot kvinnor och på olika sätt få dem att bidra mer på Wikipedia. På så sätt önskar vi få Ungdomsstyrelsens mål om att kvinnor och män ska ha lika mycket makt att komma närmare en verklighet.

Andelen redigeringar från de som deltagit i Tea house projektet jämfört med andra skribenter.

Vi arbetar på två plan:

 1. Med att locka till oss nya bidragsgivare genom att anordna skrivstugor och bjuda in kvinnor. Företrädesvis genom samarbeten med andra organisationer som kan bidra med kontaktnät och öka intresset.
 2. Genom att hjälpa de kvinnor som själva hittat till Wikipedia att fortsätta. Detta sker genom projektet "Tea House" som blir ett kommunikationsnav på Wikipedia. Förhoppningen är att det blir ett förbättrat arbetsklimat.

Vilket behov finns av projektet? Skriv ned dina argument. Ange också vilka som efterfrågar projektet.

Idag finns ett på olika sätt något skevt urval av artiklar på Wikipedia. Genom att det främst är män som skriver artiklar blir det i stor utsträckning skrivet i ämnen som intresserar män till en större grad. Även om de flesta som skriver artiklar på Wikipedia gör det med ett stort engagemang och med en vilja att få det på encyklopediskt sätt så kommer den massiva överrepresentationen göra att artiklarna skrivs ur ett visst perspektiv. Både dessa brister är något som drabbar alla läsare.

Projektet syftar till att ge en känsla av delaktighet. Wikipedia är ett av världens största grupparbeten, och det känslomässiga ägandeskapet av informationen ligger idag i väldigt liten utsträckning hos kvinnor.

Vilka konkreta mål vill ni ha uppnått när projektet är slut? Vid behov kan du ange både huvudmål och delmål.

Tea House har mycket framgångsrikt genomförts på engelskspråkiga Wikipedia av Wikimedia Foundation och visar att andelen kvinnor som deltar där är 28% (jämfört med 9% totalt).

 • Att användarundersökningen 2013 (som sker redan i september 2013) visar på en 5-procentig ökning av kvinnor från 2012.
 • Att användarundersökningen 2014 visar på en 15-procentig ökning av kvinnor från 2012.

Vilka metoder och arbetssätt ska projektet använda sig av för att nå projektets mål?

 • Skrivstugor på olika orter över hela landet
 • Skapa ett tea-house - en mötesplats på Wikipedia

Skrivstuga är en term för att samlas och gemensamt skriva artiklar på Wikipedia. Fördelen är att man kan fråga varandra om hjälp och på dessa är dessutom personer som är väldigt kunniga i Wikipedias teknik och kultur som kan vara behjälpliga även för frågor som inte berör sakinnehåll.

Att bygga upp ett tea-house innebär att kopiera över layout och text från engelskspråkiga Wikipedia samt översätta och anpassa till svenskspråkiga Wikipedias struktur.

Tidplan

2013-08-01 Projektstart
2013-08-15 Skrivstuga 1.1
2013-08-28 Tea-house version 1 igång
2013-08-29 Skrivstuga 2.1
2013-09-12 Skrivstuga 3.1
2013-09-26 Skrivstuga 4.1 (Malmö)
2013-10-09 Skrivstuga 5.1 (Göteborg)
2013-10-24 Skrivstuga 6.1
2013-11-14 Skrivstuga 7.1
2013-11-28 Skrivstuga 1.2
2013-12-05 Skrivstuga 2.2
2013-12-19 Skrivstuga 3.2
2014-01-09 Skrivstuga 4.2 (Malmö)
2014-01-23 Skrivstuga 5.2 (Göteborg)
2014-02-06 Skrivstuga 6.2
2014-02-20 Skrivstuga 7.2
2014-02-21 Utvärdering påbörjas
2014-03-08 Projektavslut med presentation av utvärdering

Plats: I vilka kommuner eller på vilka orter ska projektet genomföra sin verksamhet?

Stockholm Umeå Göteborg Skövde Karlstad Västerås Malmö

Samverkanspartners

Om ni planerar att genomföra projektet tillsammans eller i nära samverkan med ideella föreningar, offentliga myndigheter eller andra aktörer ange kontaktuppgifter till era partners. Beskriv också vilken roll de har i projektet och vilka aktiviteter de kommer att delta i.

Sveriges kvinnolobby kommer att hjälpa till med kontaktnät. Tanken är att vid varje tillfälle ha ett samarbete med en lokal organisation. Dessa kan vara antingen medlemsorganisationer i Sveriges kvinnolobby, men gärna även andra organisationer för jämlikhet.

