Projekt:Kvinnor på Wikipedia 2013/Ansökan till Ungdomsstyrelsen/Beslutsmeddelande

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Beslut 2013-05-27 Dnr 0493/13

Wikimedia Sverige Box 500 10129 STOCKHOLM

Beslut om Jämställdhetsprojekt 2013

Ungdomsstyrelsen har den 27 maj 2013 beslutat att bifalla er ansökan enligt Förordning (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt.

Skälen för beslutet

Ungdomsstyrelsen bedömer att ansökan möter stödformens villkor. Myndigheten har också bedömt behovet av projektet och dess verksamhet. Er ansökan har även bedömts efter organisationens kapacitet att hantera projektet, projektets kvalitet och er samverkan med andra aktörer i projektet. Ungdomsstyrelsen bifaller er ansökan då den fått ett högt betyg i jämförelse med andra ansökningar. Organisationer som får bidrag förväntas delta på ett informationsmöte för projektägare som Ungdomsstyrelsen bjuder in till. Wikimedia Sverige har beviljats bidrag för projektet "Jämställdhet på Wikipedia". Syftet är att aktivt jobba med att få fler kvinnor att redigera på Wikipedia. Projektet syftar till att stärka de kvinnor som redan redigerar på Wikipedia så de fortsätter med detta även i framtiden men även till att inspirera kvinnor som inte tidigare gjort det till att vilja delta i arbetet med att redigera texter på Wikipedia. Det sker genom att Wikimedia Sverige arrangerar skrivarstugor för kvinnor på olika orter i landet. Projektets målgrupp är kvinnor. Skrivarstugorna ska arrangeras tillsammans med Sveriges Kvinnolobby i Stockholm, Skelefteå, Göteborg, Skövde, Karlstad, Västerås och Malmö.

Bidragsbelopp

Ni beviljas 444 000 kronor i bidrag. Bidraget kommer att utbetalas till bankgiro 5822-9915. Bidraget är fördelat enligt följande poster:

Löner 375 000 kr

Administration 1 000 kr

Resor 33 000 kr

Arvoden 0 kr

Lokaler 6 000 kr

Förtäring 14 000 kr

Information 10 000 kr

Revisionskostnader 5 000 kr

Bidraget kommer att betalas ut efter den 27 maj 2013.

Om organisationen vill göra justeringar i budget under pågående projekt eller vill använda statsbidraget på annat sätt än vad som har angivits i ansökan ska organisationen kontakta Ungdomsstyrelsen för beslut om detta.

Projekttiden är den 1 augusti 2013 till den 8 mars 2014.

Övriga upplysningar

Beslutet får inte överklagas. Om ni vill veta mer om hur Ungdomsstyrelsen granskar och bedömer ansökningar så kan ni läsa mer om det här: Länk: [2]http://www.ungdomsstyrelsen.se/bidrag-artikel-krav-for-projekten. Om ni har frågor om beslutet kontakta handläggaren för mer information.

Bidraget ska redovisas till Ungdomsstyrelsen senast den 8 juni 2014. Redovisningen lämnar ni genom att fylla i en slutrapport i det digitala system där ni gjorde ansökan. Ni kan se slutrapporten redan nu genom att logga in i systemet. Länk: [3]http://www.ungdomsstyrelsen.se/uas.