Ekonomiska rutiner/Kontoplan

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Kontoplan
Kontonummer Konto Kommentar
1681 Utlägg för kunder Kostnader som ska faktureras en projektpartner senare, t.ex. en tågresa
1670 Kortfristiga fordringar hos intresseföretag Kostnader som Wikimedia Sverige ska ersättas för senare
Intäkter
3010 Arvoden utfört arbete
3014 Projektintäkter, momspliktiga
3015 Projektbidrag
3016 Statliga bidrag
3017 Wikimedia Foundation grants
3550 Fakturerade resekostnader
3590 Övriga försäljningsintäkter Utbetalad provision från Spreadshirt
3860 Donationer fysisk person
3861 Donationer juridisk person
3869 Donationer övrigt
3890 Medlemsavgift fysisk person
3891 Medlemsavgift juridisk person
3989 Övriga erhållna bidrag
3990 Övriga ersättningar och intäkter
Utgifter varor, material och vissa köpta tjänster
4610 Projektkonsulter Kostnader för konsulter som utför arbete som underleverantör direkt i ett projekt
4620 Kostnad projektpart Projektmedel som överförs till en projektpartner där denne var medsökande.
Övriga externa kostnader
5010 Lokalhyra Norrsken House
5020 Elkostnader
5060 Städning och renhållning
5070 Reparation underhåll av lokaler
5090 Övriga lokalkostnader Förrådshyran
5220 Hyra inventarier/maskiner
5222 Leasing inventarier/maskiner
5410 Förbrukningsinventarier
5420 Programvaror licenser
5440 Förbrukningsemballage
5460 Förbrukningsmaterial
5520 Reparation underhåll maskiner/inventarier
5710 Frakter och transporter
5811 Taxiresor
5812 Tågresor
5813 Flygresor
5814 Bussresor
5815 Båtresor
5831 Kost och logi Sverige
5832 Kost och logi i utlandet
5890 Övriga resekostnader Parkeringsavgifter, ersättning för privat bil, förvaringskostnader etc.
5891 Serviceavgift Resebyrå Serviceavgift, avbokningsavgift och dyl. från Tranås
5910 Annonsering
5911 Reklam och PR
5930 Reklamtrycksaker
5931 Profilprodukter
5940 Event externa T.ex. anmälningsavgifter till externa event
5941 Event interna
5970 Film, radio-, TV- och internetreklam
5985 Hemsidor
5990 Övriga kostnader reklam och PR
6070 Representation och uppvaktningar
6071 Representation, avdragsgill
6072 Representation, ej avdragsgill
6075 Tävlingar Priser för WikiLoves etc.
6110 Kontorsmaterial
6150 Trycksaker
6210 Telekommunikation
6212 Mobiltelefon
6220 Teknisk utrustning
6230 Datakommunikation Domäner, Loopia
6231 Server Glesys
6250 Post porto
6310 Företagsförsäkringar
6340 Lämnade skadestånd
6370 Larmkostnader
6410 Styrelsens arbete
6411 Styrelsens sammanträden
6420 Revisionsarvoden
6421 Revision, projekt
6423 Skatterådgivning
6424 Övriga tjänster - revisor
6450 Föreningsstämma
6530 Redovisningskostnader
6540 IT-tjänster
6550 Konsultarvoden Konsultkostnader för verksamheten i stort, dvs något som inte kan härledas till ett projekt eller som inte är av typen underleverantör. T.ex. auktoriserade översättningar.
6570 Bankkostnader Avgifter för banktjänster, såsom företagspaket och Swish
6580 Advokatkostnader
6590 Övriga externa tjänster
6890 Övrig inhyrd personal
6901 Externa evenemangskostnader Kostnader för evenemang som anordnas av Wikimedia Sverige, t.ex. inköp av fika till en kurs. Om det finns andra kostnadskonton som är mer specifika bör det mer specifika kontot användas, t.ex. om det handlar om inköp av tågbiljetter.
6970 Tidningar facklitteratur
6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla
6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla
6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla
6993 Lämnade bidrag och gåvor
6995 Oredovisade kvitton
Personalkostnader
7210 Tjänstemän
7220 Verksamhetsledare
7229 Upplupna löner
7290 Förändring semesterlöneskuld
7321 Skattefria traktamenten Sverige
7322 Skattepliktiga traktamenten Sverige
7323 Skattefria traktamenten, utlandet
7324 Skattepliktiga traktamenten, utlandet
7331 Skattefria bilersättningar
7332 Skattepliktiga bilersättningar
7410 Tjänstepension - Collectum
7510 Lagstadgade socialaavgifter
7519 Sociala avgifter semester- och löneskuld
7533 Särskild löneskatt
7571 Arbetsmarknadsförsäkring TGL/TFA Bl.a. Fora
7610 Utbildning
7620 Sjuk- och hälsovård
7631 Personalrepresentation
7690 Övriga personalkostnader
7691 Personalrekrytering Kostnader i samband med rekrytering, t.ex. tågbiljetter
Finansiella intäkter och kostnader
8311 Ränteintäkt bank
8314 Ränteintäkt skattefri
8330 Valutadifferens
8410 Räntekostnader
8423 Räntekostnad ej avdragsgill