Målgrupp

Beskriv projektets målgrupp. Om det finns flera målgrupper, ange gärna vilken som är den huvudsakliga målgruppen och vilka som är övriga målgrupper för projektet. Hur många ingår i målgruppen eller målgrupperna?

Den första målgruppen är kvinnor som inte redan skriver på Wikipedia. (någon specifik grupp i just detta projekt?)

Den andra målgruppen är de kvinnor som redan redigerar på Wikipedia. Detta är ungefärligen 100 personer.

Ytterligare en övrig målgrupp är alla läsare av Wikipedia som kommer att få ett bättre och mer nyanserat uppslagsverk.

Hur är projektet förankrat hos målgruppen?

För ett par år sedan tog Sveriges kvinnolobby kontakt med oss för att försöka ändra på det förhållande som idag råder. Förankringen i paraplyorganisationen är således mycket hög.

Erfarenhetsspridning

Hela arbetet, inklusive kursmaterial och dokumentation kommer att publiceras under en fri licens (CC-BY-SA-3.0) på Wikimedias servrar så att det fritt tillgängliga för alla.

Resultatet kommer att spridas till de andra Wikimedia lokalavdelningarna så att de kan dra nytta av våra lärdomar när de gör liknande verksamheter på sina hemmaplaner.

Organisationens verksamhet

På vilket sätt skiljer sig projektet från föreningens ordinarie verksamhet?

Föreningen har inte drivit ett sådant specialiserat projekt av den omfattningen förut. Detta blir lite av en pilot för att se om det går att dels jobba vidare med kvinnor, men också att jobba i större utsträckning med andra specifika målgrupper, till exempel personer med Aspergers syndrom.

Kapacitet att driva projektet

Har ni genomfört något liknade projekt tidigare? Beskriv innehållet kortfattat.

Föreningen har stor vana av att jobba med utbildning om Wikipedia, genom bland annat föreläsningar och workshops. Wikimedia Sverige har redan gjort någon enstaka skrivstuga med Svensk kvinnolobby. Detta visade att arbetssätet är lovande, men det är svårt att göra effektiva uppskattningar på enskilda tillfällen varför en längre tids arbete vore önskvärt.

Hur ska ni hantera projektadministration såsom personalens löner, ekonomiredovisning och dokumentation?

Föreningen har en deltidsanställd ekonomiadministratör som använder sig av CiviCRM för bokföring, vilken har kopplingar till Swedbank och lönesystemet Bluegarden. Övrig dokumentation kommer att skrivas på föreningens wiki och vara tillgängligt helt publikt. Även bokföringen är publik på internet. Föreningen använder sig av KPMG som revisor.

Beskriv vilken kompetens som finns i organisationen för att genomföra projektets aktiviteter. Beskriv även om ni tar hjälp av andra för uppgifter i projektet.

I organisationen finns en stor vana av att föreläsa och lära ut hur Wikipedia fungerar både tekniskt och kulturellt.

Redogör för hur projektet är förankrat i den egna organisationen

Wikimedia Foundation, som Wikimedia Sverige är en lokalavdelning av, har satt upp det som ett av sina strategiska mål att öka antalet bidrag från kvinnor till 25% 2015. Det finns också ett strategiskt beslut på att verka för detta i Sverige, helt i linje med det globala målet.

Budget

 • Lön: 382 500 kr
 • Administration: 1 000 kr
 • Resor: 36 000 kr (6 orter)
 • Lokaler: 56 000 kr (7 st)
 • Förtäring: 14 000 kr
 • Information: 10 000 kr
 • Revisionskostnader: 5 000 kr
Totalt
504 500 kr
Sökt belopp
504 500 kr

Budgetposten för löner bör förtydligas. Ange antal anställningar, deras längd och procent. Du kan också förklara innehållet i de andra budgetposterna om det finns behov av det.

Varje skrivstuga beräknas ta 9 dagar (5 förberedelser, 2 genomförande, 2 utvärdering/uppföljning) = 126 dagar. För att sätta upp Tea house beräknas 12 dagars arbete. Utvärdering och dokumentation 10 dagar och 5 dagar administration (inklusive bokföring och lönehantering).

Sökt eller beviljat belopp från andra bidragsgivare

Om ni har andra finansiärer ska ni ange namn och beviljat belopp alternativt namn, sökt belopp och om möjligt bidragsgivarens beslutsdatum

Vi har inte sökt bidrag för detta projekt hos någon annan finansiär.

Dokument som ska bifogas

 • Verksamhetsberättelse
 • Stadgar
 • Justerat protokoll från årsmöte
 • Firmatecknare